Ezra 7:11

LXX_WH(i)
    11 G2532 CONJ και G3778 D-NSF αυτη G3588 T-NSF η   N-NSF διασαφησις G3588 T-GSN του G1297 N-GSN διαταγματος G3739 R-GSM ου G1325 V-AAI-3S εδωκεν   N-PRI αρθασασθα G3588 T-DSM τω   N-PRI εσδρα G3588 T-DSM τω G2409 N-DSM ιερει G3588 T-DSM τω G1122 N-DSM γραμματει G975 N-GSN βιβλιου G3056 N-GPM λογων G1785 N-GPF εντολων G2962 N-GSM κυριου G2532 CONJ και   N-GPN προσταγματων G846 D-GSM αυτου G1909 PREP επι G3588 T-ASM τον G2474 N-PRI ισραηλ
HOT(i) 11 וזה פרשׁגן הנשׁתון אשׁר נתן המלך ארתחשׁסתא לעזרא הכהן הספר ספר דברי מצות יהוה וחקיו על ישׂראל׃
IHOT(i) (In English order)
  11 H2088 וזה Now this H6572 פרשׁגן the copy H5406 הנשׁתון of the letter H834 אשׁר that H5414 נתן gave H4428 המלך the king H783 ארתחשׁסתא Artaxerxes H5830 לעזרא unto Ezra H3548 הכהן the priest, H5608 הספר the scribe, H5608 ספר a scribe H1697 דברי of the words H4687 מצות of the commandments H3068 יהוה of the LORD, H2706 וחקיו and of his statutes H5921 על to H3478 ישׂראל׃ Israel.
Vulgate(i) 11 hoc est autem exemplar epistulae edicti quod dedit rex Artarxersis Ezrae sacerdoti scribae erudito in sermonibus et praeceptis Domini et caerimoniis eius in Israhel
Clementine_Vulgate(i) 11 Hoc est autem exemplar epistolæ edicti, quod dedit rex Artaxerxes Esdræ sacerdoti, scribæ erudito in sermonibus et præceptis Domini, et cæremoniis ejus in Israël.
Wycliffe(i) 11 Sotheli this is the saumpler of the pistle of the comaundement, which the kyng Artaxerses yaf to Esdras, preest, writere lerud in the wordis and comaundementis of the Lord, and in hise cerymonyes in Israel.
Coverdale(i) 11 And this is the summe of the letter, that kynge Artaxerses gaue vnto E?dras the prest, the scrybe, which was a teacher in the wordes of the LORDE and of his statutes ouer Israel.
MSTC(i) 11 And this is the copy of the letter, that king Artaxerxes gave unto Ezra the priest, the scribe, which was a teacher in the words of the LORD and of his statutes over Israel:
Matthew(i) 11 And this is the copy of the letter, that kinge Arthaxerses gaue vnto Esdras the pryest, the scribe, whiche was a teacher in the wordes of the Lorde & of hys statues ouer Israel.
Great(i) 11 And this is the copye of the letter, that kyng Arthaxerses gaue vnto Esdras the preast & scrybe, which was a wryter of the wordes and commaundementes of the Lorde and of his statutes ouer Israel.
Geneva(i) 11 And this is the copie of the letter that King Artahshashte gaue vnto Ezra the Priest and scribe, euen a writer of the words of the commadements of ye Lord, and of his statutes ouer Israel.
Bishops(i) 11 And this is the copie of the letter that king Artaxerxes gaue vnto Esdras the priest, and scribe, which was a writer of the wordes and commaundementes of the Lorde, and of his statutes ouer Israel
DouayRheims(i) 11 And this is the copy of the letter of the edict, which king Artaxerxes gave to Esdras the priest, the scribe instructed in the words and commandments of the Lord, and his ceremonies in Israel.
KJV(i) 11

Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave unto Ezra the priest, the scribe, even a scribe of the words of the commandments of the LORD, and of his statutes to Israel.

KJV_Cambridge(i) 11 Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave unto Ezra the priest, the scribe, even a scribe of the words of the commandments of the LORD, and of his statutes to Israel.
Thomson(i) 11 Now this is the copy of the decree which Arthasastha gave to Esdras the priest, the scribe of the book of the words of the commandments of the Lord, and of his statutes to Israel.
