Exodus 10:1

LXX_WH(i)
    1   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς   N-ASM μωυσην G3004 V-PAPNS λεγων G1525 V-AAD-2S εισελθε G4314 PREP προς G5328 N-PRI φαραω G1473 P-NS εγω G1063 PRT γαρ G4645 V-AAI-1S εσκληρυνα G846 D-GSM αυτου G3588 T-ASF την G2588 N-ASF καρδιαν G2532 CONJ και G3588 T-GPM των G2324 N-GPM θεραποντων G846 D-GSM αυτου G2443 CONJ ινα G1836 ADV εξης   V-AAS-3S επελθη G3588 T-APN τα G4592 N-APN σημεια G3778 D-APN ταυτα G1909 PREP επ G846 D-APM αυτους
HOT(i) 1 ויאמר יהוה אל משׁה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שׁתי אתתי אלה בקרבו׃
Vulgate(i) 1 et dixit Dominus ad Mosen ingredere ad Pharao ego enim induravi cor eius et servorum illius ut faciam signa mea haec in eo
Clementine_Vulgate(i) 1 Et dixit Dominus ad Moysen: Ingredere ad Pharaonem: ego enim induravi cor ejus, et servorum illius, ut faciam signa mea hæc in eo:
Wycliffe(i) 1 And the Lord seide to Moises, Entre thou to Farao, for Y haue maad hard the herte of hym, and of hise seruauntis, that Y do these signes `of me in hym;
Tyndale(i) 1 The Lorde sayde vnto Moses: goo vnto Pharao, neuerthelesse I haue hardened his harte and the hertes of his servauntes, that I mighte shewe these my sygnes amongest the
Coverdale(i) 1 And the LORDE saide vnto Moses: Go in vnto Pharao, for I haue hardened his hert & the hertes of his seruautes, yt I might do these my tokes amonge the,
MSTC(i) 1 The LORD said unto Moses, "Go unto Pharaoh; nevertheless I have hardened his heart and the hearts of his servants, that I might show these, my signs, amongst them,
Matthew(i) 1 The Lord sayed vnto Moses: go vnto Pharao: neuerthelesse I haue hardened hys herte, & the hertes of hys seruauntes, that I myght shew these my signes amongest them,
Great(i) 1 And the Lorde sayde vnto Moses: go in vnto Pharao: for I haue hardened his herte and the herte of hys seruauntes, that I might put these my sygnes amongest them:
Geneva(i) 1 Againe the Lord saide vnto Moses, Goe to Pharaoh: for I haue hardened his heart, and the heart of his seruants, that I might worke these my miracles in the middes of his realme,
Bishops(i) 1 And the Lorde sayde vnto Moyses, go in vnto Pharao: for I haue hardened his heart, & the heart of his seruauntes, that I might shewe these my signes before hym
DouayRheims(i) 1 And the Lord said to Moses: Go in to Pharao; for I have hardened his heart, and the heart of his servants: that I may work these my signs in him,
KJV(i) 1

And the LORD said unto Moses, Go in unto Pharaoh: for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I might show these my signs before him:

KJV_Cambridge(i) 1 And the LORD said unto Moses, Go in unto Pharaoh: for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I might shew these my signs before him:
Thomson(i) 1 then the Lord spake to Moses saying, Go to Pharao, for I have suffered the heart of him and his attendants to continue stubborn that these my signs might come upon them in succession,
Webster(i) 1 And the LORD said to Moses, Go in to Pharaoh: for I have hardened his heart, and the heart of his servants; that I might show these my signs before him:
Brenton(i) 1 And the Lord spoke to Moses, saying, Go in to Pharao: for I have hardened his heart and the heart of his servants, that these signs may come upon them; in order
Brenton_Greek(i) 1 Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, εἴσελθε πρὸς Φαραὼ, ἐγὼ γὰρ ἐσκλήρυνα αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, ἵνα ἑξῆς ἐπέλθῃ τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπʼ αὐτούς·
Leeser(i) 1 And the Lord said unto Moses, Go in unto Pharaoh; for I have hardened his heart, and the heart of his servants, in order that I might display these my signs in the midst of them:
YLT(i) 1 And Jehovah saith unto Moses, `Go in unto Pharaoh, for I have declared hard his heart, and the heart of his servants, so that I set these My signs in their midst,
JuliaSmith(i) 1 And Jehovah will say to Moses, Go to Pharaoh: for I made his heart heavy, and the heart of his servants; for sake of my setting these my signs within him.
Darby(i) 1 And Jehovah said to Moses, Go in unto Pharaoh; for I have hardened his heart, and the heart of his bondmen, that I might do these my signs in their midst,
ERV(i) 1 And the LORD said unto Moses, Go in unto Pharaoh: for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I might shew these my signs in the midst of them:
ASV(i) 1 And Jehovah said unto Moses, Go in unto Pharaoh: for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I may show these my signs in the midst of them,
JPS_ASV_Byz(i) 1 And the LORD said unto Moses: 'Go in unto Pharaoh; for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I might show these My signs in the midst of them;
Rotherham(i) 1 Then said Yahweh unto Moses, Go in unto Pharaoh,—for, I, have suffered his heart to be dull and the heart of his servants, that I may show these my signs, in their midst;
CLV(i) 1 Yahweh said to Moses: Enter to Pharaoh, for I have made his heart glory and the hearts of his servants that I may set these My signs among them,
BBE(i) 1 And the Lord said to Moses, Go in to Pharaoh: for I have made his heart and the hearts of his servants hard, so that I may let my signs be seen among them:
MKJV(i) 1 And Jehovah said to Moses, Go in to Pharaoh, for I have hardened his heart and the heart of his servants, so that I might show these My signs before him,
LITV(i) 1 And Jehovah said to Moses, Go in to Pharaoh, for I have hardened his heart and the heart of his servants, so that I may set these signs of Mine in their midst;
ECB(i) 1 And Yah Veh says to Mosheh, Go in to Paroh: for I callous his heart and the heart of his servants so as to set these my signs in his midst:
ACV(i) 1 And LORD said to Moses, Go in to Pharaoh, for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I may show these my signs in the midst of them,
WEB(i) 1 Yahweh said to Moses, “Go in to Pharaoh, for I have hardened his heart and the heart of his servants, that I may show these my signs among them;
NHEB(i) 1 The LORD said to Moses, "Go in to Pharaoh, for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I may show these my signs in the midst of them,
AKJV(i) 1 And the LORD said to Moses, Go in to Pharaoh: for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I might show these my signs before him:
KJ2000(i) 1 And the LORD said unto Moses, Go in unto Pharaoh: for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I might show these my signs before him:
UKJV(i) 1 And the LORD said unto Moses, Go in unto Pharaoh: for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I might show these my signs before him:
EJ2000(i) 1 ¶ And the LORD said unto Moses, Go in unto Pharaoh for I have hardened his heart and the heart of his slaves that I might show these my signs among them
CAB(i) 1 And the Lord spoke to Moses, saying, Go in to Pharaoh; for I have hardened his heart and the heart of his servants, that these signs may come upon them; in order
LXX2012(i) 1 And the Lord spoke to Moses, saying, Go in to Pharao: for I have hardened his heart and the heart of his servants, that these signs may come upon them; in order
NSB(i) 1 Jehovah told Moses: »Go back to the king. I have made him and his officials stubborn, so that I could work these signs.
ISV(i) 1 Then the LORD said to Moses, "Go to Pharaoh, for I've hardened his heart and the hearts of his officials in order to perform these signs of mine among them,
LEB(i) 1 And Yahweh said to Moses, "Go to Pharaoh, for I have made his heart insensitive* and the heart of his servants in order to put these signs of mine in his midst,
MLV(i) 1 And Jehovah said to Moses, Go in to Pharaoh, becauseI have hardened his heart and the heart of his servants, that I may show these my signs in the midst of them,
VIN(i) 1 Then the LORD said to Moses, "Go to Pharaoh, for I've hardened his heart and the hearts of his officials in order to perform these signs of mine among them,
Luther1545(i) 1 Und der HERR sprach zu Mose: Gehe hinein zu Pharao; denn ich habe sein und seiner Knechte Herz verhärtet, auf daß ich diese meine Zeichen unter ihnen tue,
Luther1912(i) 1 Und der HERR sprach zu Mose: Gehe hinein zu Pharao; denn ich habe sein und seiner Knechte Herz verhärtet, auf daß ich diese meine Zeichen unter ihnen tue,
ELB1871(i) 1 Und Jehova sprach zu Mose: Gehe zu dem Pharao hinein, denn ich habe sein Herz verstockt und das Herz seiner Knechte, um diese meine Zeichen in seiner Mitte zu tun
ELB1905(i) 1 Und Jahwe sprach zu Mose: Gehe zu dem Pharao hinein, denn ich habe sein Herz verstockt und das Herz seiner Knechte, um diese meine Zeichen in seiner Mitte zu tun
DSV(i) 1 Daarna zeide de HEERE tot Mozes: Ga in tot Farao; want Ik heb zijn hart verzwaard, ook het hart zijner knechten, opdat Ik deze Mijn tekenen in het midden van hen zette;
Giguet(i) 1 ¶ Et le Seigneur parla à Moïse, disant: Entre vers le Pharaon, car j’ai endurci son cœur et celui des hommes de sa maison, afin qu’à l’avenir ces signes arrivent sur eux,
DarbyFR(i) 1
Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le Pharaon; car j'ai endurci son coeur et le coeur de ses serviteurs, afin que je mette ces miens signes au milieu d'eux;
Martin(i) 1 Et l'Eternel dit à Moïse : va vers Pharaon, car j'ai endurci son coeur, et le coeur de ses serviteurs, afin que je mette au-dedans de lui les signes que je m'en vais faire.
Segond(i) 1 L'Eternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, car j'ai endurci son coeur et le coeur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux.
SE(i) 1 Y el SEÑOR dijo a Moisés: Entra a Faraón; porque yo he agravado su corazón, y el corazón de sus siervos, para dar entre ellos estas mis señales;
ReinaValera(i) 1 Y JEHOVA dijo á Moisés: Entra á Faraón; porque yo he agravado su corazón, y el corazón de sus siervos, para dar entre ellos estas mis señales;
JBS(i) 1 ¶ Y el SEÑOR dijo a Moisés: Entra a Faraón; porque yo he agravado su corazón, y el corazón de sus siervos, para dar entre ellos estas mis señales;
Albanian(i) 1 Pastaj Zoti i tha Moisiut: "Shko te Faraoni; sepse e kam fortësuar zemrën e tij dhe zemrën e shërbëtorëve të tij, me qëllim që unë të mund të tregoj këto shenjat e mia në mes tyre,
RST(i) 1 И сказал Господь Моисею: войди к фараону, ибо Я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения Мои,
Arabic(i) 1 ثم قال الرب لموسى ادخل الى فرعون. فاني اغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي اصنع آياتي هذه بينهم.
ArmenianEastern(i) 1 Դիմելով Մովսէսին՝ Տէրն ասաց. «Մտի՛ր փարաւոնի մօտ, որովհետեւ ես կարծրացրել եմ նրա ու նրա պաշտօնեաների սիրտը, որպէսզի իմ նշանները հերթով թափուեն նրանց գլխին,
Bulgarian(i) 1 Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Влез при фараона, защото Аз закоравих сърцето му и сърцето на слугите му, за да покажа тези Свои знамения между тях,
Croatian(i) 1 Reče Jahve Mojsiju: "Idi k faraonu. Učinio sam da njemu i njegovim službenicima otvrdne srce da izvedem svoja znamenja među njima;
BKR(i) 1 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi, ačkoli jsem já obtížil srdce jeho, a srdce služebníků jeho, abych učinil divy tyto své u prostřed nich;
Danish(i) 1 Og HERREN sagde til Mose: Gak ind til Farao; thi jeg har forhærdet hans Hjerte og hans Tjeneres Hjerte for at gøre disse mine Tegn iblandt dem,
CUV(i) 1 耶 和 華 對 摩 西 說 : 你 進 去 見 法 老 。 我 使 他 和 他 臣 僕 的 心 剛 硬 , 為 要 在 他 們 中 間 顯 我 這 些 神 蹟 ,
CUVS(i) 1 耶 和 华 对 摩 西 说 : 你 进 去 见 法 老 。 我 使 他 和 他 臣 仆 的 心 刚 硬 , 为 要 在 他 们 中 间 显 我 这 些 神 蹟 ,
Esperanto(i) 1 Kaj la Eternulo diris al Moseo:Iru al Faraono, cxar Mi obstinigis lian koron kaj la korojn de liaj servantoj, por ke Mi faru cxi tiujn Miajn signojn inter ili;
Finnish(i) 1 Ja Herra sanoi Mosekselle: mene Pharaon tykö; sillä minä paadutin hänen ja hänen palveliainsa sydämet, tehdäkseni nämät minun ihmeeni heidän seassansa.
FinnishPR(i) 1 Sitten Herra sanoi Moosekselle: "Mene faraon tykö, sillä minä olen koventanut hänen sydämensä ja hänen palvelijainsa sydämet, että tekisin nämä tunnustekoni heidän keskellänsä
Haitian(i) 1 Seyè a di Moyiz ankò: -Ale bò kot farawon an. Se mwen menm ki fè l' gen tèt di, li menm ansanm ak moun pa l' yo, pou m' fè yo wè mèvèy mwen ka fè nan mitan yo.
Hungarian(i) 1 És monda az Úr Mózesnek: Menj be a Faraóhoz, mert én keményítettem meg az õ szívét és az õ szolgáinak szívét, azért hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttök.
Indonesian(i) 1 TUHAN berkata kepada Musa, "Pergilah menghadap raja. Aku telah menjadikan dia dan para pejabatnya keras kepala, supaya Aku dapat melakukan keajaiban-keajaiban di tengah-tengah mereka,
Italian(i) 1 E IL Signore disse a Mosè: Entra da Faraone; perciocchè io ho aggravato il suo cuore, e il cuore dei suoi servitori, acciocchè io ponga questi miei segni in mezzo del suo paese;
ItalianRiveduta(i) 1 E l’Eterno disse a Mosè: "Va’ da Faraone; poiché io ho reso ostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servitori, per fare in mezzo a loro i segni che vedrai,
Korean(i) 1 여호와께서 모세에게 이르시되 바로에게로 들어가라 내가 그의 마음과 그 신하들의 마음을 완강케 함은 나의 표징을 그들 중에 보이기 위함이며
Lithuanian(i) 1 Viešpats tarė Mozei: “Eik pas faraoną, nes Aš užkietinau jo ir jo tarnų širdis, kad padaryčiau šituos ženklus jų tarpe
PBG(i) 1 Rzekł zatem Pan do Mojżesza: Wnijdź do Faraona; bom Ja obciążył serce jego, i serce sług jego, abym czynił te znaki moje między nimi;
Portuguese(i) 1 Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó; porque tenho endurecido o seu coração, e o coração de seus servos, para manifestar estes meus sinais no meio deles,
Norwegian(i) 1 Og Herren sa til Moses: Gå inn til Farao! For det er jeg som har forherdet hans hjerte og hans tjeneres hjerte, forat jeg kan gjøre disse mine tegn midt iblandt dem,
Romanian(i) 1 Domnul a zis lui Moise:,,Du-te la Faraon, căci i-am împietrit inima lui şi a slujitorilor lui, ca să fac semnele Mele în mijlocul lor,
Ukrainian(i) 1 І сказав Господь до Мойсея: Увійди до фараона, бо Я зробив запеклим серце його та серце рабів його, щоб показати ці ознаки Мої серед нього,