Genesis 25:23

LXX_WH(i)
    23 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G2962 N-NSM κυριος G846 D-DSF αυτη G1417 N-NUI δυο G1484 N-NPN εθνη G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G1064 N-DSF γαστρι G4771 P-GS σου G1510 V-PAI-3P εισιν G2532 CONJ και G1417 N-NUI δυο G2992 N-NPM λαοι G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G2836 N-GSF κοιλιας G4771 P-GS σου   V-FPI-3P διασταλησονται G2532 CONJ και G2992 N-NSM λαος G2992 N-GSM λαου G5242 V-FAI-3S υπερεξει G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G3173 A-NSMC μειζων G1398 V-FAI-3S δουλευσει G3588 T-DSM τω   A-DSMC ελασσονι
HOT(i) 23 ויאמר יהוה לה שׁני גיים בבטנך ושׁני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר׃
IHOT(i) (In English order)
  23 H559 ויאמר said H3068 יהוה And the LORD H8147 לה שׁני unto her, Two H1471 גיים nations H990 בבטנך in thy womb, H8147 ושׁני and two H3816 לאמים manner of people H4578 ממעיך from thy bowels; H6504 יפרדו shall be separated H3816 ולאם and people H3816 מלאם than people; H553 יאמץ shall be stronger H7227 ורב and the elder H5647 יעבד shall serve H6810 צעיר׃ the younger.
Vulgate(i) 23 qui respondens ait duae gentes in utero tuo sunt et duo populi ex ventre tuo dividentur populusque populum superabit et maior minori serviet
Clementine_Vulgate(i) 23 Qui respondens ait: [Duæ gentes sunt in utero tuo, et duo populi ex ventre tuo dividentur, populusque populum superabit, et major serviet minori.]
Wycliffe(i) 23 which answerde, and seide, Twei folkis ben in thi wombe, and twei puplis schulen be departid fro thi wombe, and a puple schal ouercome a puple, and the more schal serue the lesse.
Tyndale(i) 23 And ye LORde sayde vnto her there are .ij. maner of people in the wombe and ij. nations shall springe out of thy bowels and the one nation shalbe myghtier than the other and the eldest shalbe servaunte vnto the yonger.
Coverdale(i) 23 And the LORDE sayde vnto her: Two maner of folke are in thy wombe, and two maner of people shall be deuyded out of thy body, and the one nacion shall ouercome the other, and the greater shall serue the lesse.
MSTC(i) 23 And the LORD said unto her, "There are two manner of people in thy womb, and two nations shall spring out of thy bowels, and the one nation shall be mightier than the other and the eldest shall be servant unto the younger."
Matthew(i) 23 And the Lorde sayed vnto hyr: there are two maner of people in thy wombe, & two nations shall spryng out of thy bowels, and the one nation shal be mightyer then the other, & the eldest shalbe seruant vnto the yonger.
Great(i) 23 And the Lorde sayde vnto her: there are two maner of people in thy wombe, & two nacyons shalbe deuyded out of thy bowels, and the one nacyon shalbe myghtyer than the other, and the elder shalbe seruaunte vnto the yonger.
Geneva(i) 23 And the Lord sayd to her, Two nations are in thy wombe, and two maner of people shalbe diuided out of thy bowels, and the one people shall be mightier then the other, and the elder shall serue the yonger.
Bishops(i) 23 And the Lorde sayde vnto her: there are two maner of people in thy wombe, and two nations shalbe deuided out of thy bowelles, and the one nation shalbe mightier then the other, and the elder shalbe seruaunt vnto the younger
DouayRheims(i) 23 And he answering, said: Two nations are in thy womb, and two peoples shall be divided out of thy womb, and one people shall overcome the other, and the elder shall serve the younger.
KJV(i) 23

And the LORD said unto her, Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.

KJV_Cambridge(i) 23 And the LORD said unto her, Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.
Thomson(i) 23 And the Lord said to her, two nations are in thy womb and two peoples shall be separated from thy belly, and the one people will excel the other and the elder shall serve the younger.
