Judges 1:31

LXX_WH(i)
    31 G2532 CONJ και G768 N-PRI ασηρ G3364 ADV ουκ G1808 V-AAI-3S εξηρεν G3588 T-APM τους   V-PAPAP κατοικουντας   N-PRI ακχω G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G846 D-DSM αυτω G1519 PREP εις G5411 N-ASM φορον G2532 CONJ και G3588 T-APM τους   V-PAPAP κατοικουντας   N-PRI δωρ G2532 CONJ και G3588 T-APM τους   V-PAPAP κατοικουντας G4605 N-ASM σιδωνα G2532 CONJ και G3588 T-APM τους   V-PAPAP κατοικουντας   N-PRI ααλαφ G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον   N-PRI αχαζιβ G2532 CONJ και G3588 T-ASF την   N-PRI χελβα G2532 CONJ και G3588 T-ASF την   N-PRI αφεκ G2532 CONJ και G3588 T-ASF την   N-PRI ροωβ
HOT(i) 31 אשׁר לא הורישׁ את ישׁבי עכו ואת יושׁבי צידון ואת אחלב ואת אכזיב ואת חלבה ואת אפיק ואת רחב׃
IHOT(i) (In English order)
  31 H836 אשׁר did Asher H3808 לא Neither H3423 הורישׁ drive out H853 את   H3427 ישׁבי the inhabitants H5910 עכו of Accho, H853 ואת   H3427 יושׁבי nor the inhabitants H6721 צידון of Zidon, H853 ואת   H303 אחלב nor of Ahlab, H853 ואת   H392 אכזיב nor of Achzib, H853 ואת   H2462 חלבה nor of Helbah, H853 ואת   H663 אפיק nor of Aphik, H853 ואת   H7340 רחב׃ nor of Rehob:
Vulgate(i) 31 Aser quoque non delevit habitatores Achcho et Sidonis Alab et Achazib et Alba et Afec et Roob
Clementine_Vulgate(i) 31 Aser quoque non delevit habitatores Accho, et Sidonis, Ahalab, et Achazib, et Helba, et Aphec, et Rohob:
Wycliffe(i) 31 Also Aser dide not awey the dwelleris of Acho, and of Sidon, of Alab, and of Azazib, and of Alba, and Aphech, and of Aloa, and of Pha, and of Roob; and he dwellide in the myddis of Cananey,
Coverdale(i) 31 Asser droue not out ye inhabiters of Aco, & ye inhabiters of Sidon, of Ahelab, of Achsib, of Helba, of Aphik & of Rehob,
MSTC(i) 31 Neither did Asher cast out the inhabiters of Acco, neither the inhabiters of Sidon, of Ahlab, Achzib, Helbah, Aphik, nor of Rehob,
Matthew(i) 31 Neyther dyd Aser cast out the enhabitours of Acho, neyther the enhabitours of Zidon, of Ahalab, Aczib, Halbah, Aphek, nor of Rohob,
Great(i) 31 Nether dyd Aser cast out the enhabytoures of Acho, nether the enhabytoures of Zidon, & of Ahalab, Aczib, & Halbah, Aphek, ner of Rohob,
Geneva(i) 31 Neither did Asher cast out the inhabitants of Accho, nor the inhabitants of Zidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob,
Bishops(i) 31 Neither did Aser cast out the inhabitours of Acho, neither the inhabitours of Zidon, and of Ahalab, Aczib, & Helbah, Aphek, nor of Rohob
DouayRheims(i) 31 Aser also destroyed not the inhabitants of Accho, and of Sidon, of Ahalab, and of Achazib, and of Helba, and of Aphec, and of Rohob:
KJV(i) 31

Neither did Asher drive out the inhabitants of Accho, nor the inhabitants of Zidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob:

KJV_Cambridge(i) 31 Neither did Asher drive out the inhabitants of Accho, nor the inhabitants of Zidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob:
Thomson(i) 31 Neither did Aser drive out the inhabitants of Akcho; but it became tributary to them; nor the inhabitants of Dor; nor the inhabitants of Sidon; nor the inhabitants of Dalaph; nor the Aschazites; nor the Chebdaites; nor the Naites; nor the Ereoites.
