Jeremiah 50:42

ABP_GRK(i)
  42 G5115 τόξον G2532 και G1471.6 εγχειρίδιον G2192 έχοντες G2483.2 ιταμός εστι G1510.2.3   G2532 και G3766.2 ου μη G1653 ελεήση G3588 η G5456 φωνή αυτών G1473   G5613 ως G2281 θάλασσα G2278 ηχήσει G1909 εφ΄ G2462 ίπποις G2459.1 ιππάσονται G3903 παρεσκευασμένοι G5618 ώσπερ G4442 πυρ G1519 εις G4171 πόλεμον G4314 προς G1473 σε G2364 θυγάτηρ G* Βαβυλώνος
LXX_WH(i)
    42 G5115 N-ASN [27:42] τοξον G2532 CONJ και   N-ASN εγχειριδιον G2192 V-PAPNP εχοντες   A-NSM ιταμος G1510 V-PAI-3S εστιν G2532 CONJ και G3364 ADV ου G3165 ADV μη G1653 V-AAS-3S ελεηση G5456 N-NSF φωνη G846 D-GPM αυτων G3739 CONJ ως G2281 N-NSF θαλασσα G2278 V-FAI-3S ηχησει G1909 PREP εφ G2462 N-DPM ιπποις   V-FMI-3P ιππασονται G3903 V-RMPNP παρεσκευασμενοι G3746 ADV ωσπερ G4442 N-ASN πυρ G1519 PREP εις G4171 N-ASM πολεμον G4314 PREP προς G4771 P-AS σε G2364 N-VSF θυγατερ G897 N-GSF βαβυλωνος
HOT(i) 42 קשׁת וכידן יחזיקו אכזרי המה ולא ירחמו קולם כים יהמה ועל סוסים ירכבו ערוך כאישׁ למלחמה עליך בת בבל׃
IHOT(i) (In English order)
  42 H7198 קשׁת the bow H3591 וכידן and the lance: H2388 יחזיקו They shall hold H394 אכזרי cruel, H1992 המה they H3808 ולא and will not H7355 ירחמו show mercy: H6963 קולם their voice H3220 כים like the sea, H1993 יהמה shall roar H5921 ועל upon H5483 סוסים horses, H7392 ירכבו and they shall ride H6186 ערוך put in array, H376 כאישׁ like a man H4421 למלחמה to the battle, H5921 עליך against H1323 בת thee, O daughter H894 בבל׃ of Babylon.
Vulgate(i) 42 arcum et scutum adprehendent crudeles sunt et inmisericordes vox eorum quasi mare sonabit et super equos ascendent sicut vir paratus ad proelium contra te filia Babylon
Clementine_Vulgate(i) 42 Arcum et scutum apprehendent: crudeles sunt, et immisericordes: vox eorum quasi mare sonabit, et super equos ascendent, sicut vir paratus ad prælium contra te, filia Babylon.
Wycliffe(i) 42 Thei schulen take bowe and swerd, thei ben cruel and vnmerciful; the vois of hem schal sowne as the see, and thei schulen stie on horsis as a man maad redi to batel, ayens thee, thou douyter of Babiloyne.
Coverdale(i) 42 They beare bowes & buclers, cruell are they & vnmercifull. Their voyce roareth like the raginge see, they ryde vpon horses, & come weapened to fight agaynst the: O Babilon.
MSTC(i) 42 They bear bows and bucklers, cruel are they and unmerciful. Their voice roareth like the raging sea, they ride upon horses, and come weaponed to fight against thee, O Babylon.
Matthew(i) 42 They beare bowes & buclers, cruel are they and vnmercyfull. Their voyce roareth lyke the ragyng sea, they ryde vpon horses, & come weapened to fyght agaynst the O Babylon.
Great(i) 42 They beare bowes and bucklers, cruell are they and vnmercyfull. Their voyce roareth like the raging see, they ryde vpon horsses, and come weapened to fyght agaynst the, O Babylon.
Geneva(i) 42 They shall holde the bowe and the buckeler: they are cruell and vnmercifull: their voyce shall roare like the sea, and they shall ride vpon horses, and be put in aray like men to the battell against thee, O daughter of Babel.
