Ezra 4:13

LXX_WH(i)
    13 G3568 ADV νυν G3767 PRT ουν G1110 A-ASN γνωστον G1510 V-PAD-3S εστω G3588 T-DSM τω G935 N-DSM βασιλει G3754 CONJ οτι G1437 CONJ εαν G3588 T-NSF η G4172 N-NSF πολις G1565 D-NSF εκεινη G456 V-APS-3S ανοικοδομηθη G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G5038 N-APN τειχη G846 D-GSF αυτης G2675 V-APS-3P καταρτισθωσιν G5411 N-NPM φοροι G3364 ADV ουκ G1510 V-FMI-3P εσονται G4771 P-DS σοι G3761 CONJ ουδε G1325 V-FAI-3P δωσουσιν G2532 CONJ και G3778 D-ASN τουτο G935 N-APM βασιλεις G2554 V-PAI-3S κακοποιει
HOT(i) 13 כען ידיע להוא למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושׁוריה ישׁתכללון מנדה בלו והלך לא ינתנון ואפתם מלכים תהנזק׃
IHOT(i) (In English order)
  13 H3705 כען now H3046 ידיע it known H1934 להוא Be H4430 למלכא unto the king, H1768 די that, H2006 הן if H7149 קריתא city H1791 דך this H1124 תתבנא be built, H7792 ושׁוריה and the walls H3635 ישׁתכללון set up H4061 מנדה toll, H1093 בלו tribute, H1983 והלך and custom, H3809 לא will they not H5415 ינתנון pay H674 ואפתם the revenue H4430 מלכים of the kings. H5142 תהנזק׃ and thou shalt endamage
Vulgate(i) 13 nunc igitur notum sit regi quia si civitas illa aedificata fuerit et muri eius instaurati tributum et vectigal et annuos reditus non dabunt et usque ad reges haec noxa perveniet
Clementine_Vulgate(i) 13 Nunc igitur notum sit regi, quia si civitas illa ædificata fuerit, et muri ejus instaurati, tributum, et vectigal, et annuos reditus non dabunt, et usque ad reges hæc noxa perveniet.
Wycliffe(i) 13 Nou therfor be it knowun to the kyng, that if thilke citee be bildid, and the wallis therof be restorid, thei schulen not yyue tribut, and tol, and annuel rentis, and this trespas schal come `til to the kyng.
Coverdale(i) 13 Be it knowne now therfore vnto ye kynge, yt yf this cite be buylded & the walles made vp agayne, the shal not they geue tribute, toll, and yearly custome, and their deuyce shal do ye kynge harme.
MSTC(i) 13 Be it known also unto the king, that if this city be builded and the walls made up again, then shall not they pay tribute, toll, and yearly custom, and the king's profit shall incur damage?
Matthew(i) 13 Be it knowne nowe therfore vnto the kynge that yf this cytye be buylded, and the walles made vp agayne, then shall not they geue trybute, tolle, and yearly custome, and euen vnto the kinges shal this hurt redound.
Great(i) 13 Be it knowne now also vnto the kynge, that yf this cytie be buylded, and the walles therof made vp agayne, then shall not they geue, tolle, tribute, and custome, and the kynges profyte shall incurre dammage.
Geneva(i) 13 Be it knowen nowe vnto the King, that if this citie be built, and the foundations of the walles layed, they will not giue tolle, tribute, nor custome: so shalt thou hinder the Kings tribute.
Bishops(i) 13 Be it knowen now vnto the king, that if this citie be builded, and the walles made vp againe, then shal not they geue toule, tribute, and custome, & the kinges profite shall incurre damage
DouayRheims(i) 13 And now be it known to the king, that if this city be built up, and the walls thereof repaired, they will not pay tribute nor toll, nor yearly revenues, and this loss will fall upon the kings.
KJV(i) 13

Be it known now unto the king, that, if this city be builded, and the walls set up again, then will they not pay toll, tribute, and custom, and so thou shalt endamage the revenue of the kings.

KJV_Cambridge(i) 13 Be it known now unto the king, that, if this city be builded, and the walls set up again, then will they not pay toll, tribute, and custom, and so thou shalt endamage the revenue of the kings.
Thomson(i) 13 Now therefore be it known to the king, that if this city be rebuilt, and the walls therefore completed, no tribute will be paid to thee, nor will they do homage. Now as this is injurious to kings,
Webster(i) 13 Be it known now to the king, that, if this city shall be built, and the walls set up again, then they will not pay toll, tribute, and custom, and so thou wilt endamage the revenue of the kings.
Brenton(i) 13 Now then be it known to the king, that if that city be built up, and its walls completed, thou shalt have no tribute, neither will they pay anything, and this injures kings.
Brenton_Greek(i) 13 Νῦν οὖν γνωστὸν ἔστω τῷ βασιλεῖ, ὅτι ἐὰν ἡ πόλις ἐκείνη ἀνοικοδομηθῇ, καὶ τὰ τείχη αὐτῆς καταρτισθῶσι, φόροι οὐκ ἔσονταί σοι, οὐδὲ δώσουσι· καὶ τοῦτο βασιλεῖς κακοποιεῖ,
Leeser(i) 13 Be it now known unto the king, that, if this city be rebuilt, and the walls be completed, they will not give tax, tribute, and toll, and the royal revenues will suffer damage.
YLT(i) 13 `Now, be it known to the king, that if this city be builded, and the walls finished, toll, tribute, and custom they do not give; and at length to the kings it doth cause loss.
JuliaSmith(i) 13 Now to be known to the king that if this city shall be built and the walls be completed, tribute, excise, and toll, they will not give, and in the end it will endamage the kings.
Darby(i) 13 Be it known therefore unto the king, that, if this city be built and the walls be completed, they will not pay tribute, tax, and toll, and in the end it will bring damage to the kings.
ERV(i) 13 Be it known now unto the king, that, if this city be builded, and the walls finished, they will not pay tribute, custom, or toll, and in the end it will endamage the kings.
ASV(i) 13 Be it known now unto the king, that, if this city be builded, and the walls finished, they will not pay tribute, custom, or toll, and in the end it will be hurtful unto the kings.
JPS_ASV_Byz(i) 13 Be it known now unto the king, that, if this city be builded, and the walls finished, they will not pay tribute, impost, or toll, and so thou wilt endamage the revenue of the kings.
Rotherham(i) 13 Now be it known to the king, that, if this city, be built, and, the walls thereof, be finished, neither, tribute, excise, nor toll, will they render, and so, the revenue of the kings, shalt thou damage.
CLV(i) 13 Now let it become known to the king that, if this town should be rebuilt and the walls be completed, they shall not pay tribute, tax or toll, and it shall cause damage to the revenue of the kings.
BBE(i) 13 The king may be certain that when the building of this town and its walls is complete, they will give no tax or payment in goods or forced payments, and in the end it will be a cause of loss to the kings.
MKJV(i) 13 And let it be known to the king that if this city is built and the walls set up, then they will not pay toll, taxes, or custom, and you shall endanger the revenue of the kings.
LITV(i) 13 Now let it be known to the king that if this city is rebuilt, and the walls completed, they will not give tax, tribute, and forced labor, and it will cause the king's revenue to suffer.
ECB(i) 13 Now be it known to the sovereign, that, if this city is built and the walls finished, then they give not tribute, excise and custom; and thus damage the revenue of the sovereigns.
ACV(i) 13 Be it known now to the king, that, if this city be built, and the walls finished, they will not pay tribute, custom, or toll, and in the end it will be hurtful to the kings.
WEB(i) 13 Be it known now to the king that if this city is built and the walls finished, they will not pay tribute, custom, or toll, and in the end it will be hurtful to the kings.
NHEB(i) 13 Be it known now to the king that if this city is built, and the walls finished, they will not pay tribute, custom, or toll, and in the end it will be hurtful to the kings.
AKJV(i) 13 Be it known now to the king, that, if this city be built, and the walls set up again, then will they not pay toll, tribute, and custom, and so you shall damage the revenue of the kings.
KJ2000(i) 13 Be it known now unto the king, that, if this city is built, and the walls set up again, then will they not pay toll, tribute, and custom, and so you shall impair the revenue of the kings.
UKJV(i) 13 Be it known now unto the king, that, if this city be built, and the walls set up again, then will they not pay toll, tribute, and custom, and so you shall spoil the revenue of the kings.
EJ2000(i) 13 Be it known now unto the king, that, if this city is rebuilt, and the walls founded, they will not pay toll, tribute, and custom, and so the revenue of the kings shall be reduced.
CAB(i) 13 Now then let it be known to the king, that if that city be built up, and its walls completed, you shall have no tribute, neither will they pay any tribute, and this injures kings.
LXX2012(i) 13 Now then be it known to the king, that if that city be built up, and its walls completed, you shall have no tribute, neither will they pay [anything], and this injures kings.
NSB(i) 13 »The king may be certain that when the town and its wall are completely rebuilt they will pay no tax or payment in goods or forced payments, and in the end it will be a cause of loss to the kings.