Webster(i) 11 Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave to Ezra the priest, the scribe, even a scribe of the words of the commandments of the LORD, and of his statutes to Israel.
Brenton(i) 11 And this is the copy of the order which Arthasastha gave to Esdras the priest, the scribe of the book of the words of the commandments of the Lord, and of his ordinances to Israel.
Brenton_Greek(i) 11 Καὶ αὕτη ἡ διασάφησις τοῦ διατάγματος, οὗ ἔδωκεν Ἀρθασασθὰ τῷ Ἔσδρᾳ τῷ ἱερεῖ τῷ γραμματεῖ βιβλίου λόγων ἐντολῶν Κυρίου καὶ προσταγμάτων αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ·
Leeser(i) 11 Now this is the copy of the letter which king Artaxerxes gave unto ‘Ezra the priest, the expounder of the law, the expounder of the words of the commandments of the Lord, and of his statutes for Israel.
YLT(i) 11 And this is a copy of the letter that the king Artaxerxes gave to Ezra the priest, the scribe, a scribe of the words of the commands of Jehovah, and of His statutes on Israel:
JuliaSmith(i) 11 And this the copy of the epistle which king Arthasatha gave to Ezra the priest, the scribe, the scribe of the words of the commands of Jehovah and of his laws upon Israel
Darby(i) 11 And this is the copy of the letter that king Artaxerxes gave to Ezra the priest, the scribe, a scribe of the words of the commandments of Jehovah, and of his statutes to Israel:
ERV(i) 11 Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave unto Ezra the priest, the scribe, even the scribe of the words of the commandments of the LORD, and of his statutes to Israel.
ASV(i) 11 Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave unto Ezra the priest, the scribe, even the scribe of the words of the commandments of Jehovah, and of his statutes to Israel:
JPS_ASV_Byz(i) 11 Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave unto Ezra the priest, the scribe, even the scribe of the words of the commandments of the LORD, and of His statutes to Israel:
Rotherham(i) 11 Now, this, is a copy of the letter which King Artaxerxes gave, to Ezra the priest the scribe,––the scribe of the words of the commandments of Yahweh, and of his statutes, for Israel:––
CLV(i) 11 Now this is a transcript of the dispatch that king Artaxerxes gave Ezra the priest and scribe, a scholar in matters concerning the instructions of Yahweh and His statutes for Israel.
BBE(i) 11 Now this is a copy of the letter which King Artaxerxes gave to Ezra, the priest and the scribe, who put into writing the words of the orders of the Lord, and of his rules for Israel:
MKJV(i) 11 And this is the copy of the letter which King Artaxerxes gave to Ezra the scribe, a scribe of the words of the commandments of Jehovah, and of His statutes to Israel.
LITV(i) 11 And this is the copy of the letter which the king, Artaxerxes, gave to Ezra the priest, the scribe, a scribe of the words of the commands of Jehovah, and of His statutes to Israel:
ECB(i) 11
THE EPISTLE OF ARTACH SHASHTA TO EZRA
And this is the transcript of the epistle the sovereign Artach Shashta gives to Ezra the priest the scribe - a scribe of the words of the misvoth of Yah Veh and of his statutes to Yisra El:
ACV(i) 11 Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave to Ezra the priest, the scribe, even the scribe of the words of the commandments of LORD, and of his statutes to Israel:
WEB(i) 11 Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave to Ezra the priest, the scribe, even the scribe of the words of Yahweh’s commandments, and of his statutes to Israel:
NHEB(i) 11 Now this is the copy of the letter that the king Artachshasta gave to Ezra the priest, the scribe, even the scribe of the words of the commandments of the LORD, and of his statutes to Israel:
AKJV(i) 11 Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave to Ezra the priest, the scribe, even a scribe of the words of the commandments of the LORD, and of his statutes to Israel.
KJ2000(i) 11 Now this is the copy of the letter that king Artaxerxes gave unto Ezra the priest, the scribe, even a scribe of the words of the commandments of the LORD, and of his statutes to Israel.
UKJV(i) 11 Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave unto Ezra the priest, the scribe, even a scribe of the words of the commandments of the LORD, and of his statutes to Israel.
EJ2000(i) 11 ¶ Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave unto Ezra, the priest, the scribe, a scribe of the words of the commandments of the LORD and of his statutes over Israel.
CAB(i) 11 And this is the copy of the order which Artaxerxes gave to Ezra the priest, the scribe, of the book of the words of the commandments of the Lord, and of His ordinances to Israel.
