Jeremiah 50:40

LXX_WH(i)
    40 G2531 ADV [27:40] καθως G2690 V-AAI-3S κατεστρεψεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G4670 N-PRI σοδομα G2532 CONJ και   N-PRI γομορρα G2532 CONJ και G3588 T-APF τας   V-PAPAP ομορουσας G846 D-DPF αυταις   V-AAI-3S ειπεν G2962 N-NSM κυριος G3364 ADV ου G3165 ADV μη   V-AAS-3S κατοικηση G1563 ADV εκει G444 N-NSM ανθρωπος G2532 CONJ και G3364 ADV ου G3165 ADV μη   V-AAS-3S παροικηση G1563 ADV εκει G5207 N-NSM υιος G444 N-GSM ανθρωπου
HOT(i) 40 כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה ואת שׁכניה נאם יהוה לא ישׁב שׁם אישׁ ולא יגור בה בן אדם׃
Vulgate(i) 40 sicut subvertit Deus Sodomam et Gomorram et vicinas eius ait Dominus non habitabit ibi vir nec incolet eam filius hominis
Clementine_Vulgate(i) 40 Sicut subvertit Dominus Sodomam et Gomorrham, et vicinas ejus, ait Dominus, non habitabit ibi vir, et non incolet eam filius hominis.
Wycliffe(i) 40 as the Lord distriede Sodom and Gomorre, and the niy citees therof, seith the Lord. A man schal not dwelle there, and the sone of man schal not dwelle in it.
Coverdale(i) 40 Like as God destroyed Sodom & Gomorre, with the cities that laye there aboute, saieth the LORDE: So shal noman dwell there also, nether shal eny ma haue there his habitacion.
MSTC(i) 40 Like as God destroyed Sodom and Gomorrah, with the cities that lay there about, sayeth the LORD: So shall no man dwell there also, neither shall any man have there his habitation.
Matthew(i) 40 Lyke as God destroyed Sodome and Gomorre, with the cities that laye there aboute, sayeth the Lord: So shall no man dwell there also, nether shall any man haue there hys habitacyon.
Great(i) 40 Like as God destroyed Sodom and Gomorre, with the cityes that laye ther aboute, sayth the Lorde. So shall no man dwell there also, nether shall eny man haue there his habitatyon.
Geneva(i) 40 As God destroied Sodom and Gomorah with the places thereof neere about, sayeth the Lord: so shall no man dwell theere, neither shall the sonne of man remaine therein.
Bishops(i) 40 Like as God destroyed Sodome and Gomorre, with the cities that lay there about saith the Lorde: so shall no man dwell there also, neither shall any man haue there his habitation
DouayRheims(i) 40 As the Lord overthrew Sodom and Gomorrha, and their neighbour cities, saith the Lord: no man shall dwell there, neither shall the son of man inhabit it.
KJV(i) 40

As God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbour cities thereof, saith the LORD; so shall no man abide there, neither shall any son of man dwell therein.

KJV_Cambridge(i) 40 As God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbour cities thereof, saith the LORD; so shall no man abide there, neither shall any son of man dwell therein.
Thomson(i) 40 As God overthrew Sodom and Gomorra and the neighbouring cities, said the Lord, no man shall dwell there, nor shall a son of man make his abode there.
Webster(i) 40 As God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighboring cities, saith the LORD; so shall no man abide there, neither shall any son of man dwell therein.
Brenton(i) 40 (27:40) As God overthrew Sodom and Gomorrha, and the cities bordering upon them, saith the Lord: no man shall dwell there, and no son of man shall sojourn there.
Brenton_Greek(i) 40 Καθὼς κατέστρεψεν ὁ Θεὸς Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα, καὶ τὰς ὁμορούσας αὐταῖς, εἶπε Κύριος, οὐ μὴ κατοικήσει ἐκεῖ ἄνθρωπος, καὶ οὐ μὴ παροικήσει ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου.
Leeser(i) 40 Like the overthrow by God of Sodom and Gomorrah and their neighbors, saith the Lord, so shall no man dwell there, nor shall any son of man sojourn therein.
YLT(i) 40 As overthrown by God with Sodom, And with Gomorrah, and with its neighbours, An affirmation of Jehovah, none doth dwell there, Nor sojourn in her doth a son of man.
JuliaSmith(i) 40 As God overthrew Sodom and Gomorrah and her neighbors, says Jehovah; a man shall not dwell there, and the son of man shall not sojourn in her.
Darby(i) 40 As when God overthrew Sodom and Gomorrah, and their neighbour cities, saith Jehovah, no one shall dwell there, neither shall a son of man sojourn therein.
ERV(i) 40 As when God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbour cities thereof, saith the LORD; so shall no man dwell there, neither shall any son of man sojourn therein.
ASV(i) 40 As when God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbor cities thereof, saith Jehovah, so shall no man dwell there, neither shall any son of man sojourn therein.
JPS_ASV_Byz(i) 40 As when God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbour cities thereof, saith the LORD; so shall no man abide there, neither shall any son of man dwell therein.