ISV(i) 13 Now may the king be further advised that if this city is rebuilt and its walls erected, its citizens will refuse to pay tributes, taxes, and tariffs, thereby restricting royal revenues.
LEB(i) 13 Now be it known to the king that if this city is built and the walls are finished, they will not pay tribute and toll, and the royal revenue will be reduced.
MLV(i) 13 Be it known now to the king, that, if this city be built and the walls finished, they will not pay tribute, custom, or toll and in the end it will be hurtful to the kings.
VIN(i) 13 Now be it known to the king that if this city is built and the walls are finished, they will not pay tribute and toll, and the royal revenue will be reduced.
Luther1545(i) 13 So sei nun dem Könige kund, wo diese Stadt gebauet wird und die Mauern wieder gemacht, so werden sie Schoß, Zoll und jährliche Zinsen nicht geben, und ihr Vornehmen wird den Königen Schaden bringen.
Luther1912(i) 13 So sei nun dem König kund: Wo diese Stadt gebaut wird und die Mauern wieder gemacht, so werden sie Schoß, Zoll und jährliche Zinse nicht geben, und ihr Vornehmen wird den Königen Schaden bringen.
ELB1871(i) 13 So sei nun dem König kundgetan, daß, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird, und die Mauern vollendet werden, sie Steuer, Zoll und Weggeld nicht mehr geben werden, und solches schließlich die Könige benachteiligen wird.
ELB1905(i) 13 So sei nun dem König kundgetan, daß, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird, und die Mauern vollendet werden, sie Steuer, Zoll Eig. Lebensmittelsteuer; so auch [V. 20]; [7,24] und Weggeld nicht mehr geben werden, und solches O. sie, dh. die Stadt schließlich die Könige benachteiligen wird.
DSV(i) 13 Zo zij nu den koning bekend, indien dezelve stad zal worden opgebouwd, en de muren voltrokken, dat zij den cijns, ouden impost, en tol niet zullen geven, en gij zult aan de inkomsten der koningen schade aanbrengen.
Giguet(i) 13 Que le roi sache bien qu’aussitôt leur ville reconstruite et leurs murs réparés, ils cesseront d’être tes tributaires, ils ne donneront rien; et ainsi, ils feront tort aux rois;
DarbyFR(i) 13 Que le roi sache donc que si cette ville est bâtie et que ses murailles s'achèvent, ils ne payeront ni tribut, ni impôt, ni péage, et, plus tard, cela portera préjudice aux rois.
Martin(i) 13 Que maintenant donc le Roi soit averti, que si cette ville est rebâtie, et ses murailles fondées, ils ne paieront plus de taille, ni de gabelle, ni de péage, et elle causera ainsi une grande perte aux revenus du Roi.
Segond(i) 13 Que le roi sache donc que, si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira.
SE(i) 13 Ahora, notorio sea al rey, que si aquella ciudad fuere reedificada, y los muros fueren fundados, no darán el tributo, pecho, y rentas, y el catastro de los reyes será menoscabado.
ReinaValera(i) 13 Ahora, notorio sea al rey, que si aquella ciudad fuere reedificada, y los muros fueren establecidos, el tributo, pecho, y rentas no darán, y el catastro de lo reyes será menoscabado.
JBS(i) 13 Ahora, notorio sea al rey, que si aquella ciudad fuere reedificada, y los muros fueren fundados, no darán el tributo, impuesto, y rentas, y el catastro de los reyes será menoscabado.
Albanian(i) 13 Tani t'i bëhet e njohur mbretit që në rast se ky qytet rindërtohet dhe muret e tij përfundohen, ata nuk do të paguajnë asnjë haraç, tatim ose taksë për kalim, dhe thesari i mbretit do të ketë pasoja.
RST(i) 13 Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб.
Arabic(i) 13 ليكن الآن معلوما لدى الملك انه اذا بنيت هذه المدينة وأكملت اسوارها لا يؤدون جزية ولا خراجا ولا خفارة فاخيرا تضر الملوك.
Bulgarian(i) 13 Нека сега е известно на царя, че ако се построи този град и се издигнат стените, няма вече да плащат данък, мито, или пътен данък и това ще навреди на дохода на царете.
Croatian(i) 13 Neka zna kralj: ako ovaj grad bude sagrađen i zidovi podignuti, neće se više plaćati porez, ni danak, ni carina, i ovaj će grad biti na štetu kraljevske riznice.
BKR(i) 13 Protož nyní buď vědomo králi, bude-li to město vystaveno, a zdi dodělány, platuť, cla a úroku dávati nebudou, a tak komoře královské újma bude.
Danish(i) 13 Saa være det nu Kongen vitterligt, at dersom den Stad bliver bygget, og Murene blive fuldførte, da skulle de ikke ville give dig Skat, Told og aarlig Rente, og du skal lide Tab i Kongernes Indtægt.
CUV(i) 13 如 今 王 該 知 道 , 他 們 若 建 造 這 城 , 城 牆 完 畢 就 不 再 與 王 進 貢 , 交 課 , 納 稅 , 終 久 王 必 受 虧 損 。
CUVS(i) 13 如 今 王 该 知 道 , 他 们 若 建 造 这 城 , 城 墙 完 毕 就 不 再 与 王 进 贡 , 交 课 , 纳 税 , 终 久 王 必 受 亏 损 。
Esperanto(i) 13 Nun estu sciate al la regxo, ke se tiu urbo estos konstruita kaj la muregoj estos finitaj, tiam ili ne donos tributon nek impostojn nek jarpagon, kaj la regxa kaso havos malprofiton.
Finnish(i) 13 Niin olkoon nyt kuninkaalle tiettävä, että jos se kaupunki rakennetaan ja muurit perustetaan, niin ei he sinulle anna tullia, veroa ja ajastaikaista ulostekoa; ja sinä vahingoitset kuningasten veron.
FinnishPR(i) 13 Niin tietäköön kuningas, että jos se kaupunki rakennetaan ja muurit pannaan kuntoon, he eivät suorita rahaveroa, eivät luonnontuotteita eivätkä tierahaa, ja siitä kärsivät kuningasten tulot.
Haitian(i) 13 Nou vle fè wa a konnen, si moun sa yo rebati lavil la, si yo remoute miray ranpa a ankò, yo p'ap peye okenn taks, yo p'ap fè okenn kontribisyon, ni yo p'ap bay lajan yo fè moun peye pou pase lakay yo. Lè sa a se kès wa a menm ki pral fè defisi.
Hungarian(i) 13 Mostan tudtára légyen a királynak, hogy ha ez a város megépíttetik s a kõfalak elkészülnek, adót, rovást és úti vámot nem fognak fizetni, s a királyok jövedelmét megkárosítják.
Indonesian(i) 13 Jika kota itu berhasil dibangun kembali dan tembok-temboknya selesai didirikan, penduduknya tidak akan mau lagi membayar pajak, lalu pendapatan kerajaan akan berkurang.
Italian(i) 13 Ora sappia il re, che se questa città è riedificata, e se le sue mura son rifatte, essi non pagheranno più tributo, nè taglia, nè gabella; e così quella città recherà danno alle entrate reali.
ItalianRiveduta(i) 13 Sappia dunque il re che, se questa città si riedifica e se le sue mura si rialzano, essi non pagheranno più né tributo né imposta né pedaggio, e il tesoro dei re n’avrà a soffrire.
Korean(i) 13 이제 왕은 아시옵소서 만일 이 성읍을 건축하며 그 성곽을 마치면 저 무리가 다시는 조공과 잡세와 부세를 바치지 아니하리니 필경 왕들에게 손해가 되리이다
Lithuanian(i) 13 Tebūna žinoma karaliui, kad jei tas miestas bus pastatytas ir jo sienos užbaigtos, jie nebemokės mokesčių, duoklės ir muito; karaliaus metinės pajamos dėl to sumažės.
PBG(i) 13 Przetoż niech będzie wiadomo królowi, Ze będzieli to miasto pobudowane, i mury jego z gruntu wywiedzione, tedy cła, czynszów, i dani dorocznej nie będą dawać, a tak dochodom królewskim ujma się stanie.
Portuguese(i) 13 Agora saiba o rei que, se aquela cidade for reedificada e os muros forem restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem rendas; e assim se danificará a fazenda dos reis.
Norwegian(i) 13 Men nu være det kongen vitterlig at dersom denne by blir bygget op igjen og murene fullført, så vil de hverken gi skatt eller toll eller veipenger, og det vil til sist bli til skade for kongene.
Romanian(i) 13 Să ştie dar împăratul că, dacă se va zidi cetatea aceasta şi i se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir, nici dare, nici drept de trecere, şi vistieria împărătească va suferi din pricina aceasta.
Ukrainian(i) 13 А тепер щоб було відоме цареві, що коли тільки це місто буде збудоване, а мури закінчаться, вони не будуть давати ані данини, ані податку, ані мита, а це буде шкодити царському прибуткові.