Joshua 8:27

LXX_WH(i)
    27 G4133 PREP πλην G3588 T-GPN των G2934 N-GPN κτηνων G2532 CONJ και G3588 T-GPN των G4661 N-GPN σκυλων G3588 T-GPM των G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει G3956 A-APN παντα G3739 R-APN α   V-AAI-3P επρονομευσαν G3588 T-NPM οι G5207 N-NPM υιοι G2474 N-PRI ισραηλ G2596 PREP κατα   N-ASN προσταγμα G2962 N-GSM κυριου G3739 R-ASM ον G5158 N-ASM τροπον G4929 V-AAI-3S συνεταξεν G2962 N-NSM κυριος G3588 T-DSM τω G2424 N-PRI ιησοι
HOT(i) 27 רק הבהמה ושׁלל העיר ההיא בזזו להם ישׂראל כדבר יהוה אשׁר צוה את יהושׁע׃
IHOT(i) (In English order)
  27 H7535 רק Only H929 הבהמה the cattle H7998 ושׁלל and the spoil H5892 העיר city H1931 ההיא of that H962 בזזו took for a prey H1992 להם   H3478 ישׂראל Israel H1697 כדבר unto themselves, according unto the word H3068 יהוה of the LORD H834 אשׁר which H6680 צוה he commanded H853 את   H3091 יהושׁע׃ Joshua.
Vulgate(i) 27 iumenta autem et praedam civitatis diviserunt sibi filii Israhel sicut praeceperat Dominus Iosue
Clementine_Vulgate(i) 27 Jumenta autem et prædam civitatis diviserunt sibi filii Israël, sicut præceperat Dominus Josue.
Wycliffe(i) 27 Forsothe the sones of Israel departiden to hem silf the werk beestis, and the preye of the citee, as the Lord comaundide to Josue;
Coverdale(i) 27 sauynge the catell and the spoyle of ye cite, dyd Israel parte amonge them selues, acordinge vnto the worde of the LORDE, which he comaunded Iosua.
MSTC(i) 27 Only the cattle and the spoil of the said city, Israel took unto themselves, according unto the word of the LORD, which he commanded Joshua.
Matthew(i) 27 Onelye the catell and the spoyle of the sayde cytye, Israell toke vnto them selues accordynge vnto the worde of the Lorde, whyche he commaunded Iosua.
Great(i) 27 Only the catell and the spoyle of the citie, Israel toke vnto them selues, according vnto the worde of the Lorde, which he commaunded Iosua.
Geneva(i) 27 Onely the cattell and the spoyle of this citie, Israel tooke for a praye vnto themselues, according vnto the worde of the Lord, which hee commanded Ioshua.
Bishops(i) 27 Onely the cattell and the spoile of the citie, Israel toke vnto them selues, according vnto the word of the Lorde, whiche he commaunded Iosuah
DouayRheims(i) 27 And the children of Israel divided among them, the cattle and the prey of the city, as the Lord had commanded Josue.
KJV(i) 27

Only the cattle and the spoil of that city Israel took for a prey unto themselves, according unto the word of the LORD which he commanded Joshua.

KJV_Cambridge(i) 27 Only the cattle and the spoil of that city Israel took for a prey unto themselves, according unto the word of the LORD which he commanded Joshua.
Thomson(i) 27 according to the command of the Lord, as the Lord commanded Joshua.
Brenton(i) 27 Beside the spoils that were in the city, all things which the children of Israel took as spoil for themselves according to the command of the Lord, as the Lord commanded Joshua.
Brenton_Greek(i) 27 Πλὴν τῶν σκύλων τῶν ἐν τῇ πόλει πάντα, ἃ ἐπρονόμευσαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ κατὰ πρόσταγμα Κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξε Κύριος τῷ Ἰησοῖ.
Leeser(i) 27 Only the cattle and the spoil of that city Israel took as booty unto themselves, according to the word of the Lord which he had commanded Joshua.
YLT(i) 27 only, the cattle and the spoil of that city have Israel spoiled for themselves, according to the word of Jehovah which He commanded Joshua.
JuliaSmith(i) 27 Only the cattle and spoil of that city Israel plundered to themseves, according to the word of Jehovah which he commanded Joshua.
ERV(i) 27 Only the cattle and the spoil of that city Israel took for a prey unto themselves, according unto the word of the LORD which he commanded Joshua.