Rotherham(i) 40 Like the divine overthrow of Sodom and Gomorrah and her neighbours, Declareth Yahweh,—There shall not dwell there—a man, Nor sojourn therein—a son of the earth-born.
CLV(i) 40 As overthrown by Elohim with Sodom, And with Gomorrah, and with its neighbors, An affirmation of Yahweh, none does dwell there, Nor sojourn in her does a son of man."
BBE(i) 40 As when Sodom and Gomorrah and their neighbouring towns were overturned by God, says the Lord, so no man will be living in it, and no son of man will have a resting-place there.
MKJV(i) 40 As God overthrew Sodom and Gomorrah and their neighbors, says Jehovah, no man shall live there; nor shall any son of man live in it.
LITV(i) 40 As God overthrew Sodom and Gomorrah and their neighbors, states Jehovah, so no man shall live there, nor shall a son of man stay in it.
ECB(i) 40 As Elohim overthrew Sedom and Amorah and the nearby tabernacles - an oracle of Yah Veh thus neither man settles there, nor any son of humanity sojourns therein.
ACV(i) 40 As when God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbor cities thereof, says LORD, so shall no man dwell there, nor shall any son of man sojourn in it.
WEB(i) 40 As when God overthrew Sodom and Gomorrah and its neighbor cities,” says Yahweh, “so no man will dwell there, neither will any son of man live therein.
NHEB(i) 40 As when God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbor cities of it," says the LORD, "so shall no man dwell there, neither shall any son of man live in it."
AKJV(i) 40 As God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbor cities thereof, said the LORD; so shall no man abide there, neither shall any son of man dwell therein.
KJ2000(i) 40 As God overthrew Sodom and Gomorrah and their neighboring cities, says the LORD; so shall no man abide there, neither shall any son of man dwell in it.
UKJV(i) 40 As God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbour cities thereof, says the LORD; so shall no man abide there, neither shall any son of man dwell therein.
EJ2000(i) 40 As God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbour cities thereof, saith the LORD; so shall no man abide there, neither shall any son of man dwell therein.
CAB(i) 40 As God overthrew Sodom and Gomorrah, and the cities bordering upon them, says the Lord: no man shall dwell there, and no son of man shall sojourn there.
NSB(i) 40 »Babylon will be like Sodom and Gomorrah, and their neighboring cities when I, God, destroyed them. No one will live there. No human will stay there, proclaims Jehovah.
ISV(i) 40 Just as when God overthrew Sodom, Gomorrah, and their neighbors," declares the LORD, "so also no one will live there. No human being will reside in it."
LEB(i) 40 As when God overthrew Sodom and Gomorrah and their neighbors," declares* Yahweh, "no one will live there, and the son of humankind will not dwell as an alien in her.
MLV(i) 40 As when God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbor cities of it, says Jehovah, so will no man dwell there, nor will any son of man journey in it.
VIN(i) 40 As God overthrew Sodom and Gomorrah and their neighbors, states the LORD, so no man shall live there, nor shall a son of man stay in it.
Luther1545(i) 40 gleichwie Gott Sodom und Gomorrha samt ihren Nachbarn umgekehret hat, spricht der HERR, daß niemand drinnen wohne, noch kein Mensch drinnen hause.
Luther1912(i) 40 gleichwie Gott Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarn umgekehrt hat, spricht der HERR, daß niemand darin wohne noch ein Mensch darin hause.
ELB1871(i) 40 Gleich der Umkehrung Sodoms und Gomorras und ihrer Nachbarn durch Gott, spricht Jehova, wird niemand daselbst wohnen und kein Menschenkind darin weilen.
ELB1905(i) 40 Gleich der Umkehrung Sodoms und Gomorras und ihrer Nachbarn durch Gott, spricht Jahwe, wird niemand daselbst wohnen und kein Menschenkind darin weilen.
DSV(i) 40 Gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd, spreekt de HEERE, alzo zal niemand aldaar wonen, en geen mensenkind in haar verkeren.
Giguet(i) 40 De même que Dieu a renversé Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, dit le Seigneur, ainsi nul homme n’habitera en Babylone, et nul fils de l’homme n’y demeurera.
DarbyFR(i) 40 Comme dans la subversion que Dieu a faite de Sodome et de Gomorrhe et des villes voisines, dit l'Éternel, personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y séjournera.
Martin(i) 40 Il n'y demeurera personne, a dit l'Eternel, et aucun fils d'homme n'y habitera, comme dans la subversion que Dieu a faite de Sodome et de Gomorrhe, et de leurs lieux circonvoisins.
Segond(i) 40 Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, que Dieu détruisit, Dit l'Eternel, Elle ne sera plus habitée, Elle ne sera le séjour d'aucun homme.
SE(i) 40 Como en el trastornamiento de Dios a Sodoma y a Gomorra y a sus ciudades vecinas, dijo el SEÑOR, no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará.
ReinaValera(i) 40 Como en el trastornamiento de Dios á Sodoma y á Gomorra y á sus ciudades vecinas, dice Jehová, no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará.
JBS(i) 40 Como en el trastornamiento de Dios a Sodoma, a Gomorra y a sus ciudades vecinas, dijo el SEÑOR, no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará.