LXX2012(i) 11 And this [is] the copy of the order which Arthasastha gave to Esdras the priest, the scribe of the book of the words of the commandments of the Lord, and of his ordinances to Israel.
NSB(i) 11 This is a copy of the letter King Artaxerxes gave to Ezra, the priest and the scribe-copyist, who put into writing the words of the orders of Jehovah and of his rules for Israel:
ISV(i) 11 Here is a copy of the letter that King Artaxerxes gave to Ezra, the priest-scribe, a scholar in matters concerning the commandments of the LORD and concerning his statutes pertaining to Israel:
LEB(i) 11 This is the copy of the letter that King Artaxerxes gave to Ezra the priest, the scribe of the scroll of the words of the commands of Yahweh and his statutes for Israel:
MLV(i) 11 Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave to Ezra the priest, the scribe, even the scribe of the words of the commandments of Jehovah and of his statutes to Israel:
VIN(i) 11 This is a copy of the letter King Artaxerxes gave to Ezra, the priest and the scribe-copyist, who put into writing the words of the orders of the LORD and of his rules for Israel:
Luther1545(i) 11 Und dies ist der Inhalt des Briefes, den der König Arthahsastha gab Esra, dem Priester, dem Schriftgelehrten, der ein Lehrer war in den Worten des HERRN und seiner Gebote über Israel:
Luther1912(i) 11 Und dies ist der Inhalt des Briefes, den der König Arthahsastha gab Esra, dem Priester, dem Schriftgelehrten, der ein Lehrer war in den Worten des HERRN und seiner Gebote über Israel:
ELB1871(i) 11 Und dies ist die Abschrift des Briefes, welchen der König Artasasta dem Priester Esra, dem Schriftgelehrten, gab, dem Schriftgelehrten in den Worten der Gebote Jehovas und seinen Satzungen für Israel:
ELB1905(i) 11 Und dies ist die Abschrift des Briefes, welchen der König Artasasta dem Priester Esra, dem Schriftgelehrten, gab, dem Schriftgelehrten in den Worten der Gebote Jahwes und seinen Satzungen für Eig. betreffs Israel:
DSV(i) 11 Dit is nu het afschrift des briefs, dien de koning Arthahsasta gaf aan Ezra, den priester, den schriftgeleerde; den schriftgeleerde van de woorden der geboden des HEEREN, en Zijn inzettingen over Israël:
Giguet(i) 11 ¶ Et voici la traduction de l’ordre qu’Arthasastha donna à Esdras, scribe du livre des lois et commandements du Seigneur, plus de ses prescriptions concernant Israël:
DarbyFR(i) 11
Et c'est ici la copie de la lettre que le roi Artaxerxès donna à Esdras le sacrificateur, le scribe, scribe des paroles des commandements de l'Éternel et de ses statuts donnés à Israël:
Martin(i) 11 Or c'est ici la teneur des patentes que le Roi Artaxerxes donna à Esdras, Sacrificateur et Scribe, Scribe des paroles des commandements de l'Eternel et de ses ordonnances, entre les Israélites.
Segond(i) 11 Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Eternel concernant Israël:
SE(i) 11 Y éste es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba; escriba de las palabras mandadas del SEÑOR, y de sus estatutos sobre Israel:
ReinaValera(i) 11 Y este es el traslado de la carta que dió el rey Artajerjes á Esdras, sacerdote escriba, escriba de las palabras mandadas de Jehová, y de sus estatutos á Israel:
JBS(i) 11 Y éste es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba; escriba de las palabras mandadas del SEÑOR, y de sus estatutos sobre Israel:
Albanian(i) 11 Ja kopja e letrës që mbreti Artasers i dorëzoi priftit Ezdra, shkruesit, një shkrues kompetent në urdhërimet e Zotit dhe në statutet e tij e dhëna Izraelit.
