Jeremiah 36:30

ABP_GRK(i)
  30 G1223 διά G3778 τούτο G3779 ούτως G2036 είπε G2962 κύριος G1909 επί G* Ιωακείμ G935 βασιλέα G* Ιούδα G3756 ουκ G1510.8.3 έσται G1473 αυτώ G2521 καθήμενος G1909 επί G2362 θρόνου G* Δαυίδ G2532 και G3588 το G2347.1 θνησιμαίον αυτού G1473   G1510.8.3 έσται G4495 ερριμμένον G1722 εν G3588 τω G2738 καύματι G3588 της G2250 ημέρας G2532 και G1722 εν G3588 τω G3801.1 παγετώ G3588 της G3571 νυκτός
LXX_WH(i)
    30 G1223 PREP [43:30] δια G3778 D-ASN τουτο G3778 ADV ουτως   V-AAI-3S ειπεν G2962 N-NSM κυριος G1909 PREP επι   N-PRI ιωακιμ G935 N-ASM βασιλεα G2448 N-PRI ιουδα G3364 ADV ουκ G1510 V-FMI-3S εσται G846 D-DSM αυτω G2521 V-PMPNS καθημενος G1909 PREP επι G2362 N-GSM θρονου   N-PRI δαυιδ G2532 CONJ και G3588 T-NSN το   A-NSN θνησιμαιον G846 D-GSM αυτου G1510 V-FMI-3S εσται   V-RMPNS ερριμμενον G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G2738 N-DSN καυματι G3588 T-GSF της G2250 N-GSF ημερας G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω   N-DSM παγετω G3588 T-GSF της G3571 N-GSF νυκτος
HOT(i) 30 לכן כה אמר יהוה על יהויקים מלך יהודה לא יהיה לו יושׁב על כסא דוד ונבלתו תהיה משׁלכת לחרב ביום ולקרח בלילה׃
IHOT(i) (In English order)
  30 H3651 לכן Therefore H3541 כה thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD H5921 על of H3079 יהויקים Jehoiakim H4428 מלך king H3063 יהודה of Judah; H3808 לא none H1961 יהיה He shall have H3427 לו יושׁב to sit H5921 על upon H3678 כסא the throne H1732 דוד of David: H5038 ונבלתו and his dead body H1961 תהיה shall be H7993 משׁלכת cast out H2721 לחרב to the heat, H3117 ביום in the day H7140 ולקרח to the frost. H3915 בלילה׃ and in the night
Vulgate(i) 30 propterea haec dicit Dominus contra Ioachim regem Iuda non erit ex eo qui sedeat super solium David et cadaver eius proicietur ad aestum per diem et ad gelu per noctem
Clementine_Vulgate(i) 30 Propterea hæc dicit Dominus contra Joakim regem Juda: Non erit ex eo qui sedeat super solium David: et cadaver ejus projicietur ad æstum per diem, et ad gelu per noctem.
Wycliffe(i) 30 Therfor the Lord seith these thingis ayens Joachym, king of Juda, Noon schal be of hym, that schal sitte on the seete of Dauid; and his careyn schal be cast forth to the heete bi dai, and to the forst bi niyt.
Coverdale(i) 30 Therfore thus the LORDE saieth, of Ioachim the kynge of Iuda: There shal none of his generacion syt vpon the trone of Dauid. His deed corse shalbe cast out, that the heat off the daye, and the frost of the night maye come vpon him:
MSTC(i) 30 Therefore thus the LORD sayeth, of Jehoiakim the king of Judah: There shall none of his generation sit upon the throne of David. His dead corpse shall be cast out, that the heat of the day and the frost of the night may come upon him.
Matthew(i) 30 Therfore thus the Lord sayeth of Iehoakim the king of Iuda. There shal none of hys generacyon syt vpon the throne of Dauid. His dead corse shalbe cast oute, that the heate of the daye, and the frost of the nyghte may come vpon him.
