Judges 9:15

ABP_GRK(i)
  15 G2532 και G2036 είπεν G3588 η G4471.2 ράμνος G4314 προς G3588 τα G3586 ξύλα G1487 ει G1722 εν G225 αληθεία G5548 χρίετέ G1473 με G1473 υμείς G3588 του G936 βασιλεύειν G1909 εφ΄ G1473 υμάς G1205 δεύτε G3982 πεποίθατε G1722 εν G3588 τη G4629.2 σκέπη μου G1473   G2532 και G1508 ει μη G1831 εξέλθοι G4442 πυρ G1537 εκ G3588 της G4471.2 ράμνου G2532 και G2719 καταφάγοι G3588 τας G2748 κέδρους G3588 του G* Λιβάνου
LXX_WH(i)
    15 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-NSF η   N-NSF ραμνος G4314 PREP προς G3588 T-APN τα G3586 N-APN ξυλα G1487 CONJ ει G1722 PREP εν G225 N-DSF αληθεια G4771 P-NP υμεις G5548 V-PAI-2P χριετε G1473 P-AS με G1519 PREP εις G935 N-ASM βασιλεα G1909 PREP εφ G4771 P-GP υμων G1205 ADV δευτε G3982 V-RAI-2P πεποιθατε G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη   N-DSF σκεπη G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G1487 CONJ ει G3165 ADV μη G1831 V-AAO-3S εξελθοι G4442 N-NSN πυρ G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της   N-GSF ραμνου G2532 CONJ και G2719 V-AAO-3S καταφαγοι G3588 T-APF τας   N-APF κεδρους G3588 T-GSM του G3030 N-GSM λιβανου
HOT(i) 15 ויאמר האטד אל העצים אם באמת אתם משׁחים אתי למלך עליכם באו חסו בצלי ואם אין תצא אשׁ מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון׃
IHOT(i) (In English order)
  15 H559 ויאמר said H329 האטד And the bramble H413 אל unto H6086 העצים the trees, H518 אם If H571 באמת in truth H859 אתם ye H4886 משׁחים anoint H853 אתי   H4428 למלך me king H5921 עליכם over H935 באו you, come H2620 חסו put your trust H6738 בצלי in my shadow: H518 ואם and if H369 אין not, H3318 תצא come out H784 אשׁ let fire H4480 מן of H329 האטד the bramble, H398 ותאכל and devour H853 את   H730 ארזי the cedars H3844 הלבנון׃ of Lebanon.
Vulgate(i) 15 quae respondit eis si vere me regem vobis constituitis venite et sub mea umbra requiescite sin autem non vultis egrediatur ignis de ramno et devoret cedros Libani
Clementine_Vulgate(i) 15 Quæ respondit eis: Si vere me regem vobis constituitis, venite, et sub umbra mea requiescite: si autem non vultis, egrediatur ignis de rhamno, et devoret cedros Libani.
Wycliffe(i) 15 Whiche answeride to hem, If ye maken me verili kyng to you, come ye, and reste vndur my schadewe; sotheli, if ye nylen, fier go out of the ramne, and deuoure the cedris of the Liban.
Coverdale(i) 15 And the thorne busshe sayde vnto the trees: Yf it be true, yt ye anoynte me to be kynge ouer you, the come, and put youre trust vnder my shadowe. Yf no, then go fyre out of the thorne busshe, & cosume ye Ceder trees of Libano.
MSTC(i) 15 And the furze bush said unto the trees, "If it will be true that ye will anoint me king over you, then come and rest under my shadow, and ye shall see that a fire shall come out of the furze-bush and waste the cypress trees of Lebanon!'
Matthew(i) 15 And the fyrre bushe sayd vnto the trees: yf it be true that ye wyl anoint me Kynge ouer you, then come and reste vnder my shadowe, & ye shall se that a fyre shall come out of the fyrre bushe, & waste the Cyper trees of Lybanon.
Great(i) 15 And the fyrre bushe sayde vnto the trees: yf it be true that ye will anoynt me kynge ouer you, then come, & put youre trust vnder my shadowe. Yf no, the fyre come out of the firre busshe, and waste the Cedre trees of Libanon.
