Exodus 4:8

LXX_WH(i)
    8 G1437 CONJ εαν G1161 PRT δε G3165 ADV μη G4100 V-AAS-3P πιστευσωσιν G4771 P-DS σοι G3366 CONJ μηδε G1522 V-AAS-3P εισακουσωσιν G3588 T-GSF της G5456 N-GSF φωνης G3588 T-GSN του G4592 N-GSN σημειου G3588 T-GSN του G4413 A-GSNS πρωτου G4100 V-FAI-3P πιστευσουσιν G4771 P-DS σοι G3588 T-GSF της G5456 N-GSF φωνης G3588 T-GSN του G4592 N-GSN σημειου G3588 T-GSN του   A-GSN εσχατου
HOT(i) 8 והיה אם לא יאמינו לך ולא ישׁמעו לקל האת הראשׁון והאמינו לקל האת האחרון׃
IHOT(i) (In English order)
  8 H1961 והיה And it shall come to pass, H518 אם if H3808 לא they will not H539 יאמינו believe H3808 לך ולא thee, neither H8085 ישׁמעו hearken H6963 לקל to the voice H226 האת sign, H7223 הראשׁון of the first H539 והאמינו that they will believe H6963 לקל the voice H226 האת sign. H314 האחרון׃ of the latter
Vulgate(i) 8 si non crediderint inquit tibi neque audierint sermonem signi prioris credent verbo signi sequentis
Clementine_Vulgate(i) 8 Si non crediderint, inquit, tibi, neque audierint sermonem signi prioris, credent verbo signi sequentis.
Wycliffe(i) 8 The Lord seide, If thei schulen not bileue to thee, nether schulen here the word of the formere signe, thei schulen bileue to the word of the signe suynge;
Tyndale(i) 8 Yf they will not beleue the nether heare the voyce of the first token: yet will they beleue the voyce of the seconde toke
Coverdale(i) 8 Yf they wil not beleue the, ner heare ye voyce of the first token, yet shal they beleue the voyce of the seconde token.
MSTC(i) 8 "If they will not believe thee, neither hear the voice of the first token: yet will they believe the voice of the second token.
Matthew(i) 8 If they wyl not beleue the neither hear the voyce of the firste token: yet wyll they beleue the voyce of the second token.
Great(i) 8 Therfore yf they wyll not beleue the nether heare the voyce of the fyrst token, yet wyll they beleue for the voyce of the seconde token.
Geneva(i) 8 So shall it be, if they wil not beleeue thee, neither obey the voyce of ye first signe, yet shall they beleeue for the voyce of the seconde signe.
Bishops(i) 8 Therfore yf they wyll not beleue thee, neither heare ye voyce of the first signes, yet wyll they beleue for the voyce of the seconde signes
DouayRheims(i) 8 If they will not believe thee, saith he, nor hear the voice of the former sign, they will believe the word of the latter sign.
KJV(i) 8

And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.

KJV_Cambridge(i) 8 And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
Thomson(i) 8 Now if they will not believe thee nor hearken to the voice of the first sign, they will believe thee at the voice of the second sign.
Webster(i) 8 And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
Brenton(i) 8 And if they will not believe thee, nor hearken to the voice of the first sign, they will believe thee because of the voice of the second sign.
Brenton_Greek(i) 8 Ἐὰν δὲ μὴ πιστεύσωσί σοι, μηδὲ εἰσακούσωσι τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ πρώτου, πιστεύσουσί σοι τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ δευτέρου.
Leeser(i) 8 And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
YLT(i) 8 `—and it hath come to pass, if they do not give credence to thee, and hearken not to the voice of the first sign, that they have given credence to the voice of the latter sign.
JuliaSmith(i) 8 And it shall be if they will not believe in thee, and will not hear to the voice of the first sign, and they believed the voice of the latter sign.
Darby(i) 8 And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the other sign.
ERV(i) 8 And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
ASV(i) 8 And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
JPS_ASV_Byz(i) 8 And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
Rotherham(i) 8 thus shall it come to pass, if they will not believe thee, nor hearken to the voice of the first sign, then will they believe the voice of the next sign;
CLV(i) 8 Hence it will come to be should they not believe you nor hearken to the voice of the first sign, they may believe the voice of the latter sign.
BBE(i) 8 And if they do not have faith in you or give ear to the voice of the first sign, they will have faith in the second sign.
MKJV(i) 8 And it will be, if they will not believe you, neither listen to the voice of the first sign, then they will believe the voice of the latter sign.
LITV(i) 8 And it shall be, if they will not believe you and will not listen to the voice of the first sign, that they will believe the latter sign.
ECB(i) 8 And so be it, if they neither trust you, nor hearken to the voice of the first sign, that they trust the voice of the latter sign:
ACV(i) 8 And it shall come to pass, if they will not believe thee, nor hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
WEB(i) 8 “It will happen, if they will not believe you or listen to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
NHEB(i) 8 "It will happen, if they will neither believe you nor listen to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
AKJV(i) 8 And it shall come to pass, if they will not believe you, neither listen to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
KJ2000(i) 8 And it shall come to pass, if they will not believe you, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
UKJV(i) 8 And it shall come to pass, if they will not believe you, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
EJ2000(i) 8 And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
CAB(i) 8 And if they will not believe you, nor heed the message of the first sign, they will believe you because of the message of the second sign.
LXX2012(i) 8 And if they will not believe you, nor listen to the voice of the first sign, they will believe you [because] of the voice of the second sign.
NSB(i) 8 Jehovah said: »If they will not believe you or be convinced by the first sign, then this one will convince them.
ISV(i) 8 "Then if they don't believe you and respond to the first sign, they may respond to the second sign.
LEB(i) 8 "And* if they do not believe you and they will not listen to the voice of the former sign, then they will believe the voice of the latter sign.
MLV(i) 8 And it will happen, if they will not believe you, nor listen to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
VIN(i) 8 "Then if they don't believe you and respond to the first sign, they may respond to the second sign.
Luther1545(i) 8 Wenn sie dir nun nicht werden glauben noch deine Stimme hören bei einem Zeichen, so werden sie doch glauben deiner Stimme bei dem andern Zeichen.
Luther1912(i) 8 Wenn sie dir nun nicht werden glauben noch deine Stimme hören bei dem einen Zeichen, so werden sie doch glauben deine Stimme bei dem andern Zeichen.
ELB1871(i) 8 Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, so werden sie der Stimme des anderen Zeichens glauben.
ELB1905(i) 8 Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, so werden sie der Stimme des anderen Zeichens glauben.
DSV(i) 8 En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, noch naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven.
Giguet(i) 8 Et Dieu dit: S’ils ne te croient point et ne se rendent pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second.
DarbyFR(i) 8 Et il arrivera que, s'ils ne te croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix de l'autre signe.
Martin(i) 8 Mais s'il arrive qu'ils ne te croient point, et qu'ils n'obéissent point à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second signe.
Segond(i) 8 S'ils ne te croient pas, dit l'Eternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe.
SE(i) 8 Si aconteciere, que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera.
ReinaValera(i) 8 Si aconteciere, que no te creyeren, ni obedecieren á la voz de la primera señal, creerán á la voz de la postrera.
JBS(i) 8 Si aconteciere, que no te creyeren, ni oyeren la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera.
Albanian(i) 8 "Tani ka për të ndodhur që, po të jetë se nuk të besojnë dhe nuk e dëgjojnë zërin e shenjës së parë, do të besojnë zërin e shenjës së dytë.
RST(i) 8 Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого;
Arabic(i) 8 فيكون اذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الاولى انهم يصدقون صوت الآية الاخيرة.
ArmenianEastern(i) 8 Աստուած ասաց. «Եթէ չհաւատան քեզ եւ չունկնդրեն առաջին նշանի ձայնին, ապա կը հաւատան քո երկրորդ նշանին:
Bulgarian(i) 8 Ако не ти повярват и не послушат гласа на първото знамение, ще повярват поради гласа на другото знамение.
Croatian(i) 8 "Ako ti ne povjeruju i ne prihvate poruku prvoga znamenja, povjerovat će poruci drugoga znamenja.
BKR(i) 8 I budeť, jestliže neuvěří tobě, a neposlechnou hlasu a znamení prvního, uvěří hlasu a znamení druhému.
Danish(i) 8 Og let skal ske, dersom de ikke ville tro dig eller adlyde din Røst ved det første Tegn, da skulle de tro din Røst ved det andet Tegn.
CUV(i) 8 又 說 : 倘 或 他 們 不 聽 你 的 話 , 也 不 信 頭 一 個 神 蹟 , 他 們 必 信 第 二 個 神 蹟 。
CUVS(i) 8 又 说 : 倘 或 他 们 不 听 你 的 话 , 也 不 信 头 一 个 神 蹟 , 他 们 必 信 第 二 个 神 蹟 。
Esperanto(i) 8 kaj se ili ne kredos al vi kaj ne auxskultos la vocxon de la unua signo, ili kredos al la vocxo de la alia signo.
Finnish(i) 8 Ja on tapahtuva, jollei he sinua usko, eikä ole kuuliaiset sinun äänelles yhden ihmeen tähden, niin he uskovat sinun äänes toisen ihmeen tähden.
FinnishPR(i) 8 Herra sanoi: "Jos he eivät usko sinua eivätkä tottele ensimmäistä tunnustekoa, niin he uskovat toisen tunnusteon.
Haitian(i) 8 Seyè a di Moyiz: -Si apre ou fin fè premye mirak la, ou wè yo pa vle kwè ou, yo pa vle koute ou, y'a kwè ou lè w'a fè dezyèm mirak sa a.
Hungarian(i) 8 És ha úgy lenne, hogy nem hisznek néked és nem hallgatnak az elsõ jel szavára, majd hisznek a második jel szavának.
Indonesian(i) 8 Kata TUHAN, "Kalau mereka tidak mau percaya kepadamu, atau tidak yakin sesudah melihat keajaiban yang pertama, maka keajaiban ini akan membuat mereka percaya.
Italian(i) 8 Se dunque, disse il Signore, non ti credono, e non ubbidiscono alla tua voce al primo segno, ubbidiranno alla tua voce, al secondo segno.
ItalianRiveduta(i) 8 "Or avverrà, disse l’Eterno, che, se non ti crederanno e non daranno ascolto alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno;
Korean(i) 8 여호와께서 가라사대 그들이 너를 믿지 아니하며 그 처음 이적의 표징을 받지 아니하여도 둘째 이적의 표징은 믿으리라
Lithuanian(i) 8 “Jeigu jie netikės tavimi ir nekreips dėmesio į pirmojo ženklo balsą, tai jie patikės kito ženklo balsu.
PBG(i) 8 I stanie się, jeźlić nie uwierzą i nie usłuchają głosu znaku pierwszego, tedy uwierzą głosowi znaku pośledniego.
Portuguese(i) 8 E sucederá que, se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão ao segundo sinal.
Norwegian(i) 8 Om de nu ikke tror dig eller akter på det første tegn, så vil de da visst tro på det andre tegn.
Romanian(i) 8 ,Dacă nu te vor crede,` a zis Domnul,,şi nu vor asculta de glasul celui dintîi semn, vor crede glasul celui de al doilea semn.
Ukrainian(i) 8 І станеться, коли не повірять тобі, і не послухають голосу першої ознаки, то повірять голосу ознаки наступної.