Great(i) 30 Therfore thus the Lorde sayeth of Iehoakim the kyng of Iuda. There shall none of hys generacyon syt vpon the throne of Dauid. Hys deed corse shalbe cast oute, that the heate of the daye, and the frost of the nyght maye come vpon hym.
Geneva(i) 30 Therefore thus saith the Lord of Iehoiakim King of Iudah, Hee shall haue none to sit vpon the throne of Dauid, and his dead body shall be cast out in the day to the heate, and in the night to the frost.
Bishops(i) 30 Therefore thus the Lorde saith of Iehoakim the kyng of Iuda: There shall none of his generation sit vpon the throne of Dauid, his dead coarse shalbe cast out, that the heate of the day and the frost of the night may come vppon hym
DouayRheims(i) 30 Therefore thus saith the Lord against Joakim the king of Juda: He shall have none to sit upon the throne of David: and his dead body shall be cast out to the heat by day, and to the frost by night.
KJV(i) 30

Therefore thus saith the LORD of Jehoiakim king of Judah; He shall have none to sit upon the throne of David: and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.

KJV_Cambridge(i) 30 Therefore thus saith the LORD of Jehoiakim king of Judah; He shall have none to sit upon the throne of David: and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
Thomson(i) 30 therefore thus said the Lord respecting Joakim king of Juda, He shall not have one to sit on the throne of David; and his carcass shall be exposed to the heat of the day and to the frost of the night:
Webster(i) 30 Therefore thus saith the LORD concerning Jehoiakim king of Judah; He shall have none to sit upon the throne of David: and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
Brenton(i) 30 (43:30) Therefore thus saith the Lord concerning Joakim king of Juda; He shall not have a man to sit on the throne of David: and his carcass shall be cast forth in the heat by day, and in the frost by night.
Brenton_Greek(i) 30 Διατοῦτο οὕτως εἶπε Κύριος ἐπὶ Ἰωακεὶμ βασιλέα Ἰούδα, οὐκ ἔσται αὐτῷ καθήμενος ἐπὶ θρόνου Δαυὶδ, καὶ τὸ θνησιμαῖον αὐτοῦ ἔσται ἐῤῥιμμένον ἐν τῷ καύματι τῆς ἡμέρας, καὶ ἐν τῷ παγετῷ τῆς νυκτός.
Leeser(i) 30 Therefore thus hath said the Lord concerning Jehoyakim the king of Judah, He shall have no one to sit upon the throne of David; and his dead body shall be cast out to the heat in the day, and to the cold in the night.
YLT(i) 30 `Therefore, thus said Jehovah, concerning Jehoiakim king of Judah: He hath none sitting on the throne of David, and his carcase is cast out to heat by day, and to cold by night;
JuliaSmith(i) 30 For this, thus said Jehovah concerning Jehoiakim, king of Judah, He sitting upon the throne of David shall not be to him, and his corpse shall be cast out to the heat in the day, and to the cold in the night
Darby(i) 30 Therefore thus saith Jehovah concerning Jehoiakim king of Judah: He shall have none to sit upon the throne of David; and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
ERV(i) 30 Therefore thus saith the LORD concerning Jehoiakim king of Judah: He shall have none to sit upon the throne of David: and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
ASV(i) 30 Therefore thus saith Jehovah concerning Jehoiakim king of Judah: He shall have none to sit upon the throne of David; and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
JPS_ASV_Byz(i) 30 Therefore thus saith the LORD concerning Jehoiakim king of Judah: He shall have none to sit upon the throne of David; and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
Rotherham(i) 30 Therefore, Thus, saith Yahweh, Concerning Jehoiakim king of Judah,—He shall have none to sit upon the throne of David,—And, his dead body, shall be cast out—to the heat by day, and to the frost by night;
CLV(i) 30 `Therefore, thus said Yahweh, concerning Jehoiakim king of Judah:He has none sitting on the throne of David, and his carcase is cast out to heat by day, and to cold by night;"
BBE(i) 30 For this reason the Lord has said of Jehoiakim, king of Judah, He will have no son to take his place on the seat of David: his dead body will be put out to undergo the heat of the day and the cold of the night.
