Jeremiah 31:8

LXX_WH(i)
    8 G2400 INJ [38:8] ιδου G1473 P-NS εγω G71 V-PAI-1S αγω G846 D-APM αυτους G575 PREP απο   N-GSM βορρα G2532 CONJ και G4863 V-FAI-1S συναξω G846 D-APM αυτους G575 PREP απ G2078 A-GSM εσχατου G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G1722 PREP εν G1859 N-DSF εορτη   N-PRI φασεκ G2532 CONJ και   V-AAS-3S τεκνοποιηση G3793 N-ASM οχλον G4183 A-ASM πολυν G2532 CONJ και G654 V-FAI-3P αποστρεψουσιν G3592 ADV ωδε
HOT(i) 8 הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם עור ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישׁובו הנה׃
IHOT(i) (In English order)
  8 H2005 הנני   H935 מביא I will bring H853 אותם   H776 מארץ country, H6828 צפון them from the north H6908 וקבצתים and gather H3411 מירכתי them from the coasts H776 ארץ of the earth, H5787 בם עור with them the blind H6455 ופסח and the lame, H2030 הרה   H3205 וילדת and her that travaileth with child H3162 יחדו together: H6951 קהל company H1419 גדול a great H7725 ישׁובו shall return H2008 הנה׃ thither.
Vulgate(i) 8 ecce ego adducam eos de terra aquilonis et congregabo eos ab extremis terrae inter quos erunt caecus et claudus et praegnans et pariens simul coetus magnus revertentium huc
Clementine_Vulgate(i) 8 Ecce ego adducam eos de terra aquilonis, et congregabo eos ab extremis terræ: inter quos erunt cæcus et claudus, prægnans et pariens simul, cœtus magnus revertentium huc.
Wycliffe(i) 8 Lo! Y schal brynge hem fro the loond of the north, and Y schal gadere hem fro the fertheste partis of erthe; among whiche schulen be a blynd man, and crokid, and a womman with childe, and trauelynge of child togidere, a greet cumpeny of hem that schulen turne ayen hidur.
Coverdale(i) 8 Beholde, I will bringe them agayne from out of the north lode, and gather them from the endes of the worlde, with the blynde and lame that are amonge them, with the women that be greate with childe, and soch as be also delyuered: and the company of them that come agayne, shal be greate.
MSTC(i) 8 Behold, I will bring them again from out of the north land, and gather them from the ends of the world, with the blind and lame that are among them, with the women that be great with child, and such as be also delivered: and the company of them that come again, shall be great.
Matthew(i) 8 Beholde, I wyll brynge them agayne from oute of the north lande, and gather them from the endes of the worlde, wyth the blynde and lame that are amonge them, wyth the wemen that be greate wyth chylde, and suche as be also delyuered: and the companye of them that come agayne, shall be greate.
Great(i) 8 Beholde, I wyll bringe them agayne from out of the north lande, and gather them from the endes of the worlde, with the blynde and lame that are amonge them, with the wemen that be great with chylde, and soch as be also delyuered: and the company of them that come agayne, shalbe greate.
Geneva(i) 8 Beholde, I will bring them from the North countrey, and gather them from the coastes of the world, with the blinde and the lame among them, with the woman with childe, and her that is deliuered also: a great companie shall returne hither.
Bishops(i) 8 Beholde, I wyll bryng them agayne from out of the north lande, and gather them from the endes of the worlde, with the blynde & lame that are among them, with the women that be great with chylde, & such as be also deliuered: and the companie of them that come agayne shalbe great
DouayRheims(i) 8 Behold I will bring them from the north country, and will gather them from the ends of the earth and among them shall be the blind, and the lame, the woman with child, and she that is bringing forth, together, a great company of them returning hither.
KJV(i) 8

Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the coasts of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and her that travaileth with child together: a great company shall return thither.

KJV_Cambridge(i) 8 Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the coasts of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and her that travaileth with child together: a great company shall return thither.
Thomson(i) 8 Behold I will bring them from the north and gather them from the extremity of the earth. At the festival of Phasek he shall have a multitude of children who shall return hither.
Webster(i) 8 Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the borders of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and her that travaileth with child together: a great company shall return thither.
Brenton(i) 8 (38:8) Behold, I bring them from the north, and will gather them from the end of the earth to the feast of the passover: and the people shall beget a great multitude, and they shall return hither.
