Judith 1

LXX_WH(i) 1 ἔτους δωδεκάτου τῆς βασιλείας ναβουχοδονοσορ ὃς ἐβασίλευσεν ἀσσυρίων ἐν νινευη τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ ἐν ταῖς ἡμέραις αρφαξαδ ὃς ἐβασίλευσεν μήδων ἐν ἐκβατάνοις 2 καὶ ᾠκοδόμησεν ἐπ' ἐκβατάνων κύκλῳ τείχη ἐκ λίθων λελαξευμένων εἰς πλάτος πηχῶν τριῶν καὶ εἰς μῆκος πηχῶν ἓξ καὶ ἐποίησεν τὸ ὕψος τοῦ τείχους πηχῶν ἑβδομήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτοῦ πηχῶν πεντήκοντα 3 καὶ τοὺς πύργους αὐτοῦ ἔστησεν ἐπὶ ταῖς πύλαις αὐτῆς πηχῶν ἑκατὸν καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς ἐθεμελίωσεν εἰς πήχεις ἑξήκοντα 4 καὶ ἐποίησεν τὰς πύλας αὐτῆς πύλας διεγειρομένας εἰς ὕψος πηχῶν ἑβδομήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς πήχεις τεσσαράκοντα εἰς ἐξόδους δυνάμεως δυνατῶν αὐτοῦ καὶ διατάξεις τῶν πεζῶν αὐτοῦ 5 καὶ ἐποίησεν πόλεμον ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ὁ βασιλεὺς ναβουχοδονοσορ πρὸς βασιλέα αρφαξαδ ἐν τῷ πεδίῳ τῷ μεγάλῳ τοῦτό ἐστιν πεδίον ἐν τοῖς ὁρίοις ραγαυ 6 καὶ συνήντησαν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρεινὴν καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὸν εὐφράτην καὶ τὸν τίγριν καὶ τὸν ὑδάσπην καὶ πεδία αριωχ βασιλέως ἐλυμαίων καὶ συνῆλθον ἔθνη πολλὰ εἰς παράταξιν υἱῶν χελεουδ 7 καὶ ἀπέστειλεν ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς ἀσσυρίων ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν περσίδα καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας πρὸς δυσμαῖς τοὺς κατοικοῦντας τὴν κιλικίαν καὶ δαμασκὸν καὶ τὸν λίβανον καὶ ἀντιλίβανον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας κατὰ πρόσωπον τῆς παραλίας 8 καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσι τοῦ καρμήλου καὶ γαλααδ καὶ τὴν ἄνω γαλιλαίαν καὶ τὸ μέγα πεδίον εσδρηλων 9 καὶ πάντας τοὺς ἐν σαμαρείᾳ καὶ ταῖς πόλεσιν αὐτῆς καὶ πέραν τοῦ ιορδάνου ἕως ιερουσαλημ καὶ βατανη καὶ χελους καὶ καδης καὶ τοῦ ποταμοῦ αἰγύπτου καὶ ταφνας καὶ ραμεσση καὶ πᾶσαν γῆν γεσεμ 10 ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπάνω τάνεως καὶ μέμφεως καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν αἴγυπτον ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς αἰθιοπίας 11 καὶ ἐφαύλισαν πάντες οἱ κατοικοῦντες πᾶσαν τὴν γῆν τὸ ῥῆμα ναβουχοδονοσορ βασιλέως ἀσσυρίων καὶ οὐ συνῆλθον αὐτῷ εἰς τὸν πόλεμον ὅτι οὐκ ἐφοβήθησαν αὐτόν ἀλλ' ἦν ἐναντίον αὐτῶν ὡς ἀνὴρ εἷς καὶ ἀνέστρεψαν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ κενοὺς ἐν ἀτιμίᾳ προσώπου αὐτῶν 12 καὶ ἐθυμώθη ναβουχοδονοσορ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην σφόδρα καὶ ὤμοσε κατὰ τοῦ θρόνου καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ εἰ μὴν ἐκδικήσειν πάντα τὰ ὅρια τῆς κιλικίας καὶ δαμασκηνῆς καὶ συρίας ἀνελεῖν τῇ ῥομφαίᾳ αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν γῇ μωαβ καὶ τοὺς υἱοὺς αμμων καὶ πᾶσαν τὴν ιουδαίαν καὶ πάντας τοὺς ἐν αἰγύπτῳ ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὅρια τῶν δύο θαλασσῶν 13 καὶ παρετάξατο ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ πρὸς αρφαξαδ βασιλέα ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑπτακαιδεκάτῳ καὶ ἐκραταιώθη ἐν τῷ πολέμῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέστρεψεν πᾶσαν τὴν δύναμιν αρφαξαδ καὶ πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ 14 καὶ ἐκυρίευσε τῶν πόλεων αὐτοῦ καὶ ἀφίκετο ἕως ἐκβατάνων καὶ ἐκράτησε τῶν πύργων καὶ ἐπρονόμευσε τὰς πλατείας αὐτῆς καὶ τὸν κόσμον αὐτῆς ἔθηκεν εἰς ὄνειδος αὐτῆς 15 καὶ ἔλαβε τὸν αρφαξαδ ἐν τοῖς ὄρεσι ραγαυ καὶ κατηκόντισεν αὐτὸν ἐν ταῖς σιβύναις αὐτοῦ καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτὸν ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης 16 καὶ ἀνέστρεψεν μετ' αὐτῶν αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ σύμμικτος αὐτοῦ πλῆθος ἀνδρῶν πολεμιστῶν πολὺ σφόδρα καὶ ἦν ἐκεῖ ῥᾳθυμῶν καὶ εὐωχούμενος αὐτὸς καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐφ' ἡμέρας ἑκατὸν εἴκοσι
Clementine_Vulgate(i) 1 Arphaxad itaque, rex Medorum, subjugaverat multas gentes imperio suo, et ipse ædificavit civitatem potentissimam, quam appellavit Ecbatanis, 2 ex lapidibus quadratis et sectis: fecit muros ejus in altitudinem cubitorum septuaginta, et in latitudinem cubitorum triginta: turres vero ejus posuit in altitudinem cubitorum centum. 3 Per quadrum vero earum latus utrumque vicenorum pedum spatio tendebatur, posuitque portas ejus in altitudinem turrium: 4 et gloriabatur quasi potens in potentia exercitus sui, et in gloria quadrigarum suarum. 5 Anno igitur duodecimo regni sui, Nabuchodonosor rex Assyriorum, qui regnabat in Ninive civitate magna, pugnavit contra Arphaxad, et obtinuit eum 6 in campo magno qui appellatur Ragau, circa Euphraten, et Tigrin, et Jadason, in campo Erioch regis Elicorum. 7 Tunc exaltatum est regnum Nabuchodonosor, et cor ejus elevatum est: et misit ad omnes qui habitabant in Cilicia, et Damasco, et Libano, 8 et ad gentes quæ sunt in Carmelo et Cedar, et inhabitantes Galilæam in campo magno Esdrelon, 9 et ad omnes qui erant in Samaria, et trans flumen Jordanem usque ad Jerusalem, et omnem terram Jesse quousque perveniatur ad terminos Æthiopiæ. 10 Ad hos omnes misit nuntios Nabuchodonosor rex Assyriorum: 11 qui omnes uno animo contradixerunt, et remiserunt eos vacuos, et sine honore abjecerunt. 12 Tunc indignatus Nabuchodonosor rex adversus omnem terram illam, juravit per thronum et regnum suum quod defenderet se de omnibus regionibus his.
Wycliffe(i) 1 `And so Arphaxat, kyng of Medeis, hadde maad suget many folkis to his empire; and he bildide a ful myyti citee, which he clepide Egbathanys. 2 Of squarid stonys and korfe he made the wallis therof, in the heiythe of thre score cubitis and ten, and in the breede of thritti cubitis. Sotheli he settide the touris therof in the heiythe of an hundrid cubitis. 3 Forsothe bi the square of tho touris euer either side was stretchid forth, bi the space of twenti feet; and he settide the yatis of that citee in the heiythe of the touris. 4 And he hadde glorie, as miyti in the power of his oost, and in the glorie of hise charis. 5 Therfor Nabugodonosor, kyng of Assyriens, that regnede in the grete citee Nynyue, fauyt in the tweluethe yeer of his rewme ayens Arphaxat, and gat him in the greet feeld, 6 `which is clepid Ragau, bisidis Eufrates, and Tigris, and Jadasa, in the feeld of Erioch, kyng of Elichoris. 7 Thanne the rewme of Nabugodonosor was enhaunsid, and his herte was reisid; and he sente to alle men, that dwelliden in Cilicie, and in Damask, and in Liban, 8 and to folkis, that weren in Carmele, and in Cedar, and to men dwellynge in Galile, and in the grete feeld of Esdrolon, and to alle men, 9 that weren in Samarie, and biyende the flood Jordan, `til to Jerusalem; and to al the lond of Jesse, til me come to the hillis of Ethiope. 10 Nabugodonosor, kyng of Assiriens, sente messangeris `to alle these men; `which alle ayenseiden with o wille, and senten ayen hem voide, and castiden awei with out onour. 12 Thanne kyng Nabugodonosor was wrooth to al that lond, and swoor bi his rewme and trone, that he wolde defende him fro alle these cuntreis.