Webster(i) 23 And the LORD said to her, Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels: and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.
Brenton(i) 23 And the Lord said to her, There are two nations in thy womb, and two peoples shall be separated from thy belly, and one people shall excel the other, and the elder shall serve the younger.
Brenton_Greek(i) 23 Καὶ εἶπε Κύριος αὐτῇ, δύο ἔθνη ἐν γαστρί σου εἰσί, καὶ δύο λαοὶ ἐκ τῆς κοιλίας σου διασταλήσονται· καὶ λαὸς λαοῦ ὑπερέξει, καὶ ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι.
Leeser(i) 23 And the Lord said unto her, Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels; and one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.
YLT(i) 23 And Jehovah saith to her, `Two nations are in thy womb, and two peoples from thy bowels are parted; and the one people than the other people is stronger; and the elder doth serve the younger.'
JuliaSmith(i) 23 And Jehovah will say to her, Two nations are in thy womb, and two peoples shall be separated from thy belly: and a people shall be strong above a people, and the great shall serve the small.
Darby(i) 23 And Jehovah said to her, Two nations are in thy womb, And two peoples shall be separated from thy bowels; And one people shall be stronger than the other people, And the elder shall serve the younger.
ERV(i) 23 And the LORD said unto her, Two nations are in thy womb, And two peoples shall be separated even from thy bowels: And the one people shall be stronger than the other people; And the elder shall serve the younger.
ASV(i) 23 And Jehovah said unto her, Two nations are in thy womb, And two peoples shall be separated from thy bowels. And the one people shall be stronger than the other people. And the elder shall serve the younger.
JPS_ASV_Byz(i) 23 And the LORD said unto her: Two nations are in thy womb, and two peoples shall be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.
Rotherham(i) 23 And Yahweh said to her. Two nations, are in thy womb, And two races, from thy body, shall be parted,—And, one race, shall be stronger, than the other race, And the elder, shall serve the younger.
CLV(i) 23 And saying is Yahweh to her, "Two nations are in your belly, and two folkstems shall be parted from your bowels. And one folkstem shall be more resolute than the other folkstem. And the greater shall serve the inferior.
BBE(i) 23 And the Lord said to her, Two nations are in your body, and two peoples will come to birth from you: the one will be stronger than the other, and the older will be the servant of the younger.
MKJV(i) 23 And Jehovah said to her, Two nations are in your womb, and two kinds of people shall be separated from your bowels. And the one people shall be stronger than the other people, the older shall serve the younger.
LITV(i) 23 And Jehovah said to her, Two nations are in your womb; even two peoples shall break from your body And one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.
ECB(i) 23 And Yah Veh says to her, Two goyim are in your belly and two nations be separated from your inwards; and nation is stronger than nation; and the greater serves the lesser.
ACV(i) 23 And LORD said to her, Two nations are in thy womb, and two peoples shall be separated from thy bowels. And the one people shall be stronger than the other people. And the elder shall serve the younger.
WEB(i) 23 Yahweh said to her, “Two nations are in your womb. Two peoples will be separated from your body. The one people will be stronger than the other people. The elder will serve the younger.”
NHEB(i) 23 The LORD said to her, Two nations are in your womb. Two peoples will be separated from your body. The one people will be stronger than the other people. The elder will serve the younger.
AKJV(i) 23 And the LORD said to her, Two nations are in your womb, and two manner of people shall be separated from your bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.
KJ2000(i) 23 And the LORD said unto her, Two nations are in your womb, and two manner of people shall be born of you; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.
UKJV(i) 23 And the LORD said unto her, Two nations are in your womb, and two manner of people shall be separated from your bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.
EJ2000(i) 23 And the LORD said unto her, Two nations are in thy womb, and two manner of peoples shall be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.
CAB(i) 23 And the Lord said to her, There are two nations in your womb, and two peoples shall be separated from your body, and one people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger.
