Exodus 6:23

LXX_WH(i)
    23 G2983 V-AAI-3S ελαβεν G1161 PRT δε G2 N-PRI ααρων G3588 T-ASF την   N-PRI ελισαβεθ G2364 N-ASF θυγατερα G284 N-PRI αμιναδαβ G79 N-ASF αδελφην G3476 N-PRI ναασσων G846 D-DSM αυτω G1135 N-ASF γυναικα G2532 CONJ και G5088 V-AAI-3S ετεκεν G846 D-DSM αυτω G3588 T-ASM τον G5037 PRT τε   N-PRI ναδαβ G2532 CONJ και G10 N-PRI αβιουδ G2532 CONJ και G1648 N-PRI ελεαζαρ G2532 CONJ και   N-PRI ιθαμαρ
HOT(i) 23 ויקח אהרן את אלישׁבע בת עמינדב אחות נחשׁון לו לאשׁה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר׃
IHOT(i) (In English order)
  23 H3947 ויקח took H175 אהרן And Aaron H853 את   H472 אלישׁבע him Elisheba, H1323 בת daughter H5992 עמינדב of Amminadab, H269 אחות sister H5177 נחשׁון of Naashon, H802 לו לאשׁה to wife; H3205 ותלד and she bore H853 לו את   H5070 נדב him Nadab, H853 ואת   H30 אביהוא and Abihu, H853 את   H499 אלעזר Eleazar, H853 ואת   H385 איתמר׃ and Ithamar.
Vulgate(i) 23 accepit autem Aaron uxorem Elisabe filiam Aminadab sororem Naasson quae peperit ei Nadab et Abiu et Eleazar et Ithamar
Clementine_Vulgate(i) 23 Accepit autem Aaron uxorem Elisabeth filiam Aminadab, sororem Nahason, quæ peperit ei Nadab, et Abiu, et Eleazar, et Ithamar.
Wycliffe(i) 23 Sotheli Aaron took a wijf, Elizabeth, the douytir of Amynadab, the sistir of Naason, and sche childide to hym Nadab, and Abyu, and Eleazar, and Ythamar.
Tyndale(i) 23 And Aaron toke Elizaba doughter of Aminadab ad sister of Nahason, to wife: which bare him Nadab, Abehu, Eleazar and Ithamar.
Coverdale(i) 23 Aaron toke Elizaba ye doughter of Aminadab Nahassons sisters to wife, which bare him Nadab, Abihu, Eleasar, Ithamar.
MSTC(i) 23 And Aaron took Elisheba, daughter of Amminadab and sister of Nahshon, to wife: which bare him Nadab, Abihu, Eleazar and Ithamar.
Matthew(i) 23 And Aaron toke Elizaba daughter of Aminadab & sister of Nahason, to wife: which bare him Nadab, Abehu, Eleazar and Ithamar.
Great(i) 23 And Aaron toke Elizaba daughter of Aminadab and syster of Nahason, to wyfe: whych bare hym Nadab, and Abihu, Eleazar and Ithamar.
Geneva(i) 23 And Aaron tooke Elisheba daughter of Amminadab, sister of Nahashon to his wife, which bare him Nadab, and Abihu, Eleazar and Ithamar.
Bishops(i) 23 And Aaron toke Eliseba, daughter of Aminadab, and sister of Nahason to wyfe, whiche bare hym Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar
DouayRheims(i) 23 And Aaron took to wife Elizabeth the daughter of Aminadab, sister of Nahason, who bore him Nadab, and Abiu, and Eleazar, and Ithamar.
KJV(i) 23

And Aaron took him Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to wife; and she bare him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.

KJV_Cambridge(i) 23 And Aaron took him Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to wife; and she bare him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
Thomson(i) 23 And Aaron had taken to wife Elizabeth the daughter of Aminadab and the sister of Naason, and she bore to him Nadab and Abiud and Eleazar and Ithamar.
Webster(i) 23 And Aaron took him Elisheba daughter of Amminadab, sister of Naashon, for a wife; and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
Brenton(i) 23 And Aaron took to himself to wife Elisabeth daughter of Aminadab sister of Naasson, and she bore to him both Nadab and Abiud, and Eleazar and Ithamar.
Brenton_Greek(i) 23 Ἔλαβε δὲ Ἀαρὼν τὴν Ἐλισαβὲθ θυγατέρα Ἀμειναδὰβ, ἀδελφὴν Ναασσὼν, αὐτῷ γυναῖκα· καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τόν τε Ναδὰβ, καὶ Ἀβιοὺδ, καὶ τὸν Ἐλεάζαρ, καὶ Ἰθάμαρ.
Leeser(i) 23 And Aaron took himself Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Nachshon, for wife; and she bore unto him Nadab, and Abihu, Elazar, and Ithamar.