Webster(i) 31 Neither did Asher expel the inhabitants of Accho, nor the inhabitants of Zidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob:
Brenton(i) 31 And Aser did not drive out the inhabitants of Accho, and that people became tributary to him, nor the inhabitants of Dor, nor the inhabitants of Sidon, nor the inhabitants of Dalaph, nor Aschazi, nor Chebda, nor Nai, nor Ereo.
Brenton_Greek(i) 31 Καὶ Ἀσὴρ οὐκ ἐξῇρε τοὺς κατοικοῦντας Ἀκχὼ, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς φόρον, καὶ τοὺς κατοικοῦντας Δὼρ καὶ τοὺς κατοικοῦντας Σιδῶνα, καὶ τοὺς κατοικοῦντας Δαλὰφ, τὸν Ἀσχαζὶ, καὶ τὸν Χεβδὰ, καὶ τὸν Ναῒ, καὶ τὸν Ἐρεώ.
Leeser(i) 31 Asher did not drive out the inhabitants of ‘Akko, nor the inhabitants of Zidon, nor of Achlab, nor of Achzib, nor of Chelbah, nor of Aphik, nor of Rechob;
YLT(i) 31 Asher hath not dispossessed the inhabitants of Accho, and the inhabitants of Zidon, and Ahlab, and Achzib, and Helbah, and Aphik, and Rehob;
JuliaSmith(i) 31 Asher did not drive out the inhabitants of Accho, and the inhabitants of Zidon and Ahlab and Achzib and Helbah, and Aphik, and Rehob:
Darby(i) 31 Asher did not dispossess the inhabitants of Accho, nor the inhabitants of Zidon, nor Ahlab, nor Achzib, nor Helbah, nor Aphik, nor Rehob;
ERV(i) 31 Asher drave not out the inhabitants of Acco, nor the inhabitants of Zidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob:
ASV(i) 31 Asher drove not out the inhabitants of Acco, nor the inhabitants of Sidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob;
JPS_ASV_Byz(i) 31 Asher drove not out the inhabitants of Acco, nor the inhabitants of Zidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob;
Rotherham(i) 31 Asher, dispossessed not the inhabitants of Acco, nor the inhabitants of Zidon,—nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob;
CLV(i) 31 Asher has not dispossessed the inhabitants of Accho, and the inhabitants of Zidon, and Ahlab, and Achzib, and Helbah, and Aphik, and Rehob;"
BBE(i) 31 And Asher did not take the land of the people of Acco, or Zidon, or Ahlab, or Achzib, or Helbah, or Aphik, or Rehob, driving them out;
MKJV(i) 31 And Asher did not expel those who lived in Accho, and the inhabitants of Sidon, and Ahlab, and Achzib, and Helbah, and Aphik, and Rehob.
LITV(i) 31 And Asher did not expel the inhabitants of Accho, and the inhabitants of Sidon, and Ahlab, and Achzib, and Helbah, and Aphik, and Rehob.
ECB(i) 31 Asher dispossesses neither the settlers of Akko nor the settlers of Sidon nor of Ach Lab nor of Achzib nor of Helbah nor of Aphek nor of Rechob:
ACV(i) 31 Asher did not drive out the inhabitants of Acco, nor the inhabitants of Sidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob,
WEB(i) 31 Asher didn’t drive out the inhabitants of Acco, nor the inhabitants of Sidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob;
NHEB(i) 31 Asher did not drive out the inhabitants of Acco, nor the inhabitants of Sidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob;
AKJV(i) 31 Neither did Asher drive out the inhabitants of Accho, nor the inhabitants of Zidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob:
KJ2000(i) 31 Neither did Asher drive out the inhabitants of Acco, nor the inhabitants of Sidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob:
UKJV(i) 31 Neither did Asher drive out the inhabitants of Accho, nor the inhabitants of Zidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob:
EJ2000(i) 31 Neither did Asher drive out the inhabitants of Accho nor the inhabitants of Zidon nor of Ahlab nor of Achzib nor of Helbah nor of Aphik nor of Rehob;
CAB(i) 31 And Asher did not drive out the inhabitants of Accho, and those people became tributary to him, nor did he drive out the inhabitants of Dor, nor the inhabitants of Sidon, nor the inhabitants of Ahlab, nor Achzib, nor Helbah, nor Aphik, nor Rehob.