ASV(i) 27 Only the cattle and the spoil of that city Israel took for prey unto themselves, according unto the word of Jehovah which he commanded Joshua.
JPS_ASV_Byz(i) 27 Only the cattle and the spoil of that city Israel took for a prey unto themselves, according unto the word of the LORD which He commanded Joshua.
Rotherham(i) 27 Nevertheless, the cattle and the spoil of that city, Israel took as their own prey,—according to the word of Yahweh, which he commanded Joshua.
CLV(i) 27 only, the cattle and the spoil of that city have Israel spoiled for themselves, according to the word of Yahweh which He commanded Joshua.
BBE(i) 27 But the cattle and the goods from that town, Israel took for themselves, as the Lord had given orders to Joshua.
MKJV(i) 27 Only, Israel took the cattle and the spoil of that city for a prize for themselves, according to the Word of Jehovah which He commanded Joshua.
LITV(i) 27 Only, Israel seized for themselves the livestock, and the plunder of the city, according to the word of Jehovah which He commanded Joshua.
ECB(i) 27 only, the animals and the spoil of that city Yisra El plundered to themselves, according to the word Yah Veh misvahed Yah Shua.
ACV(i) 27 Only the cattle and the spoil of that city Israel took for prey to themselves, according to the word of LORD which he commanded Joshua.
WEB(i) 27 Israel took for themselves only the livestock and the goods of that city, according to Yahweh’s word which he commanded Joshua.
NHEB(i) 27 Only the livestock and the spoil of that city Israel took for prey to themselves, according to the word of the LORD which he commanded Joshua.
AKJV(i) 27 Only the cattle and the spoil of that city Israel took for a prey to themselves, according to the word of the LORD which he commanded Joshua.
KJ2000(i) 27 Only the cattle and the spoil of that city Israel took for a prey unto themselves, according unto the word of the LORD which he commanded Joshua.
UKJV(i) 27 Only the cattle and the spoil of that city Israel took for a prey unto themselves, according unto the word of the LORD which he commanded Joshua.
EJ2000(i) 27 But the Israelites took the beasts and the spoil of the city for themselves, according unto the word of the LORD which he had commanded Joshua.
CAB(i) 27 Beside the spoils that were in the city, all things which the children of Israel took as spoil for themselves according to the command of the Lord, as the Lord commanded Joshua.
LXX2012(i) 27 Beside the spoils that were in the city, all things which the children of Israel took as spoil for themselves according to the command of the Lord, as the Lord commanded Joshua.
NSB(i) 27 Israel took the cattle and the spoil of that city for preys for themselves, according to the word Jehovah commanded Joshua.
ISV(i) 27 Israel took only the livestock and the spoil of that city as their war booty, in accordance with what the LORD had commanded to Joshua.
LEB(i) 27 Only the livestock and the spoil of that city Israel took as booty for themselves, according to the word of Yahweh that Joshua commanded.
MLV(i) 27 Only the cattle and the spoil of that city Israel took for prey to themselves, according to the word of Jehovah which he commanded Joshua.
VIN(i) 27 Only, Israel seized for themselves the livestock, and the plunder of the city, according to the word of the LORD which He commanded Joshua.
Luther1545(i) 27 Ohne das Vieh und den Raub der Stadt teilete Israel aus unter sich nach dem Wort des HERRN, das er Josua geboten hatte.
Luther1912(i) 27 Nur das Vieh und den Raub der Stadt teilte Israel aus unter sich nach dem Wort des HERRN, das er Josua geboten hatte.
ELB1871(i) 27 Nur das Vieh und die Beute jener Stadt plünderte Israel für sich, nach dem Worte Jehovas, das er dem Josua geboten hatte.
ELB1905(i) 27 Nur das Vieh und die Beute jener Stadt plünderte Israel für sich, nach dem Worte Jahwes, das er dem Josua geboten hatte.
DSV(i) 27 Alleenlijk roofden de Israëlieten voor zichzelven het vee en den buit derzelver stad, naar het woord des HEEREN, dat Hij Jozua geboden had.
Giguet(i) 27 Il ne resta que le butin, réservé aux fils d’Israël, selon l’ordre du Seigneur que leur avait transmit Josué.
DarbyFR(i) 27 Seulement, Israël pilla pour lui les bêtes et le butin de cette ville-là, selon la parole que l'Éternel avait commandée à Josué.
Martin(i) 27 Seulement les Israélites pillèrent pour eux les bêtes et le butin de cette ville-là, suivant ce que l'Eternel avait commandé à Josué.