Geneva(i) 15 And the bramble said vnto the trees, If ye will in deede anoynt me King ouer you, come, and put your trust vnder my shadowe: and if not, the fire shall come out of the bramble, and consume the Cedars of Lebanon.
Bishops(i) 15 And the bryer sayde vnto the trees: If it be true that ye will annoynt me kyng ouer you, then come and put your trust vnder my shadow: If no, the fyre come out of the bryer, & waste the Cedar trees of Libanon
DouayRheims(i) 15 And it answered them: If, indeed, you mean to make me king, come ye, and rest under my shadow: but if you mean it not, let fire come out from the bramble, and devour the cedars of Libanus.
KJV(i) 15

And the bramble said unto the trees, If in truth ye anoint me king over you, then come and put your trust in my shadow: and if not, let fire come out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon.

KJV_Cambridge(i) 15 And the bramble said unto the trees, If in truth ye anoint me king over you, then come and put your trust in my shadow: and if not, let fire come out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon.
Thomson(i) 15 Upon which the bramble said to the trees, If in truth you anoint me to reign over you, come and stand in my shade; if not, let a fire go out from me, and consume the cedars of Lebanon.
Webster(i) 15 And the bramble said to the trees, If in truth ye anoint me king over you, then come and put your trust in my shadow: and if not, let fire come out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon.
Brenton(i) 15 And the bramble said to the trees, If ye in truth anoint me to reign over you, come, stand under my shadow; and if not, let fire come out from me and devour the cedars of Libanus.
Brenton_Greek(i) 15 Καὶ εἶπεν ἡ ράμνος πρὸς τὰ ξύλα, εἰ ἐν ἀληθείᾳ χρίετέ με ὑμεῖς τοῦ βασιλεύειν ἐφʼ ὑμᾶς, δεῦτε ὑπόστητε ἐν τῇ σκιᾷ μου· καὶ εἰ μή, ἐξέλθοι πῦρ ἀπʼ ἐμοῦ καὶ καταφάγοι τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου.
Leeser(i) 15 And the bramble said unto the trees, If in truth ye anoint me as king over you, then come seek protection in my shadow; and if not, then let fire come out of the bramble, and devour the cedars of the Lebanon.
YLT(i) 15 And the bramble saith unto the trees, If in truth ye are anointing me for king over you, come, take refuge in my shadow; and if not—fire cometh out from the bramble, and devoureth the cedars of Lebanon.
JuliaSmith(i) 15 And the buckthorn will say to the trees, If in truth ye anoint me for king over you, come, take refuge in my shadow: and if not, fire shall come forth from the buckthorn and shall consume the cedars of Lebanon.
Darby(i) 15 And the thorn-bush said to the trees, If in truth ye anoint me king over you, come, put confidence in my shadow; but if not, fire shall come out of the thorn-bush and devour the cedars of Lebanon.
ERV(i) 15 And the bramble said unto the trees, If in truth ye anoint me king over you, then come and put your trust in my shadow: and if not, let fire come out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon.
ASV(i) 15 And the bramble said unto the trees, If in truth ye anoint me king over you, then come and take refuge in my shade; and if not, let fire come out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon.
JPS_ASV_Byz(i) 15 And the bramble said unto the trees: If in truth ye anoint me king over you, then come and take refuge in my shadow; and if not, let fire come out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon.
Rotherham(i) 15 And the bramble said unto the trees, If, in truth, ye are about to anoint me to be king over you, come, take refuge in my shade,—but, if not, there shall come forth fire out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon.
CLV(i) 15 And the bramble said unto the trees, If in truth you are anointing me for king over you, come, take refuge in my shadow; and if not--fire comes out from the bramble, and devours the cedars of Lebanon.
BBE(i) 15 And the thorn said to the trees, If it is truly your desire to make me your king, then come and put your faith in my shade; and if not, may fire come out of the thorn, burning up the cedars of Lebanon.
