Leviticus 15:24

LXX_WH(i)
    24 G1437 CONJ εαν G1161 PRT δε G2845 N-DSF κοιτη G5100 I-NSM τις G2837 V-APS-3S κοιμηθη G3326 PREP μετ G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G1096 V-AMS-3S γενηται G3588 T-NSF η G167 N-NSF ακαθαρσια G846 D-GSF αυτης G1909 PREP επ G846 D-DSM αυτω G2532 CONJ και G169 A-NSM ακαθαρτος G1510 V-FMI-3S εσται G2033 N-NUI επτα G2250 N-APF ημερας G2532 CONJ και G3956 A-NSF πασα G2845 N-NSF κοιτη G1909 PREP εφ G3739 R-DSF η G302 PRT αν G2837 V-APS-3S κοιμηθη G1909 PREP επ G846 D-GSF αυτης G169 A-NSF ακαθαρτος G1510 V-FMI-3S εσται
HOT(i) 24 ואם שׁכב ישׁכב אישׁ אתה ותהי נדתה עליו וטמא שׁבעת ימים וכל המשׁכב אשׁר ישׁכב עליו יטמא׃
IHOT(i) (In English order)
  24 H518 ואם And if H7901 שׁכב lie with her at all, H7901 ישׁכב he lieth H376 אישׁ any man H854 אתה   H1961 ותהי be H5079 נדתה and her flowers H5921 עליו upon H2930 וטמא him, he shall be unclean H7651 שׁבעת seven H3117 ימים days; H3605 וכל and all H4904 המשׁכב the bed H834 אשׁר whereon H7901 ישׁכב   H5921 עליו whereon H2930 יטמא׃ shall be unclean.
Vulgate(i) 24 si coierit cum ea vir tempore sanguinis menstrualis inmundus erit septem diebus et omne stratum in quo dormierit polluetur
Clementine_Vulgate(i) 24 Si coierit cum ea vir tempore sanguinis menstrualis, immundus erit septem diebus: et omne stratum, in quo dormierit, polluetur.
Wycliffe(i) 24 A womman that suffrith in many daies the `fletyng out of blood, not in the tyme of monethis, ethir which womman ceessith not to flete out blood aftir the blood of monethis, schal be vncleene as longe as sche `schal be suget to this passioun, as if sche is in the tyme of monethis.
Tyndale(i) 24 ad yf a ma lye with her in the meane tyme, he shalbe put aparte as well as she ad shalbe vncleane .vij. dayes, ad all his couch wherein he slepeth shalbe vncleane.
Coverdale(i) 24 And yf a man lye with her (whyle she is put a parte) he shalbe vncleane seuen dayes, and the bed that he laye vpon, shalbe vncleane.
MSTC(i) 24 And if a man lie with her in the mean time, he shall be put apart as well as she and shall be unclean seven days, and all his couch wherein he sleepeth shall be unclean.
Matthew(i) 24 and yf a man lye wyth her in the meane tyme, he shalbe putte apart as wel as she and shalbe vncleane .vij. daies, & al his couch wherin he slepeth shalbe vncleane.
Great(i) 24 And yf a man lye wt her, and hyr vnclennesse come vpon hym, he shalbe vncleane .vij. dayes, and all the couche wheron he lyeth shalbe vncleane.
Geneva(i) 24 And if a man lye with her, and the flowers of her separation touch him, he shalbe vncleane seuen dayes, and all the whole bed whereon he lieth, shalbe vncleane.
Bishops(i) 24 And yf a man lye with her, and her seperation come vpon hym, he shalbe vncleane seuen dayes: and all the bedde wheron he lyeth shalbe vncleane
DouayRheims(i) 24 If a man copulateth with her in the time of her flowers, he shall be unclean seven days: and every bed on which he shall sleep, shall be defiled.
KJV(i) 24

And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean seven days; and all the bed whereon he lieth shall be unclean.

KJV_Cambridge(i) 24 And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean seven days; and all the bed whereon he lieth shall be unclean.
Thomson(i) 24 But if any one lie down by her, and her uncleanness is upon him, he shall be unclean seven days; and every bed on which he may lie, shall be unclean.
Webster(i) 24 And if any man shall lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean seven days: and all the bed on which he lieth shall be unclean.
Brenton(i) 24 And if any one shall lie with her, and her uncleanness be upon him, he shall be unclean seven days; and every bed on which he shall have lain shall be unclean.
Brenton_Greek(i) 24 Ἐὰν δὲ κοίτῃ κοιμηθῇ τις μετʼ αὐτῆς, καὶ γένηται ἡ ἀκαθαρσία αὐτῆς ἐπʼ αὐτῷ, ἀκάθαρτος ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ πᾶσα κοίτη ἐφʼ ᾗ ἂν κοιμηθῇ ἐπʼ αὐτῇ, ἀκάθαρτος ἔσται.
Leeser(i) 24 And if any man should lie with her, and the uncleanness of her separation come upon him, he shall be unclean seven days; and every bed whereon he may lie shall be unclean.
YLT(i) 24 `And if a man really lie with her, and her separation is on him, then he hath been unclean seven days, and all the bed on which he lieth is unclean.
JuliaSmith(i) 24 And if lying down a man shall lie with her and her uncleanness shall be upon him, and he was unclean seven days: and every bed which he shall lie upon, it shall be unclean.
Darby(i) 24 And if a man lie with her at all, and the uncleanness of her separation come upon him, he shall be unclean seven days; and every bed whereon he lieth shall be unclean.
ERV(i) 24 And if any man lie with her, and her impurity be upon him, he shall be unclean seven days; and every bed whereon he lieth shall be unclean.
ASV(i) 24 And if any man lie with her, and her impurity be upon him, he shall be unclean seven days; and every bed whereon he lieth shall be unclean.
JPS_ASV_Byz(i) 24 And if any man lie with her, and her impurity be upon him, he shall be unclean seven days; and every bed whereon he lieth shall be unclean.
Rotherham(i) 24 and, if man, shall even lie, with her, and her cause for removal be upon him, then shall he be unclean seven days,––and, all the bed whereon he shall lie, shall be unclean.
CLV(i) 24 If a man should lie, yea lie with her, and her period should come on him, then he will be unclean seven days; and any bedding on which he has lain is unclean.
BBE(i) 24 And if any man has sex relations with her so that her blood comes on him, he will be unclean for seven days and every bed on which he has been resting will be unclean.
MKJV(i) 24 And if any man lies with her at all, and her impurity is on him, he shall be unclean seven days. And every bed on which he lies shall be unclean.
LITV(i) 24 And if any man lies with her, and her impurity is on him, he shall be unclean seven days, and every bed on which he lies shall be unclean.
ECB(i) 24 And if in lying, any one lies with her and her exclusion becomes on him, he becomes foul seven days; and all the bed whereon he lies becomes foul.
ACV(i) 24 And if any man lays with her, and her impurity be upon him, he shall be unclean seven days, and every bed on which he lays shall be unclean.
WEB(i) 24 “‘If any man lies with her, and her monthly flow is on him, he shall be unclean seven days; and every bed he lies on shall be unclean.
NHEB(i) 24 "'If any man lies with her, and her monthly flow is on him, he shall be unclean seven days; and every bed whereon he lies shall be unclean.
AKJV(i) 24 And if any man lie with her at all, and her flowers be on him, he shall be unclean seven days; and all the bed where on he lies shall be unclean.
KJ2000(i) 24 And if any man lie with her at all, and her impurity is upon him, he shall be unclean seven days; and all the beds on which he lies shall be unclean.
UKJV(i) 24 And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean seven days; and all the bed whereon he lies shall be unclean.
EJ2000(i) 24 And if any man sleeps with her and her uncleanness comes upon him, he shall be unclean seven days; and any bed upon which he sleeps shall be unclean.