MKJV(i) 30 Therefore so says Jehovah of Jehoiakim king of Judah: He shall have no one to sit on the throne of David. And his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
LITV(i) 30 Therefore, so says Jehovah of Jehoiakim, king of Judah: There shall not be one to him to sit on the throne of David, and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
ECB(i) 30 So thus says Yah Veh of Yah Yaqim sovereign of Yah Hudah; No one of his is to sit on the throne of David and his carcase is cast out - to the parchness in the day and to the frost in the night:
ACV(i) 30 Therefore thus says LORD concerning Jehoiakim king of Judah: He shall have none to sit upon the throne of David. And his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
WEB(i) 30 Therefore Yahweh says concerning Jehoiakim king of Judah: “He will have no one to sit on David’s throne. His dead body will be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
NHEB(i) 30 Therefore thus says the LORD concerning Jehoiakim king of Judah: "He shall have none to sit on the throne of David; and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
AKJV(i) 30 Therefore thus said the LORD of Jehoiakim king of Judah; He shall have none to sit on the throne of David: and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
KJ2000(i) 30 Therefore thus says the LORD of Jehoiakim king of Judah; He shall have none to sit upon the throne of David: and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
UKJV(i) 30 Therefore thus says the LORD of Jehoiakim king of Judah; He shall have none to sit upon the throne of David: and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
EJ2000(i) 30 Therefore thus hath the LORD said unto Jehoiakim king of Judah: He shall have no one to sit upon the throne of David; and his body shall be cast out in the day to the heat and in the night to the frost.
CAB(i) 30 Therefore thus says the Lord concerning Jehoiakim king of Judah: He shall not have a man to sit on the throne of David, and his carcass shall be cast out in the heat by day, and in the frost by night.
LXX2012(i) 30 Then the word of the Lord came to Jeremias, saying,
NSB(i) 30 »‘This is what Jehovah says about King Jehoiakim of Judah: ‘He will have no one to sit on David's throne, and his own corpse will be thrown out and exposed to the heat of day and the cold of night.
ISV(i) 30 Therefore, this is what the LORD says concerning Jehoiakim king of Judah, 'He will have no one to sit on the throne of David, and his corpse will be thrown out to rot during the heat of the day and the frost of the night.
LEB(i) 30 Therefore* thus says Yahweh concerning Jehoiakim, the king of Judah, "There will not be for him one who sits on the throne of David. And his dead body will be thrown out to the heat in the day and to the frost in the night.
MLV(i) 30 Therefore Jehovah says thus concerning Jehoiakim king of Judah: He will have none to sit upon the throne of David. And his dead body will be cast out in the day to the heat and in the night to the frost.
VIN(i) 30 Therefore, this is what the LORD says concerning Jehoiakim king of Judah, 'He will have no one to sit on the throne of David, and his corpse will be thrown out to rot during the heat of the day and the frost of the night.
Luther1545(i) 30 Darum spricht der HERR von Jojakim, dem Könige Judas: Er soll keiner von den Seinen auf dem Stuhl Davids sitzen, und sein Leichnam soll hingeworfen des Tages in der Hitze und des Nachts in dem Frost liegen.
Luther1912(i) 30 Darum spricht der HERR von Jojakim, dem König Juda's: Es soll keiner von den Seinen auf dem Stuhl Davids sitzen, und sein Leichnam soll hingeworfen des Tages in der Hitze und des Nachts im Frost liegen;
ELB1871(i) 30 Darum spricht Jehova also über Jojakim, den König von Juda: Er wird niemand haben, der auf dem Throne Davids sitze; und sein Leichnam wird hingeworfen sein der Hitze bei Tage und der Kälte bei Nacht.
ELB1905(i) 30 Darum spricht Jahwe also über Jojakim, den König von Juda: Er wird niemand haben, der auf dem Throne Davids sitze; und sein Leichnam wird hingeworfen sein der Hitze bei Tage und der Kälte bei Nacht.
