Exodus 9:11

LXX_WH(i)
    11 G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1410 V-IMI-3P ηδυναντο G3588 T-NPM οι G5333 N-NPM φαρμακοι G2476 V-AAN στηναι G1726 PREP εναντιον   N-GSM μωυση G1223 PREP δια G3588 T-APN τα G1668 N-APN ελκη G1096 V-AMI-3S εγενετο G1063 PRT γαρ G3588 T-NPN τα G1668 N-NPN ελκη G1722 PREP εν G3588 T-DPM τοις G5333 N-DPM φαρμακοις G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3956 A-DSF παση G1065 N-DSF γη G125 N-GSF αιγυπτου
HOT(i) 11 ולא יכלו החרטמים לעמד לפני משׁה מפני השׁחין כי היה השׁחין בחרטמם ובכל מצרים׃
Vulgate(i) 11 nec poterant malefici stare coram Mosen propter vulnera quae in illis erant et in omni terra Aegypti
Clementine_Vulgate(i) 11 nec poterant malefici stare coram Moyse propter ulcera quæ in illis erant, et in omni terra Ægypti.
Wycliffe(i) 11 and the witchis myyten not stonde bifor Moises, for woundis that weren in hem, and in al the lond of Egipt.
Tyndale(i) 11 so that the sorcerers coude not stonde before Moses, by the reason of botches on the enchaunters and apon all the Egiptians,
Coverdale(i) 11 so that the Sorcerers might not stode before Moses by reason of the sores. For there were sores vpo the Sorcerers as well as vpon all the Egipcians.
MSTC(i) 11 so that the sorcerers could not stand before Moses, by the reason of botches on the enchanters and upon all the Egyptians.
Matthew(i) 11 so that the sorcerers could not stande before Moses, for there were botches vpon the enchaunters, and vpon all the Epyptians.
Great(i) 11 and the sorcerers coulde not stande before Moses because of the blaines: for ther were botches vpon the enchaunters & vpon all the Egipcians.
Geneva(i) 11 And the sorcerers could not stande before Moses, because of the scab: for the scab was vpon the enchanters, and vpon all the Egyptians.
Bishops(i) 11 And the sorcerers could not stande before Moyses because of the blaynes: for there were botches vpon the enchaunters, and vpon al the Egyptians
DouayRheims(i) 11 Neither could the magicians stand before Moses, for the boils that were upon them, and in all the land of Egypt.
KJV(i) 11

And the magicians could not stand before Moses because of the boils; for the boil was upon the magicians, and upon all the Egyptians.

KJV_Cambridge(i) 11 And the magicians could not stand before Moses because of the boils; for the boil was upon the magicians, and upon all the Egyptians.
Thomson(i) 11 so that the sorcerers could not stand before Moses, because of these boils. For the boils were on the sorcerers and throughout all the land of Egypt.
Webster(i) 11 And the magicians could not stand before Moses, because of the boil: for the boil was upon the magicians, and upon all the Egyptians.
Brenton(i) 11 And the sorcerers could not stand before Moses because of the sores, for the sores were on the sorcerers, and in all the land of Egypt.
Brenton_Greek(i) 11 Καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ φαρμακοὶ στῆναι ἐναντίον Μωυσῆ διὰ τὰ ἕλκη· ἐγένετο γὰρ τὰ ἕλκη ἐν τοῖς φαρμακοῖς, καὶ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτῳ.
Leeser(i) 11 And the magicians could not stand before Moses because of the inflammation; for the inflammation was upon the magicians, and upon all the Egyptians.
YLT(i) 11 and the scribes have not been able to stand before Moses, because of the boil, for the boil hath been on the scribes, and on all the Egyptians.
JuliaSmith(i) 11 And the sacred scribes will not be able to stand before Moses on account of the burning sore: for the burning sore was upon the sacred scribes, and in all Egypt
Darby(i) 11 And the scribes could not stand before Moses because of the boils; for the boils were on the scribes, and on all the Egyptians.
ERV(i) 11 And the magicians could not stand before Moses because of the boils; for the boils were upon the magicians, and upon all the Egyptians.
ASV(i) 11 And the magicians could not stand before Moses because of the boils; for the boils were upon the magicians, and upon all the Egyptians.
JPS_ASV_Byz(i) 11 And the magicians could not stand before Moses because of the boils; for the boils were upon the magicians, and upon all the Egyptians.
Rotherham(i) 11 and the sacred scribes could not stand before Moses, because of the burning sore,—for the burning sore had come on the sacred scribes, and on all the Egyptians.
CLV(i) 11 Now the sacred scribes were unable to stand before Moses in view of the boils, for the boil came to be on the sacred scribes and on all Egypt.
