Isaiah 59:16

LXX_WH(i)
    16 G2532 CONJ και G3708 V-AAI-3S ειδεν G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1510 V-IAI-3S ην G435 N-NSM ανηρ G2532 CONJ και G2657 V-AAI-3S κατενοησεν G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1510 V-IAI-3S ην G3588 T-NSM ο   V-FMPNS αντιλημψομενος G2532 CONJ και   V-AMI-3S ημυνατο G846 D-APM αυτους G3588 T-DSM τω G1023 N-DSM βραχιονι G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3588 T-DSF τη G1654 N-DSF ελεημοσυνη G4741 V-AMI-3S εστηρισατο
HOT(i) 16 וירא כי אין אישׁ וישׁתומם כי אין מפגיע ותושׁע לו זרעו וצדקתו היא סמכתהו׃
IHOT(i) (In English order)
  16 H7200 וירא And he saw H3588 כי that H369 אין no H376 אישׁ man, H8074 וישׁתומם and wondered H3588 כי that H369 אין no H6293 מפגיע intercessor: H3467 ותושׁע brought salvation H2220 לו זרעו therefore his arm H6666 וצדקתו unto him; and his righteousness, H1931 היא it H5564 סמכתהו׃ sustained
Vulgate(i) 16 et vidit quia non est vir et aporiatus est quia non est qui occurrat et salvavit sibi brachium suum et iustitia eius ipsa confirmavit eum
Clementine_Vulgate(i) 16 Et vidit quia non est vir, et aporiatus est, quia non est qui occurrat; et salvavit sibi brachium suum, et justitia ejus ipsa confirmavit eum.
Wycliffe(i) 16 And God siy, that a man is not, and he was angwischid, for noon is that renneth to. And his arm schal saue to hym silf, and his riytfulnesse it silf schal conferme hym.
Coverdale(i) 16 He sawe also, that there was no man, which had pitie therof, or was greued at it. And he helde him by his owne power, and cleued to his owne rightuousnes.
MSTC(i) 16 He saw also, that there was no man which had pity thereof, or was grieved at it. And he held him by his own power, and cleaved to his own righteousness.
Matthew(i) 16 He sawe also, that there was noman, whiche had pitie thereof, or was greued at it. And he helde him by hys owne power, and cleued to his owne ryghteousnes.
Great(i) 16 He sawe also, that there was no man, ryghtwise, & he wondered that ther was no man to helpe hym. Wherfore he helde hym by his awne power, and he sustayned him by his awne righteousnes.
Geneva(i) 16 And when he sawe that there was no man, hee wondered that none woulde offer him selfe. Therefore his arme did saue it, and his righteousnes it selfe did sustaine it.
Bishops(i) 16 He sawe also that there was no man righteous, and he wondred that there was no man to helpe hym: wherefore he helde hym by his owne power, and he sustayned hym by his owne righteousnesse
DouayRheims(i) 16 And he saw that there is not a man: and he stood astonished, because there is none to oppose himself: and his own arm brought salvation to him, and his own justice supported him.
KJV(i) 16

And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor: therefore his arm brought salvation unto him; and his righteousness, it sustained him.

KJV_Cambridge(i) 16 And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor: therefore his arm brought salvation unto him; and his righteousness, it sustained him.
Thomson(i) 16 When he took a view and there was no man; and made close observation, and there was no helper; then with his own arm he defended them and with mercy supported them.
Webster(i) 16 And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor: therefore his arm brought salvation to him; and his righteousness, it sustained him.
Brenton(i) 16 And he looked, and there was no man, and he observed, and there was none to help: so he defended them with his arm, and stablished them with his mercy.
Brenton_Greek(i) 16 Καὶ εἶδε, καὶ οὐκ ἦν ἀνὴρ, καὶ κατενόησε, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀντιληψόμενος· καὶ ἠμύνατο αὐτοὺς τῷ βραχίονι αὐτοῦ, καὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ ἐστηρίσατο.
Leeser(i) 16 And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor; therefore his arm brought him aid, and his righteousness,—yea, this sustained him.
YLT(i) 16 And He seeth that there is no man, And is astonished that there is no intercessor, And His own arm giveth salvation to Him, And His righteousness—it sustained Him.
JuliaSmith(i) 16 And he will see that not a man, and he will be astonished that none was supplicating: and his arm will save for him, and his justice it upheld him.
Darby(i) 16 And he saw that there was no man, and he wondered that there was no intercessor; and his arm brought him salvation, and his righteousness, it sustained him.
ERV(i) 16 And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor: therefore his own arm brought salvation unto him; and his righteousness, it upheld him.
ASV(i) 16 And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor: therefore his own arm brought salvation unto him; and his righteousness, it upheld him.