CAB(i) 24 And if anyone shall lie with her, and her uncleanness be upon him, he shall be unclean seven days; and every bed on which he shall have lain shall be unclean.
LXX2012(i) 24 And if any one shall lie with her, and her uncleanness be upon him, he shall be unclean seven days; and every bed on which he shall have lain shall be unclean.
NSB(i) 24 »‘If a man has sexual intercourse with her while she has her period, he will be unclean for seven days. Any bed he lies on will become unclean.
LEB(i) 24 And if a man indeed lies with her and her menstruation occurs on him, then* he shall be unclean for seven days, and any bed on which he lies down becomes unclean.
MLV(i) 24 And if any man lies with her and her impurity be upon him, he will be unclean seven days and every bed on which he lies will be unclean.
VIN(i) 24 “'If any man lies with her, and her monthly flow is on him, he shall be unclean seven days; and every bed he lies on shall be unclean.
Luther1545(i) 24 Und wenn ein Mann bei ihr liegt, und es kommt sie ihre Zeit an bei ihm; der wird sieben Tage unrein sein, und das Lager, darauf er gelegen ist, wird unrein sein.
Luther1912(i) 24 Und wenn ein Mann bei ihr liegt und es kommt sie ihre Zeit an bei ihm, der wird sieben Tage unrein sein, und das Lager, auf dem er gelegen hat wird unrein sein.
ELB1871(i) 24 Und wenn etwa ein Mann neben ihr liegt, und ihre Unreinigkeit kommt an ihn, so wird er sieben Tage unrein sein; und jedes Lager, worauf er liegt, wird unrein sein.
ELB1905(i) 24 Und wenn etwa ein Mann neben ihr liegt, und ihre Unreinigkeit kommt an ihn, so wird er sieben Tage unrein sein; und jedes Lager, worauf er liegt, wird unrein sein.
DSV(i) 24 Insgelijks zo iemand zekerlijk bij haar gelegen heeft, dat haar afzondering op hem zij, zo zal hij zeven dagen onrein zijn; daartoe alle leger, waarop hij zal gelegen hebben, zal onrein zijn.
Giguet(i) 24 Si quelqu’un couche avec elle, l’impureté qu’elle a passera sur lui, il sera impur sept jours; la couche sur laquelle il aura dormi avec elle sera impure.
DarbyFR(i) 24 Et si un homme a couché avec elle, et que son impureté soit sur lui, il sera impur sept jours; et tout lit sur lequel il se couchera sera impur.
Martin(i) 24 Et si quelqu'un a habité avec elle tellement que ses fleurs soient sur lui, il sera souillé sept jours; et toute couche sur laquelle il dormira, sera souillée.
Segond(i) 24 Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant sept jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur.
SE(i) 24 Y si alguno durmiere con ella, y la inmundicia de ella fuere sobre él, será inmundo por siete días; y toda cama sobre que durmiere, será inmunda.
ReinaValera(i) 24 Y si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por siete días; y toda cama sobre que durmiere, será inmunda.
JBS(i) 24 Y si alguno durmiere con ella, y la inmundicia de ella fuere sobre él, será inmundo por siete días; y toda cama sobre la que durmiere, será inmunda.
Albanian(i) 24 Në rast se një burrë bie në shtrat me të, papastërtia e saj kalon mbi të dhe ai do të jetë i papastër për shtatë ditë; dhe çdo shtrat mbi të cilin ai shtrihet, do të jetë i papastër.
RST(i) 24 если переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем; он нечист будет семь дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста.
Arabic(i) 24 وان اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة ايام. وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا
Bulgarian(i) 24 А ако някой мъж легне с нея и кръвотечението й дойде на него, ще бъде нечист седем дни. И всяка постелка, на която той легне, ще бъде нечиста.
Croatian(i) 24 Ako koji čovjek s njom legne, njezina nečistoća za nj prianja, pa neka je nečist sedam dana. Svaka postelja na koju on legne neka je nečista.