Bishops(i) 42 They beare bowes and bucklers, cruell are they and vnmercifull: their voyce roreth like the ragyng sea, they ryde vpon horses, and come weaponed to fight agaynst thee O Babylon
DouayRheims(i) 42 They shall take the bow and the shield: they are cruel and unmerciful: their voice shall roar like the sea, and they shall ride upon horses: like a man prepared for battle against thee, O daughter of Babylon.
KJV(i) 42

They shall hold the bow and the lance: they are cruel, and will not shew mercy: their voice shall roar like the sea, and they shall ride upon horses, every one put in array, like a man to the battle, against thee, O daughter of Babylon.

KJV_Cambridge(i) 42 They shall hold the bow and the lance: they are cruel, and will not shew mercy: their voice shall roar like the sea, and they shall ride upon horses, every one put in array, like a man to the battle, against thee, O daughter of Babylon.
Thomson(i) 42 handling the bow and sword. They are haughty and will shew no mercy: their voice will roar like the sea. On horses they will come prancing, in array like fire, for battle against thee, daughter of Babylon.
Webster(i) 42 They shall hold the bow and the lance: they are cruel, and will not show mercy: their voice shall roar like the sea, and they shall ride upon horses, every one put in array, like a man to the battle, against thee, O daughter of Babylon.
Brenton(i) 42 (27:42) the people is fierce, and will have no mercy: their voices shall sound as the sea, they shall ride upon horses, prepared for war, like fire, against thee, O daughter of Babylon.
Brenton_Greek(i) 42 τόξον καὶ ἐγχειρίδιον ἔχοντες, ἰταμός ἐστι, καὶ οὐ μὴ ἐλεήσῃ· ἡ φωνὴ αὐτῶν ὡς θάλασσα ἠχήσει, ἐφʼ ἵπποις ἱππάσονται, παρεσκευασμένοι, ὥσπερ πῦρ, εἰς πόλεμον, πρὸς σὲ, θύγατερ Βαβυλῶνος.
Leeser(i) 42 Bow and lance do they firmly grasp; they are cruel, and show not any mercy; their voice roareth like the sea, and upon horses do they ride, placed in array, like one man, for the battle, against thee, O daughter of Babylon.
YLT(i) 42 Bow and halbert they seize, Cruel are they, and they have no mercy, Their voice as a sea soundeth, and on horses they ride, Set in array as a man for battle, Against thee, O daughter of Babylon.
JuliaSmith(i) 42 They shall hold. the bow and the javelin: they are fierce, and they will not pity: their voice shall sound as the sea, and they shall ride upon horses, being arranged as a man for war, against thee, O daughter of Babel.
Darby(i) 42 They lay hold of bow and spear; they are cruel, and will not shew mercy; their voice roareth like the sea, and they ride upon horses -- set in array like a man for the battle, against thee, O daughter of Babylon.
ERV(i) 42 They lay hold on bow and spear; they are cruel, and have no mercy; their voice roareth like the sea, and they ride upon horses; every one set in array, as man to the battle, against thee, O daughter of Babylon.
ASV(i) 42 They lay hold on bow and spear; they are cruel, and have no mercy; their voice roareth like the sea; and they ride upon horses, every one set in array, as a man to the battle, against thee, O daughter of Babylon.
JPS_ASV_Byz(i) 42 They lay hold on bow and spear, they are cruel, and have no compassion; their voice is like the roaring sea, and they ride upon horses; set in array, as a man for war, against thee, O daughter of Babylon.
Rotherham(i) 42 Bow and javelin, shall they grasp, Cruel, are they and will not have compassion, Their voice, like the sea, will roar, And, on horses, will they ride,—Set in array, as one man for battle, Against thee, O daughter of Babylon!
CLV(i) 42 Bow and halbert they seize, Cruel [are] they, and they have no mercy, Their voice as a sea sounds, and on horses they ride, Set in array as a man for battle, Against you, O daughter of Babylon."
BBE(i) 42 Bows and spears are in their hands; they are cruel and have no mercy; their voice is like the thunder of the sea, and they go on horses; everyone in his place like men going to the fight, against you, O daughter of Babylon.
