Ezra 2:69

LXX_WH(i)
    69 G3739 CONJ ως G3588 T-NSF η G1411 N-NSF δυναμις G846 D-GPM αυτων G1325 V-AAI-3P εδωκαν G1519 PREP εις G2344 N-ASM θησαυρον G3588 T-GSN του G2041 N-GSN εργου G5553 N-ASN χρυσιον G2513 A-ASM καθαρον G3414 N-NPF μναι G1803 N-NUI εξ G3461 N-NPF μυριαδες G2532 CONJ και G5507 A-NPF χιλιαι G2532 CONJ και G694 N-ASN αργυριον G3414 N-NPF μναι G4000 A-NPF πεντακισχιλιαι G2532 CONJ και   A-APM κοθωνοι G3588 T-GPM των G2409 N-GPM ιερεων G1540 N-NUI εκατον
HOT(i) 69 ככחם נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שׁשׁ רבאות ואלף וכסף מנים חמשׁת אלפים וכתנת כהנים מאה׃
IHOT(i) (In English order)
  69 H3581 ככחם after their ability H5414 נתנו They gave H214 לאוצר unto the treasure H4399 המלאכה of the work H2091 זהב of gold, H1871 דרכמונים drams H8337 שׁשׁ threescore H7239 רבאות threescore H505 ואלף and one thousand H3701 וכסף of silver, H4488 מנים pound H2568 חמשׁת and five H505 אלפים thousand H3801 וכתנת garments. H3548 כהנים priests' H3967 מאה׃ and one hundred
Vulgate(i) 69 secundum vires suas dederunt in inpensas operis auri solidos sexaginta milia et mille argenti minas quinque milia et vestes sacerdotales centum
Clementine_Vulgate(i) 69 Secundum vires suas dederunt impensas operis, auri solidos sexaginta millia et mille, argenti mnas quinque millia, et vestes sacerdotales centum.
Wycliffe(i) 69 thei yauen `bi her myytes the costis of the werk, oon and fourti thousynde platis of gold; fyue thousynde besauntis of siluer; and preestis clothis an hundrid.
Coverdale(i) 69 and gaue after their abilyte vnto the treasure of the worke, one and threscore thousande guldens, and fyue thousande pounde of syluer, and an hundreth prestes garmentes.
MSTC(i) 69 and gave after their ability, unto the treasure of the work, one and three score thousand drams, and five thousand pounds of silver, and a hundred priests' garments.
Matthew(i) 69 and gaue after their abylyte vnto the treasure of the worcke, one and threskore thousand drammes, and fyue thousande pounde of syluer and an hundred pryestes garmentes.
Great(i) 69 and gaue gold after their habilite vnto the treasure of the worcke, euen one and threscore thousande peces, and fyue thousande pounde of syluer, and an hundred prestes garmentes.
Geneva(i) 69 They gaue after their abilitie vnto the treasure of the worke, euen one and threescore thousand drammes of golde, and fiue thousand pieces of siluer, and an hundreth Priests garments.
Bishops(i) 69 And gaue golde after their habilitie, vnto the treasure of the worke, euen threescore and one thousand peeces, and fiue thousand pounde of siluer, and an hundred priestes garmentes
DouayRheims(i) 69 According to their ability, they gave towards the expenses of the work, sixty-one thousand solids of gold, five thousand pounds of silver, and a hundred garments for the priests.
KJV(i) 69 They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
KJV_Cambridge(i) 69 They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
Thomson(i) 69 According: to their ability they contributed to the treasure for the work, sixty one thousand mnas of pure gold, and five thousand mnas of silver, and a hundred garments for the priests.
Webster(i) 69 They gave after their ability to the treasure of the work sixty and one thousand drams of gold, and five thousand pounds of silver, and one hundred priests garments.
Brenton(i) 69 According to their power they gave into the treasury of the work pure gold sixty-one thousand pieces, and five thousand pounds of silver, and one hundred priests' garments.
Brenton_Greek(i) 69 ὡς ἡ δύναμις αὐτῶν, ἔδωκαν εἰς θησαυρὸν τοῦ ἔργου χρυσίον καθαρὸν μναῖ ἓξ μυριάδες καὶ χίλιαι, καὶ ἀργυρίου μνᾶς πεντακισχιλίας, καὶ κόθωνοι τῶν ἱερέων ἑκατόν.
Leeser(i) 69 After their ability they gave unto the treasure for the work sixty and one thousand drachms of gold, and five thousand manehs of sliver, and one hundred coats for the priests.
YLT(i) 69 according to their power they have given to the treasure of the work; of gold, drams six myriads and a thousand, and of silver, pounds five thousand, and of priests' coats, a hundred.
JuliaSmith(i) 69 According to their power they gave to the treasure of the work of gold six myriads and a thousand darics, and of silver, five thousand portions, and of priests' tunics, a hundred.
Darby(i) 69 They gave after their ability to the treasure of the work sixty-one thousand darics of gold, and five thousand pounds of silver, and one hundred priests` coats.
ERV(i) 69 they gave after their ability into the treasury of the work threescore and one thousand darics of gold, and five thousand pounds of silver, and one hundred priests’ garments.
ASV(i) 69 they gave after their ability into the treasury of the work threescore and one thousand darics of gold, and five thousand pounds of silver, and one hundred priests' garments.
JPS_ASV_Byz(i) 69 they gave after their ability into the treasury of the work threescore and one thousand darics of gold, and five thousand pounds of silver, and one hundred priests' tunics.
Rotherham(i) 69 According to their ability, gave they unto the treasury of the work, of gold, sixty–one thousand drams, and, of silver, five thousand manehs,––and, tunics for priests, one hundred.
CLV(i) 69 According to their fortune they gave to the treasury of the work:gold--61,000 darics, silver--5,000 minas, and tunics for priests--100.
BBE(i) 69 Every one, as he was able, gave for the work sixty-one thousand darics of gold, five thousand pounds of silver and a hundred priests' robes.
MKJV(i) 69 They gave according to their ability to the treasure of the work, sixty one thousand drachmas of gold, and five thousand minas of silver, and one hundred priest's garments.
LITV(i) 69 They gave according to their ability to the treasury of the ministry, sixty one thousand drachmas of gold, and five thousand minas of silver, and one hundred garments for the priests.
ECB(i) 69 they give of their substance to the treasure of the work: six myriads and one thousand drachmim of gold and five thousand maneh of silver and one hundred coats for the priests.
ACV(i) 69 They gave after their ability into the treasury of the work sixty-one thousand darics of gold, and five thousand pounds of silver, and one hundred priests' garments.
WEB(i) 69 They gave according to their ability into the treasury of the work sixty-one thousand darics of gold, and five thousand minas of silver, and one hundred priests’ garments.
NHEB(i) 69 they gave after their ability into the treasury of the work sixty-one thousand darics of gold, and five thousand minas of silver, and one hundred priests' garments.
AKJV(i) 69 They gave after their ability to the treasure of the work three score and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
KJ2000(i) 69 They gave according to their ability to the treasury of the work threescore and one thousand darics of gold, and five thousand minas of silver, and one hundred priests’ garments.
UKJV(i) 69 They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.
EJ2000(i) 69 They gave after their ability unto the treasure of the work sixty-one thousand drams of gold and five thousand pounds of silver and one hundred priests’ garments.
CAB(i) 69 According to their ability they gave into the treasury of the work pure gold, sixty-one thousand pieces, and five thousand pounds of silver, and one hundred priests' garments.
LXX2012(i) 69 According to their power they gave into the treasury of the work pure gold sixty-one thousand pieces, and five thousand pounds of silver, and one hundred priests' garments.
NSB(i) 69 Every one, as he was able, gave for the work sixty-one thousand drachmas of gold, five thousand pounds of silver and a hundred priests' robes.
ISV(i) 69 They contributed to the treasury for this work in accordance with their ability: 61,000 golden drachma, 5,000 units of silver, and 100 priestly robes.
LEB(i) 69 According to their ability they gave to the treasury room for the work sixty-one thousand darics of gold, five thousand minas of silver, and one hundred priestly tunics.
BSB(i) 69 According to their ability, they gave to the treasury for this work 61,000 darics of gold, 5,000 minas of silver, and 100 priestly garments.
MSB(i) 69 According to their ability, they gave to the treasury for this work 61,000 darics of gold, 5,000 minas of silver, and 100 priestly garments.
MLV(i) 69 They gave after their ability into the treasury of the work sixty-one thousand 128-grain weights of gold and five thousand pounds of silver and one hundred priests' garments.
VIN(i) 69 According to their fortune they gave to the treasury of the work:gold--61,000 darics, silver--5,000 minas, and tunics for priests--100.
Luther1545(i) 69 Und gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz ans Werk einundsechzigtausend Gülden und fünftausend Pfund Silbers und hundert Priesterröcke.
Luther1912(i) 69 und gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz fürs Werk einundsechzigtausend Goldgulden und fünftausend Pfund Silber und hundert Priesterröcke.
ELB1871(i) 69 Nach ihrem Vermögen gaben sie für den Schatz des Werkes: an Gold 61000 Dariken und an Silber 5000 Minen, und 100 Priesterleibröcke.
ELB1905(i) 69 Nach ihrem Vermögen gaben sie für den Schatz des Werkes: an Gold einundsechzigtausend Dariken S. die Anm. zu [1.Chr 29,7] und an Silber fünftausend Minen, und hundert Priesterleibröcke.
DSV(i) 69 Zij gaven naar hun vermogen tot den schat des werks, aan goud, een en zestig duizend drachmen, en aan zilver, vijf duizend ponden, en honderd priesterrokken.
Giguet(i) 69 Autant que le comportaient leurs richesses; ils donnèrent donc, au trésor des travaux, soixante et un mille mines d’or pur, cinq mille mines d’argent, et cent costumes sacerdotaux.
DarbyFR(i) 69 ils donnèrent au trésor de l'oeuvre, selon leur pouvoir, soixante et un mille dariques d'or, et cinq mille mines d'argent, et cent tuniques de sacrificateurs.
Martin(i) 69 Donnèrent au trésor de l'ouvrage, selon leur pouvoir, soixante et un mille drachmes d'or, et cinq mille mines d'argent, et cent robes de Sacrificateurs.
Segond(i) 69 Ils donnèrent au trésor de l'oeuvre, selon leurs moyens, soixante et un mille dariques d'or, cinq mille mines d'argent, et cent tuniques sacerdotales.
SE(i) 69 Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra sesenta y un mil dracmas de oro, y cinco mil libras de plata, y cien túnicas sacerdotales.
ReinaValera(i) 69 Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra sesenta y un mil dracmas de oro, y cinco mil libras de plata, y cien túnicas sacerdotales.
JBS(i) 69 Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra sesenta y un mil dracmas de oro, y cinco mil libras de plata, y cien túnicas sacerdotales.
Albanian(i) 69 I dhanë thesarit të veprës, sipas mjeteve të tyre, gjashtëdhjetë e një mijë darikë ari, pesë mijë mina argjendi dhe njëqind veshje prifti.
RST(i) 69 По достатку своему, они дали в сокровищницу на производство работ шестьдесятодну тысячу драхм золота и пять тысяч мин серебра и сто священнических одежд.
Arabic(i) 69 اعطوا حسب طاقتهم لخزانة العمل واحدا وستين الف درهم من الذهب وخمسة آلاف منّا من الفضة ومئة قميص للكهنة.
Bulgarian(i) 69 Според възможността си дадоха за съкровището за делото шестдесет и една хиляди драхми злато и пет хиляди мнаси сребро, и сто свещенически одежди.
Croatian(i) 69 Dali su prema svojim mogućnostima u riznicu šezdeset tisuća drahmi zlata, pet tisuća mina srebra i stotinu svećeničkih haljina.
BKR(i) 69 Vedlé možnosti své dali náklad k dílu: Zlata jeden a šedesáte tisíc drachem, stříbra pak pět tisíc liber, a sukní kněžských sto.
Danish(i) 69 De gave efter deres Formue, som Sammenskud til Arbejdet i Guld en og tresindstyve Tusinde Drakmer og fem Tusinde Pund Sølv og hundrede Præstekjortler.
CUV(i) 69 他 們 量 力 捐 入 工 程 庫 的 金 子 六 萬 一 千 達 利 克 , 銀 子 五 千 彌 拿 , 並 祭 司 的 禮 服 一 百 件 。
CUVS(i) 69 他 们 量 力 捐 入 工 程 库 的 金 子 六 万 一 千 达 利 克 , 银 子 五 千 弥 拿 , 并 祭 司 的 礼 服 一 百 件 。
Esperanto(i) 69 Laux sia povo ili donis en la trezorejon de la laboroj:da oro sesdek unu mil darkemonojn, da argxento kvin mil min�ojn, kaj da pastraj vestoj cent.
Finnish(i) 69 Ja he antoivat varansa jälkeen rakennuksen tavaraksi yhdenseitsemättäkymmentä tuhatta kultapenninkiä, ja viisituhatta leiviskää hopiaa, ja sata papin hametta.
FinnishPR(i) 69 He antoivat sen mukaan, kuin voivat, rakennusrahastoon: kuusikymmentä yksi tuhatta dareikkia kultaa, viisituhatta miinaa hopeata ja sata papinihokasta.
Haitian(i) 69 Yo bay tou sa yo te ka bay pou travay la: sèzmil senksanven (16.520) ons lò, sandisètmil (117.000) ons ajan ak san (100) gwo rad pou prèt yo mete sou yo.
Hungarian(i) 69 Tehetségök szerint adának az építés költségére aranyban hatvanegyezer dárikot, s ezüstben ötezer mánét, és száz papi ruhát.
Indonesian(i) 69 Mereka memberi sumbangan menurut kemampuan masing-masing dan hasilnya ialah 500 kg emas, 2.800 kg perak, dan 100 jubah untuk para imam.
Italian(i) 69 E diedero nel tesoro della fabbrica, secondo il lor potere, sessantunmila dramme d’oro, e cinquemila mine d’argento, e cento robe da sacerdoti.
ItalianRiveduta(i) 69 Dettero al tesoro dell’opera, secondo i loro mezzi, sessantunmila dariche d’oro, cinquemila mine d’argento e cento vesti sacerdotali.
Korean(i) 69 역량대로 역사하는 곳간에 드리니 금이 육만 일천 다릭이요, 은이 오천 마네요, 제사장의 옷이 일백 벌이었더라
Lithuanian(i) 69 jie davė pagal savo išgales iždui šešiasdešimt vieną tūkstantį drachmų aukso, penkis tūkstančius minų sidabro ir šimtą apdarų kunigams.
PBG(i) 69 A tak osadzili się kapłani i Lewitowie, i niektórzy z ludu, i śpiewacy, i odźwierni, i Netynejczycy w miastach swych, i wszystek Izrael w miastach swych.
Portuguese(i) 69 conforme as suas posses, deram para a tesouraria da obra, em ouro sessenta e um mil dáricos, e em prata cinco mil minas, e cem vestes sacerdotais.
Norwegian(i) 69 efter sin evne gav de til arbeidskassen: en og seksti tusen dariker* i gull og fem tusen miner i sølv; dessuten hundre prestekjortler. / {* en persisk mynt.}
Romanian(i) 69 Au dat la vistieria lucrării, după mijloacele lor, şasezeci şi una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint, şi o sută de haine preoţeşti.
Ukrainian(i) 69 За своєю спроможністю вони дали до скарбу на працю: золота шістдесят одну тисячу дарейків, а срібла п'ять тисяч мін, а священичих убрань сто.