BKR(i) 24 Jestliže by kdo spal s ní, a byla by nečistota její na něm, nečistý bude za sedm dní; i každé lůže, na němž by spal, nečisté bude.
Danish(i) 24 Og dersom en Mand ligger hos hende, og hendes Urenhed kommer paa ham, saa bliver han uren i syv Dage; og hvert Leje, som han ligger paa, skal være urent.
CUV(i) 24 男 人 若 與 那 女 人 同 房 , 染 了 他 的 污 穢 , 就 要 七 天 不 潔 淨 ; 所 躺 的 床 也 為 不 潔 淨 。
CUVS(i) 24 男 人 若 与 那 女 人 同 房 , 染 了 他 的 污 秽 , 就 要 七 天 不 洁 净 ; 所 躺 的 床 也 为 不 洁 净 。
Esperanto(i) 24 Kaj se viro kusxos kun sxi kaj sxia malpureco estos sur li, tiam li estos malpura dum sep tagoj; kaj cxiu kusxejo, sur kiu li kusxos, estos malpura.
Finnish(i) 24 Ja jos joku mies leväten lepää hänen tykönänsä, siihen aikaa kuin hänen aikansa tulee, hänen pitää oleman saastaisen seitsemän päivää, ja koko hänen vuoteensa, jossa hän levännyt on, pitää oleman saastaisen.
FinnishPR(i) 24 Ja jos mies makaa hänen kanssaan ja hänen kuukautistansa tulee hänen päällensä, olkoon hän saastainen seitsemän päivää, ja jokainen vuode, jossa hän lepää, tulee saastaiseksi.
Haitian(i) 24 Si yon nonm kouche ak yon fanm ki gen règ li epi li sal ak san, li p'ap nan kondisyon pou l' fè sèvis Bondye pandan sèt jou. Depi li kouche sou yon kabann, moun k'ap sèvi Bondye p'ap ka sèvi ak kabann sa a.
Hungarian(i) 24 Ha pedig vele hál valaki, és reá ragad arra az õ havi baja: tisztátalan legyen hét napig, és minden ágy is, a melyen fekszik, tisztátalan legyen.
Indonesian(i) 24 Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan wanita yang sedang haid, laki-laki itu juga menjadi najis selama tujuh hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya juga menjadi najis.
Italian(i) 24 E se pure alcuno giace con lei talchè abbia addosso della di lei immondizia, sia immondo sette giorni; e sia immondo ogni letto, sopra il quale egli sarà giaciuto.
ItalianRiveduta(i) 24 E se un uomo giace con essa, e avvien che lo tocchi la impurità di lei, egli sarà impuro sette giorni; e ogni letto sul quale si coricherà, sarà impuro.
Korean(i) 24 누구든지 이 여인과 동침하여 그 불결에 전염되면 칠일 동안 부정할 것이라 그의 눕는 상은 무릇 부정하니라
Lithuanian(i) 24 Jei miegotų su ja vyras ir ant jo patektų jos nešvarumų, jis bus nešvarus septynias dienas; ir patalas, ant kurio jis miegotų, bus irgi suteptas.
PBG(i) 24 A jeźliby mąż spał z nią, a zostałaby nieczystość jej na nim, nieczysty będzie przez siedem dni, i każde łoże, na którem by leżał, nieczyste będzie.
Portuguese(i) 24 E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundície ficar sobre ele, imundo será por sete dias; também toda cama, sobre que ele se deitar, será imunda.
Norwegian(i) 24 Og dersom en mann ligger hos henne, og hennes urenhet kommer på ham, så skal han være uren i syv dager, og ethvert leie han ligger på, skal være urent.
Romanian(i) 24 Dacă se culcă cineva cu ea, şi vine peste el necurăţia femeii aceleia, el va fi necurat timp de şapte zile, şi orice pat în care se va culca, va fi necurat.
Ukrainian(i) 24 А якщо буде лежати чоловік із нею, то нечистість її буде на ньому, і буде він нечистий сім день.