RST(i) 11 И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов Его в Израиле:
Arabic(i) 11 وهذه صورة الرسالة التي اعطاها الملك ارتحشستا لعزرا الكاهن الكاتب كاتب كلام وصايا الرب وفرائضه على اسرائيل
Bulgarian(i) 11 А ето препис от писмото, което цар Артаксеркс даде на свещеник Ездра, книжника, книжника вещ в думите на ГОСПОДНИТЕ заповеди и наредбите му за Израил:
Croatian(i) 11 Evo prijepisa isprave koju je kralj Artakserkso dao svećeniku Ezri, književniku vještu naredbama i zakonima što ih je Jahve dao Izraelu:
BKR(i) 11 Tento pak jest přípis listu, kterýž dal král Artaxerxes Ezdrášovi knězi umělému v zákoně, zběhlému v těch věcech, kteréž přikázal Hospodin, a v ustanoveních jeho v Izraeli:
Danish(i) 11 Og dette er Afskriften af Brevet, som Kong Artakserkses gav den skriftlærde Esra, Præsten, den skriftlærde i HERRENS Ord, angaaende hans Bud og hans Skikke for Israel:
CUV(i) 11 祭 司 以 斯 拉 是 通 達 耶 和 華 誡 命 和 賜 以 色 列 之 律 例 的 文 士 。 亞 達 薛 西 王 賜 給 他 諭 旨 , 上 面 寫 著 說 :
CUVS(i) 11 祭 司 以 斯 拉 是 通 达 耶 和 华 诫 命 和 赐 以 色 列 之 律 例 的 文 士 。 亚 达 薛 西 王 赐 给 他 谕 旨 , 上 面 写 着 说 :
Esperanto(i) 11 Kaj jen estas la teksto de la letero, kiun la regxo Artahxsxast donis al Ezra, la pastro, la scienculo, kiu instruis la vortojn de la ordonoj de la Eternulo kaj Liajn legxojn pri Izrael:
Finnish(i) 11 Ja näin on se kirja, jonka Artahsasta antoi papille Esralle, kirjanoppineelle, joka oli opettaja Herran käskysanoissa ja säädyissä Israelille:
FinnishPR(i) 11 Tämä on jäljennös kirjeestä, jonka kuningas Artahsasta antoi pappi Esralle, kirjanoppineelle, joka oli Herran Israelille antamien käskyjen ja ohjeitten tuntija:
Haitian(i) 11 Men kopi lèt wa Atagzèsès te renmèt Esdras, ki te yon prèt ak yon nonm save. Li te dòktè nan zafè lalwa ak kòmandman Seyè a te bay pèp Izrayèl la.
Hungarian(i) 11 És ez mássa a levélnek, melyet adott vala Artaxerxes király Ezsdrásnak, az írástudó papnak, a ki írástudó vala az Úr parancsolatainak beszédiben, Izráelnek adott rendeléseiben:
Indonesian(i) 11 Inilah dokumen yang diberikan Raja Artahsasta kepada Ezra, seorang imam dan ahli Hukum,
Italian(i) 11 Or questo è il tenore delle lettere che il re Artaserse diede ad Esdra sacerdote, e scriba, scriba delle parole de’ comandamenti del Signore, e de’ suoi statuti dati a Israele:
ItalianRiveduta(i) 11 Or ecco la copia della lettera data dal re Artaserse a Esdra, sacerdote e scriba, scriba versato nei comandamenti e nelle leggi dati dall’Eterno ad Israele:
Korean(i) 11 여호와의 계명의 말씀과 이스라엘에게 주신 율례의 학사인 학사겸 제사장 에스라에게 아닥사스다 왕이 내린 조서 초본은 아래와 같으니라
Lithuanian(i) 11 Tai yra nuorašas laiško, kurį Artakserksas davė kunigui Ezrai, kuris buvo Viešpaties įsakymų ir Jo nuostatų Izraelyje žinovas:
PBG(i) 11 A tenci jest przepis listu, który dał król Artakserkses Ezdraszowi, kapłanowi nauczonemu w zakonie, i biegłemu w tych rzeczach, które przykazał Pan, i w ustawach jego w Izraelu.
Portuguese(i) 11 Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote, o escriba instruído nas palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel:
Norwegian(i) 11 Dette er en avskrift av det brev som kong Artaxerxes gav presten Esras, den skriftlærde, som var kyndig i de bud og lover som Herren hadde gitt Israel:
Romanian(i) 11 Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxe preotului şi cărturarului Ezra, care învăţa poruncile şi legile Domnului cu privire la Israel:
Ukrainian(i) 11 А оце відпис писання, що цар Артаксеркс дав священикові Ездрі, учителеві, що пише слова заповідей Господа та Його устави над Ізраїлем: