Ezekiel 33:9

ABP_GRK(i)
  9 G1473 συ δε G1473   G1437 εάν G4258.3 προαπαγγείλης G3588 τω G765 ασεβεί G3588 την G3598 οδόν αυτού G1473   G654 αποστρέψαι G575 απ΄ G1473 αυτής G2532 και G3361 μη G654 αποστρέψη G575 από G3588 της G3598 οδού αυτού G1473   G3778 ούτος G3588 τη G763 ασεβεία αυτού G1473   G599 αποθανείται G2532 και G1473 συ G3588 την G5590 ψυχήν G4572 σαυτού G1807 εξήρησαι
LXX_WH(i)
    9 G4771 P-NS συ G1161 PRT δε G1437 CONJ εαν   V-AAS-2S προαπαγγειλης G3588 T-DSM τω G765 A-DSM ασεβει G3588 T-ASF την G3598 N-ASF οδον G846 D-GSM αυτου G3588 T-GSN του G654 V-AAN αποστρεψαι G575 PREP απ G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G3165 ADV μη G654 V-AAS-3S αποστρεψη G575 PREP απο G3588 T-GSF της G3598 N-GSF οδου G846 D-GSM αυτου G3778 D-NSM ουτος G3588 T-DSF τη G763 N-DSF ασεβεια G846 D-GSM αυτου G599 V-FMI-3S αποθανειται G2532 CONJ και G4771 P-NS συ G3588 T-ASF την G5590 N-ASF ψυχην G4572 D-GSM σαυτου G1807 V-RMI-2S εξηρησαι
HOT(i) 9 ואתה כי הזהרת רשׁע מדרכו לשׁוב ממנה ולא שׁב מדרכו הוא בעונו ימות ואתה נפשׁך הצלת׃
IHOT(i) (In English order)
  9 H859 ואתה thou H3588 כי Nevertheless, if H2094 הזהרת warn H7563 רשׁע the wicked H1870 מדרכו of his way H7725 לשׁוב to turn H4480 ממנה of his way H3808 ולא it; if he do not H7725 שׁב turn H1870 מדרכו from his way, H1931 הוא he H5771 בעונו in his iniquity; H4191 ימות shall die H859 ואתה but thou H5315 נפשׁך thy soul. H5337 הצלת׃ hast delivered
Vulgate(i) 9 si autem adnuntiante te ad impium ut a viis suis convertatur non fuerit conversus a via sua ipse in iniquitate sua morietur porro tu animam tuam liberasti
Clementine_Vulgate(i) 9 Si autem annuntiante te ad impium ut a viis suis convertatur, non fuerit conversus a via sua, ipse in iniquitate sua morietur, porro tu animam tuam liberasti.
Wycliffe(i) 9 Forsothe if whanne thou tellist to the wickid man, that he be conuertid fro his weies, he is not conuertid fro his weie, he schal die in his wickidnesse; certis thou hast delyuered thi soule.
Coverdale(i) 9 Neuertheles yf thou warne the wicked off his waye, to turne from it, where as he yet wil not be turned from it: then shal he dye because off his synne, but thou hast delyuered thy soule.
MSTC(i) 9 Nevertheless if thou warn the wicked of his way, to turn from it, whereas he yet will not be turned from it, then shall he die because of his sin, but thou hast delivered thy soul.'
Matthew(i) 9 Neuertheles yf thou warne the wycked of hys waye, to turne from it, where as he yet will not be turned from it, then shall he dye because of hys synne, but thou haste delyuered thy soule.
Great(i) 9 Neuertheles, yf thou warne the wycked of hys waye, to turne from it, where as he yet wyll not be turned from it, then shal he dye because of his synne, but thou hast deliuered thy soule.
Geneva(i) 9 Neuerthelesse, If thou warne the wicked of his way, to turne from it, if he doe not turne from his way, he shall die for his iniquitie, but thou hast deliuered thy soule.
Bishops(i) 9 Neuerthelesse, if thou warne the wicked of his way to tourne from it, and he yet wyll not be turned from his way: then shal he dye in his iniquitie, but thou hast deliuered thy soule
DouayRheims(i) 9 But if thou tell the wicked man, that he may be converted from his ways, and he be not converted from his way he shall die in his iniquity: but thou hast delivered thy soul.
KJV(i) 9

Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it; if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul.

KJV_Cambridge(i) 9 Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it; if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul.
Thomson(i) 9 But if thou forewarn the wicked of his way to turn him from it; and he turn not from it, he shall die for his wickedness and thou hast delivered thy soul.
Webster(i) 9 Nevertheless, if thou shalt warn the wicked of his way to turn from it; if he shall not turn from his way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul.
Brenton(i) 9 But if thou forewarn the wicked of his way to turn from it, and he turn not from his way, he shall die in his ungodliness; but thou hast delivered thine own soul.
Brenton_Greek(i) 9 Σὺ δὲ ἐὰν προαπαγγείλῃς τῷ ἀσεβεῖ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τοῦ ἀποστρέψαι ἀπʼ αὐτῆς, καὶ μὴ ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, οὗτος τῇ ἀσεβείᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, καὶ σὺ τὴν ψυχὴν σαυτοῦ ἐξήρησαι.
Leeser(i) 9 Nevertheless, if thou hast indeed warned the wicked of his way to turn away from it, and he do not turn from his way: he shall certainly die for his iniquity; but thou hast delivered thy soul.
YLT(i) 9 And thou, when thou hast warned the wicked of his way, to turn back from it, And he hath not turned back from his way, He in his iniquity doth die, And thou thy soul hast delivered.
JuliaSmith(i) 9 And thou, if thou warnedst the unjust from his way to turn back from it, and be turned not back from his way, he shall die in his iniquity; and thou didst deliver thy soul.
Darby(i) 9 But if thou warn the wicked of his way to turn from it, and he do not turn from his way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul.
ERV(i) 9 Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, and he turn not from his way; he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul.
ASV(i) 9 Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, and he turn not from his way; he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul.
JPS_ASV_Byz(i) 9 Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, and he turn not from his way; he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul.
Rotherham(i) 9 But as for thyself When thou hast warned a lawless man from his way, to turn therefrom, And he hath not turned from his way He, for his own iniquity shall die, But thou hast delivered thine own life,
CLV(i) 9 And you, when you have warned the wicked of his way, to turn back from it, And he has not turned back from his way, He in his iniquity does die, And you your soul have delivered."
BBE(i) 9 But if you make clear to the evil-doer the danger of his way for the purpose of turning him from it, and he is not turned from his way, death will overtake him in his evil-doing, but your life will be safe.
MKJV(i) 9 But, if you warn the wicked of his way, to turn from it; if he does not turn from his way, he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul.
LITV(i) 9 But you, if you warn the wicked from his way, to turn from it, and he does not turn from his way, he shall die in his iniquity; but you have delivered your soul.
ECB(i) 9 And you, if you enlighten the wicked to turn from his way and he turns not from his way, he dies in his perversity and you rescue your soul.
ACV(i) 9 Nevertheless, if thou warn the wicked man of his way to turn from it, and he does not turn from his way, he shall die in his iniquity, but thou have delivered thy soul.
WEB(i) 9 Nevertheless, if you warn the wicked of his way to turn from it, and he doesn’t turn from his way; he will die in his iniquity, but you have delivered your soul.
NHEB(i) 9 Nevertheless, if you warn the wicked of his way to turn from it, and he doesn't turn from his way; he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul.
AKJV(i) 9 Nevertheless, if you warn the wicked of his way to turn from it; if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity; but you have delivered your soul.
KJ2000(i) 9 Nevertheless, if you warn the wicked of his way to turn from it; if he does not turn from his way, he shall die in his iniquity; but you have delivered your soul.
UKJV(i) 9 Nevertheless, if you warn the wicked of his way to turn from it; if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity; but you have delivered your soul.
EJ2000(i) 9 Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he does not turn from his way, he shall die for his iniquity; but thou hast delivered thy soul.
CAB(i) 9 But if you forewarn the wicked of his way, to turn from it, and he turn not from his way, he shall die in his ungodliness; but you have delivered your own soul.
LXX2012(i) 9 But if you forewarn the wicked of his way to turn from it, and he turn not from his way, he shall die in his ungodliness; but you have delivered your own soul.
NSB(i) 9 »But if you warn a wicked man to turn from his way and he does not turn from his way, he will die in his iniquity, but you have delivered your life.
LEB(i) 9 But, you, if you warn the wicked from his way, to turn from it, and he does not turn* from his way, he will die by his guilt, and you will have saved your life.
MLV(i) 9 Nevertheless, if you warn the wicked man of his way to turn from it and he does not turn from his way, he will die in his iniquity, but you have delivered your soul.
VIN(i) 9 "But if you warn a wicked man to turn from his way and he does not turn from his way, he will die in his iniquity, but you have delivered your life.
Luther1545(i) 9 Warnest du aber den Gottlosen vor seinem Wesen, daß er sich davon bekehre, und er sich nicht will von seinem Wesen bekehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben, und du hast deine Seele errettet.
Luther1912(i) 9 Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Wesen, daß er sich davon bekehre, und er will sich nicht von seinem Wesen bekehren, so wird er um seiner Sünde sterben, und du hast deine Seele errettet.
ELB1871(i) 9 Wenn du aber den Gesetzlosen vor seinem Wege warnst, damit er von demselben umkehre, und er von seinem Wege nicht umkehrt, so wird er wegen seiner Ungerechtigkeit sterben; du aber hast deine Seele errettet.
ELB1905(i) 9 Wenn du aber den Gesetzlosen vor seinem Wege warnst, damit er von demselben umkehre, und er von seinem Wege nicht umkehrt, so wird er wegen seiner Ungerechtigkeit sterben; du aber hast deine Seele errettet.
DSV(i) 9 Maar als gij den goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van dien bekere, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd.
Giguet(i) 9 Que si tu as averti l’impie de se retirer de sa voie, et qu’il ne s’en retire pas, il mourra en son impiété, mais tu auras sauvé ton âme.
DarbyFR(i) 9 Et si tu avertis le méchant à l'égard de sa voie, pour qu'il s'en détourne, et qu'il ne se détourne pas de sa voie, il mourra, lui, dans son iniquité; mais toi, tu as délivré ton âme.
Martin(i) 9 Mais si tu as averti le méchant de se détourner de sa voie, et qu'il ne se soit point détourné de sa voie, il mourra dans son iniquité; mais toi tu auras délivré ton âme.
Segond(i) 9 Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme.
SE(i) 9 Y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida.
ReinaValera(i) 9 Y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida.
JBS(i) 9 Y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su iniquidad morirá él, y tú libraste tu alma.
Albanian(i) 9 Por në rast se ti e paralajmëron të pabesin që të largohet nga rruga e tij dhe ai nuk largohet prej saj, ai do të vdesë për shkak të paudhësisë së tij, por ti do ta shpëtosh shpirtin tënd.
RST(i) 9 Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, – то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою.
Arabic(i) 9 وان حذّرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه. اما انت فقد خلصت نفسك.
Bulgarian(i) 9 Но ако предупредиш безбожния за пътя му, да се обърне от него, а той не се обърне от пътя си, той ще умре заради беззаконието си, а ти си спасил душата си.
Croatian(i) 9 Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta: on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.
BKR(i) 9 Pakli bys ty vystříhal bezbožného od cesty jeho, tak aby se od ní odvrátil, a však neodvrátil by se od cesty své: onť pro nepravost svou umře, ale ty duši svou vysvobodíš.
Danish(i) 9 Men naar du advarer den ugudelige for hans Vej, at han skal omvende sig derfra, og han dog ikke omvender sig fra sin Vej, da skal han dø for sin Misgerning, men du skal have din Sjæl frelst.
CUV(i) 9 倘 若 你 警 戒 惡 人 轉 離 所 行 的 道 , 他 仍 不 轉 離 , 他 必 死 在 罪 孽 之 中 , 你 卻 救 自 己 脫 離 了 罪 。
CUVS(i) 9 倘 若 你 警 戒 恶 人 转 离 所 行 的 道 , 他 仍 不 转 离 , 他 必 死 在 罪 孽 之 中 , 你 却 救 自 己 脱 离 了 罪 。
Esperanto(i) 9 Sed se vi avertis la malvirtulon kontraux lia konduto, ke li deturnu sin de gxi, kaj li ne deturnis sin de sia konduto:tiam li mortos pro sia malvirteco kaj vi savos vian vivon.
Finnish(i) 9 Mutta jos sinä jumalatointa varoitat hänen tiestänsä, että hän siitä kääntyis, ja hän ei palaja tiestänsä; niin pitää hänen syntinsä tähden kuoleman, ja sinä olet pelastanut sielus.
FinnishPR(i) 9 Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen tiestänsä, että hän kääntyisi siltä pois, eikä hän tieltänsä käänny, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut.
Haitian(i) 9 Men, si ou avèti mechan an, lèfini li pa chanje, li pa kite move pant l'ap swiv la, l'ap mouri poutèt peche l' yo, men ou menm w'ap sove lavi pa ou.
Hungarian(i) 9 De ha te megintetted a hitetlent az õ útja felõl, hogy térjen meg róla, de nem tért meg útjáról, õ vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.
Indonesian(i) 9 Jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak mau berhenti berbuat jahat, dia akan mati sebagai orang berdosa, tetapi engkau sendiri akan selamat."
Italian(i) 9 Ma se tu ammonisci l’empio ch’egli si converta dalla sua via, ed egli non se ne converte, egli morrà per la sua iniquità; ma tu avrai scampata l’anima tua.
ItalianRiveduta(i) 9 Ma, se tu avverti l’empio che si ritragga dalla sua via, e quegli non se ne ritrae, esso morrà per la sua iniquità, ma tu avrai scampato l’anima tua.
Korean(i) 9 그러나 너는 악인에게 경고하여 돌이켜 그 길에서 떠나라고 하되 그가 돌이켜 그 길에서 떠나지 아니하면 그는 자기 죄악 중에서 죽으려니와 너는 네 생명을 보전하리라
Lithuanian(i) 9 Jei tu įspėsi nedorėlį dėl jo nusikaltimų, bet jis tavęs neklausys, jis mirs dėl savo nusikaltimų, o tu išgelbėsi savo sielą.
PBG(i) 9 Ale jeźlibyś ty przestrzegł niezbożnego od drogi jego, aby się od niej odwrócił, wszakże nie odwróciłby się od drogi swojej, onci dla nieprawości swojej umrze; ale ty duszę swoję wybawisz.
Portuguese(i) 9 Todavia se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade; tu, porém, terás livrado a tua alma.
Norwegian(i) 9 Men når du har advart den ugudelige for hans ferd, at han skal vende om fra den, men han ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel.
Romanian(i) 9 Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău, ca să se întoarcă dela calea lui, şi el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mîntui sufletul.
Ukrainian(i) 9 А ти, коли остережеш несправедливого від дороги його, щоб вернувся з неї, і він не вернеться з своєї дороги, він помре за гріх свій, а ти душу свою врятував.