Geneva(i) 1 In the twelfth yere of the reigne of Nabuchodonosor, who reigned in Nineue the great citie (in the dayes of Arphaxad, which reigned ouer the Medes in Ecbatane, 2 And buylt in Ecbatane the walles round about, of hewen stone, three cubites broad, & sixe cubits long, & made the height of the wal seuetie cubits, & the bredth therof fiftie cubits, 3 And made the towres thereof in the gates of it of an hundreth cubites, and the breadth thereof in the foundation three score cubites, 4 And made the gates thereof, euen gates that were lifted vp on hie, seuentie cubites, & the bredth of the fourtie cubits, for ye going forth of his mightie armies, & for the setting in aray of his footeme) 5 Euen in those dayes, King Nabuchodonosor made warre with King Arphaxad in the great field, which is the field in the coastes of Ragau. 6 Then came vnto him all they that dwelt in the mountaines, & all that dwelt by Euphrates, and Tygris & Hydaspes, & the countrey of Arioch the king of the Elymeans, & very many nations assembled theselues to the battel of ye sonnes of Chelod. 7 And Nabuchodonosor King of the Assyrians sent vnto all that dwelt in Persia, & to all that dwelt in the West, and to those that dwelt in Cilicia, and Damascus, and Libanus & Antilibanus, and to all that dwelt vpon the sea coast, 8 And to the people that are in Carmel, and Galaad, and the hier Galile, and the great fielde of Esdrelam, 9 And to all that were in Samaria, & the cities therof, & beyond Iorden vnto Ierusalem, & Betane, and Chellus, and Cades, & the riuer of Egypt, and Taphnes, and Ramesse, and all the land of Gesem, 10 Vnto one come to Tanis, and Memphis, and to all the inhabitantes of Egypt, and to one come to the mountaines of Ethiopia. 11 But all the inhabitants of this countrey did not passe for the comandement of Nabuchodonosor King of the Assyrians, neither would they come with him to the battel: for they did not feare him: yea, he was before them as one man: therefore they sent away his ambassadours from them without effect, and with dishonour. 12 Therefore Nabuchodonosor was very angry, with all this countrey, and sware by his throne and kingdome that he woulde surely be auenged vpon all those coastes of Cilicia & Damascus, & Syria, & that he woulde slay with the sworde all the inhabitants of the land of Moab, and the children of Ammon, and all Iudea, and all that were in Egypt, till one come to the borders of the two seas. 13 Then hee marched in battell aray with his power against King Arphaxad in the seuenteenth yeere, & he preuailed in his battel: for he ouerthrew all the power of Arphaxad, and all his horsemen, & all his chariots. 14 And he wanne his cities, & came vnto Ecbatane, and tooke the towres, and spoyled the streetes thereof, and turned the beautie thereof into shame. 15 He tooke also Arphaxad in the mountaines of Ragau, and smote him through with his dartes, and destroyed him vtterly that day. 16 So he returned afterward to Nineue, both he and all his companie with a very great multitude of men of warre, and there he passed the time, and banketed, both he, and his armie an hundreth and twentie dayes.
Bishops(i) 1 Arphaxad the king of the Medes subdued many people vnto his dominion, and buylded a noble strong citie, whiche he called Ecbatanis. 2 The walles of it made he of free stone foure square, seuentie cubites hie, and thirtie cubites brode: He made towres therevpon an hundreth cubites hye. 3 But along the foure corners euery side was twentie foote brode: He made the portes in the height, like as the towres. 4 [This king] trusted in his mightie hoast, and in his glorious charets. 5 So in the twelfth yere of his raigne, it happened that Nabuchodonosor the king of the Assyrians whiche raigned in the great citie of Niniue, fought against Arphaxad: 6 And ouercame him in the great fielde called Ragau beside Euphrates, and Tigris, and Iadason in the fielde of Erioth the king of the Elikes. 7 Then was the kingdome of Nabuchodonosor exalted, and his heart was lift vp: and he sent vnto all them that dwelt in Cilicia, in Damascus, and Libanus: 8 And vnto the heathen that dwelt in Carmel, and Cedar, and to such as dwelt in Galilee in the great field of Esdrelon: 9 To all them that dwelt in Samaria, and beyonde the water of Iordane vnto Hierusalem, and the whole lande of Iesse, vnto the borders of Ethiopia: 10 Unto all these dyd Nabuchodonosor the king of the Assyrians send messengers. 11 But they all with one consent woulde not agree vnto him, and sent the messengers againe emptie, and put them away without honour. 12 Then Nabuchodonosor the king toke indignation at all those landes, & sware by his trone and by his kingdome that he woulde be auenged of all those countreys.
DouayRheims(i) 1 Now Arphaxad king of the Medes had brought many nations under his dominions, and he built a very strong city, which he called Ecbatana, 2 Of stones squared and hewed: he made the walls thereof seventy cubits broad, and thirty cubits high, and the towers thereof he made a hundred cubits high. But on the square of them, each side was extended the space of twenty feet. 3 And he made the gates thereof according to the height of the towers: 4 And he gloried as a mighty one in the force of his army and in the glory of his chariots. 5 Now in the twelfth year of his reign, Nabuchodonosor king of the Assyrians, who reigned in Ninive the great city, fought against Arphaxad and overcame him, 6 In the great plain which is called Ragua, about the Euphrates, and the Tigris, and the Jadason, in the plain of Erioch the king of the Elicians. 7 Then was the kingdom of Nabuchodonosor exalted, and his heart was elevated: and he sent to all that dwelt in Cilicia and Damascus, and Libanus, 8 And to the nations that are in Carmelus, and Cedar, and to the inhabitants of Galilee in the great plain of Asdrelon, 9 And to all that were in Samaria, and beyond the river Jordan even to Jerusalem, and all the land of Jesse till you come to the borders of Ethiopia. 10 To all these Nabuchodonosor king of the Assyrians, sent messengers: 11 But they all with one mind refused, and sent them back empty, and rejected them without honour. 12 Then king Nabuchodonosor being angry against all that land, swore by his throne and kingdom that he would revenge himself of all those countries.
KJV(i) 1

In the twelfth year of the reign of Nabuchodonosor, who reigned in Nineve, the great city; in the days of Arphaxad, which reigned over the Medes in Ecbatane,

2

And built in Ecbatane walls round about of stones hewn three cubits broad and six cubits long, and made the height of the wall seventy cubits, and the breadth thereof fifty cubits:

3

And set the towers thereof upon the gates of it an hundred cubits high, and the breadth thereof in the foundation threescore cubits:

4

And he made the gates thereof, even gates that were raised to the height of seventy cubits, and the breadth of them was forty cubits, for the going forth of his mighty armies, and for the setting in array of his footmen:

5

Even in those days king Nabuchodonosor made war with king Arphaxad in the great plain, which is the plain in the borders of Ragau.

6

And there came unto him all they that dwelt in the hill country, and all that dwelt by Euphrates, and Tigris and Hydaspes, and the plain of Arioch the king of the Elymeans, and very many nations of the sons of Chelod, assembled themselves to the battle.

7

Then Nabuchodonosor king of the Assyrians sent unto all that dwelt in Persia, and to all that dwelt westward, and to those that dwelt in Cilicia, and Damascus, and Libanus, and Antilibanus, and to all that dwelt upon the sea coast,

8

And to those among the nations that were of Carmel, and Galaad, and the higher Galilee, and the great plain of Esdrelom,

9

And to all that were in Samaria and the cities thereof, and beyond Jordan unto Jerusalem, and Betane, and Chelus, and Kades, and the river of Egypt, and Taphnes, and Ramesse, and all the land of Gesem,

10

Until ye come beyond Tanis and Memphis, and to all the inhabitants of Egypt, until ye come to the borders of Ethiopia.

11

But all the inhabitants of the land made light of the commandment of Nabuchodonosor king of the Assyrians, neither went they with him to the battle; for they were not afraid of him: yea, he was before them as one man, and they sent away his ambassadors from them without effect, and with disgrace.

12

Therefore Nabuchodonosor was very angry with all this country, and sware by his throne and kingdom, that he would surely be avenged upon all those coasts of Cilicia, and Damascus, and Syria, and that he would slay with the sword all the inhabitants of the land of Moab, and the children of Ammon, and all Judea, and all that were in Egypt, till ye come to the borders of the two seas.

13

Then he marched in battle array with his power against king Arphaxad in the seventeenth year, and he prevailed in his battle: for he overthrew all the power of Arphaxad, and all his horsemen, and all his chariots,

14

And became lord of his cities, and came unto Ecbatane, and took the towers, and spoiled the streets thereof, and turned the beauty thereof into shame.

15

He took also Arphaxad in the mountains of Ragau, and smote him through with his darts, and destroyed him utterly that day.

16

So he returned afterward to Nineve, both he and all his company of sundry nations being a very great multitude of men of war, and there he took his ease, and banqueted, both he and his army, an hundred and twenty days.