BBE(i) 11 And the wonder-workers were not able to take their places before Moses, because of the disease; for the disease was on the wonder-workers and on all the Egyptians.
MKJV(i) 11 And the magicians could not stand before Moses because of the boils, for the boil was upon the priests and upon all the Egyptians.
LITV(i) 11 And the priests were not able to stand before Moses, before the inflammation. For the inflammation was on the priests and on all the Egyptians.
ECB(i) 11 and the magicians cannot stand at the face of Mosheh at the face of the ulcers: for the ulcer becomes on the magicians and on all the Misrayim.
ACV(i) 11 And the magicians could not stand before Moses because of the boils, for the boils were upon the magicians, and upon all the Egyptians.
WEB(i) 11 The magicians couldn’t stand before Moses because of the boils; for the boils were on the magicians and on all the Egyptians.
NHEB(i) 11 The magicians couldn't stand before Moses because of the boils; for the boils were on the magicians, and on all the Egyptians.
AKJV(i) 11 And the magicians could not stand before Moses because of the boils; for the boil was on the magicians, and on all the Egyptians.
KJ2000(i) 11 And the magicians could not stand before Moses because of the boils; for the boils were upon the magicians, and upon all the Egyptians.
UKJV(i) 11 And the magicians could not stand before Moses because of the boils; for the boil was upon the magicians, and upon all the Egyptians.
EJ2000(i) 11 until the magicians could not stand before Moses because of the boils; for the boils were upon the magicians, and upon all the Egyptians.
CAB(i) 11 And the sorcerers could not stand before Moses because of the sores, for the sores were on the sorcerers, and in all the land of Egypt.
LXX2012(i) 11 And the sorcerers could not stand before Moses because of the sores, for the sores were on the sorcerers, and in all the land of Egypt.
NSB(i) 11 The magicians were not able to appear before Moses, because they were covered with boils, like all the other Egyptians.
ISV(i) 11 The magicians were not able to stand before Moses because of the boils, because the boils were on the magicians and on all the Egyptians.
LEB(i) 11 And the magicians were not able to stand before Moses because of the skin sores, for the skin sores were on the magicians and on all the Egyptians.
MLV(i) 11 And the magicians could not stand before Moses because of the boils, because the boils were upon the magicians and upon all the Egyptians.
VIN(i) 11 The magicians couldn’t stand before Moses because of the boils; for the boils were on the magicians and on all the Egyptians.
Luther1545(i) 11 also daß die Zauberer nicht konnten vor Mose stehen vor den bösen Blattern; denn es waren an den Zauberern ebensowohl böse Blattern als an allen Ägyptern.
Luther1912(i) 11 also daß die Zauberer nicht konnten vor Mose stehen vor den bösen Blattern; denn es waren an den Zauberern ebensowohl böse Blattern als an allen Ägyptern.
ELB1871(i) 11 Und die Schriftgelehrten vermochten nicht vor Mose zu stehen wegen der Geschwüre; denn die Geschwüre waren an den Schriftgelehrten und an allen Ägyptern.
ELB1905(i) 11 Und die Schriftgelehrten vermochten nicht vor Mose zu stehen wegen der Geschwüre; denn die Geschwüre waren an den Schriftgelehrten und an allen Ägyptern.
DSV(i) 11 Alzo dat de tovenaars voor Mozes niet staan konden, vanwege de zweren; want aan de tovenaars waren zweren, en aan al de Egyptenaren.
Giguet(i) 11 Les magiciens eux-mêmes ne purent demeurer en présence de Moïse, à cause des ulcères, car il vint des ulcères aux magiciens dans toute l’Égypte.
DarbyFR(i) 11 Et les devins ne purent se tenir devant Moïse, à cause de l'ulcère; car l'ulcère était sur les devins et sur tous les Égyptiens.
Martin(i) 11 Et les magiciens ne purent se tenir devant Moïse, à cause des ulcères; car les magiciens avaient des ulcères, comme tous les Egyptiens.
Segond(i) 11 Les magiciens ne purent paraître devant Moïse, à cause des ulcères; car les ulcères étaient sur les magiciens, comme sur tous les Egyptiens.
SE(i) 11 Hasta que los magos no podían estar delante de Moisés a causa de la sarna, porque hubo sarna en los magos y en todos los egipcios.
ReinaValera(i) 11 Y los magos no podían estar delante de Moisés á causa de los tumores, porque hubo sarpullido en los magos y en todos los Egipcios.
JBS(i) 11 Hasta que los magos no podían estar delante de Moisés a causa de la sarna, porque hubo sarna en los magos y en todos los egipcios.