Albanian(i) 40 Ashtu si Perëndia shkatërroi Sodomën, Gomorrën dhe qytetet afër tyre", thotë Zoti, "kështu nuk do të banojë më aty askush dhe nuk do të qëndrojë më aty asnjë bir njeriu.
RST(i) 40 Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и сын человеческий не будет останавливаться.
Arabic(i) 40 كقلب الله سدوم وعمورة ومجاوراتها يقول الرب لا يسكن هناك انسان ولا يتغرب فيها ابن آدم.
Bulgarian(i) 40 Както при разорението на Содом и Гомора, и съседите им от Бога, заявява ГОСПОД, никой няма да живее там, и човек няма да пребивава в него.
Croatian(i) 40 Razorit će ga kao što Bog razori Sodomu i Gomoru i susjede njihove - riječ je Jahvina. Čovjek ondje neće stanovati, sin čovječji neće u njem' boraviti.
BKR(i) 40 Podobná bude k podvrácení hroznému Sodomy a Gomory i sousedů jejich, dí Hospodin; neosadí se tam žádný, aniž bydliti bude v ní syn člověka.
Danish(i) 40 Ligesom Gud har omstyrtet Sodoma og Gomorra og dens Naboer, siger HERREN, saa skal ingen bo der og intet Menneskebarn opholde sig der.
CUV(i) 40 耶 和 華 說 : 必 無 人 住 在 那 裡 , 也 無 人 在 其 中 寄 居 , 要 像 我 傾 覆 所 多 瑪 、 蛾 摩 拉 , 和 鄰 近 的 城 邑 一 樣 。
CUVS(i) 40 耶 和 华 说 : 必 无 人 住 在 那 里 , 也 无 人 在 其 中 寄 居 , 要 象 我 倾 覆 所 多 玛 、 蛾 摩 拉 , 和 邻 近 的 城 邑 一 样 。
Esperanto(i) 40 Kiel Dio renversis Sodomon kaj Gomoran kaj iliajn najbarlokojn, diras la Eternulo, tiel ankaux tie restos neniu kaj logxos neniu homido.
Finnish(i) 40 Niinkuin Herra Sodoman ja Gomorran lähikyläinsä kanssa kukistanut on, sanoo Herra, niin ei siellä kenenkään asuman pidä, eli jonkun ihmisen siellä oleman.
FinnishPR(i) 40 Niinkuin oli silloin, kun Jumala hävitti Sodoman ja Gomorran ja niiden naapurit, sanoo Herra, niin ei sielläkään ole kenkään asuva, ei yksikään ihmislapsi oleskeleva.
Haitian(i) 40 Sa pral tankou gwo malè Bondye te voye sou lavil Sodòm ak lavil Gomò, malè ki te detwi yo ansanm ak tout ti bouk nan vwazinaj yo. Pesonn p'ap rete la, p'ap gen yon moun nan peyi a ankò. Se mwen menm Seyè a wi ki di sa.
Hungarian(i) 40 A mint felforgatta Isten Sodomát és Gomorát és az õ szomszéd városait, azt mondja az Úr, ép úgy nem lakik ott egy ember sem, és embernek fia sem lakja azt.
Indonesian(i) 40 Sebagaimana Aku memusnahkan Sodom dan Gomora bersama desa-desa di sekitarnya, begitu juga Aku akan memusnahkan Babel. Tak seorang pun akan tinggal lagi di sana. Aku, TUHAN, telah berbicara.
Italian(i) 40 Siccome Iddio sovvertì Sodoma, Gomorra, e le città lor vicine, dice il Signore; così non abiterà più quivi uomo alcuno, e niun figliuol d’uomo vi dimorerà più.
ItalianRiveduta(i) 40 Come avvenne quando Dio sovvertì Sodoma, Gomorra, e le città loro vicine, dice l’Eterno, nessuno più abiterà quivi, non vi dimorerà più alcun figliuol d’uomo.
Korean(i) 40 나 여호와가 말하노라 나 하나님이 소돔과 고모라와 그 이웃 성읍들을 무너지게 한 것같이 거기 거하는 사람이 없게 하며 그 중에 우거하는 아무 인자가 없게 하리라
Lithuanian(i) 40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.
PBG(i) 40 Jako Pan podwrócił Sodomę i Gomorę, i przyległości ich, mówi Pan, tak się tam nikt nie osadzi, ani będzie mieszkał w niej syn człowieczy.
Portuguese(i) 40 Como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e às suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem peregrinará nela filho de homem.
Norwegian(i) 40 Som da Gud la Sodoma og Gomorra og dets nabobyer i grus, sier Herren, skal ingen mann bo der, og intet menneskebarn opholde sig der.
Romanian(i) 40 Ca şi Sodoma şi Gomora şi cetăţile vecine, pe cari le -a nimicit Dumnezeu, zice Domnul, aşa nu va mai fi locuit nici el, şi nimeni nu se va mai aşeza acolo. -
Ukrainian(i) 40 Як Содом та Гоморру й сусідів її Бог був поруйнував, говорить Господь, так ніхто там не буде сидіти, і не буде в нім мешкати чужинцем син людський!