JPS_ASV_Byz(i) 16 And He saw that there was no man, and was astonished that there was no intercessor; therefore His own arm brought salvation unto Him; and His righteousness, it sustained Him;
Rotherham(i) 16 When he saw that there was no mighty man, Then was he astonished that there was none to interpose,—So his own arm brought him salvation, And his own righteousness, the same, upheld him;
CLV(i) 16 And He is seeing that there is no man, and He is dejected that there is no intercessor. Yet His arm will save for Him, and His righteousness, it supports Him."
BBE(i) 16 And he saw that there was no man, and was surprised that there was no one to take up their cause: so his arm gave salvation, and he made righteousness his support.
MKJV(i) 16 And He saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor. Therefore His own arm brought salvation to Him; and His righteousness sustained Him.
LITV(i) 16 And He saw that there was no man, and He was astonished that there was no intercessor. And His own arm saved for Him; and His righteousness sustained Him.
ECB(i) 16
THE REDEEMER
And he sees that there is no man and astonishes that there is no intercessor: and his own arm saves him; and his justness sustains him:
ACV(i) 16 And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor. Therefore his own arm brought salvation to him. And his righteousness, it upheld him.
WEB(i) 16 He saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor. Therefore his own arm brought salvation to him; and his righteousness sustained him.
NHEB(i) 16 He saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor: therefore his own arm brought salvation to him; and his righteousness, it upheld him.
AKJV(i) 16 And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor: therefore his arm brought salvation to him; and his righteousness, it sustained him.
KJ2000(i) 16 And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor: therefore his arm brought salvation unto him; and his righteousness, it sustained him.
UKJV(i) 16 And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor: therefore his arm brought salvation unto him; and his righteousness, it sustained him.
EJ2000(i) 16 ¶ And he saw that there was no man and wondered that there was no intercessor; therefore his arm brought salvation unto him, and his righteous ness, it sustained him.
CAB(i) 16 And He looked, and there was no man, and He observed, and there was none to help; so He defended them with His arm, and established them with His mercy.
LXX2012(i) 16 And he looked, and there was no man, and he observed, and there was none to help: so he defended them with his arm, and established [them] with [his] mercy.
NSB(i) 16 He sees that there is no one to help. He is astounded that there is no one to intercede. So he saves him with his own power. His righteousness supports him.
LEB(i) 16 And he saw that there was no man, and he was appalled that there was no one who intercedes, so* his arm came to assist him, and his righteousness was what* sustained him.
MLV(i) 16 And he saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Therefore his own arm brought salvation to him. And his righteousness, it upheld him.
VIN(i) 16 He saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor. Therefore his own arm brought salvation to him; and his righteousness sustained him.
Luther1545(i) 16 Und er siehet, daß niemand da ist, und verwundert sich, daß niemand sie vertritt. Darum hilft er ihm selbst mit seinem Arm, und seine Gerechtigkeit erhält ihn.
Luther1912(i) 16 Und er sieht, daß niemand da ist, und verwundert sich, daß niemand ins Mittel tritt. Darum hilft er sich selbst mit seinem Arm, und seine Gerechtigkeit steht ihm bei.
ELB1871(i) 16 Und er sah, daß kein Mann da war; und er staunte, daß kein Vermittler vorhanden. Da half ihm sein Arm, und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn.
ELB1905(i) 16 Und er sah, daß kein Mann da war; und er staunte, daß kein Vermittler Eig. kein Fürbittender vorhanden. Da half ihm sein Arm, und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn.
DSV(i) 16 Dewijl Hij zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was; daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn gerechtigheid ondersteunde Hem.
Giguet(i) 16 ¶ Il a vu, et il n’y avait pas un homme; il a observé, et nul n’était là pour résister; et il les a secourus de son bras, et il les a raffermis par sa miséricorde.
DarbyFR(i) 16
Et il vit qu'il n'y avait personne, et il s'étonna de ce qu'il n'y eût pas d'intercesseur; et son bras le sauva, et sa justice le soutint.
Martin(i) 16 Il a vu aussi qu'il n'y avait point d'homme qui soutînt l'innocence et il s'est étonné que personne ne se mettait à la brèche; c'est pourquoi son bras l'a délivré, et sa propre justice l'a soutenu.
Segond(i) 16 Il voit qu'il n'y a pas un homme, Il s'étonne de ce que personne n'intercède; Alors son bras lui vient en aide, Et sa justice lui sert d'appui.
SE(i) 16 Y vio que no había hombre, y abominó que no hubiera quien se interpusiese; y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia.
ReinaValera(i) 16 Y vió que no había hombre, y maravillóse que no hubiera quien se interpusiese; y salvólo su brazo, y afirmóle su misma justicia.
JBS(i) 16 Y vio que no había hombre, y abominó que no hubiera quien se interpusiera; y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia.
Albanian(i) 16 Ai e pa që nuk kishte më asnjë dhe u habit që askush nuk ndërhynte; atëherë i erdhi në ndihmë krahu i tij dhe drejtësia e tij e ka mbajtur,
RST(i) 16 И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и помогла Ему мышца Его, и правда Его поддержала Его.
Arabic(i) 16 فرأى انه ليس انسان وتحيّر من انه ليس شفيع. فخلّصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده.
Bulgarian(i) 16 Видя, че нямаше мъж, и се изуми, че нямаше посредник. Тогава Неговата ръка Му донесе спасение и Неговата правда, тя Го подкрепи.
Croatian(i) 16 Vidje da nema čovjeka, začudi se što nema posrednika. Tad mu pomože njegova mišica i njegova ga pravda poduprije.
BKR(i) 16 Když tedy viděl, že není žádného muže, až se užasl, že není žádného prostředníka. A protož vysvobození jemu způsobilo rámě jeho, a spravedlnost jeho sama jej zpodepřela.
Danish(i) 16 Og han saa, at der ingen var, og han undrede sig saare, at der var ingen Midler; men hans egen Arm hjalp ham, og hans Retfærdighed stod ham bi.
CUV(i) 16 他 見 無 人 拯 救 , 無 人 代 求 , 甚 為 詫 異 , 就 用 自 己 的 膀 臂 施 行 拯 救 , 以 公 義 扶 持 自 己 。
CUVS(i) 16 他 见 无 人 拯 救 , 无 人 代 求 , 甚 为 诧 异 , 就 用 自 己 的 膀 臂 施 行 拯 救 , 以 公 义 扶 持 自 己 。
Esperanto(i) 16 Kaj Li vidis, ke ne trovigxas viro, kaj Li miris, ke ne trovigxas defendanto; kaj helpis Lin Lia brako, kaj Lia justeco Lin subtenis.
Finnish(i) 16 Ja hän näkee, ettei yhtään miestä ole, ja ihmettelee, ettei kenkään pyydä sitä sovittaa: niin hänen käsivartensa vapahtaa hänen, ja hänen vanhurskautensa pitää hänen tallella.
FinnishPR(i) 16 Ja hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä, ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä, ja hänen vanhurskautensa häntä tuki.
Haitian(i) 16 Li sezi wè pesonn pa leve kanpe pou defann inonsan yo. Se konsa, li vin delivre pèp la ak pwòp fòs kouraj li. Li ba l' men, li pran defans li.
Hungarian(i) 16 És látá, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró; ezért karja segít néki, és igazsága gyámolítja õt.
Indonesian(i) 16 Ia heran bahwa tak ada yang tampil dan tak ada yang membela. Maka Ia memakai kuasa-Nya sendiri untuk menyelamatkan dan memberi mereka kemenangan.
Italian(i) 16 E veduto che non vi era uomo alcuno, e maravigliatosi che non vi era alcuno che s’interponesse, il suo braccio gli ha operata salute, e la sua giustizia l’ha sostenuto.
ItalianRiveduta(i) 16 ha veduto che non v’era più un uomo, e s’è stupito che niuno s’interponesse; allora il suo braccio gli è venuto in aiuto, e la sua giustizia l’ha sostenuto;
Korean(i) 16 사람이 없음을 보시며 중재자 없음을 이상히 여기셨으므로 자기팔로 스스로 구원을 베푸시며 자기의 의를 스스로 의지하사
Lithuanian(i) 16 Viešpats matė ir stebėjosi, kad nebuvo žmogaus, kuris užtartų; Jo ranka Jį išgelbėjo, Jo teisumas Jį palaikė.
PBG(i) 16 Gdy tedy widział, że niemasz żadnego męża, aż się zdumiał, że niemasz żadnego, coby się zastawił, a przetoż wybawienie sprawiło mu ramię jego, a sprawiedliwość jego sama go podparła.
Portuguese(i) 16 E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor; pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve;
Norwegian(i) 16 og han så at ingen trådte frem, og han undret sig over at det ingen var som førte hans sak. Da hjalp hans arm ham, og hans rettferdighet støttet ham,
Romanian(i) 16 El vede că nu este nici un om, şi Se miră că nimeni nu mijloceşte. Atunci braţul Lui Îi vine în ajutor, şi neprihănirea Lui Îl sprijineşte.
Ukrainian(i) 16 І Він бачив, що немає нікого, і дивувавсь, що немає заступника... Та рамено Його Йому допомогло, і Його справедливість підперла Його,