MKJV(i) 42 They lay hold on a bow and spear; they are cruel and will not show mercy. Their voice shall roar like the sea, and they shall ride on horses arrayed like a man for the battle against you, O daughter of Babylon.
LITV(i) 42 They lay hold of a bow and a javelin, they shall be cruel and will show no mercy. Their voice shall roar like the sea, and arrayed like a man for the battle, they shall ride on horses against you, O daughter of Babylon.
ECB(i) 42 they hold the bow and the dart; they are cruel, and mercy not: their voice roars as the sea and they ride on horses - lined up against you, O daughter of Babel, as a man to the war.
ACV(i) 42 They lay hold on bow and spear. They are cruel, and have no mercy. Their voice roars like the sea, and they ride upon horses, each one set in array, as a man to the battle, against thee, O daughter of Babylon.
WEB(i) 42 They take up bow and spear. They are cruel, and have no mercy. Their voice roars like the sea. They ride on horses, everyone set in array, as a man to the battle, against you, daughter of Babylon.
NHEB(i) 42 They lay hold on bow and spear; they are cruel, and have no mercy; their voice roars like the sea; and they ride on horses, everyone set in array, as a man to the battle, against you, daughter of Babylon.
AKJV(i) 42 They shall hold the bow and the lance: they are cruel, and will not show mercy: their voice shall roar like the sea, and they shall ride on horses, every one put in array, like a man to the battle, against you, O daughter of Babylon.
KJ2000(i) 42 They shall hold the bow and the lance: they are cruel, and will not show mercy: their voice shall roar like the sea, and they shall ride upon horses, everyone set in array, like a man for the battle, against you, O daughter of Babylon.
UKJV(i) 42 They shall hold the bow and the lance: they are cruel, and will not show mercy: their voice shall roar like the sea, and they shall ride upon horses, every one put in array, like a man to the battle, against you, O daughter of Babylon.
EJ2000(i) 42 They shall hold the bow and the lance; they shall be cruel and will not show mercy: their voice shall roar like the sea, and they shall ride upon horses, every one put in array, like a man to the battle, against thee, O daughter of Babylon.
CAB(i) 42 The people are fierce, and will have no mercy; their voices shall sound as the sea, they shall ride upon horses, prepared for war, like fire, against you, O daughter of Babylon.
NSB(i) 42 »They will take hold of bows and spears. They will be cruel and have no compassion. They will sound like the sea when it roars. They will ride horses. They are ready for war, ready to attack you, people of Babylon.
ISV(i) 42 They grab bow and spear. They're cruel and show no mercy. Their sound roars like the sea, as they ride on horses deployed like men ready for battle against you, daughter of Babylon.
LEB(i) 42 They keep hold of bow and short sword. They are cruel and they have no mercy. Their sound is like the sea, it roars, and upon horses they ride. Drawn up for battle as a man for the battle, against you, O daughter of Babylon.
MLV(i) 42 They lay hold on bow and spear. They are cruel and have no mercy. Their voice roars like the sea and they ride upon horses, each one set in array, as a man to the battle, against you, O daughter of Babylon.
VIN(i) 42 They grab bow and spear. They're cruel and show no mercy. Their sound roars like the sea, as they ride on horses deployed like men ready for battle against you, daughter of Babylon.
Luther1545(i) 42 Die haben Bogen und Schild, sie sind grausam und unbarmherzig; ihr Geschrei ist wie das Brausen des Meers; sie reiten auf Rossen, gerüstet wie Kriegsmänner wider dich, du Tochter Babel.
Luther1912(i) 42 Die haben Bogen und Lanze; sie sind grausam und unbarmherzig; ihr Geschrei ist wie das Brausen des Meeres; sie reiten auf Rossen, gerüstet wie Kriegsmänner wider dich, du Tochter Babel.
ELB1871(i) 42 Bogen und Wurfspieß führen sie, sie sind grausam und ohne Erbarmen; ihre Stimme braust wie das Meer, und auf Rossen reiten sie: gerüstet wider dich, Tochter Babel, wie ein Mann zum Kriege.
