Exodus 29:9

ABP_GRK(i)
  9 G2532 και G2224 ζώσεις G1473 αυτούς G3588 ταις G2223 ζώναις G2532 και G4060 περιθήσεις G1473 αυτοίς G3588 τας G2787.1 κιδάρεις G2532 και G1510.8.3 έσται G1473 αυτοίς G2405 ιερατεία G1699 εμοί G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G2532 και G5048 τελειώσεις G3588 τας G5495 χείρας G* Ααρών G2532 και G3588 τας G5495 χείρας G3588 των G5207 υιών αυτού G1473  
LXX_WH(i)
    9 G2532 CONJ και G2224 V-FAI-2S ζωσεις G846 D-APM αυτους G3588 T-DPF ταις G2223 N-DPF ζωναις G2532 CONJ και G4060 V-FAI-2S περιθησεις G846 D-DPM αυτοις G3588 T-APF τας   N-APF κιδαρεις G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G846 D-DPM αυτοις G2405 N-NSF ιερατεια G1473 P-DS εμοι G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G165 N-ASM αιωνα G2532 CONJ και G5048 V-FAI-2S τελειωσεις G3588 T-APF τας G5495 N-APF χειρας G2 N-PRI ααρων G2532 CONJ και G3588 T-APF τας G5495 N-APF χειρας G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G846 D-GSM αυτου
HOT(i) 9 וחגרת אתם אבנט אהרן ובניו וחבשׁת להם מגבעת והיתה להם כהנה לחקת עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו׃
IHOT(i) (In English order)
  9 H2296 וחגרת And thou shalt gird H853 אתם   H73 אבנט them with girdles, H175 אהרן Aaron H1121 ובניו and his sons, H2280 וחבשׁת and put H1992 להם   H4021 מגבעת the bonnets H1961 והיתה shall be H1992 להם   H3550 כהנה on them: and the priest's office H2708 לחקת statute: H5769 עולם theirs for a perpetual H4390 ומלאת and thou shalt consecrate H3027 יד and thou shalt consecrate H175 אהרן Aaron H3027 ויד   H1121 בניו׃ and his sons.
Vulgate(i) 9 Aaron scilicet et liberos eius et inpones eis mitras eruntque sacerdotes mei in religione perpetua postquam initiaveris manus eorum
Clementine_Vulgate(i) 9 Aaron scilicet et liberos ejus, et impones eis mitras: eruntque sacerdotes mihi religione perpetua. Postquam initiaveris manus eorum,
Wycliffe(i) 9 and thou schalt girde Aaron and hise sones with a girdil; and thou schalt sette mytris on hem; and thei schulen be my preestis bi euerlastynge religioun. After that thou hast halewid `the hondis of hem,
Tyndale(i) 9 ad gerth them with girdels: as well Aaron as his sonnes, And put the bonettes on them that the preastes office maye be theirs for a perpetuall lawe.And fyll the handes of Aaron and of hys sonnes,
Coverdale(i) 9 & put the albes vpon them, and gyrde both Aaron & them with gyrdles, & set the bonettes vpon their heades, that they maye haue the presthode for a perpetuall custome. And thou shalt fyll the hades of Aaron and his sonnes,
MSTC(i) 9 and girth them with girdles: as well Aaron as his sons. And put the bonnets on them that the priest's office may be theirs for a perpetual law. And fill the hands of Aaron and of his sons,
Matthew(i) 9 & gyrd them with gyrdels: as well Aaron as his sonnes. And put the bonettes on them that the priestes office maye be theirs for a perpetuall lawe. And fyl the handes of Aaron and of hys sonnes,
Great(i) 9 and put albes vpon them, and gyrd them with gyrdels, aswell Aaron, as his sonnes. And put the myters on them, and the preastes office shalbe theirs for a perpetuall lawe. And thou shalt fyll the handes of Aaron and of his sonnes:
Geneva(i) 9 And shalt girde them with girdles, both Aaron and his sonnes: and shalt put the bonets on them, and the Priestes office shalbe theirs for a perpetuall lawe: thou shalt also fill the hands of Aaron, and the hands of his sonnes.
Bishops(i) 9 And gyrde them with gyrdels, aswell Aaron as his sonnes, and put the bonnettes on them, and the priestes office shalbe theirs for a perpetuall lawe, and thou shalt fill the handes of Aaron, and the handes of his sonnes
DouayRheims(i) 9 To wit, Aaron and his children, and thou shalt put mitres upon them; and they shall be priests to me by a perpetual ordinance. After thou shalt have consecrated their hands,
KJV(i) 9

And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and put the bonnets on them: and the priest's office shall be theirs for a perpetual statute: and thou shalt consecrate Aaron and his sons.

KJV_Cambridge(i) 9 And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and put the bonnets on them: and the priest's office shall be theirs for a perpetual statute: and thou shalt consecrate Aaron and his sons.
Thomson(i) 9 and gird them with girdles and put the tiaras on them. And the office of serving me as priests shall be theirs for ever. Then thou shalt consecrate the bands of Aaron, and the bands of his sons;
Webster(i) 9 And thou shalt gird them with girdles (Aaron and his sons) and put the bonnets on them; and the priest's office shall be theirs for a perpetual statute: and thou shalt consecrate Aaron and his sons.
Brenton(i) 9 And thou shalt gird them with the girdles, and put the tires upon them, and they shall have a priestly office to me for ever; and thou shalt fill the hands of Aaron and the hands of his sons.
Brenton_Greek(i) 9 Καὶ ζώσεις αὐτοὺς ταῖς ζώναις, καὶ περιθήσεις αὐτοῖς τὰς κιδάρεις· καὶ ἔσται αὐτοῖς ἱερατεία μοι εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ τελειώσεις Ἀαρὼν τὰς χεῖρας αὐτοῦ, καὶ τὰς χεῖρας τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
Leeser(i) 9 And thou shalt gird them with the girdles, Aaron and his sons, and bind the bonnets on them; and the priest’s office shall be theirs for a perpetual statute: and thus shalt thou consecrate Aaron and his sons.
YLT(i) 9 and hast girded them with a girdle (Aaron and his sons), and hast bound on them bonnets; and the priesthood hath been theirs by a statute age-during, and thou hast consecrated the hand of Aaron, and the hand of his sons,
JuliaSmith(i) 9 And gird them with girdles, Aaron and his sons, and bind to them turbans; and the priesthood shall be to them for a law forever: and fill the hand of Aaron and the hand of his sons.
Darby(i) 9 And thou shalt gird them with the girdle -- Aaron and his sons, and bind the high caps on them; and the priesthood shall be theirs for an everlasting statute; and thou shalt consecrate Aaron and his sons.
ERV(i) 9 And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and bind headtires on them: and they shall have the priesthood by a perpetual statute: and thou shalt consecrate Aaron and his sons.
ASV(i) 9 And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and bind head-tires on them: and they shall have the priesthood by a perpetual statute: and thou shalt consecrate Aaron and his sons.
JPS_ASV_Byz(i) 9 And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and bind head-tires on them; and they shall have the priesthood by a perpetual statute; and thou shalt consecrate Aaron and his sons.
Rotherham(i) 9 and thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and twist round for them caps, so shall they have priesthood by a statute age-abiding,—so shalt thou install, Aaron and his sons.
CLV(i) 9 Then you will gird them with sashes, Aaron and his sons, and bind up caps on them, so that the priesthood comes to be theirs for an eonian statute when you have filled the hand of Aaron and the hands of his sons.
BBE(i) 9 And put the linen bands round Aaron and his sons, and the head-dresses on them, to make them priests by my order for ever: so you are to make Aaron and his sons holy to me.
MKJV(i) 9 And you shall gird them with girdles, Aaron and his sons, and bind turbans on them. And the priest's office shall be theirs for an everlasting statute. And you shall consecrate Aaron and his sons.
LITV(i) 9 And you shall gird them with girdles, Aaron and his sons; and you shall bind on bonnets for them; and it shall be a never ending statute for them in the priest's office. And you shall consecrate Aaron and his sons.
ECB(i) 9 and gird Aharon and his sons with girdles and bind the turbans on them: and the priesthood becomes theirs for an eternal statute: and fill the hand of Aharon and the hand of his sons.
ACV(i) 9 And thou shall gird them with sashes, Aaron and his sons, and bind head-coverings on them. And they shall have the priesthood by a perpetual statute. And thou shall consecrate Aaron and his sons.
WEB(i) 9 You shall clothe them with belts, Aaron and his sons, and bind headbands on them. They shall have the priesthood by a perpetual statute. You shall consecrate Aaron and his sons.
NHEB(i) 9 You shall dress them with belts, Aaron and his sons, and bind headbands on them: and they shall have the priesthood by a perpetual statute: and you shall consecrate Aaron and his sons.
AKJV(i) 9 And you shall gird them with girdles, Aaron and his sons, and put the bonnets on them: and the priest's office shall be theirs for a perpetual statute: and you shall consecrate Aaron and his sons.
KJ2000(i) 9 And you shall gird them with belts, Aaron and his sons, and put the turbans on them: and the priest's office shall be theirs for a perpetual statute: and you shall consecrate Aaron and his sons.
UKJV(i) 9 And you shall gird them with girdles, Aaron and his sons, and put the bonnets on them: and the priest's office shall be theirs for a perpetual statute: and you shall consecrate Aaron and his sons.
EJ2000(i) 9 And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and bind the tiaras on them; and the priest’s office shall be theirs for a perpetual statute; and thou shalt fill the hands Aaron and his sons.
CAB(i) 9 And you shall gird them with sashes, and put the hats upon them, and they shall have a priestly office unto Me forever; and you shall fill the hands of Aaron and the hands of his sons.
LXX2012(i) 9 And you shall gird them with the girdles, and put the tires upon them, and they shall have a priestly office to me for ever; and you shall fill the hands of Aaron and the hands of his sons.
NSB(i) 9 »Then ordain them, because they and their descendants will have a long lasting priesthood.
ISV(i) 9 You shall gird Aaron and his sons with sashes and tie headdresses on them. The priesthood shall belong to them by perpetual ordinance, and you shall ordain Aaron and his sons.
LEB(i) 9 And you will gird Aaron and his sons with sashes and wrap headdresses on them. And priesthood will be theirs as a lasting rule, and you will ordain Aaron and his sons.*
MLV(i) 9 And you will gird them with sashes, Aaron and his sons and bind head-coverings on them. And they will have the priesthood by a everlasting statute. And you will consecrate Aaron and his sons.
VIN(i) 9 And you will gird Aaron and his sons with sashes and wrap headdresses on them. And priesthood will be theirs as a lasting rule, and you will ordain Aaron and his sons.
Luther1545(i) 9 und beide Aaron und auch sie mit Gürteln gürten und ihnen die Hauben aufbinden, daß sie das Priestertum haben zu ewiger Weise. Und sollst Aaron und seinen Söhnen die Hände füllen
Luther1912(i) 9 und beide, Aaron und auch sie, mit Gürteln gürten und ihnen die Hauben aufbinden, daß sie das Priestertum haben zu ewiger Weise. Und sollst Aaron und seinen Söhnen die Hände füllen,
ELB1871(i) 9 und umgürte sie mit dem Gürtel, Aaron und seine Söhne, und binde ihnen die hohen Mützen um; und das Priestertum sei ihnen zu einer ewigen Satzung. Und du sollst Aaron und seine Söhne weihen.
ELB1905(i) 9 und umgürte sie mit dem Gürtel, Aaron und seine Söhne, und binde ihnen die hohen Mützen um; und das Priestertum sei ihnen zu einer ewigen Satzung. Und du sollst Aaron und seine Söhne weihen.
DSV(i) 9 En gij zult hen met den gordel omgorden, namelijk Aäron en zijn zonen; en gij zult hun de mutsen opbinden, opdat zij het priesterambt hebben tot een eeuwige inzetting. Voorts zult gij de hand van Aäron vullen, en de hand zijner zonen.
Giguet(i) 9 Tu les ceindras de leurs ceintures, tu leur poseras les mitres sur la tête, et ils seront mes prêtres à jamais; et tu consacreras les mains d’Aaron el de ses fils.
DarbyFR(i) 9 et tu les ceindras de la ceinture, Aaron et ses fils, et tu leur attacheras les bonnets; et la sacrificature sera pour eux un statut perpétuel: et tu consacreras Aaron et ses fils.
Martin(i) 9 Et tu les ceindras du baudrier, Aaron, dis-je, et ses fils, et tu leur attacheras des calottes; et ils posséderont la Sacrificature par ordonnance perpétuelle; et tu consacreras ainsi Aaron et ses fils.
Segond(i) 9 Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils.
SE(i) 9 Y les ceñirás el cinto, a Aarón y a sus hijos, y les atarás los chapeos (tiaras), y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo; y llenarás las manos de Aarón y de sus hijos.
ReinaValera(i) 9 Y les ceñirás el cinto, á Aarón y á sus hijos, y les atarás los chapeos (tiaras), y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo: y henchirás las manos de Aarón y de sus hijos.
JBS(i) 9 Y les ceñirás el cinto, a Aarón y a sus hijos, y les atarás los chapeos (tiaras), y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo; y llenarás las manos de Aarón y de sus hijos.
Albanian(i) 9 Do t'u ngjeshësh Aaronit dhe bijve të tij brezat dhe do të vësh mbi ta mbulesa kokash; priftëria do t'iu përkasë atyre për gjithë jetën. Kështu do të shugurosh Aaronin dhe bijtë e tij.
RST(i) 9 и опояшь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки ибудет им принадлежать священство по уставу на веки; и наполни руки Аарона и сынов его.
Arabic(i) 9 وتنطّقهم بمناطق هرون وبنيه. وتشدّ لهم قلانص. فيكون لهم كهنوت فريضة ابدية. وتملأ يد هرون وايدي بنيه
ArmenianEastern(i) 9 Ահարոնի ու նրա որդիների մէջքին կը կապես գօտիները, ապարօշները կը դնես նրանց գլխին եւ նրանց քահանայութիւնը ինձ համար յաւիտենական կը լինի: Այսպէս կը սրբագործես դու Ահարոնին ու նրա որդիներին:
Bulgarian(i) 9 и да ги опашеш с пояси -- Аарон и синовете му -- и да им сложиш тюрбани. И свещенството ще бъде тяхно по вечна наредба. Така да посветиш Аарон и синовете му.
Croatian(i) 9 opaši ih u pasove i obvij im turbane. Svećeništvo neka im pripada vječnom uredbom. Tako posveti Arona i njegove sinove!"
BKR(i) 9 A zopasuješ je pasy, Arona i syny jeho, a vstavíš jim čepičky na hlavu. I budouť míti kněžství řádem věčným; a posvětíš ruky Aronovy a ruky synů jeho.
Danish(i) 9 Og du skal binde Bæltet om dem, om Aron og hans Sønner, og binde høje Huer paa dem, at de skulle have Præstedømme til en evig Skik; og du skal fylde Arons Haand og hans Sønners Haand.
CUV(i) 9 給 亞 倫 和 他 兒 子 束 上 腰 帶 , 包 上 裹 頭 巾 , 他 們 就 憑 永 遠 的 定 例 得 了 祭 司 的 職 任 。 又 要 將 亞 倫 和 他 兒 子 分 別 為 聖 。
CUVS(i) 9 给 亚 伦 和 他 儿 子 束 上 腰 带 , 包 上 裹 头 巾 , 他 们 就 凭 永 远 的 定 例 得 了 祭 司 的 职 任 。 又 要 将 亚 伦 和 他 儿 子 分 别 为 圣 。
Esperanto(i) 9 Kaj zonu ilin per zono, Aaronon kaj liajn filojn, kaj alligu sur ili mitrojn, por ke al ili apartenu la pastreco laux eterna legxo; kaj konsekru Aaronon kaj liajn filojn.
Finnish(i) 9 Ja sinun pitää vyöttämän heidän vyöllä, sekä Aaronin että hänen poikansa, ja paneman hiipat heidän päähänsä, että heillä olis pappeus ijankaikkiseksi säädyksi: ja sinun pitää täyttämän Aaronin käden ja hänen poikainsa käden.
FinnishPR(i) 9 Ja vyötä heidät vyöllä, sekä Aaron että hänen poikansa, ja sido päähineet heidän päähänsä, että pappeus olisi heillä ikuisena säätynä. Vihi näin virkaansa Aaron ja hänen poikansa.
Haitian(i) 9 W'a pase sentiwon nan ren yo, w'a mete bonnèt yo nan tèt yo. Se yo menm k'ap sèvi m' prèt dapre yon lwa ki la pou tout tan. Se konsa w'a bay Arawon ak pitit gason l' yo pouvwa pou fè sèvis Bondye.
Hungarian(i) 9 És övezd körûl õket övvel, Áront és az õ fiait, és tégy a fejökre süvegeket is, hogy övék legyen a papság örök rendelés szerint. Így iktasd be tisztökbe Áront és fiait.
Indonesian(i) 9 dan ikat pinggang pada mereka, lalu taruhlah serban di kepala mereka. Begitulah caranya mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Mereka dan keturunan mereka harus melayani Aku sebagai imam untuk selama-lamanya.
Italian(i) 9 E cingi Aaronne e i suoi figliuoli con le cinture; e allaccia loro le mitrie; e sia loro il sacerdozio per istatuto perpetuo. Così consacra Aaronne e i suoi figliuoli.
ItalianRiveduta(i) 9 Cingerai Aaronne e i suoi figliuoli con delle cinture, e assicurerai sul loro capo delle tiare; e il sacerdozio apparterrà loro per legge perpetua. Così consacrerai Aaronne e i suoi figliuoli.
Korean(i) 9 아론과 그 아들들에게 띠를 띠우며 관을 씌워서 제사장의 직분을 그들에게 맡겨 영원한 규례가 되게 하라 너는 이같이 아론과 그 아들들에게 위임하여 거룩하게 할지니라 !
Lithuanian(i) 9 apjuosi juostomis, uždėsi kunigiškus gobtuvus, ir jie tarnaus man kunigais per amžius. Ir tu pašventinsi Aaroną ir jo sūnus.
PBG(i) 9 I opaszesz je pasem, Aarona i syny jego, a włożysz na nie czapki, i będą mieli kapłaństwo ustawą wieczną; poświęcisz też ręce Aaronowe, i ręce synów jego.
Portuguese(i) 9 e os cingirás com cintos, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras. Por estatuto perpétuo eles terão o sacerdócio; consagrarás, pois, a Arão e a seus filhos.
Norwegian(i) 9 og spenne beltet om dem - både om Aron og hans sønner - og binde de høie huer på dem, og de skal ha prestedømmet som en evig rett. Så skal du fylle Arons hånd og hans sønners hånd.
Romanian(i) 9 Să încingi pe Aaron şi pe fiii lui cu un brîu, şi să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoţia va fi a lor printr'o lege vecinică. Astfel să închini pe Aaron şi pe fiii lui în slujba Mea.
Ukrainian(i) 9 І попідперізуєш їх поясом, Аарона та синів його, і наложиш їм покриття голови, і буде для них священство на вічну постанову. І рукоположиш Аарона та синів його.