Brenton_Greek(i) 8 Ἰδοὺ ἐγὼ ἄγω αὐτοὺς ἀπὸ βοῤῥᾶ, καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπʼ ἐσχάτου τῆς γῆς ἐν ἑορτῇ φασέκ· καὶ τεκνοποιήσει ὄχλον πολὺν, καὶ ἀποστρέψουσιν ὧδε.
Leeser(i) 8 (31:7) Behold, I will bring them from the north country, and I will gather them from the farthest ends of the earth, among them the blind and the lame, the pregnant woman and she that travaileth with child together: a great assembly shall they return hither.
YLT(i) 8 Lo, I am bringing them in from the north country, And have gathered them from the sides of the earth, Among them are blind and lame, Conceiving and travailing one—together, A great assembly—they turn back hither.
JuliaSmith(i) 8 Behold me bringing them from the land of the north, and I gathered them from the thighs of the earth, with them the blind and the lame, her being Pregnant, and her bringing forth together: a great convocation shall turn back hither.
Darby(i) 8 Behold, I bring them from the north country, and gather them from the uttermost parts of the earth; [and] among them the blind and the lame, the woman with child and her that travaileth with child together: a great assemblage shall they return hither.
ERV(i) 8 Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the uttermost parts of the earth, [and ]with them the blind and the lame, the woman with child and her that travaileth with child together: a great company shall they return hither.
ASV(i) 8 Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the uttermost parts of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and her that travaileth with child together: a great company shall they return hither.
JPS_ASV_Byz(i) 8 Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the uttermost parts of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and her that travaileth with child together; a great company shall they return hither.
Rotherham(i) 8 Behold me bringing them in out of the land of the North, And I will gather them out of the remote parts of the earth, Among them, the blind and the lame The woman with child and she that giveth birth, together,—A great convocation, shall return hither:
CLV(i) 8 Lo, I am bringing them in from the north country, And have gathered them from the sides of the earth, Among them [are] blind and lame, Conceiving and travailing one--together, A great assembly--they turn back hither."
BBE(i) 8 See, I will take them from the north country, and get them from the inmost parts of the earth, and with them the blind and the feeble-footed, the woman with child and her who is in birth-pains together: a very great army, they will come back here.
MKJV(i) 8 Behold, I will bring them from the north country and gather them from the corners of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and she who is in labor with child, together; a great company shall return there.
LITV(i) 8 Behold! I will bring them from the north country, and gather them from the corners of the earth. Among them the blind, and the lame, the pregnant one, and the travailing one together, a great company shall return here.
ECB(i) 8 Behold, I bring them from the north land, and gather them from the flanks of the land; the blind and the lame the woman with child and she who births together among them: a great congregation returns there:
ACV(i) 8 Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the outermost parts of the earth, [and] with them the blind man and the lame man, the woman with child, and she who travails with child together. They shall ret
WEB(i) 8 Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the uttermost parts of the earth, along with the blind and the lame, the woman with child and her who travails with child together. They will return as a great company.
NHEB(i) 8 'Look, I will bring them from the north country, and gather them from the uttermost parts of the earth, along with the blind and the lame, the woman with child and her who travails with child together: a great company shall they return here.
AKJV(i) 8 Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the coasts of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and her that travails with child together: a great company shall return thither.
KJ2000(i) 8 Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the ends of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and her that travails with child together: a great company shall return there.
UKJV(i) 8 Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the coasts of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and her that labors with child together: a great company shall return thither.
EJ2000(i) 8 Behold, I turn them from the land of the north wind and gather them from the coasts of the earth; there shall be blind and lame among them, and women with child and those that travail with child together; a great company shall return there.
CAB(i) 8 Behold, I bring them from the north, and I will gather them from the end of the earth to the feast of the Passover: and the people shall beget a great multitude, and they shall return there.
LXX2012(i) 8 And destruction shall come upon every city, it shall by no means escape; the valley also shall perish, and the plain country shall be completely destroyed, as the Lord has said.
NSB(i) 8 I am bringing them from the North Country. I will gather them from the remote parts of the earth. Among them are the blind and the lame, the woman with child and she who is in labor with child. As a great company they will return here.
ISV(i) 8 Look, I'm bringing them from the northern region, and I'll gather them from the farthest parts of the earth. among them will be the blind and the lame, together with the pregnant woman and the woman in labor. A large group will return here.
LEB(i) 8 Look, I am going to bring them from the land of the north, and I will gather them from the remotest part of the earth. Among them the blind, and the lame, those who are pregnant, and those who give birth, together, a great assembly, they will return here.
MLV(i) 8 Behold, I will bring them from the north country and gather them from the outermost parts of the earth and with them the blind man and the lame man, the woman with child and she who travails with child together. They will return here a great company.
VIN(i) 8 Behold! I will bring them from the north country, and gather them from the corners of the earth. Among them the blind, and the lame, the pregnant one, and the travailing one together, a great company shall return here.
Luther1545(i) 8 Siehe, ich will sie aus dem Lande der Mitternacht bringen und will sie sammeln aus den Enden der Erde, beide, Blinde, Lahme, Schwangere und Kindbetterinnen, daß sie mit großem Haufen wieder hieher kommen sollen.
Luther1912(i) 8 Siehe, ich will sie aus dem Lande der Mitternacht bringen und will sie sammeln aus den Enden der Erde, Blinde und Lahme, Schwangere und Kindbetterinnen, daß sie in großen Haufen wieder hierher kommen sollen.
ELB1871(i) 8 Siehe, ich bringe sie aus dem Lande des Nordens und sammle sie von dem äußersten Ende der Erde, unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende allzumal; in großer Versammlung kehren sie hierher zurück.
ELB1905(i) 8 Siehe, ich bringe sie aus dem Lande des Nordens und sammle sie von dem äußersten Ende der Erde, unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende allzumal; in großer Versammlung kehren sie hierher zurück.
DSV(i) 8 Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen vergaderen van de zijden der aarde; onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden te zamen; met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen.
Giguet(i) 8 Voilà que je les ramènerai de l’aquilon; je les rassemblerai des extrémités de la terre pour la fête de la Pâque. Et mon peuple engendrera une nombreuse multitude, et ils reviendront ici.
DarbyFR(i) 8 Voici, je les fais venir du pays du nord, et je les rassemble des extrémités de la terre, et parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante, tous ensemble, -une grande congrégation: ils retourneront ici.
Martin(i) 8 Voici, je m'en vais les faire venir du pays d'Aquilon, et je les rassemblerai du fond de la terre; l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante seront ensemble parmi eux; une grande assemblée retournera ici.
Segond(i) 8 Voici, je les ramène du pays du septentrion, Je les rassemble des extrémités de la terre; Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, La femme enceinte et celle en travail; C'est une grande multitude, qui revient ici.
SE(i) 8 He aquí yo los torno de tierra del aquilón, y los junto de los fines de la tierra, habrá entre ellos ciegos y cojos, y mujeres que están encinta y las que dieron a luz juntamente; en gran compañía tornarán acá.
ReinaValera(i) 8 He aquí yo los vuelvo de tierra del aquilón, y los juntaré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer preñada y la parida juntamente; en grande compañía tornarán acá.
JBS(i) 8 He aquí yo los torno de tierra del aquilón, y los junto de los fines de la tierra, habrá entre ellos ciegos y cojos, y mujeres que están encinta y las que dieron a luz juntamente; en gran compañía tornarán acá.
Albanian(i) 8 Ja, unë po i kthej nga vendi i veriut dhe po i grumbulloj nga skajet e tokës. Midis tyre është i verbëri dhe çalamani, gruaja me barrë dhe bashkë me të ajo që ka për të pjellë: një turmë e madhe do të kthehet këtu.
RST(i) 8 Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, – великий сонм возвратится сюда.
Arabic(i) 8 هانذا آتي بهم من ارض الشمال واجمعهم من اطراف الارض. بينهم الاعمى والاعرج الحبلى والماخض معا. جمع عظيم يرجع الى هنا.
Bulgarian(i) 8 Ето, Аз ще ги доведа от северната земя и ще ги събера от краищата на земята, и с тях заедно слепи и куци, бременни и родилки; като голямо събрание ще се върнат тук.
Croatian(i) 8 Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne, skupljam ih s krajeva zemlje: s njima su slijepi i hromi, trudnice i rodilje: vraća se velika zajednica.
BKR(i) 8 Aj, já přivedu je z země půlnoční, a shromáždím je ze všech stran země, s nimi spolu slepého i kulhavého, těhotnou i rodící; shromáždění veliké sem se navrátí.