LXX2012(i) 31 And Aser did not drive out the inhabitants of Accho, and [that people] became tributary to him, nor the inhabitants of Dor, nor the inhabitants of Sidon, nor the inhabitants of Dalaph, nor Aschazi, nor Chebda, nor Nai, nor Ereo.
NSB(i) 31 Neither did Asher drive out the inhabitants of Accho, nor the inhabitants of Zidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob:
ISV(i) 31 The army of the tribe of Asher did not expel the inhabitants of Acco nor the inhabitants of Sidon, Ahlab, Achzib, Helbah, Aphik, or Rehob.
LEB(i) 31 Asher did not drive out the inhabitants of Acco, Sidon, Ahlab, Aczib, Helbah, Aphik, or Rehob,
MLV(i) 31 Asher did not drive out the inhabitants of Acco, nor the inhabitants of Sidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob,
VIN(i) 31 Asher did not drive out the inhabitants of Acco, Sidon, Ahlab, Aczib, Helbah, Aphik, or Rehob,
Luther1912(i) 31 Asser vertrieb die Einwohner zu Akko nicht noch die Einwohner zu Sidon, zu Ahelab, zu Achsib, zu Helba, zu Aphik und zu Rehob;
ELB1871(i) 31 Aser trieb nicht aus die Bewohner von Akko und die Bewohner von Zidon und Achlab und Aksib und Helba und Aphik und Rechob;
ELB1905(i) 31 Aser trieb nicht aus die Bewohner von Akko und die Bewohner von Zidon und Achlab und Aksib und Helba und Aphik und Rechob;
DSV(i) 31 Aser verdreef de inwoners van Acco niet, noch de inwoners van Sidon, noch Achlab, noch Achsib, noch Chelba, noch Afik, noch Rechob;
Giguet(i) 31 Aser ne détruisit pas les habitants d’Accho; ils devinrent ses tributaires; il ne détruisit pas les habitants de Dor, ni ceux de Sidon, de Dalaph, d’Aschazi, de Chebda, de Naï et d’Eréo.
DarbyFR(i) 31 Aser ne déposséda pas les habitants d'Acco, ni les habitants de Sidon, ni Akhlab, ni Aczib, ni Helba, ni Aphik, ni Rehob;
Martin(i) 31 Aser ne déposséda point les habitants de Hacco, ni les habitants de Sidon, ni d'Ahlab, ni d'Aczib, ni d'Helba, ni d'Aphik, ni de Rehob.
Segond(i) 31 Aser ne chassa point les habitants d'Acco, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Achlal, d'Aczib, de Helba, d'Aphik et de Rehob;
SE(i) 31 Tampoco Aser echó a los que habitaban en Aco, y a los que habitaban en Sidón, y en Ahlab, y en Aczib, y en Helba, y en Afec, y en Rehob;
ReinaValera(i) 31 Tampoco Aser echó á los que habitaban en Achô, y á los que habitaban en Sidón, y en Ahlab, y en Achzib, y en Helba, y en Aphec, y en Rehod:
JBS(i) 31 Tampoco Aser echó a los que habitaban en Aco, y a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, en Aczib, en Helba, en Afec, y en Rehob;
Albanian(i) 31 As Asheri nuk i dëboi banorët e Akosit, as banorët të Sidonit, as ata të Ahlabit, të Akzibit, të Helbahut, të Afikut dhe të Rehobit;
RST(i) 31 И Асир не изгнал жителей Акко и жителей Сидонаи Ахлава, Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова.
Arabic(i) 31 ولم يطرد اشير سكان عكّو ولا سكان صيدون واحلب واكزيب وحلبة وافيق ورحوب.