ELB1905(i) 42 Bogen und Wurfspieß führen sie, sie sind grausam und ohne Erbarmen; ihre Stimme braust wie das Meer, und auf Rossen reiten sie: gerüstet wider dich, Tochter Babel, wie ein Mann zum Kriege.
DSV(i) 42 Boog en spies zullen zij voeren; wreed zijn zij, en zullen niet barmhartig zijn; hun stem zal bruisen als de zee, en op paarden zullen zij rijden; het is toegerust als een man ten oorlog, tegen u, o dochter van Babel!
Giguet(i) 42 Tenant l’arc et le glaive: ce peuple est hardi et il sera sans pitié. Leur voix retentira comme la mer; ils seront montés sur des chevaux exercés; à la guerre ils seront comme la flamme; et c’est toi qu’ils attaqueront, fille de Babylone.
DarbyFR(i) 42 Ils saisissent l'arc et le javelot; ils sont cruels, et ils n'ont pas de compassion; leur voix bruit comme la mer, et ils sont montés sur des chevaux, préparés comme un homme pour la guerre, contre toi, fille de Babylone.
Martin(i) 42 Ils prendront l'arc et l'étendard; ils sont cruels, et ils n'auront point de compassion; leur voix bruira comme la mer, et ils seront montés sur des chevaux; chacun d'eux est rangé en homme de guerre contre toi, fille de Babylone.
Segond(i) 42 Ils portent l'arc et le javelot; Ils sont cruels, sans miséricorde; Leur voix mugit comme la mer; Ils sont montés sur des chevaux, Prêts à combattre comme un seul homme, Contre toi, fille de Babylone!
SE(i) 42 Arco y lanza manejarán; serán crueles, y no tendrán piedad; su tropel sonará como el mar, y montarán sobre caballos; se apercibirán como hombre a la pelea, contra ti, oh hija de Babilonia.
ReinaValera(i) 42 Arco y lanza manejarán; serán crueles, y no tendrán compasión; su voz sonará como la mar, y montarán sobre caballos: apercibirse han como hombre á la pelea, contra ti, oh hija de Babilonia.
JBS(i) 42 Arco y lanza manejarán; serán crueles, y no tendrán piedad; su tropel sonará como el mar, y montarán sobre caballos; se apercibirán como hombre a la pelea, contra ti, oh hija de Babilonia.
Albanian(i) 42 Ata mbajnë në dorë harkun dhe shtizën; janë të egër dhe nuk kanë fare mëshirë; zëri i tyre do të gjëmojë si deti. U hipin kuajve, janë gati të luftojnë si një njeri i vetëm kundër teje, o bijë e Babilonisë.
RST(i) 42 держат в руках лук и копье; они жестоки и немилосерды; голос ихшумен, как море; несутся на конях, выстроились как один человек, чтобысразиться с тобою, дочь Вавилона.
Arabic(i) 42 يمسكون القوس والرمح. هم قساة لا يرحمون. صوتهم يعج كبحر وعلى خيل يركبون مصطفين كرجل واحد لمحاربتك يا بنت بابل.
Bulgarian(i) 42 Лък и копие държат, жестоки са и безмилостни, гласът им бучи като морето. Яздят на коне, строени като мъж за бой срещу теб, дъще вавилонска.
Croatian(i) 42 U ruci im luk i koplje, okrutni su, nemilosrdni. Graja im buči poput mora, jašu na konjima, kao jedan za boj spremni protiv tebe, kćeri babilonska.
BKR(i) 42 Lučiště a kopí pochytí, ukrutní budou, a neslitují se; hlas jejich jako moře zvučeti bude, a na koních pojedou, sšikovaní jako muž udatný k boji proti tobě, ó dcero Babylonská.
Danish(i) 42 De skulle føre Bue og Glavind, de ere grumme og skulle ikke forbarme sig deres Røst skal bruse som Havet og de skulle komme ridende paa Heste, rustede som en Mand til Krig imod dig, Babels Datter!
CUV(i) 42 他 們 拿 弓 和 槍 , 性 情 殘 忍 , 不 施 憐 憫 ; 他 們 的 聲 音 像 海 浪 匉 訇 。 巴 比 倫 城 ( 原 文 是 女 子 ) 啊 , 他 們 騎 馬 , 都 擺 隊 伍 如 上 戰 場 的 人 , 要 攻 擊 你 。
CUVS(i) 42 他 们 拿 弓 和 枪 , 性 情 残 忍 , 不 施 怜 悯 ; 他 们 的 声 音 象 海 浪 匉 訇 。 巴 比 伦 城 ( 原 文 是 女 子 ) 啊 , 他 们 骑 马 , 都 摆 队 伍 如 上 战 场 的 人 , 要 攻 击 你 。
Esperanto(i) 42 Pafarkon kaj lancon ili tenas forte; kruelaj ili estas kaj senkompataj; ilia vocxo bruas kiel maro; sur cxevaloj ili rajdas, armite por la batalo kiel unu homo, kontraux vin, ho filino de Babel.
Finnish(i) 42 Heillä on joutsi ja kilpi, he ovat julmat ja armottomat; heidän huutonsa on niinkuin meren pauhina; he ajavat hevosilla niinkuin sotamiehet, varustetut sinua vastaan, sinä Babelin tytär.
FinnishPR(i) 42 He käyttävät jousta ja keihästä, ovat julmat ja armahtamattomat. Heidän pauhinansa on kuin pauhaava meri, ja he ratsastavat hevosilla, varustettuina kuin soturi taisteluun sinua vastaan, tytär Baabel.
Haitian(i) 42 Yo pran banza ak frenn yo. Yo mechan anpil, se yon bann san manman. Lè yo sou chwal yo, y'ap fè bri tankou lanmè lè l' move. Yo pare lame yo pou yo vin fè lagè kont Babilòn.
Hungarian(i) 42 Ívet és paizst ragadnak, kegyetlenek azok, és semmi irgalmasság nem lesz bennök, szavok mint a tenger zúgása, és lovakon jõnek, mind viadalra készek te ellened, te Babilon leánya!
Indonesian(i) 42 Mereka bersenjatakan panah dan tombak; mereka bengis dan tak kenal ampun. Seperti bunyi laut bergelora begitulah suara derap kuda mereka yang sedang dipacu untuk maju menyerang Babel.
Italian(i) 42 Impugneranno l’arco e la lancia; sono crudeli, senza pietà; la voce loro romoreggerà come il mare, e cavalcheranno sopra cavalli; saranno in ordine, a guisa d’uomini prodi, per la battaglia, contro a te, o figliuola di Babilonia.
ItalianRiveduta(i) 42 Essi impugnano l’arco ed il dardo; son crudeli, non hanno pietà; la loro voce è come il muggito del mare; montan cavalli; son pronti a combattere come un solo guerriero, contro di te, o figliuola di Babilonia!
Korean(i) 42 그들은 활과 창을 가진 자라 잔인하여 긍휼히 여기지 아니하며 그 목소리는 파도가 흉용함 같도다 딸 바벨론아 ! 그들이 말을 타고 무사같이 각기 항오를 벌여 너를 칠 것이라
Lithuanian(i) 42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!
PBG(i) 42 Łuk i włóczni pochwycą, okrutnymi będą, a nie zmiłują się; głos ich jako morze zaszumi, a na koniach pojadą, uszykowani jako mąż do bitwy przeciwko tobie, o córko Babilońska!
Portuguese(i) 42 Armam-se de arco e lança; são cruéis, e não têm piedade; a sua voz brama como o mar, e em cavalos vêm montados, dispostos como homens para a batalha, contra ti, ó filha de Babilónia.
Norwegian(i) 42 Bue og spyd holder de i hånden, de er grusomme og skåner ingen; deres røst bruser som havet, og på hester kommer de ridende, rustet som en krigsmann, mot dig, Babels datter!
Romanian(i) 42 Poartă arc şi suliţă, sînt necruţători şi fără milă; glasul le mugeşte ca marea; sînt călări pe cai, ca un om gata de luptă, împotriva ta, fiica Babilonului!
Ukrainian(i) 42 Лук та ратище міцно тримають, жорстокі вони й милосердя не мають, їхній голос, як море реве, вони їдуть на конях, на тебе вони вшикувались, як муж на війну, вавилонськая дочко!