Danish(i) 8 Se, jeg fører dem fra Nordenland og vil samle dem fra det yderste af Jorden; iblandt dem skal der være blinde og halte, frugtsommelige og fødende til Hobe; de skulle komme hid tilbage som en stor Forsamling.
CUV(i) 8 我 必 將 他 們 從 北 方 領 來 , 從 地 極 招 聚 ; 同 著 他 們 來 的 有 瞎 子 、 瘸 子 、 孕 婦 、 產 婦 ; 他 們 必 成 為 大 幫 回 到 這 裡 來 。
CUVS(i) 8 我 必 将 他 们 从 北 方 领 来 , 从 地 极 招 聚 ; 同 着 他 们 来 的 冇 瞎 子 、 瘸 子 、 孕 妇 、 产 妇 ; 他 们 必 成 为 大 帮 回 到 这 里 来 。
Esperanto(i) 8 Jen Mi venigos ilin el la lando norda, kaj kolektos ilin de la randoj de la tero, kune kun la blinduloj kaj lamuloj, gravedulinoj kaj naskintinoj; en granda amaso ili revenos cxi tien.
Finnish(i) 8 Katso, minä tahdon antaa heidän tulla pohjoisesta maakunnasta, ja tahdon heitä koota maan ääristä, sokiat, rammat, raskaat, synnyttäväiset yhdessä; niin että heidän tänne suuressa joukossa pitää tuleman jällensä.
FinnishPR(i) 8 Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne.
Haitian(i) 8 Wi, se mwen menm, Seyè a, k'ap mennen yo sot nan nò. M'ap ranmase yo nan dènye bout latè. Sa ki avèg, sa k'ap bwete, fanm ki ansent, fanm ki gen tranche, yo tout ap vin ansanm. Se yon foul moun k'ap tounen.
Hungarian(i) 8 Ímé, én elhozom õket észak földébõl, és összegyûjtöm õket a földnek széleirõl, közöttök lesz vak, sánta, viselõs és gyermek- szûlõ is lesz velök, mint nagy sereg jõnek ide vissza.
Indonesian(i) 8 Dari utara Kubawa mereka kembali; Kukumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Orang buta dan orang lumpuh akan ikut dengan mereka, juga wanita yang baru melahirkan dan yang hamil tua. Mereka semua akan datang kembali dalam jumlah yang besar ke negeri ini.
Italian(i) 8 Ecco, io li adduco dal paese di Settentrione, e li raccolgo dal fondo della terra; fra loro saranno ciechi, e zoppi, donne gravide, e donne di parto, tutti insieme; ritorneranno qua in gran raunanza.
ItalianRiveduta(i) 8 Ecco, io li riconduco dal paese del settentrione, e li raccolgo dalle estremità della terra; fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e quella in doglie di parto: una gran moltitudine, che ritorna qua.
Korean(i) 8 보라, 내가 그들을 북편 땅에서 인도하며 땅 끝에서부터 모으리니 그들 중에는 소경과 절뚝발이와 잉태한 여인과 해산하는 여인이 함께 하여 큰 무리를 이루어 이 곳으로 돌아오되
Lithuanian(i) 8 Aš juos parvesiu iš šiaurės šalies ir surinksiu iš tolimiausių kraštų kartu su aklais ir raišais, nėščiomis ir gimdančiomis, didžiulė minia jų sugrįš!
PBG(i) 8 Oto Ja przywiodę ich z ziemi północnej, a zbiorę ich ze wszystkich stron ziemi; z nimi pospołu ślepego i chromego, brzemienną i rodzącą: tu się gromadą wielką nawrócą.
Portuguese(i) 8 Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra; e com eles os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente; em grande companhia voltarão para cá.
Norwegian(i) 8 Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jordens ytterste ende; blandt dem er det både blinde og halte, både fruktsommelige og fødende; som en stor skare skal de komme hit tilbake.
Romanian(i) 8 ,,Iată, îi aduc înapoi din ţara dela miazănoapte, îi adun dela marginile pămîntului: între ei este şi orbul şi şchiopul, femeia însărcinată şi cea în durerile naşterii; o mare mulţime se întoarce înapoi aici!
Ukrainian(i) 8 Ось Я їх приведу із північного краю, і зберу їх із кінців землі, з ними разом сліпий та кульгавий, важка й породілля, сюди повертаються збори великі!