YLT(i) 23 And Aaron taketh Elisheba daughter of Amminadab, sister of Naashon, to himself for a wife, and she beareth to him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
JuliaSmith(i) 23 And Aaron will take Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to him for a wife; and she will bare to him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
Darby(i) 23 And Aaron took Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Nahshon, as wife; and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
ERV(i) 23 And Aaron took him Elisheba, the daughter of Amminadab, the sister of Nahshon, to wife; and she bare him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
ASV(i) 23 And Aaron took him Elisheba, the daughter of Amminadab, the sister of Nahshon, to wife; and she bare him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
JPS_ASV_Byz(i) 23 And Aaron took him Elisheba, the daughter of Amminadab, the sister of Nahshon, to wife; and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
Rotherham(i) 23 And Aaron took Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Nahshon, to himself to wife,—and she bare to him—Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
CLV(i) 23 Aaron took Elisheba, daughter of Amminadab and sister of Nahshon, as his wife; and she bore for him Nadab, Abihu, Eleazar and Ithamar.
BBE(i) 23 And Aaron took as his wife Elisheba, the daughter of Amminadab, the sister of Nahshon; and she gave birth to Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
MKJV(i) 23 And Aaron took Elisheba, the daughter of Amminadab, sister of Nahshon, for his wife. And she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
LITV(i) 23 And Aaron took Elisheba the daughter of Amminadab, the sister of Nahshon, to him for a wife. And she bore to him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
ECB(i) 23 And Aharon takes Eli Sheba daughter of Ammi Nadab, sister of Nahshon, to woman: and she births him Nadab and Abi Hu, El Azar and Iy Thamar.
ACV(i) 23 And Aaron took him Elisheba, the daughter of Amminadab, the sister of Nahshon, to wife, and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
WEB(i) 23 Aaron took Elisheba, the daughter of Amminadab, the sister of Nahshon, as his wife; and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
NHEB(i) 23 Aaron took Elisheba, the daughter of Amminadab, the sister of Nahshon, as his wife; and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
AKJV(i) 23 And Aaron took him Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to wife; and she bore him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
KJ2000(i) 23 And Aaron took him Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Nahshon, as wife; and she bore him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
UKJV(i) 23 And Aaron took him Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to wife; and she bare him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
EJ2000(i) 23 And Aaron took Elizabeth, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to wife; and she bore him Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar.
CAB(i) 23 And Aaron took for himself Elisabeth, daughter of Aminadab sister of Naasson, as a wife, and she bore to him Nadab, Abihu, Eleazar and Ithamar.
LXX2012(i) 23 And Aaron took to himself to wife Elisabeth daughter of Aminadab sister of Naasson, and she bore to him both Nadab and Abiud, and Eleazar and Ithamar.
NSB(i) 23 Aaron married Elisheba, the daughter of Amminadab, the sister of Nahshon, and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
ISV(i) 23 Then Aaron married Elisheba daughter of Amminadab, sister of Nahshon. She bore him Nadab, Abihu, Eleazer, and Ithamar.
LEB(i) 23 And Aaron took Elisheba the daughter of Amminadab, the sister of Nahshon, for himself as a wife, and she bore for him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
MLV(i) 23 And Aaron took him Elisheba, the daughter of Amminadab, the sister of Nahshon, as a wife and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
VIN(i) 23 Aaron married Elisheba, the daughter of Amminadab, the sister of Nahshon, and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
Luther1545(i) 23 Aaron nahm zum Weibe Eliseba, die Tochter Amminadabs, Nahassons Schwester; die gebar ihm Nadab, Abihu, Eleasar, Ithamar.
Luther1912(i) 23 Aaron nahm zum Weibe Eliseba, die Tochter Amminadabs, Nahessons Schwester; die gebar ihm Nadab, Abihu, Eleasar, Ithamar.
ELB1871(i) 23 Und Aaron nahm Elischeba, die Tochter Amminadabs, die Schwester Nachschons, sich zum Weibe; und sie gabar ihm Nadab und Abihu, Eleasar und Ithamar.
ELB1905(i) 23 Und Aaron nahm Elischeba, die Tochter Amminadabs, die Schwester Nachschons, sich zum Weibe; und sie gabar ihm Nadab und Abihu, Eleasar und Ithamar.
DSV(i) 23 En de zonen van Korah waren: Assir, en Elkana, en Abiasaf; dat zijn de huisgezinnen der Korachieten.
DarbyFR(i) 23 Et Aaron prit pour femme Élishéba, fille d'Amminadab, soeur de Nakhshon, et elle lui enfanta Nadab et Abihu, Éléazar, et Ithamar.
Martin(i) 23 Et Aaron prit pour femme Elisébah, fille de Hamminadab, soeur de Nahasson, qui lui enfanta Nadab, Abihu, Eléazar, et Ithamar.
Segond(i) 23 Aaron prit pour femme Elischéba, fille d'Amminadab, soeur de Nachschon; et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar.
SE(i) 23 Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón; la cual le dio a luz a Nadab, y a Abiú, y a Eleazar, y a Itamar.
ReinaValera(i) 23 Y tomóse Aarón por mujer á Elisabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón; la cual le parió á Nadab, y á Abiú, y á Eleazar, y á Ithamar.
JBS(i) 23 Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón; la cual le dio a luz a Nadab, y a Abiú, y a Eleazar, y a Itamar.
Albanian(i) 23 Aaroni mori për grua Elishebën, të bijën e Aminadabit dhe motër e Nahashonit; dhe ajo i lindi Nadabin, Abihun, Eleazarin dhe Ithamarin.
RST(i) 23 Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наассона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елеазара и Ифамара.
Arabic(i) 23 واخذ هرون أليشابع بنت عمّيناداب اخت نحشون زوجة له. فولدت له ناداب وابيهو والعازار وإيثامار.
ArmenianEastern(i) 23 Ահարոնն ամուսնացաւ Ամինադաբի դուստր, Նաասոնի քոյր Եղիսաբէթի հետ: Սա նրանից ունեցաւ Նաբադին, Աբիուդին, Եղիազարին ու Իթամարին:
Bulgarian(i) 23 И Аарон взе за жена Елисавета, дъщеря на Аминадав, сестра на Наасон, която му роди Надав и Авиуд, Елеазар и Итамар.
Croatian(i) 23 Aron se oženi Elišebom, kćerkom Aminadabovom, a sestrom Nahšonovom, koja mu rodi: Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.
BKR(i) 23 Pojal pak Aron Alžbětu, dceru Aminadabovu, sestru Názonovu, sobě za manželku; kterážto porodila jemu Nádaba, Abiu, Eleazara a Itamara.
Danish(i) 23 Og Aron tog Fliscba, Amminadabs Datter, Nahassons Søster, til Hustru, og hun fødte ham Nadab og Abihu, Eleasar og Ithamar.
CUV(i) 23 亞 倫 娶 了 亞 米 拿 達 的 女 兒 , 拿 順 的 妹 妹 , 以 利 沙 巴 為 妻 , 他 給 他 生 了 拿 答 、 亞 比 戶 、 以 利 亞 撒 、 以 他 瑪 。
CUVS(i) 23 亚 伦 娶 了 亚 米 拿 达 的 女 儿 , 拿 顺 的 妹 妹 , 以 利 沙 巴 为 妻 , 他 给 他 生 了 拿 答 、 亚 比 户 、 以 利 亚 撒 、 以 他 玛 。
Esperanto(i) 23 Aaron prenis al si Elisxeban, filinon de Aminadab kaj fratinon de Nahxsxon, kiel edzinon, kaj sxi naskis al li Nadabon kaj Abihun, Eleazaron kaj Itamaron.
Finnish(i) 23 Aaron otti itsellensä emännän Elitseban, Aminadabin tyttären, Nahassonin sisaren, joka hänelle synnytti Nadabin, Abihun, Eleatsarin ja Itamarin.
FinnishPR(i) 23 Ja Aaron otti vaimoksensa Eliseban, Amminadabin tyttären, Nahsonin sisaren, ja tämä synnytti hänelle Naadabin, Abihun, Eleasarin ja Iitamarin.
Haitian(i) 23 Arawon te marye ak Elicheba, pitit fi Aminadab, sè Nakchon. Elicheba te fè Nadab, Abiyou, Eleaza ak ltama pou Arawon.
Hungarian(i) 23 Áron pedig feleségûl vevé magának Elisebát, Aminádáb leányát, Nakhsón húgát s ez szûlé néki Nádábot, Abíhut, Eleázárt és Ithámárt.
Indonesian(i) 23 (6-22) Harun kawin dengan Eliseba, anak perempuan Aminadab; Eliseba juga bersaudara dengan Nahason. Eliseba melahirkan Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar.
Italian(i) 23 E Aaronne si prese per moglie Eliseba, figliuola di Amminadab, sorella di Nahasson; ed essa gli partorì Nadab, e Abihu, ed Eleazar, e Itamar.
ItalianRiveduta(i) 23 Aaronne prese per moglie Elisceba, figliuola di Amminadab, sorella di Nahashon; ed ella gli partorì Nadab, Abihu, Eleazar e Ithamar.
Korean(i) 23 아론이 암미나답의 딸 나손의 누이 엘리세바를 아내로 취하였고 그가 나답과, 아비후와, 엘르아살과, 이다말을 낳았으며
Lithuanian(i) 23 Aaronas vedė Elišebą, Aminadabo dukterį, Naasono seserį. Ji pagimdė Nadabą, Abihuvą, Eleazarą ir Itamarą.
PBG(i) 23 I pojął Aaron Elizabetę, córkę Aminadaba, siostrę Nasonowę, sobie za żonę, która mu urodziła Nadaba, i Abiu. Eleazara, i Itamara.
Portuguese(i) 23 Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasom; e ela lhe deu Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar.
Norwegian(i) 23 Aron tok Eliseba, Amminadabs datter, Nahsons søster, til hustru, og med henne fikk han Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar.
Romanian(i) 23 Aaron a luat de nevastă pe Elişeba, fata lui Aminadab, sora lui Nahşon; şi ea i -a născut pe Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
Ukrainian(i) 23 І взяв Аарон Елішеву, дочку Амінадавову, сестру Нахшонову, собі за жінку, і вона породила йому Надава, і Авігу, і Елеазара, і Ітамара.