MKJV(i) 15 And the bramble-bush said to the trees, If you truly anoint me king over you, come put your trust in my shadow. And if not, let fire come out of the bramble and burn up the cedars of Lebanon.
LITV(i) 15 And the bramble bush said to the trees, If you truly anoint me king over you, come seek refuge in my shade. And if not, let fire come out of the bramble bush and burn up the cedars of Lebanon.
ECB(i) 15 And the thorn says to the trees, If in truth you anoint me sovereign over you, then seek refuge in my shadow: and if not, fire comes from the thorn and consumes the cedars of Lebanon.
ACV(i) 15 And the bramble said to the trees, If in truth ye anoint me king over you, then come and take refuge in my shade, and if not, let fire come out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon.
WEB(i) 15 “The bramble said to the trees, ‘If in truth you anoint me king over you, then come and take refuge in my shade; and if not, let fire come out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon.’
NHEB(i) 15 "The bramble said to the trees, 'If in truth you anoint me king over you, then come and take refuge in my shade; and if not, let fire come out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon.'
AKJV(i) 15 And the bramble said to the trees, If in truth you anoint me king over you, then come and put your trust in my shadow: and if not, let fire come out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon.
KJ2000(i) 15 And the bramble said unto the trees, If in truth you anoint me king over you, then come and put your trust in my shadow: and if not, let fire come out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon.
UKJV(i) 15 And the bramble said unto the trees, If in truth all of you anoint me king over you, then come and put your trust in my shadow: and if not, let fire come out of the bramble, and devour the cedars of Lebanon.
EJ2000(i) 15 And the bramble said unto the trees, If in truth ye anoint me king over you, then come and confide under my shadow; and if not, let fire come out of the bramble and devour the cedars of Lebanon.
CAB(i) 15 And the bramble said to the trees, If in truth you anoint me to reign over you, come, stand under my shadow; and if not, let fire come out from me and devour the cedars of Lebanon.
LXX2012(i) 15 And the bramble said to the trees, If you⌃ in truth anoint me to reign over you, come, stand under my shadow; and if not, let fire come out from me and devour the cedars of Libanus.
NSB(i) 15 »‘The thorn bush answered: ‘If you really want to make me your king, then come and take shelter in my shade. If you do not, fire will blaze out of my thorny branches and burn up the cedars of Lebanon.’
ISV(i) 15 Then the bramble bush replied to the trees, 'If you really are consecrating me to rule you, come and put your confidence in my shade; but if not, may fire spring out from the bramble bush and burn up the cedars of Lebanon…'
LEB(i) 15 And the thornbush said to the trees, 'If in good faith* you are anointing me as king over you, then come and take refuge in my shade; if not, may fire go out from the thornbush and devour the cedars of Lebanon.'
MLV(i) 15 And the bramble said to the trees, If in truth you* anoint me king over you*, then come and take refuge in my shade and if not, let fire come out of the bramble and devour the cedars of Lebanon.
VIN(i) 15 The thorn bush said to the trees, 'If in truth you anoint me king over you, then come and take refuge in my shade; if not, let fire come out of the thorn bush and devour the cedars of Lebanon'.
Luther1912(i) 15 Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen: Ist's wahr, daß ihr mich zum König salbt über euch, so kommt und vertraut euch unter meinen Schatten; wo nicht, so gehe Feuer aus dem Dornbusch und verzehre die Zedern Libanons.
ELB1871(i) 15 Und der Dornstrauch sprach zu den Bäumen: Wenn ihr mich in Wahrheit zum König über euch salben wollt, so kommet, vertrauet euch meinem Schatten an; wenn aber nicht, so soll Feuer von dem Dornstrauch ausgehen und die Cedern des Libanon verzehren. -
ELB1905(i) 15 Und der Dornstrauch sprach zu den Bäumen: Wenn ihr mich in Wahrheit zum König über euch salben wollt, so kommet, vertrauet euch meinem Schatten an; O. suchet Zuflucht in [oder unter] meinem Schatten wenn aber nicht, so soll Feuer von dem Dornstrauch ausgehen und die Zedern des Libanon verzehren.