DSV(i) 30 Daarom zegt de HEERE alzo van Jojakim, den koning van Juda: Hij zal geen hebben, die op Davids troon zitte; en zijn dood lichaam zal weggeworpen zijn, des daags in de hitte, en des nachts in de vorst.
Giguet(i) 30 Et à causa de cela, voici ce que dit le Seigneur sur Joakim, roi de Juda: Il n’aura point de fils solidement assis sur le trône de David; quant à lui, son cadavre sera exposé à la chaleur des jours et à la fraîcheur des nuits.
DarbyFR(i) 30 C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel touchant Jehoïakim, roi de Juda: Il n'aura personne qui s'asseye sur le trône de David, et son cadavre sera jeté dehors, de jour à la chaleur, et de nuit à la gelée.
Martin(i) 30 C'est pourquoi ainsi a dit l'Eternel touchant Jéhojakim Roi de Juda : il n'aura personne qui soit assis sur le trône de David, et son corps mort sera jeté de jour à la chaleur, et de nuit à la gelée.
Segond(i) 30 C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel sur Jojakim, roi de Juda: Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit.
SE(i) 30 Por tanto, así dijo el SEÑOR a Joacim rey de Judá: No tendrá quien se siente sobre el trono de David; y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche.
ReinaValera(i) 30 Por tanto, así ha dicho Jehová, en orden á Joacim rey de Judá: No tendrá quien se siente sobre el trono de David; y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche.
JBS(i) 30 Por tanto, así dijo el SEÑOR a Joacim rey de Judá: No tendrá quien se siente sobre el trono de David; y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche.
Albanian(i) 30 Prandaj kështu thotë Zoti për Jehojakimin, mbretin e Judës: Ai nuk do të ketë njeri që të ulet mbi fronin e Davidit dhe kufoma e tij do të hidhet jashtë dhe do të ekspozohet në vapën e ditës dhe në ngricën e natës.
RST(i) 30 за это, так говорит Господь об Иоакиме, царе Иудейском: не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной;
Arabic(i) 30 لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا. لا يكون له جالس على كرسي داود وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا.
Bulgarian(i) 30 Затова, така казва ГОСПОД за юдовия цар Йоаким: Той няма да има никой, който да седи на престола на Давид. И трупът му ще бъде захвърлен на жегата денем и на сланата нощем.
Croatian(i) 30 Zato ovako govori Jahve protiv Jojakima, kralja judejskoga: 'On neće imati potomka da sjedne na prijestolje Davidovo, a njegovo mrtvo tijelo bit će bačeno na pripeku danju i noćni mraz.
BKR(i) 30 Protož takto praví Hospodin o Joakimovi králi Judském: Nebude míti, kdo by seděl na stolici Davidově, a tělo jeho mrtvé bude vyvrženo na horko ve dne a na mráz v noci.
Danish(i) 30 Derfor, saa siger HERREN om Jojakim, Judas Konge: For ham skal der ingen være, som sidder paa Davids Trone, og hans døde Krop skal være henkastet for Heden om Dagen og for Frosten om Natten.
CUV(i) 30 所 以 耶 和 華 論 到 猶 大 王 約 雅 敬 說 : 他 後 裔 中 必 沒 有 人 坐 在 大 衛 的 寶 座 上 ; 他 的 屍 首 必 被 拋 棄 , 白 日 受 炎 熱 , 黑 夜 受 寒 霜 。
CUVS(i) 30 所 以 耶 和 华 论 到 犹 大 王 约 雅 敬 说 : 他 后 裔 中 必 没 冇 人 坐 在 大 卫 的 宝 座 上 ; 他 的 尸 首 必 被 抛 弃 , 白 日 受 炎 热 , 黑 夜 受 寒 霜 。
Esperanto(i) 30 Tial tiele diras la Eternulo pri Jehojakim, regxo de Judujo:Ne estos cxi li sidanto sur la trono de David, kaj lia kadavro estos jxetita al la varmego de la tago kaj al la malvarmo de la nokto;
Finnish(i) 30 Sentähden sanoo Herra Jojakimista, Juudan kuninkaasta, ei pidä yhtään hänen siemenestänsä istuman Davidin istuimella, ja hänen ruumiinsa pitää heitettämän ulos, makaamaan helteessä päivällä ja vilussa yöllä.