LXX2012(i) 23 And the Lord said to her, There are two nations in your womb, and two peoples shall be separated from your belly, and one people shall excel the other, and the elder shall serve the younger.
NSB(i) 23 Jehovah said: »Two nations are within you. You will give birth to two rival peoples. One will be stronger than the other. The older will serve the younger.«
LEB(i) 23 And Yahweh said to her, "Two nations are in your womb, and two peoples from birth* shall be divided. And one people shall be stronger than the other.* And the elder shall serve the younger."
MLV(i) 23 And Jehovah said to her, Two nations are in your womb and two peoples will be separated from your guts. And the one people will be stronger than the other people. And the elder will serve the younger.
VIN(i) 23 And the LORD said to her, "Two nations are in your womb, and two peoples from birth shall be divided. And one people shall be stronger than the other. And the elder shall serve the younger."
Luther1545(i) 23 Und der HERR sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Leute werden sich scheiden aus deinem Leibe; und ein Volk wird dem andern überlegen sein, und der Größere wird dem Kleinem dienen.
Luther1912(i) 23 Und der HERR sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Leute werden sich scheiden aus deinem Leibe; und ein Volk wird dem andern Überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen.
ELB1871(i) 23 Und Jehova sprach zu ihr: Zwei Nationen sind in deinem Leibe, und zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Innern; und eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen.
ELB1905(i) 23 Und Jahwe sprach zu ihr: Zwei Nationen sind in deinem Leibe, und zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Innern; und eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen.
DSV(i) 23 En de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de meerdere zal den mindere dienen.
Giguet(i) 23 Le Seigneur lui dit: Deux nations sont en ton sein; deux peuples en sortiront pour se séparer; l’un dominera l’autre, et le plus grand sera soumis au moindre.
DarbyFR(i) 23 Et l'Éternel lui dit: deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles; et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi au plus petit.
Martin(i) 23 Et l'Eternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples sortiront de tes entrailles; et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi au moindre.
Segond(i) 23 Et l'Eternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles; un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit.
SE(i) 23 Y le respondió el SEÑOR: Dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; mas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.
ReinaValera(i) 23 Y respondióle Jehová: Dos gentes hay en tu seno, Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas: Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el mayor servirá al menor.
JBS(i) 23 Y le respondió el SEÑOR: Dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; mas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.
Albanian(i) 23 Dhe Zoti i tha: "Dy kombe ndodhen në barkun tënd dhe dy popuj kanë për të dalë nga përbrendëshmet e barkut tënd. Njeri nga këta dy popuj do të jetë më i fortë se tjetri, dhe më i madhi do t'i shërbejë më të voglit".
RST(i) 23 Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнеедругого, и больший будет служить меньшему.
Arabic(i) 23 فقال لها الرب في بطنك امّتان. ومن احشائك يفترق شعبان. شعب يقوى على شعب. وكبير يستعبد لصغير
ArmenianEastern(i) 23 Տէրը նրան ասաց. «Քո արգանդում երկու ցեղ կայ, քո արգանդից երկու ժողովուրդ պիտի ծնուի: Մի ժողովուրդը միւս ժողովրդին պիտի գերիշխի, եւ աւագը կրտսերին պիտի ենթարկուի»:
Bulgarian(i) 23 А ГОСПОД й каза: Два народа са в утробата ти, и две племена ще се разделят от корема ти. Едното племе ще бъде по-силно от другото и по-големият ще слугува на по-малкия.
Croatian(i) 23 I Jahve joj reče: "Dva su svijeta u utrobi tvojoj; dva će se naroda iz tvog krila odijeliti. Narod će nad narodom gospodovati, stariji će služiti mlađemu."
BKR(i) 23 I řekl jí Hospodin: Dva národové jsou v životě tvém, a dvůj lid z života tvého se rozdělí; lid pak jeden nad druhý bude silnější, a větší sloužiti bude menšímu.