ERV(i) 1 IN the twelfth year of the reign of Nebuchadnezzar, who reigned over the Assyrians in Nineveh, the great city; in the days of Arphaxad, who reigned over the Medes in Ecbatana, 2 and built at Ecbatana and round about it walls of hewn stones three cubits broad and six cubits long, and made the height of the wall seventy cubits, and the breadth thereof fifty cubits; 3 and set the towers thereof at the gates thereof, a hundred cubits [high, ] and the breadth thereof in the foundation threescore cubits; 4 and made the gates thereof, even gates that were raised to the height of seventy cubits, and the breadth of them forty cubits, for the going forth of his mighty hosts, and the setting in array of his footmen: 5 even in those days king Nebuchadnezzar made war with king Arphaxad in the great plain: this plain is in the borders of Ragau. 6 And there came to meet him all that dwelt in the hill country, and all that dwelt by Euphrates, and Tigris, and Hydaspes, and in the plain of Arioch the king of the Elymaeans; and many nations of the sons of Chelod assembled themselves to the battle. 7 And Nebuchadnezzar king of the Assyrians sent unto all that dwelt in Persia, and to all that dwelt westward, to those that dwelt in Cilicia and Damascus and Libanus and Antilibanus, and to all that dwelt over against the sea coast, 8 and to those among the nations that were of Carmel and Gilead, and to the higher Galilee and the great plain of Esdraelon, 9 and to all that were in Samaria and the cities thereof, and beyond Jordan unto Jerusalem, and Betane, and Chellus, and Kadesh, and the river of Egypt, and Tahpanhes, and Rameses, and all the land of Goshen, 10 until thou comest above Tanis and Memphis, and to all that dwelt in Egypt, until thou comest to the borders of Ethiopia. 11 And all they that dwelt in all the land made light of the commandment of Nebuchadnezzar king of the Assyrians, and went not with him to the war; for they were not afraid of him, but he was before them as one man; and they turned away his messengers from their presence without effect, and with disgrace. 12 And Nebuchadnezzar was exceeding wroth with all this land, and he sware by his throne and kingdom, that he would surely be avenged upon all the coasts of Cilicia and Damascus and Syria, that he would slay with his sword all the inhabitants of the land of Moab, and the children of Ammon, and all Judaea, and all that were in Egypt, until thou comest to the borders of the two seas. 13 And he set the battle in array with his host against king Arphaxad in the seventeenth year; and he prevailed in his battle, and turned to flight all the host of Arphaxad, and all his horse, and all his chariots; 14 and he became master of his cities, and he came even unto Ecbatana, and took the towers, and spoiled the streets thereof, and turned the beauty thereof into shame. 15 And he took Arphaxad in the mountains of Ragau, and smote him through with his darts, and destroyed him utterly, unto this day. 16 And he returned with them to Nineveh, he and all his company of sundry nations, an exceeding great multitude of men of war, and there he took his ease and banqueted, he and his host, a hundred and twenty days.
WEB(i) 1 In the twelfth year of the reign of Nebuchadnezzar, who reigned over the Assyrians in Nineveh, the great city, in the days of Arphaxad, who reigned over the Medes in Ecbatana, 2 and built around Ecbatana walls of hewn stones three cubits broad and six cubits long, and made the height of the wall seventy cubits, and its breadth fifty cubits; 3 and set its towers at its gates, one hundred cubits high, and its breadth in the foundation was sixty cubits; 4 and made its gates, even gates that were raised to the height of seventy cubits, and their breadth forty cubits, for his mighty army to go out of, and the setting in array of his footmen— 5 even in those days king Nebuchadnezzar made war with king Arphaxad in the great plain. This plain is on the borders of Ragau. 6 There came to meet him all that lived in the hill country, and all that lived by Euphrates, Tigris, and Hydaspes, and in the plain of Arioch the king of the Elymaeans. Many nations of the sons of Chelod assembled themselves to the battle. 7 And Nebuchadnezzar king of the Assyrians sent to all who lived in Persia, and to all who lived westward, to those who lived in Cilicia, Damascus, Libanus, and Antilibanus, and to all who lived along the sea coast, 8 and to those among the nations that were of Carmel and Gilead, and to the higher Galilee and the great plain of Esdraelon, 9 and to all who were in Samaria and its cities, and beyond Jordan to Jerusalem, Betane, Chellus, Kadesh, the river of Egypt, Tahpanhes, Rameses, and all the land of Goshen, 10 until you come above Tanis and Memphis, and to all that lived in Egypt, until you come to the borders of Ethiopia. 11 All those who lived in all the land made light of the commandment of Nebuchadnezzar king of the Assyrians, and didn’t go with him to the war; for they were not afraid of him, but he was before them as one man. They turned away his messengers from their presence without effect, and with disgrace. 12 And Nebuchadnezzar was exceedingly angry with all this land, and he swore by his throne and kingdom, that he would surely be avenged upon all the coasts of Cilicia, Damascus, and Syria, that he would kill with his sword all the inhabitants of the land of Moab, and the children of Ammon, all Judea, and all that were in Egypt, until you come to the borders of the two seas. 13 And he set the battle in array with his army against king Arphaxad in the seventeenth year; and he prevailed in his battle, and turned to flight all the army of Arphaxad, with all his horses and all his chariots. 14 He became master of his cities, and he came even to Ecbatana, and took the towers, plundered its streets, and turned its beauty into shame. 15 He took Arphaxad in the mountains of Ragau, struck him through with his darts, and utterly destroyed him, to this day. 16 He returned with them to Nineveh, he and all his company of sundry nations, an exceedingly great multitude of men of war, and there he took his ease and banqueted, he and his army, for one hundred twenty days.
LXX2012(i) 1 In the twelfth year of the reign of Nabuchodonosor, who reigned in Nineve, the great city; in the days of Arphaxad, which reigned over the Medes in Ecbatane, 2 And built in Ecbatane walls round about of stones hewn three cubits broad and six cubits long, and made the height of the wall seventy cubits, and the breadth thereof fifty cubits: 3 And set the towers thereof upon the gates of it an hundred cubits high, and the breadth thereof in the foundation threescore cubits: 4 And he made the gates thereof, even gates that were raised to the height of seventy cubits, and the breadth of them was forty cubits, for the going forth of his mighty armies, and for the setting in array of his footmen: 5 Even in those days king Nabuchodonosor made war with king Arphaxad in the great plain, which is the plain in the borders of Ragau. 6 And there came to him all they that lived in the hill country, and all that lived by Euphrates, and Tigris and Hydaspes, and the plain of Arioch the king of the Elymeans, and very many nations of the sons of Chelod, assembled themselves to the battle. 7 Then Nabuchodonosor king of the Assyrians sent to all that lived in Persia, and to all that lived westward, and to those that lived in Cilicia, and Damascus, and Libanus, and Antilibanus, and to all that lived upon the sea coast, 8 And to those among the nations that were of Carmel, and Galaad, and the higher Galilee, and the great plain of Esdrelom, 9 And to all that were in Samaria and the cities thereof, and beyond Jordan to Jerusalem, and Betane, and Chelus, and Kades, and the river of Egypt, and Taphnes, and Ramesse, and all the land of Gesem, 10 Until you⌃ come beyond Tanis and Memphis, and to all the inhabitants of Egypt, until you⌃ come to the borders of Ethiopia. 11 But all the inhabitants of the land made light of the commandment of Nabuchodonosor king of the Assyrians, neither they went with him to the battle; for they were not afraid of him: yes, he was before them as one man, and they sent away his ambassadors from them without effect, and with disgrace. 12 Therefore Nabuchodonosor was very angry with all this country, and sware by his throne and kingdom, that he would surely be avenged upon all those coasts of Cilicia, and Damascus, and Syria, and that he would kill with the sword all the inhabitants of the land of Moab, and the children of Ammon, and all Judea, and all that were in Egypt, till you⌃ come to the borders of the two seas. 13 Then he marched in battle array with his power against king Arphaxad in the seventeenth year, and he prevailed in his battle: for he overthrew all the power of Arphaxad, and all his horsemen, and all his chariots, 14 And became lord of his cities, and came to Ecbatane, and took the towers, and spoiled the streets thereof, and turned the beauty thereof into shame. 15 He took also Arphaxad in the mountains of Ragau, and struck him through with his darts, and destroyed him utterly that day. 16 So he returned afterward to Nineve, both he and all his company of sundry nations being a very great multitude of men of war, and there he took his ease, and banqueted, both he and his army, an hundred and twenty days.