Bulgarian(i) 31 И Асир не изгони жителите на Акхо и жителите на Сидон, и на Ахлав, и на Ахзив, и на Хелва, и на Афек, и на Реов;
Croatian(i) 31 Ni Ašer nije otjerao stanovnika Akona, ni stanovnika Sidona, ni onih iz Mahalaba, Akziba, Helbe, Afika i Rehoba.
BKR(i) 31 Asser také nevyhnal obyvatelů Acho a obyvatelů Sidonu, ani Ahalab, ani Achzib, ani Helba, ani Afek, ani Rohob.
Danish(i) 31 Aser fordrev ikke Indbyggerne i Akko eller Indbyggerne i Zidon og, Alab og Aksib og Helha og Afik og Rehob.
CUV(i) 31 亞 設 沒 有 趕 出 亞 柯 和 西 頓 的 居 民 , 亞 黑 拉 和 亞 革 悉 的 居 民 , 黑 巴 、 亞 弗 革 與 利 合 的 居 民 。
CUVS(i) 31 亚 设 没 冇 赶 出 亚 柯 和 西 顿 的 居 民 , 亚 黑 拉 和 亚 革 悉 的 居 民 , 黑 巴 、 亚 弗 革 与 利 合 的 居 民 。
Esperanto(i) 31 Asxer ne forpelis la logxantojn de Ako, nek la logxantojn de Cidon, nek de Ahxlab, nek de Ahxzib, nek de HXelba, nek de Afek, nek de Rehxob.
Finnish(i) 31 Eikä myös Asser ajanut niitä ulos, jotka asuivat Akkossa, eikä niitä, jotka asuivat Zidonissa, Akelabissa, Aksibissa, Helbassa, Aphikissa ja Rehobissa.
FinnishPR(i) 31 Asser ei karkoittanut Akkon asukkaita eikä Siidonin asukkaita eikä myöskään Ahlabin, Aksibin, Helban, Afekin ja Rehobin asukkaita.
Haitian(i) 31 Moun branch fanmi Asè yo pa t' mete moun Kanaran yo deyò nan lavil Sidon, lavil Alad, lavil Akzid, lavil Elba, lavil Afik ak lavil Reyòb.
Hungarian(i) 31 Áser sem ûzte el sem Akkó, sem Sidon, sem Akhláb, sem Akzib, sem Helba, sem Afik, sem Rehob lakóit.
Indonesian(i) 31 Penduduk kota Ako, Sidon, Ahlab, Akhzib, Helba, Afek, dan Rehob juga tidak diusir oleh suku Asyer.
Italian(i) 31 Aser non iscacciò gli abitanti di Acco, nè gli abitanti di Sidon, nè di Alab, nè di Aczib, nè di Helba, nè di Afic, nè di Rehob.
ItalianRiveduta(i) 31 Ascer non cacciò gli abitanti di Acco, né gli abitanti di Sidone, né quelli di Ahlab, di Aczib, di Helba, di Afik, di Rehob;
Korean(i) 31 아셀이 악고 거민과, 시돈 거민과, 알랍과, 악십과, 헬바와, 아빅과, 르홉 거민을 쫓아내지 못하고
Lithuanian(i) 31 Ašeras neišvarė gyventojų iš Sidono, Achlabo, Achzibo, Helbos, Afeko ir Rehobo.
PBG(i) 31 Aser też nie wypędził mieszkających w Acho, i mieszkających w Sydonie, i w Ahalab, i w Achsyb, i w Helba, i w Afek, i w Rohob.
Portuguese(i) 31 Também Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem de Sídon, nem de Alabe, nem de Aczib, nem de Helba, nem de Afeca, nem de Reobe;
Norwegian(i) 31 Aser drev ikke bort innbyggerne i Akko og innbyggerne i Sidon og Ahlab og Aksib og Helba og Afik og Rehob,
Romanian(i) 31 Nici Aşer n'a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic şi din Rehob;
Ukrainian(i) 31 Асир не повиганяв мешканців Акко, і мешканців Сидону, і Ахлаву, і Ахзіву, і Хелби, і Афіку, і Рехову.