Genesis 46:27

LXX_WH(i)
    27 G5207 N-NPM υιοι G1161 PRT δε G2501 N-PRI ιωσηφ G3588 T-NPM οι G1096 V-AMPNP γενομενοι G846 D-DSM αυτω G1722 PREP εν G1065 N-DSF γη G125 N-DSF αιγυπτω G5590 N-NPF ψυχαι G1767 N-NUI εννεα G3956 A-NPF πασαι G5590 N-NPF ψυχαι G3624 N-GSM οικου G2384 N-PRI ιακωβ G3588 T-NPF αι G1525 V-AAPNP εισελθουσαι G1519 PREP εις G125 N-ASF αιγυπτον G1440 N-NUI εβδομηκοντα G4002 N-NUI πεντε
HOT(i) 27 ובני יוסף אשׁר ילד לו במצרים נפשׁ שׁנים כל הנפשׁ לבית יעקב הבאה מצרימה שׁבעים׃
IHOT(i) (In English order)
  27 H1121 ובני And the sons H3130 יוסף of Joseph, H834 אשׁר which H3205 ילד were born H4714 לו במצרים him in Egypt, H5315 נפשׁ souls: H8147 שׁנים two H3605 כל all H5315 הנפשׁ the souls H1004 לבית of the house H3290 יעקב of Jacob, H935 הבאה which came H4714 מצרימה into Egypt, H7657 שׁבעים׃ threescore and ten.
Vulgate(i) 27 filii autem Ioseph qui nati sunt ei in terra Aegypti animae duae omnis anima domus Iacob quae ingressa est Aegyptum fuere septuaginta
Clementine_Vulgate(i) 27 Filii autem Joseph, qui nati sunt ei in terra Ægypti, animæ duæ. Omnes animæ domus Jacob, quæ ingressæ sunt in Ægyptum, fuere septuaginta.
Wycliffe(i) 27 Forsothe the sones of Joseph, that weren borun to hym in `the loond of Egipt, weren two men. Alle the soulis of `the hows of Jacob, that entriden in to Egipt, weren seuenti.
Tyndale(i) 27 And the sonnes of Ioseph which were borne him in egipte were .ij. soules: So that all the soulles of the house of Iacob which came in to Egipte are lxx.
Coverdale(i) 27 And Iosephs childre which were borne vnto him in Egipte, were two soules: so that all the soules of the house of Iacob which came into Egipte, were seuentye.
MSTC(i) 27 And the sons of Joseph, which were born him in Egypt were: two souls. So that all the souls of the house of Jacob which came into Egypt are seventy.
Matthew(i) 27 And the sonnes of Ioseph, whiche were borne hym in Egypte were two soules: So that al the soules of the house of Iacob whyche came in to Egypte are .lxx.
Great(i) 27 And the sonnes of Ioseph, which were borne him in Egypte, were .ij. soules: So that all the soules of the house of Iacob whych came into Egypte, are .lxx.
Geneva(i) 27 Also the sonnes of Ioseph, which were borne him in Egypt, were two soules: so that al the soules of the house of Iaakob, which came into Egypt, are seuentie.
Bishops(i) 27 And the sonnes of Ioseph whiche were borne hym in Egypt, were two soules: so that all the soules of the house of Iacob whiche came into Egypt, [were] threscore and ten.
DouayRheims(i) 27 And the sons of Joseph, that were born to him in the land of Egypt, two souls. All the souls of the house of Jacob, that entered into Egypt, were seventy.
KJV(i) 27

And the sons of Joseph, which were born him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were threescore and ten.

KJV_Cambridge(i) 27 And the sons of Joseph, which were born him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were threescore and ten.
Thomson(i) 27 And including the children of Joseph who were born to him in the land of Egypt, being nine, all the souls of Jacob's house who came with Jacob into Egypt were seventy five.
Webster(i) 27 And the sons of Joseph who were born to him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, who came into Egypt, were seventy.
Brenton(i) 27 And the sons of Joseph, who were born to him in the land of Egypt, were nine souls; all the souls of the house of Jacob who came with Joseph into Egypt, were seventy-five souls.
Brenton_Greek(i) 27 Υἱοὶ δὲ Ἰωσὴφ, οἱ γενόμενοι αὐτῷ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ψυχαὶ ἐννέα. Πᾶσαι ψυχαὶ οἴκου Ἰακὼβ, αἱ εἰσελθοῦσαι μετὰ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον, ψυχαὶ ἑβδομηκονταπέντε.
Leeser(i) 27 And the sons of Joseph, who were born him in Egypt, were two souls; all the souls of the house of Jacob, that came into Egypt, were seventy.
YLT(i) 27 And the sons of Joseph who have been born to him in Egypt are two persons. All the persons of the house of Jacob who are coming into Egypt are seventy.
JuliaSmith(i) 27 And the sons of Joseph which were born to him in Egypt, two souls: to the house of Jacob coming to Egypt, seventy.
