Ezekiel 1:16

LXX_WH(i)
    16 G2532 CONJ και G3588 T-NSN το G1491 N-NSN ειδος G3588 T-GPM των G5164 N-GPM τροχων G3739 CONJ ως G1491 N-NSN ειδος   N-PRI θαρσις G2532 CONJ και G3667 N-NSN ομοιωμα G1519 A-NSN εν G3588 T-DPN τοις G5064 A-DPN τεσσαρσιν G2532 CONJ και G3588 T-NSN το G2041 N-NSN εργον G846 D-GPM αυτων G1510 V-IAI-3S ην G2531 ADV καθως G302 PRT αν G1510 V-PAO-3S ειη G5164 N-NSM τροχος G1722 PREP εν G5164 N-DSM τροχω
HOT(i) 16 מראה האופנים ומעשׂיהם כעין תרשׁישׁ ודמות אחד לארבעתן ומראיהם ומעשׂיהם כאשׁר יהיה האופן בתוך האופן׃
IHOT(i) (In English order)
  16 H4758 מראה The appearance H212 האופנים of the wheels H4639 ומעשׂיהם and their work H5869 כעין like unto the color H8658 תרשׁישׁ of a beryl: H1823 ודמות likeness: H259 אחד had one H702 לארבעתן and they four H4758 ומראיהם and their appearance H4639 ומעשׂיהם and their work H834 כאשׁר as H1961 יהיה it were H212 האופן a wheel H8432 בתוך in the middle H212 האופן׃ of a wheel.
Vulgate(i) 16 et aspectus rotarum et opus earum quasi visio maris et una similitudo ipsarum quattuor et aspectus earum et opera quasi sit rota in medio rotae
Clementine_Vulgate(i) 16 Et aspectus rotarum et opus earum quasi visio maris: et una similitudo ipsarum quatuor: et aspectus earum et opera quasi sit rota in medio rotæ.
Wycliffe(i) 16 And the biholdyng of the wheelis and the werk of tho was as the siyt of the see; and o licnesse was of tho foure; and the biholdyng and the werkis of tho, as if a wheel be in the myddis of a wheel.
Coverdale(i) 16 The fashion & worke of the wheles was like the see. The foure wheles were ioyned and made (to loke vpon) as it had bene one whele in another.
MSTC(i) 16 The fashion and the work of the wheels was like the sea. The four wheels were joined and made, to look upon, as it had been one wheel in another.
Matthew(i) 16 The fashyon and worcke of the wheles was lyke the sea. The foure wheles were ioyned and made (to loke vpon) as it had bene one whele in another.
Great(i) 16 The fashyon and worcke of the wheles was lyke the see. The foure wheles were ioyned and made (to loke vpon) as it had bene one whele in another.
Geneva(i) 16 The facion of the wheeles and their worke was like vnto a chrysolite: and they foure had one forme, and their facion, and their worke was as one wheele in another wheele.
Bishops(i) 16 The fashion & worke of the wheeles was lyke the colour of Tharsis, and they foure had one fashion, and their fashion & their worke [was] as though it were a wheele in ye middle of a wheele
DouayRheims(i) 16 And the appearance of the wheels, and the work of them was like the appearance of the sea: and the four had all one likeness: and their appearance and their work was as it were a wheel in the midst of a wheel.
KJV(i) 16

The appearance of the wheels and their work was like unto the colour of a beryl: and they four had one likeness: and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel.

KJV_Cambridge(i) 16 The appearance of the wheels and their work was like unto the colour of a beryl: and they four had one likeness: and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel.
Thomson(i) 16 And the appearance of the wheels was like the appearance of a beryl. And the four had one and the same likeness. And their workmanship was as if there was a wheel within a wheel.
Webster(i) 16 The appearance of the wheels and their work was like the color of a beryl: and they four had one likeness: and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel.
Brenton(i) 16 And the appearance of the wheels was as the appearance of beryl: and the four had one likeness: and their work was as it were a wheel in a wheel.