Albanian(i) 11 Dhe magjistarët nuk mundën të qëndronin para Moisiut për shkak të ulcerave, sepse magjistarët dhe tërë Egjiptasit ishin prekur nga ulcerat.
RST(i) 11 И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления,потому что воспаление было на волхвах и на всех Египтянах.
Arabic(i) 11 ولم يستطع العرافون ان يقفوا امام موسى من اجل الدمامل. لان الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين.
ArmenianEastern(i) 11 Մոգերը խոցերի պատճառով չէին կարողանում Մովսէսի առաջ կանգնել, որովհետեւ խոցեր առաջացան նաեւ մոգերի ու Եգիպտացիների ամբողջ երկրի մարդկանց վրայ:
Bulgarian(i) 11 И магьосниците не можаха да стоят пред Мойсей поради възпалението, защото възпалението беше на магьосниците, както на всичките египтяни.
Croatian(i) 11 Ni čarobnjaci se nisu mogli pojaviti pred Mojsijem, jer su i čarobnjaci, kao i ostali Egipćani, bili prekriveni čirevima.
BKR(i) 11 Aniž mohli čarodějníci státi před Mojžíšem pro vředy; nebo byli vředové na čarodějnících i na všech Egyptských.
Danish(i) 11 Og Koglerne kunde ikke bestaa for Mose, formedelst Bylderne; thi der var Bylder paa Koglerne og paa alle Ægyptere.
CUV(i) 11 行 法 術 的 在 摩 西 面 前 站 立 不 住 , 因 為 在 他 們 身 上 和 一 切 埃 及 人 身 上 都 有 這 瘡 。
CUVS(i) 11 行 法 术 的 在 摩 西 面 前 站 立 不 住 , 因 为 在 他 们 身 上 和 一 切 埃 及 人 身 上 都 冇 这 疮 。
Esperanto(i) 11 Kaj la sorcxistoj ne povis teni sin antaux Moseo pro la abscesoj, cxar la abscesoj estis sur la sorcxistoj kaj sur cxiuj Egiptoj.
Finnish(i) 11 Niin ettei noidatkaan saaneet seisoa Moseksen edessä paisumain tähden: sillä paisumat olivat niin noitain päällä, kuin kaikkien Egyptiläisten.
FinnishPR(i) 11 Eivätkä tietäjätkään voineet pitää puoliaan Moosesta vastaan paiseiden tähden, sillä paiseita oli tietäjissä samoin kuin kaikissa muissakin egyptiläisissä.
Haitian(i) 11 Ata majisyen yo pa t' kapab parèt devan Moyiz, paske yo te kouvri ak malenng tou tankou tout moun peyi Lejip yo.
Hungarian(i) 11 És az írástudók nem állhatnak vala Mózes elõtt a fekély miatt; mert fekély vala az írástudókon s mind az Égyiptombelieken.
Indonesian(i) 11 Para ahli sihir tidak bisa menghadap Musa karena seluruh badan mereka penuh bisul seperti orang-orang Mesir lainnya.
Italian(i) 11 E i Magi non poterono stare in piè davanti a Mosè, per cagion di quell’ulcere; perciocchè quell’ulcere erano sopra i Magi, come sopra tutti gli Egizj.
ItalianRiveduta(i) 11 E i magi non poteron stare dinanzi a Mosè, a motivo delle ulceri, perché le ulceri erano addosso ai magi come addosso a tutti gli Egiziani.
Korean(i) 11 술객도 독종으로 인하여 모세 앞에 서지 못하니 독종이 술객들로 부터 애굽 모든 사람에게 발하였음이라
Lithuanian(i) 11 Žyniai negalėjo pasirodyti Mozei, nes votys buvo ant jų ir visų egiptiečių.
PBG(i) 11 I nie mogli czarownicy stać przed Mojżeszem dla wrzodu; bo był wrzód na czarownikach i na wszystkich Egipczanach.
Portuguese(i) 11 Os magos não podiam manter-se diante de Moisés, por causa dos tumores; porque havia tumores nos magos, e em todos os egípcios.
Norwegian(i) 11 Og tegnsutleggerne kunde ikke holde stand mot Moses for byldenes skyld; for det var kommet bylder på tegnsutleggerne og på alle egypterne.
Romanian(i) 11 Vrăjitorii nu s'au putut arăta înaintea lui Moise, din pricina bubelor; căci bubele erau pe vrăjitori, ca şi pe toţi Egiptenii.``
Ukrainian(i) 11 А чарівники не могли стати перед Мойсеєм через гнояки, бо гнояк той був на чарівниках і на всіх єгиптянах.