DSV(i) 15 En de doornenbos zeide tot de bomen: Indien gij mij in waarheid tot een koning over u zalft, zo komt, vertrouwt u onder mijn schaduw; maar indien niet, zo ga vuur uit den doornenbos, en vertere de cederen van den Libanon.
Giguet(i) 15 Et le nerprun dit aux arbres: Si, en vérité, vous me donnez l’onction pour que je règne sur vous, venez, demeurez sous mon ombre; sinon, qu’une flamme sorte de moi et qu’elle dévore les cèdres du Liban.
DarbyFR(i) 15 Et l'épine dit aux arbres: Si vraiment vous voulez m'oindre roi sur vous, venez, mettez votre confiance en mon ombre; sinon, un feu sortira de l'épine, et dévorera les cèdres du Liban.
Martin(i) 15 Et l'épine répondit aux arbres : Si c'est en sincérité que vous m'oignez pour Roi sur vous, venez, et retirez-vous sous mon ombre; sinon, que le feu sorte de l'épine, et qu'il dévore les cèdres du Liban.
Segond(i) 15 Et le buisson d'épines répondit aux arbres: Si c'est de bonne foi que vous voulez m'oindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage; sinon, un feu sortira du buisson d'épines, et dévorera les cèdres du Liban.
SE(i) 15 Y el escaramujo respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, y aseguraos debajo de mi sombra; y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano.
ReinaValera(i) 15 Y el escaramujo respondió á los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, y aseguraos debajo de mi sombra: y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano.
JBS(i) 15 Y el escaramujo respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, y aseguraos debajo de mi sombra; y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano.
Albanian(i) 15 Ferra iu përgjegj me këto fjalë drurëve: "Në rast se doni me të vërtetë të më vajosni si mbret për të sunduar mbi ju, ejani të strehoheni nën hijen time; përndryshe daltë një zjarr nga ferra dhe përpiftë kedrat e Libanit!".
RST(i) 15 Терновник сказал деревам: если вы по истине поставляете меня царемнад собою, то идите, покойтесь под тенью моею; если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры Ливанские.
Arabic(i) 15 فقال العوسج للاشجار ان كنتم بالحق تمسحونني عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي. والا فتخرج نار من العوسج وتأكل ارز لبنان.
Bulgarian(i) 15 И трънът казал на дърветата: Ако вие наистина ме помазвате за цар над вас, елате и се подслонете под сянката ми; но ако не, нека излезе огън от тръна и да погълне ливанските кедри!
Croatian(i) 15 A glog odgovori stablima: 'Ako me doista hoćete pomazat' za kralja, u sjenu se moju sklonite. Ako nećete, iz gloga će oganj planuti i sažeći cedrove libanonske!'
BKR(i) 15 I odpověděl bodlák dříví: Jestliže v pravdě béřete vy mne sobě za krále, poďte, odpočívejte pod stínem mým; pakli nic, vyjdi oheň z bodláku a spal cedry Libánské.
Danish(i) 15 Og Tornebusken sagde til Træerne: Er det i Sandhed saa, at I ville salve mig til Konge over eder, da kommer, skjuler eder under min Skygge; men hvis ikke, da komme Ild ud af Tornebusken og fortære Cedrene paa Libanon.
CUV(i) 15 荊 棘 回 答 說 : 你 們 若 誠 誠 實 實 地 膏 我 為 王 , 就 要 投 在 我 的 蔭 下 ; 不 然 , 願 火 從 荊 棘 裡 出 來 , 燒 滅 利 巴 嫩 的 香 柏 樹 。
CUVS(i) 15 荆 棘 回 答 说 : 你 们 若 诚 诚 实 实 地 膏 我 为 王 , 就 要 投 在 我 的 荫 下 ; 不 然 , 愿 火 从 荆 棘 里 出 来 , 烧 灭 利 巴 嫩 的 香 柏 树 。
Esperanto(i) 15 Kaj la dornarbusto diris al la arboj:Se vere vi sanktoleas min kiel regxon super vi, tiam venu, sxirmu vin sub mia ombro; se ne, tiam eliros fajro el la dornarbusto kaj forbruligos la cedrojn de Lebanon.