Darby(i) 27 And the sons of Joseph who were born to him in Egypt, were two souls. All the souls of the house of Jacob that came to Egypt were seventy.
ERV(i) 27 and the sons of Joseph, which were born to him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were threescore and ten.
ASV(i) 27 and the sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, that came into Egypt, were threescore and ten.
JPS_ASV_Byz(i) 27 And the sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two souls; all the souls of the house of Jacob, that came into Egypt, were threescore and ten.
Rotherham(i) 27 and, the sons of Joseph who were born to him in Egypt, were two souls: All the souls of the house of Jacob that came into Egypt, were seventy.
CLV(i) 27 And the sons of Joseph who are born to him in Egypt are two souls. All the souls pertaining to the house of Jacob coming to Egypt are seventy-five.
BBE(i) 27 And the sons of Joseph whom he had in Egypt were two. Seventy persons of the family of Jacob came into Egypt.
MKJV(i) 27 And the sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two souls. All the souls of the house of Jacob, who came into Egypt, were seventy.
LITV(i) 27 And the sons of Joseph which were born to him in Egypt, two souls. All the souls belonging to the house of Jacob coming into Egypt were seventy.
ECB(i) 27 and the sons of Yoseph birthed to him in Misrayim, are two souls: all the souls of the house of Yaaqov, coming into Misrayim, are seventy.
ACV(i) 27 And the sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were {nine (LXX)}souls. All the souls of the house of Jacob who came into Egypt, were {seventy-five (LXX/NT)}.
WEB(i) 27 The sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two souls. All the souls of the house of Jacob, who came into Egypt, were seventy.
NHEB(i) 27 The sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two souls. All the souls of the house of Jacob, who came into Egypt, were seventy.
AKJV(i) 27 And the sons of Joseph, which were born him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were three score and ten.
KJ2000(i) 27 And the sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, who came into Egypt, were three score and ten.
UKJV(i) 27 And the sons of Joseph, which were born him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were threescore and ten.
EJ2000(i) 27 and the sons of Joseph, who were born him in Egypt, were two souls. All the souls of the house of Jacob, who came into Egypt, were seventy.
CAB(i) 27 And the sons of Joseph, who were born to him in the land of Egypt were nine persons. All the persons of the house of Jacob who came with Joseph into Egypt were seventy-five persons.
LXX2012(i) 27 And the sons of Joseph, who were born to him in the land of Egypt, were nine souls; all the souls of the house of Jacob who came with Joseph into Egypt, were seventy-five souls.
NSB(i) 27 Joseph had two sons who were born in Egypt. There were a total of seventy people in Jacob’s household who went to Egypt.
LEB(i) 27 And the sons of Joseph who were born to him in Egypt were two persons. All the persons of the house of Jacob who came to Egypt were seventy.
MLV(i) 27 And the sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two souls. All the souls of the house of Jacob, that came into Egypt, were seventy.
VIN(i) 27 And the sons of Joseph which were born to him in Egypt, two souls: to the house of Jacob coming to Egypt, seventy.
Luther1545(i) 27 Und die Kinder Josephs, die in Ägypten geboren sind, waren zwo Seelen, also daß alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, waren siebenzig.
Luther1912(i) 27 Und die Kinder Josephs, die in Ägypten geboren sind, waren zwei Seelen, also daß alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, waren siebzig.
ELB1871(i) 27 Und die Söhne Josephs, die ihm in Ägypten geboren wurden, waren zwei Seelen. Aller Seelen des Hauses Jakob, die nach Ägypten kamen, waren siebzig.
ELB1905(i) 27 Und die Söhne Josephs, die ihm in Ägypten geboren wurden, waren zwei Seelen. Aller Seelen des Hauses Jakob, die nach Ägypten kamen, waren siebzig. Nach der Alexandrinischen Übersetzung, welche inn [V. 20] noch einen Sohn und einen Enkel des Manasse sowie zwei Söhne und einen Enkel des Ephraim erwähnt, sind es 75 Seelen. Vergl. [Apg 7,14]
DSV(i) 27 En de zonen van Jozef, die hem in Egypte geboren zijn, waren twee zielen. Al de zielen van het huis van Jakob, die in Egypte kwamen, waren zeventig.
DarbyFR(i) 27 Et les fils de Joseph qui lui étaient nés en Égypte, deux âmes. Toutes les âmes de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte furent soixante-dix.
Martin(i) 27 Et les enfants de Joseph qui lui étaient nés en Egypte, furent deux personnes. Toutes les personnes donc de la maison de Jacob qui vinrent en Egypte, furent soixante-dix.
Segond(i) 27 Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Egypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Egypte était de soixante-dix.
SE(i) 27 Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las almas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron setenta.
ReinaValera(i) 27 Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las almas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron setenta.
JBS(i) 27 Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las almas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron setenta.
Albanian(i) 27 Bijtë e Jozefit, që i lindën në Egjipt, ishin dy. Tërë personat e familjes së Jakobit që erdhën në Egjipt ishin gjithsej shtatëdhjetë veta.
RST(i) 27 Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, семьдесят.
Arabic(i) 27 وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان. جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت الى مصر سبعون
ArmenianEastern(i) 27 Յովսէփը Եգիպտոսում ունեցաւ երկու որդի: Այսպիսով Յակոբի ընտանիքի՝ Եգիպտոս մտած բոլոր տղամարդկանց թիւը եօթանասունհինգ է:
Bulgarian(i) 27 И синовете, които се родиха на Йосиф в Египет, бяха двама души. Всичките от дома на Яков, които дойдоха в Египет, бяха седемдесет души.
Croatian(i) 27 I k tome dva sina Josipova što su mu se rodila u Egiptu. Prema tome, sve čeljadi Jakovljeva doma što se naseli u Egiptu bijaše sedamdeset duša.
BKR(i) 27 K tomu synové Jozefovi, kteříž se jemu narodili v Egyptě, dva. A tak všech duší domu Jákobova, kteréž vešly do Egypta, bylo sedmdesáte.
Danish(i) 27 Og Josefs Sønner, som fødtes ham i Ægypten, vare to Sjæle; alle Sjæle af Jakobs Hus, som kom til Ægypten, vare halvfjerdsindstyve.
CUV(i) 27 還 有 約 瑟 在 埃 及 所 生 的 兩 個 兒 子 。 雅 各 家 來 到 埃 及 的 共 有 七 十 人 。
CUVS(i) 27 还 冇 约 瑟 在 埃 及 所 生 的 两 个 儿 子 。 雅 各 家 来 到 埃 及 的 共 冇 七 十 人 。
Esperanto(i) 27 Kaj la filoj de Jozef, kiuj naskigxis al li en Egiptujo, estis du animoj. La nombro de cxiuj animoj de la domo de Jakob, kiuj venis Egiptujon, estis sepdek.
Estonian(i) 27 Ja Joosepi poegi, kes temale Egiptuses olid sündinud, oli kaks hinge; kõiki Jaakobi soo hingi, kes Egiptusesse tulid, oli seitsekümmend.
Finnish(i) 27 Ja Josephin pojat, jotka hänelle olivat syntyneet Egyptissä, olivat kaksi henkeä. Niin että kaikki henget Jakobin huoneesta, jotka tulivat Egyptiin olivat seitsemänkymmentä.
FinnishPR(i) 27 Ja Joosefin poikia, jotka syntyivät hänelle Egyptissä, oli kaksi. Jaakobin perheen jäseniä, jotka siirtyivät Egyptiin, oli kaikkiaan seitsemänkymmentä henkeä.
Haitian(i) 27 Avèk Jozèf ki te gen tan fè de pitit nan peyi Lejip, sa te fè antou swasanndis moun laras Jakòb ki te vin nan peyi Lejip.
Hungarian(i) 27 József fiai pedig, kik Égyiptomban születtek, két lélek. Jákób egész házanépe, mely Égyiptomba ment vala, hetven lélek.
Indonesian(i) 27 Anak-anak Yusuf yang lahir di Mesir ada dua orang, sehingga keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah tujuh puluh orang.
Italian(i) 27 E i figliuoli di Giuseppe, che gli nacquero in Egitto, furono due persone; talchè tutte le persone della famiglia di Giacobbe, che vennero in Egitto, furono settanta.
ItalianRiveduta(i) 27 E i figliuoli di Giuseppe, natigli in Egitto, erano due. Il totale delle persone della famiglia di Giacobbe che vennero in Egitto, era di settanta.
Korean(i) 27 애굽에서 요셉에게 낳은 아들이 두명이니 야곱의 집 사람으로 애굽에 이른 자의 도합이 칠십명이었더라
Lithuanian(i) 27 Juozapo sūnūs, gimę Egipte, buvo du. Iš viso Jokūbo namams priklausančių asmenų, atvykusių į Egiptą, buvo septyniasdešimt.
PBG(i) 27 A synów Józefowych, którzy mu się urodzili w Egipcie, dusz dwie. A tak wszystkich dusz domu Jakóbowego, które weszły do Egiptu, było siedemdziesiąt.
Portuguese(i) 27 e os filhos de José, que lhe nasceram no Egipto, eram duas almas. Todas as almas da casa de Jacob, que vieram para o Egipto eram setenta.
Norwegian(i) 27 Og Josefs sønner, som han fikk i Egypten, var to; alle av Jakobs hus, som kom til Egypten, var sytti sjeler.
Romanian(i) 27 Şi Iosif avea doi fii, cari i se născuseră în Egipt. -Toate sufletele din familia lui Iacov, cari au venit în Egipt, erau în număr de şaptezeci.
Ukrainian(i) 27 А сини Йосипа, що народилися йому в Єгипті, дві душі. Усіх душ дому Якова, що прийшли були до Єгипту, сімдесят.