Segond(i) 27 Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Eternel avait prescrit à Josué.
SE(i) 27 Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra del SEÑOR que él había mandado a Josué.
ReinaValera(i) 27 Empero los Israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme á la palabra de Jehová que él había mandado á Josué.
JBS(i) 27 Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra del SEÑOR que él había mandado a Josué.
Albanian(i) 27 Izraeli mori për vete vetëm bagëtinë dhe plaçkën e atij qyteti, simbas urdhrit që Zoti i kishte dhënë Jozueut.
RST(i) 27 только скот и добычу города сего сыны Израиля разделили между собою, по словуГоспода, которое Господь сказал Иисусу.
Arabic(i) 27 لكن البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها اسرائيل لانفسهم حسب قول الرب الذي امر به يشوع.
Bulgarian(i) 27 Само добитъка и плячката на онзи град Израил заграби за себе си според думата на ГОСПОДА, която Той беше заповядал на Иисус.
Croatian(i) 27 Samo stoku i plijen iz onoga grada razdijele među sobom Izraelci, kao što je Jahve zapovjedio Jošui.
BKR(i) 27 Toliko hovada a loupež města toho rozbitovali mezi sebou synové Izraelští podlé slova Hospodinova, kteréž on přikázal Jozue.
Danish(i) 27 Ikkun Kvæget og Byttet og Rovet af samme Stad røvede Israel for sig selv efter HERRENS Ord, som han bød Josva.
CUV(i) 27 惟 獨 城 中 的 牲 畜 和 財 物 , 以 色 列 人 都 取 為 自 己 的 掠 物 , 是 照 耶 和 華 所 吩 咐 約 書 亞 的 話 。
CUVS(i) 27 惟 独 城 中 的 牲 畜 和 财 物 , 以 色 列 人 都 取 为 自 己 的 掠 物 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 约 书 亚 的 话 。
Esperanto(i) 27 Nur la brutojn kaj la militakirajxon de tiu urbo la Izraelidoj rabis al si, laux la diro de la Eternulo, kiun Li ordonis al Josuo.
Finnish(i) 27 Mutta kaupungin karjan ja saaliin jakoi Israel keskenänsä, Herran sanan jälkeen, niinkuin hän oli käskenyt Josualle.
FinnishPR(i) 27 Ainoastaan karjan, ja mitä kaupungista oli saatavana saalista, Israel ryösti itselleen sen määräyksen mukaan, jonka Herra oli Joosualle antanut.
Haitian(i) 27 Moun Izrayèl yo te pran tout bèt moun yo ak tout byen yo pou yo, jan Seyè a te bay Jozye lòd la.
Hungarian(i) 27 A barmot azonban és a mi zsákmányolni valója volt ennek a városnak, magának zsákmányolá el Izráel az Úr rendelete szerint. A mint utasította vala Józsuét.
Indonesian(i) 27 Ternak dan barang-barang yang direbut di kota itu, diambil oleh orang-orang Israel menjadi milik mereka, sesuai dengan yang dikatakan TUHAN kepada Yosua.
Italian(i) 27 Gl’Israeliti predarono sol per loro il bestiame, e le spoglie di quella città, secondo ciò che il Signore avea comandato a Giosuè.
ItalianRiveduta(i) 27 Israele prese per se soltanto il bestiame e il bottino di quella città, secondo l’ordine che l’Eterno avea dato a Giosuè.
Korean(i) 27 오직 그 성읍의 가축과 노략한 것은 여호와께서 여호수아에게 명하신 대로 이스라엘이 탈취하였더라
Lithuanian(i) 27 Tik gyvulius ir kitą miesto turtą izraelitai pasiėmė, laikydamiesi Viešpaties nurodymų Jozuei.
PBG(i) 27 Tylko bydło, i łupy miasta onego rozebrali między się Izraelczycy według słowa Pańskiego, które rozkazał Jozuemu.
Portuguese(i) 27 Tão-somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra que o Senhor ordenara a Josué:
Norwegian(i) 27 Bare feet og hærfanget i denne by tok Israel for sig selv efter Herrens ord, som han hadde talt til Josva.
Romanian(i) 27 Israel a păstrat pentru sine doar vitele şi prada din cetatea aceasta, după porunca pe care o dăduse lui Iosua Domnul.
Ukrainian(i) 27 Тільки худобу та здобич того міста позабирав собі Ізраїль за словом Господа, що наказав був Ісусові.