Brenton_Greek(i) 16 Καὶ τὸ εἶδος τῶν τροχῶν ὡς εἶδος θαρσείς· καὶ ὁμοίωμα ἐν τοῖς τέσσαρσι· καὶ τὸ ἔργον αὐτῶν ἦν καθὼς ἂν εἴη τροχὸς ἐν τροχῷ.
Leeser(i) 16 The appearance of the wheels and their work was like the color of a chrysolite; and all four had one likeness: and their appearance and their work was as though it were a wheel in the middle of a wheel.
YLT(i) 16 The appearance of the wheels and their works is as the colour of beryl, and one likeness is to them four, and their appearances and their works are as it were the wheel in the midst of the wheel.
JuliaSmith(i) 16 The appearance of the wheels and their works as the appearance of topaz: and one likeness to these four: and their appearance and their works as a wheel will be in the midst of the wheel.
Darby(i) 16 The appearance of the wheels and their work was as the look of a chrysolite; and they four had one likeness; and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel.
ERV(i) 16 The appearance of the wheels and their work was like unto the colour of a beryl: and they four had one likeness: and their appearance and their work was as it were a wheel within a wheel.
ASV(i) 16 The appearance of the wheels and their work was like unto a beryl: and they four had one likeness; and their appearance and their work was as it were a wheel within a wheel.
JPS_ASV_Byz(i) 16 The appearance of the wheels and their work was like unto the colour of a beryl; and they four had one likeness; and their appearance and their work was as it were a wheel within a wheel.
Rotherham(i) 16 The appearance of the wheels and of their structure was like a Tarshish-stone to look upon, and they four had one likeness,—and their appearance and their structure were just as would be a wheel in the midst of a wheel.
CLV(i) 16 The appearance of the wheels and their works [is] as the color of beryl, and one likeness [is] to them four, and their appearances and their works [are] as it were the wheel in the midst of the wheel."
BBE(i) 16 The form of the wheels and their work was like a beryl; the four of them had the same form and design, and they were like a wheel inside a wheel.
MKJV(i) 16 The appearance of the wheels and their workmanship was the color of beryl, and the four of them had one likeness. And their appearance and their workmanship was like a wheel in the middle of a wheel.
LITV(i) 16 The appearance of the wheels and their workmanship was like the color of beryl; and the one likeness was to the four of them. And their appearance and their workmanship was like the wheel in the middle of the wheel.
ECB(i) 16 The visage of the wheels and their work is as the eye of a beryl: and the four have one likeness: and their visage and their work is as a wheel midst a wheel.
ACV(i) 16 The appearance of the wheels and their work was like a beryl. And those four had one likeness, and their appearance and their work was as it were a wheel within a wheel.
WEB(i) 16 The appearance of the wheels and their work was like a beryl. The four of them had one likeness. Their appearance and their work was as it were a wheel within a wheel.
NHEB(i) 16 The appearance of the wheels and their work was like a beryl: and the four of them had the same likeness; and their appearance and their work was as it were a wheel within a wheel.
AKJV(i) 16 The appearance of the wheels and their work was like to the color of a beryl: and they four had one likeness: and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel.
KJ2000(i) 16 The appearance of the wheels and their workings was like the color of beryl: and the four had the same likeness: and their appearance and their workings was, as it were, a wheel in the middle of a wheel.
UKJV(i) 16 The appearance of the wheels and their work was like unto the colour of a beryl: and they four had one likeness: and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel.
EJ2000(i) 16 The appearance of the wheels and their work was like unto the colour of a stone of Tarsis or beryl; and they four had one likeness; and their appearance and their workmanship was as it were a wheel in the middle of a wheel.
CAB(i) 16 And the appearance of the wheels was as the appearance of beryl: and the four had one likeness; and their work was as it were a wheel in a wheel.
LXX2012(i) 16 And the appearance of the wheels was as the appearance of beryl: and the four had one likeness: and their work was as it were a wheel in a wheel.
NSB(i) 16 This is how the wheels looked and how they were made: They looked like beryl (chrysolite) (precious stones). All four wheels looked the same. They looked like a wheel within a wheel.
ISV(i) 16 The appearance of their wheels and their construction details looked like gold-colored beryl. Each wheel was identical in form to the four wheels, and their appearance and construction details were designed as if one wheel were within another.