Finnish(i) 15 Ja orjantappura sanoi puille: onko se tosi, että tahdotte minua voidella teillenne kuninkaaksi, niin tulkaat ja levätkäät minun varjoni alla. Mutta jos ei, niin lähtekään tuli orjantappurapensaasta ja polttakaan sedripuut Libanonissa.
FinnishPR(i) 15 Ja orjantappura vastasi puille: 'Jos todella aiotte voidella minut kuninkaaksenne, niin tulkaa ja etsikää suojaa minun varjossani; mutta ellette, niin tuli lähtee orjantappurasta ja kuluttaa Libanonin setrit'.
Haitian(i) 15 Pye pikan an di yo: Si nou soti tout bon vre pou nou fè m' wa alatèt nou, enben, vini non. Vin mete kò nou nan lonbraj mwen. Si nou pa fè sa, gen yon sèl dife k'ap soti nan touf pikan an, l'ap boule nou tout, ata pye sèd peyi Liban yo!
Hungarian(i) 15 És monda a galagonyabokor a fáknak: Ha igazán királylyá kentek engem magatok felett, jõjjetek el, nyugodjatok az én árnyékomban: [de] hogyha nem, jõjjön tûz ki a galagonyabokorból, és égesse meg a Libanonnak czédrusait.
Indonesian(i) 15 Semak duri itu menjawab, 'Kalau kalian sungguh-sungguh mau menjadikan saya rajamu, mari berlindung di bawah naungan saya. Kalau kalian tidak mau, maka dari cabang-cabang saya yang berduri ini akan keluar api yang membakar habis pohon-pohon aras di Libanon.'"
Italian(i) 15 E il pruno disse agli alberi: Se ciò che voi fate, ungendomi per re sopra voi, è con verità, venite, riparatevi sotto alla mia ombra; se no, esca il fuoco dal pruno, e consumi i cedri del Libano.
ItalianRiveduta(i) 15 E il pruno rispose agli alberi: Se è proprio in buona fede che volete ungermi re per regnare su voi, venite a rifugiarvi sotto l’ombra mia; se no, esca un fuoco dal pruno e divori i cedri del Libano!
Korean(i) 15 가시나무가 나무들에게 이르되 `너희가 참으로 내게 기름을 부어 너희 왕을 삼겠거든 와서 내 그늘에 피하라 그리하지 아니하면 불이 가시나무에서 나와서 레바논의 백향목을 사를 것이니라' 하였느니라
Lithuanian(i) 15 Erškėtis atsakė medžiams: ‘Jei tikrai jūs norite mane patepti karaliumi, ateikite ir ilsėkitės mano pavėsyje, o jei ne, tegul išeina ugnis iš erškėčio ir sudegina Libano kedrus!’
PBG(i) 15 Tedy odpowiedział oset drzewom: jeźli wy prawdziwie chcecie pomazać mię za króla nad sobą, pójdźcież, a odpoczywajcie pod cieniem moim, a jeźliż nie, niech wynijdzie ogień z ostu, a spali Cedry Libańskie.
Portuguese(i) 15 O espinheiro, porém, respondeu às árvores: Se de boa fé me ungis por vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra; mas, se não, saia fogo do espinheiro, e devore os cedros do Líbano.
Norwegian(i) 15 Og tornebusken sa til trærne: Dersom det er eders opriktige mening at I vil salve mig til konge over eder, da kom og søk ly i min skygge! Men hvis ikke, da skal det utgå ild fra tornebusken og fortære Libanons sedertrær.
Romanian(i) 15 Şi spinul a răspuns copacilor:,Dacă în adevăr vreţi să mă ungeţi ca împărat al vostru, veniţi şi adăpostiţi-vă subt umbra mea; altfel, să iasă un foc din spin, şi să mistuie cedrii Libanului.`
Ukrainian(i) 15 А тернина сказала деревам: якщо справді мене на царя над собою помазуєте, підійдіть, поховайтеся в тіні моїй! А як ні, то ось вийде огонь із тернини, та кедри ливанські поїсть!