FinnishPR(i) 30 Sentähden sanoo Herra Juudan kuninkaasta Joojakimista näin: Hänellä ei ole oleva jälkeläistä, joka istuisi Daavidin valtaistuimella; ja hänen ruumiinsa viskataan pois, virumaan päivän helteessä ja yön kylmässä.
Haitian(i) 30 Se poutèt sa, koulye a, men mesaj mwen menm Seyè a m'ap bay sou Jojakim, wa peyi Jida a: p'ap janm gen yonn nan pitit li yo ki pou chita sou fotèy David la pou gouvènen nan plas li. Kadav li pral rete atè konsa, pou chalè solèy bat li lajounen, pou fredi bat li lannwit.
Hungarian(i) 30 Azért ezt mondja az Úr Jojákim felõl, a Júda királya felõl: Nem lesz néki, a ki a Dávid székébe üljön, és az õ holtteste elvettetik nappal a hévre, éjszaka pedig a dérre.
Indonesian(i) 30 Sebab itu, Aku, TUHAN, berkata kepadamu, hai Raja Yoyakim, bahwa tidak seorang pun dari keturunanmu akan memerintah sebagai raja keturunan Daud. Mayatmu akan dilempar ke luar, tertimpa panas di waktu siang, dan embun dingin di waktu malam.
Italian(i) 30 Perciò, così ha detto il Signore intorno a Gioiachim, re di Giuda: Egli non avrà alcuno che segga sopra il trono di Davide; e il suo corpo morto giacerà esposto al caldo di giorno, e al gelo di notte.
ItalianRiveduta(i) 30 Perciò così parla l’Eterno riguardo a Joiakim re di Giuda: Egli non avrà alcuno che segga sul trono di Davide, e il suo cadavere sarà gettato fuori, esposto al caldo del giorno e al gelo della notte.
Korean(i) 30 그러므로 나 여호와가 유다 왕 여호야김에 대하여 이같이 말하노라 그에게 다윗의 위에 앉을 자가 없게 될것이요 그 시체는 버림을 입어서 낮에는 더위,밤에는 추위를 당하리라
Lithuanian(i) 30 Todėl Viešpats apie Jehojakimą, Judo karalių, sako: ‘Jo palikuonys nesėdės Dovydo soste, o jo lavonas bus išmestas ir gulės dieną karštyje ir naktį šaltyje.
PBG(i) 30 Przetoż tak mówi Pan o Joakimie, królu Judzkim: Nie będzie miał, ktoby siedział na stolicy Dawidowej, a trup jego wyrzucony będzie na gorącość we dnie, a na mróz w nocy.
Portuguese(i) 30 Portanto assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, rei de Judá: Não terá quem se assente sobre o trono de David, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia, e à geada de noite.
Norwegian(i) 30 Derfor sier Herren så om Judas konge Jojakim: Han skal ikke ha nogen ætling som skal sitte på Davids trone, og hans døde kropp skal ligge slengt bort, utsatt for heten om dagen og for kulden om natten.
Romanian(i) 30 Deaceea, aşa vorbeşte Domnul despre Ioiachim, împăratul lui Iuda:,Nici unul din ai lui nu va şedea pe scaunul de domnie al lui David. Trupul lui mort va fi lăsat la căldură ziua şi la frig noaptea.
Ukrainian(i) 30 Тому так говорить Господь про Єгоякима, Юдиного царя: Не буде від нього сидячого на Давидовому троні, а його труп буде кинений на спекоту вдень та на холод вночі...