LEB(i) 16 The appearance of the wheels and their construction was like the appearance of beryl,* and they all looked alike,* and their appearance and their construction was like a wheel within a wheel.*
MLV(i) 16 The appearance of the wheels and their work was like a beryl. And those four had one likeness and their appearance and their work was as it were a wheel within a wheel.
VIN(i) 16 And the appearance of the wheels was as the appearance of beryl: and the four had one likeness: and their work was as it were a wheel in a wheel.
Luther1545(i) 16 Und dieselbigen Räder waren wie ein Türkis und waren alle vier eins wie das andere; und sie waren anzusehen, als wäre ein Rad im andern.
Luther1912(i) 16 Und die Räder waren wie Türkis und waren alle vier eins wie das andere, und sie waren anzusehen, als wäre ein Rad im andern.
ELB1871(i) 16 Das Aussehen der Räder und ihre Arbeit war wie der Anblick eines Chrysoliths, und die vier hatten einerlei Gestalt; und ihr Aussehen und ihre Arbeit war, wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre.
ELB1905(i) 16 Das Aussehen der Räder und ihre Arbeit war wie der Anblick eines Chrysoliths, und die vier hatten einerlei Gestalt; und ihr Aussehen und ihre Arbeit war, wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre.
DSV(i) 16 De gedaante der raderen en derzelver maaksel was als de verf van een turkoois; en die vier hadden enerlei gelijkenis; daartoe was hun gedaante, en hun maaksel, alsof het ware een rad in het midden van een rad.
Giguet(i) 16 Et l’aspect des roues était comme l’aspect de Tharsis, et tontes les quatre étaient semblables. Et elles étaient faites comme s’il y avait eu une roue dans une roue.
DarbyFR(i) 16 L'aspect et la structure des roues étaient comme l'apparence d'un chrysolithe; et il y avait une même ressemblance pour les quatre, et leur aspect et leur structure étaient comme si une roue eût été au milieu d'une roue.
Martin(i) 16 Et la ressemblance et la façon des roues était comme la couleur d'un chrysolithe, et toutes les quatre avaient une même ressemblance; leur ressemblance et leur façon était comme si une roue eût été au dedans d'une autre roue.
Segond(i) 16 A leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolithe, et toutes les quatre avaient la même forme; leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue.
SE(i) 16 Y el parecer de las ruedas y su hechura parecía de Tarsis ( o de Turquesa). Y todas cuatro tenían una misma semejanza: su apariencia y su hechura como es una rueda en medio de otra rueda.
ReinaValera(i) 16 Y el parecer de las ruedas y su obra semejábase al color del topacio. Y las cuatro tenían una misma semejanza: su apariencia y su obra como rueda en medio de rueda.
JBS(i) 16 Y el parecer de las ruedas y su hechura parecía de Tarsis (o de Turquesa). Y todas cuatro tenían una misma semejanza: su apariencia y su hechura como es una rueda en medio de otra rueda.
Albanian(i) 16 Pamja e rrotave dhe punimi i tyre ishte si pamja e ngjyrës së krizolitit; që të katra i ngjisnin njera tjetrës. Pamja e tyre dhe punimi i tyre si ato të një rrote në mes të një rrote tjetër.
RST(i) 16 Вид колес и устроение их – как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе.
Arabic(i) 16 منظر البكرات وصنعتها كمنظر الزبرجد. وللاربع شكل واحد ومنظرها وصنعتها كانها كانت بكرة وسط بكرة.
Bulgarian(i) 16 Видът на колелата и направата им изглеждаше като хрисолит; и четирите имаха един и същ вид, а видът им и направата им бяха като на колело в колело.
Croatian(i) 16 Točkovi bijahu slični krizolitu, sva četiri istoga oblika; oblikom i napravom bijahu kao da je jedan točak u drugome.
BKR(i) 16 Na pohledění byla kola, a udělání jich jako barva tarsis, a podobnost jednostejnou měla všecka ta kola, a byla na pohledění i udělání jejich, jako by bylo kolo u prostřed kola.
Danish(i) 16 Hjulenes Udseende og Arbejdet paa dem var som Synet af en Krysolit, og alle fire vare efter een Skikkelse; og deres Udseende og Arbejdet paa dem var, som om et Hjul var i det andet.
CUV(i) 16 輪 的 形 狀 和 顏 色 ( 原 文 是 作 法 ) 好 像 水 蒼 玉 。 四 輪 都 是 一 個 樣 式 , 形 狀 和 作 法 好 像 輪 中 套 輪 。
CUVS(i) 16 轮 的 形 状 和 颜 色 ( 原 文 是 作 法 ) 好 象 水 苍 玉 。 四 轮 都 是 一 个 样 式 , 形 状 和 作 法 好 象 轮 中 套 轮 。
Esperanto(i) 16 La aspekto de la radoj kaj ilia prilaboriteco estis kiel aspekto de turkiso, cxiuj kvar havis la saman aspekton; ilia aspekto kaj prilaboriteco estis tiel, kvazaux unu rado trovigxus en la alia.
Finnish(i) 16 Ja ne rattaat olivat teostansa niinkuin yksi turkos, ja olivat kaikki neljä yhden muotoiset; ja ne olivat näköänsä ja tekoansa niinkuin yhdet rattaat olisivat olleet toinen toisestansa.
FinnishPR(i) 16 Pyörät olivat näöltään ja teoltaan niinkuin krysoliitti, ja niillä neljällä oli sama muoto, ja ne olivat näöltään ja teoltaan, kuin olisi ollut sisäkkäin pyörä pyörässä.
Haitian(i) 16 Tout wou yo te parèy, yo te klere tankou wòch krizolit. Ou ta di yo chak gen yon lòt wou menm gwosè pase an travè ladan yo,
Hungarian(i) 16 A kerekek mintha tarsiskõbõl készültek volna, és mind a négyüknek ugyanazon egy formája vala, és úgy látszának egybeszerkesztve, mintha egyik kerék a másik kerék közepében volna;
Indonesian(i) 16 Keempat roda itu serupa dan berkilauan seperti batu permata, dan masing-masing mempunyai satu roda lainnya yang melintang di tengah-tengahnya.
Italian(i) 16 L’aspetto delle ruote, e il lor lavoro, era simile al color d’un grisolito; e tutte e quattro aveano una medesima sembianza; e il loro aspetto, e il lor lavoro era come se una ruota fosse stata in mezzo di un’altra ruota.
ItalianRiveduta(i) 16 L’aspetto delle ruote e la loro forma eran come l’aspetto del crisolito; tutte e quattro si somigliavano; il loro aspetto e la loro forma eran quelli d’una ruota che fosse attraversata da un’altra ruota.
Korean(i) 16 그 바퀴의 형상과 그 구조는 넷이 한결 같은데 황옥 같고 그 형상과 구조는 바퀴 안에 바퀴가 있는 것 같으며
Lithuanian(i) 16 Ratai atrodė lyg berilis. Visi keturi buvo vienodi ir taip pat padaryti. Kiekvienas iš jų atrodė lyg būtų ratas rate.
PBG(i) 16 Na wejrzeniu były koła, i robota ich jako barwa kamienia Tarsys, a podobieństwo było jednakie onych czterech kół, a były na wejrzeniu i robota ich, jakoby było koło w pośrodku koła;
Portuguese(i) 16 O aspecto das rodas, e a obra delas, era como o brilho de crisólita; e as quatro tinham uma mesma semelhança; e era o seu aspecto, e a sua obra, como se estivera uma roda no meio de outra roda.
Norwegian(i) 16 Hjulene så ut som om de var gjort av noget som lignet krysolitt, og alle fire var lik hverandre, og det så ut som om de var gjort således at det ene hjul var inne i det andre.
Romanian(i) 16 Înfăţişarea acestor roate şi materialul din care erau făcute, păreau de hrisolit, şi toate patru aveau aceeaş întocmire. Înfăţişarea şi alcătuirea lor erau de aşa fel încît fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roate.
Ukrainian(i) 16 Вид тих колес та їхній виріб як вигляд хризоліту, й одна подоба їм чотирьом, а їхній вид та їхній виріб ніби колесо в колесі.