Danish(i) 23 Og HERREN sagde til hende: Tvende Folk ere i dit Liv, og to forskelligt Folk skulle udgaa af dit Liv, og de ene Folk skal være stærkere end det andet Folk, og det Herre skal tjene det mindre.
CUV(i) 23 耶 和 華 對 他 說 : 兩 國 在 你 腹 內 ; 兩 族 要 從 你 身 上 出 來 。 這 族 必 強 於 那 族 ; 將 來 大 的 要 服 事 小 的 。
CUVS(i) 23 耶 和 华 对 他 说 : 两 国 在 你 腹 内 ; 两 族 要 从 你 身 上 出 来 。 这 族 必 强 于 那 族 ; 将 来 大 的 要 服 事 小 的 。
Esperanto(i) 23 Kaj la Eternulo diris al sxi: Du popoloj estas en via ventro, Kaj du gentoj disapartigxos el via interno; Kaj unu popolo estos pli forta ol la dua, Kaj la pli granda servos la malpli grandan.
Estonian(i) 23 Ja Issand vastas temale: „Su ihus on kaks rahvast, kaks erinevat hõimu su üsast alates: üks rahvas on vägevam teisest - vanem orjab nooremat!"
Finnish(i) 23 Ja Herra sanoi hänelle: kaksi kansaa ovat sinun kohdussas, ja kahtalainen väki erkanee sinun ruumiistas: mutta toinen kansa voittaa toisen, ja suurempi palvelee vähempää.
FinnishPR(i) 23 Ja Herra sanoi hänelle: "Kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumiistasi, toinen heimo on toista voimakkaampi, vanhempi palvelee nuorempaa".
Haitian(i) 23 Seyè a reponn li: -Ou gen de nasyon nan vant ou. W'ap fè de pèp: chak ap pran bò pa yo. Yonn p'ap vle wè lòt. Yonn ap pi gwonèg pase lòt. Pi gran an pral sou zòd pi piti a.
Hungarian(i) 23 És monda az Úr õnéki: Két nemzetség van a te méhedben; és két nép válik ki a te belsõdbõl, egyik nép a másik népnél erõsebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
Indonesian(i) 23 TUHAN berkata kepadanya, "Dua bangsa ada di dalam rahimmu; kau akan melahirkan dua bangsa yang berseteru; adiknya lebih kuat dari kakaknya yang sulung melayani yang bungsu."
Italian(i) 23 E il Signore le disse: Due nazioni sono nel tuo seno; e due popoli diversi usciranno delle tue interiora; e l’un popolo sarà più possente dell’altro, e il maggiore servirà al minore.
ItalianRiveduta(i) 23 E l’Eterno le disse: "Due nazioni sono nel tuo seno, e due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Uno dei due popoli sarà più forte dell’altro, e il maggiore servirà il minore".
Korean(i) 23 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 네 태 중에 있구나 두 민족이 네 복 중에서부터 나누이리라 이 족속이, 저 족속보다 강하겠고 큰 자는 어린 자를 섬기리라 하셨더라
Lithuanian(i) 23 Viešpats jai tarė: “Dvi tautos yra tavo įsčiose, dvi giminės gims iš tavęs ir persiskirs. Viena giminė bus galingesnė už kitą, vyresnysis tarnaus jaunesniajam”.
PBG(i) 23 I rzekł jej Pan: dwa narody są w żywocie twoim, i dwojaki lud z żywota twego rozdzieli się, a jeden lud nad drugi lud możniejszy będzie, i większy będzie służył mniejszemu.
Portuguese(i) 23 Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas estranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço.
Norwegian(i) 23 Og Herren sa til henne: I ditt liv er det to folk, og fra ditt skjød skal to folkeslag skille sig at; det ene folk skal være sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste.
Romanian(i) 23 Şi Domnul i -a zis:,,Două neamuri sînt în pîntecele tău, Şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pîntecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decît celalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic.``
Ukrainian(i) 23 І промовив до неї Господь: Два племена в утробі твоїй, і два народи з твого нутра будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити.