Esther 9:12

LXX_WH(i)
    12   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G4314 PREP προς   N-PRI εσθηρ   V-AAI-3P απωλεσαν G3588 T-NPM οι G2453 N-NPM ιουδαιοι G1722 PREP εν   N-PRI σουσοις G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει G435 N-APM ανδρας G4001 A-APM πεντακοσιους G1722 PREP εν G1161 PRT δε G3588 T-DSF τη G4066 A-DSF περιχωρω G4459 ADV πως G3633 V-PMI-2S οιει G5531 V-AMI-3P εχρησαντο G5100 I-ASN τι G3767 PRT ουν G515 V-PAI-2S αξιοις G2089 ADV ετι G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G4771 P-DS σοι
HOT(i) 12 ויאמר המלך לאסתר המלכה בשׁושׁן הבירה הרגו היהודים ואבד חמשׁ מאות אישׁ ואת עשׂרת בני המן בשׁאר מדינות המלך מה עשׂו ומה שׁאלתך וינתן לך ומה בקשׁתך עוד ותעשׂ׃
IHOT(i) (In English order)
  12 H559 ויאמר said H4428 המלך And the king H635 לאסתר unto Esther H4436 המלכה the queen, H7800 בשׁושׁן in Shushan H1002 הבירה the palace, H2026 הרגו have slain H3064 היהודים The Jews H6 ואבד and destroyed H2568 חמשׁ five H3967 מאות hundred H376 אישׁ men H853 ואת   H6235 עשׂרת and the ten H1121 בני sons H2001 המן of Haman; H7605 בשׁאר in the rest H4082 מדינות provinces? H4428 המלך of the king's H4100 מה what H6213 עשׂו have they done H4100 ומה now what H7596 שׁאלתך thy petition? H5414 וינתן and it shall be granted H4100 לך ומה thee: or what H1246 בקשׁתך thy request H5750 עוד further? H6213 ותעשׂ׃ and it shall be done.
new(i)
  12 H4428 And the king H559 [H8799] said H635 to Esther H4436 the queen, H3064 The Judeans H2026 [H8804] have slain H6 [H8763] and destroyed H2568 five H3967 hundred H376 men H7800 in Shushan H1002 the palace, H6235 and the ten H1121 sons H2001 of Haman; H6213 [H8804] what have they done H7605 in the rest H4428 of the king's H4082 provinces? H7596 now what is thy petition? H5414 [H8735] and it shall be granted H1246 thee: or what is thy request H5750 further? H6213 [H8735] and it shall be done.
Vulgate(i) 12 qui dixit reginae in urbe Susis interfecere Iudaei quingentos viros et alios decem filios Aman quantam putas eos exercere caedem in universis provinciis quid ultra postulas et quid vis ut fieri iubeam
Clementine_Vulgate(i) 12 Qui dixit reginæ: In urbe Susan interfecerunt Judæi quingentos viros, et alios decem filios Aman: quantam putas eos exercere cædem in universis provinciis? quid ultra postulas, et quid vis ut fieri jubeam?
Wycliffe(i) 12 Which seide to the queen, Jewis han slayn fyue hundrid men in the citee of Susa, and othere ten sones of Aaman; hou grete sleyng gessist thou, that thei haunten in alle prouynces? what axist thou more? and what wolt thou, that Y comaunde to be doon?
Coverdale(i) 12 And the kynge sayde vnto quene Hester: The Iewes haue slayne and destroyed fyue hudreth men at ye castell of Susan, and the ten sonnes of Ama: What shal they do in the other londes of ye kynge? What is thy peticion, that it maye be geuen the? & what requirest thou more to be done?
MSTC(i) 12 And the king said unto queen Esther, "The Jews have slain and destroyed five hundred men at the castle of Susa, and the ten sons of Haman: What shall they do in the other lands of the king? What is thy petition, that it may be given thee? And what requirest thou more to be done?"
Matthew(i) 12 And the Kynge sayde vnto quene Esther: The Iewes haue slayne & destroyed fyue hundreth men at the castell of Susan, & the ten sonnes of Haman: What shall they do in the other landes of the kinge? What is thy peticion, that it maye be geuen the? & what requirest thou more to be done?
Great(i) 12 And the kyng sayde vnto quene Esther. The Iewes haue slayne and destroyed fyue hundreth men in the cytie of Susan, & the ten sonnes, of Haman. What haue they done thynkest thou in the other landes of the kynge? And what is thy peticion, that it maye be geuen the? or what requirest thou more to be done?
Geneva(i) 12 And the King sayd vnto the Queene Ester, The Iewes haue slayne in Shushan the palace and destroyed fiue hundreth men, and the ten sonnes of Haman: what haue they done in the rest of the Kings prouinces? and what is thy petition, that it may be giuen thee? or what is thy request moreouer, that it may be performed?
Bishops(i) 12 And the king saide vnto queene Esther: The Iewes haue slaine and destroyed fiue hundred men in the citie of Susan, and the ten sonnes of Haman: What haue they done [thinkest thou] in other landes of the king? And what is thy petition, that it may be geuen thee? or what requirest thou more to be done
DouayRheims(i) 12 And he said to the queen: The Jews have killed five hundred men in the city of Susan, besides the ten sons of Aman: how many dost thou think they have slain in all the provinces? What askest thou more, and what wilt thou have me to command to be done?
KJV(i) 12

And the king said unto Esther the queen, The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the palace, and the ten sons of Haman; what have they done in the rest of the king's provinces? now what is thy petition? and it shall be granted thee: or what is thy request further? and it shall be done.

KJV_Cambridge(i) 12 And the king said unto Esther the queen, The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the palace, and the ten sons of Haman; what have they done in the rest of the king's provinces? now what is thy petition? and it shall be granted thee: or what is thy request further? and it shall be done.
KJV_Strongs(i)
  12 H4428 And the king H559 said [H8799]   H635 unto Esther H4436 the queen H3064 , The Jews H2026 have slain [H8804]   H6 and destroyed [H8763]   H2568 five H3967 hundred H376 men H7800 in Shushan H1002 the palace H6235 , and the ten H1121 sons H2001 of Haman H6213 ; what have they done [H8804]   H7605 in the rest H4428 of the king's H4082 provinces H7596 ? now what is thy petition H5414 ? and it shall be granted [H8735]   H1246 thee: or what is thy request H5750 further H6213 ? and it shall be done [H8735]  .
Thomson(i) 12 the king said to Esther, The Jews have slain in the city Susoi five hundred men, how then, thinkest thou, have they behaved in the rest of the kingdom! What therefore dost thou request farther, and it shall be granted thee?
Webster(i) 12 And the king said to Esther the queen, the Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the palace, and the ten sons of Haman; what have they done in the rest of the king's provinces? now what is thy petition? and it shall be granted thee: or what is thy request further? and it shall be done.
Webster_Strongs(i)
  12 H4428 And the king H559 [H8799] said H635 to Esther H4436 the queen H3064 , The Jews H2026 [H8804] have slain H6 [H8763] and destroyed H2568 five H3967 hundred H376 men H7800 in Shushan H1002 the palace H6235 , and the ten H1121 sons H2001 of Haman H6213 [H8804] ; what have they done H7605 in the rest H4428 of the king's H4082 provinces H7596 ? now what is thy petition H5414 [H8735] ? and it shall be granted H1246 thee: or what is thy request H5750 further H6213 [H8735] ? and it shall be done.
Brenton(i) 12 And the king said to Esther, The Jews have slain five hundred men in the city Susa; and how, thinkest thou, have they used them in the rest of the country? What then dost thou yet ask, that it may be done for thee?
Brenton_Greek(i) 12 Εἶπε δὲ ὁ βασιλεὺς πρὸς Ἐσθὴρ, ἀπώλεσαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐν Σούσοις τῇ πόλει ἄνδρας πεντακοσίους, ἐν δὲ τῇ περιχώρῳ πῶς οἴει ἐχρήσαντο; τί οὖν ἀξιοῖς ἔτι, καὶ ἔσται σοι;
Leeser(i) 12 Then said the king unto Esther the queen, In Shushan the capital have the Jews slain and exterminated five hundred men, and the ten sons of Haman: what have they done in the rest of the king’s provinces? Now what is thy petition? and it shall be granted thee: and what is thy request farther? and it shall be done.
YLT(i) 12 and the king saith to Esther the queen, `In Shushan the palace have the Jews slain and destroyed five hundred men, and the ten sons of Haman; in the rest of the provinces of the king what have they done? and what is thy petition? and it is given to thee; and what thy request again? and it is done.'
JuliaSmith(i) 12 And the king will say to Esther the queen, In Shushan the fortress the Jews slew and destroyed five hundred men, and the ten sons of Haman: in the rest of the king's provinces what did they? and what thy asking? and it shall be given to thee: and what more thy seeking? and it shall be done.
Darby(i) 12 And the king said to Esther the queen, The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the fortress, and the ten sons of Haman; what have they done in the rest of the king`s provinces? And what is thy petition? and it shall be granted thee; and what is thy request further? and it shall be done.
ERV(i) 12 And the king said unto Esther the queen, The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the palace, and the ten sons of Haman; what then have they done in the rest of the king’s provinces! Now what is thy petition? and it shall be granted thee: or what is thy request further? and it shall be done.
ASV(i) 12 And the king said unto Esther the queen, The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the palace, and the ten sons of Haman; what then have they done in the rest of the kings provinces! Now what is thy petition? and it shall be granted thee: or what is thy request further? and it shall be done.
JPS_ASV_Byz(i) 12 And the king said unto Esther the queen: 'The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the castle, and the ten sons of Haman; what then have they done in the rest of the king's provinces! Now whatever thy petition, it shall be granted thee; and whatever thy request further, it shall be done.'
Rotherham(i) 12 Then said the king unto Esther the queen, In Shusan the palace, have the Jews slain and caused to perish five hundred men, and the ten sons of Haman,—in the rest of the provinces of the king, what have they done? What, then, is thy petition, that it may be granted thee? and what is thy request further, that it may he performed?
CLV(i) 12 and the king said to queen Esther:In the castle of Susa alone the Jews have killed and destroyed 500 men and the ten sons of Haman. What have they done in the remainder of the king's provinces? Now what is your request? It shall be granted to you. And what is your other urgent appeal? It shall also be done.
BBE(i) 12 And the king said to Esther the queen, The Jews have put five hundred men to death in Shushan, as well as the ten sons of Haman: what then have they done in the rest of the kingdom! Now what is your prayer? for it will be given to you; what other request have you? and it will be done.
MKJV(i) 12 And the king said to Esther the queen, The Jews have killed and destroyed five hundred men in Shushan the palace, and the ten sons of Haman. What have they done in the rest of the king's provinces? And what is your petition, that it may be granted you? Or what further request do you have? And it shall be done.
LITV(i) 12 And the king said to Esther the queen, The Jews have killed and destroyed five hundred men in Shushan the palace, and the ten sons of Haman. What have they done in the rest of the provinces of the king? And what is your petition, and it is given to you? And what further request, and it will be done?
ECB(i) 12 and the sovereign says to Ester the sovereigness, The Yah Hudiym slaughtered and destroyed five hundred men in Shushan palace and the ten sons of Haman; What work they in the survivors of the jurisdictions of the sovereign? And what is your petition? - and so be it given you; And what is your request again? - and so be it worked.
ACV(i) 12 And the king said to Esther the queen, The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the palace, and the ten sons of Haman. What then have they done in the rest of the king's provinces! Now what is thy petition? And
WEB(i) 12 The king said to Esther the queen, “The Jews have slain and destroyed five hundred men in the citadel of Susa, including the ten sons of Haman; what then have they done in the rest of the king’s provinces! Now what is your petition? It shall be granted you. What is your further request? It shall be done.”
NHEB(i) 12 The king said to Esther the queen, "The Jews have slain and destroyed five hundred men in the citadel of Susa, including the ten sons of Haman; what then have they done in the rest of the king's provinces. Now what is your petition? It shall be granted you. What is your further request? It shall be done."
AKJV(i) 12 And the king said to Esther the queen, The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the palace, and the ten sons of Haman; what have they done in the rest of the king's provinces? now what is your petition? and it shall be granted you: or what is your request further? and it shall be done.
KJ2000(i) 12 And the king said unto Esther the queen, The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the citadel, and the ten sons of Haman; what have they done in the rest of the king's provinces? now what is your petition? and it shall be granted you: or what is your request further? and it shall be done.
UKJV(i) 12 And the king said unto Esther the queen, The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the palace, and the ten sons of Haman; what have they done in the rest of the king's provinces? now what is your petition? and it shall be granted you: or what is your request further? and it shall be done.
EJ2000(i) 12 And the king said unto Esther, the queen, The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan, the palace, and the ten sons of Haman; what have they done in the rest of the king’s provinces? Now what is thy petition, and it shall be granted thee? What is thy request further, and it shall be done?
CAB(i) 12 And the king said to Esther, The Jews have slain five hundred men in the city Susa. And what have they done in the rest of the country? What then is your petition, that it may be done for you?
LXX2012(i) 12 And the king said to Esther, The Jews have slain five hundred men in the city Susa; and how, think you, have they used them in the rest of the country? What then do you yet ask, that it may be [done] for you?
NSB(i) 12 The king said to Esther the queen: »The Jews have put five hundred men to death in Shushan, as well as the ten sons of Haman. What then have they done in the rest of the kingdom! Now what is your petition? For it will be given to you. What other request have you? And it will be done.«
ISV(i) 12 The king said to Queen Esther, "In Susa the capital the Jewish people have killed and destroyed 500 people, including Haman's ten sons. What have they done in the rest of the king's provinces? Now what's your petition? It will be given to you. What's your further request? It will be done."
LEB(i) 12 And the king said to Queen Esther, "In the citadel of Susa the Jews killed and destroyed five hundred men and the ten sons of Haman. What have they done in the rest of the king's provinces? What is your petition? It will be granted to you. And what further is your request? It will be done."
MLV(i) 12 And the king said to Esther the queen, The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the palace and the ten sons of Haman. What then have they done in the rest of the king's provinces! Now what is your petition? And it will be granted you, or what is your request further? And it will be done.
VIN(i) 12 The king said to Esther the queen, "The Jews have slain and destroyed five hundred men in the citadel of Susa, including the ten sons of Haman; what then have they done in the rest of the king's provinces. Now what is your petition? It shall be granted you. What is your further request? It shall be done."
Luther1545(i) 12 Und der König sprach zu der Königin Esther: Die Juden haben zu Schloß Susan fünfhundert Mann erwürget und umgebracht und die zehn Söhne Hamans; was werden sie tun in den andern Ländern des Königs? Was bittest du, daß man dir gebe? und was forderst du mehr, daß man tue?
Luther1912(i) 12 Und der König sprach zu der Königin Esther: Die Juden haben zu Schloß Susan fünfhundert Mann erwürgt und umgebracht und die zehn Söhne Hamans; was werden sie tun in den andern Ländern des Königs? was bittest du, daß man dir gebe? und was forderst du mehr, daß man tue?
ELB1871(i) 12 Und der König sprach zu der Königin Esther: In der Burg Susan haben die Juden fünfhundert Mann und die zehn Söhne Hamans getötet und umgebracht; was mögen sie in den übrigen Landschaften des Königs getan haben! Doch was ist deinen Bitte? und sie soll dir gewährt werden. Und was ist noch dein Begehr? und es soll geschehen.
ELB1905(i) 12 Und der König sprach zu der Königin Esther: In der Burg Susan haben die Juden fünfhundert Mann und die zehn Söhne Hamans getötet und umgebracht; was mögen sie in den übrigen Landschaften des Königs getan haben! Doch was ist deinen Bitte? und sie soll dir gewährt werden. Und was ist noch dein Begehr? und es soll geschehen.
DSV(i) 12 En de koning zeide tot de koningin Esther: Te Susan op den burg hebben de Joden gedood en omgebracht vijfhonderd mannen en de tien zonen van Haman; wat hebben zij in al de andere landschappen des konings gedaan? Wat is nu uw bede? en het zal u gegeven worden; of wat is verder uw verzoek? het zal geschieden.
DSV_Strongs(i)
  12 H4428 En de koning H559 [H8799] zeide H4436 tot de koningin H635 Esther H7800 : Te Susan H1002 op den burg H3064 hebben de Joden H2026 [H8804] gedood H6 [H8763] en omgebracht H2568 H3967 vijfhonderd H376 mannen H6235 en de tien H1121 zonen H2001 van Haman H4100 ; wat H7605 hebben zij in al de andere H4082 landschappen H4428 des konings H6213 [H8804] gedaan H4100 ? Wat H7596 is nu uw bede H5414 [H8735] ? en het zal u gegeven worden H4100 ; of wat H5750 is verder H1246 uw verzoek H6213 [H8735] ? het zal geschieden.
Giguet(i) 12 Et Esther répondit: Qu’il soit permis aux Juifs d’en user de même demain jusqu’à pendre les dix fils d’Aman.
DarbyFR(i) 12 Et le roi dit à la reine Esther: Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, cinq cents hommes et les dix fils d'Haman; qu'auront-ils fait dans les autres provinces du roi? Et quelle est ta demande? elle te sera accordée. Et quelle est encore ta requête? et ce sera fait.
Martin(i) 12 Et le Roi dit à la Reine Esther : Dans Susan la ville capitale, les Juifs ont tué et détruit cinq cents hommes, et les dix fils d'Haman, qu'auront-ils fait au reste des provinces du Roi ? Toutefois quelle est ta demande ? et elle te sera octroyée; et quelle est encore ta prière ? et cela sera fait.
Segond(i) 12 Et le roi dit à la reine Esther: Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, cinq cents hommes et les dix fils d'Haman; qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras.
Segond_Strongs(i)
  12 H4428 Et le roi H559 dit H8799   H4436 à la reine H635 Esther H3064 : Les Juifs H2026 ont tué H8804   H6 et fait périr H8763   H7800 dans Suse H1002 , la capitale H2568 , cinq H3967 cents H376 hommes H6235 et les dix H1121 fils H2001 d’Haman H6213  ; qu’auront-ils fait H8804   H7605 dans le reste H4082 des provinces H4428 du roi H7596  ? Quelle est ta demande H5414  ? Elle te sera accordée H8735   H1246 . Que désires H5750 -tu encore H6213  ? Tu l’obtiendras H8735  .
SE(i) 12 Y dijo el rey a la reina Ester: En Susa, capital del reino, los judíos han matado y destruido a quinientos hombres, y a diez hijos de Amán; ¿qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición, y te será concedida? ¿Y qué más es tu demanda, y será hecho?
ReinaValera(i) 12 Y dijo el rey á la reina Esther: En Susán, capital del reino, han muerto los Judíos y destruído quinientos hombres, y á diez hijos de Amán; ¿qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición, y te será concedida? ¿ó qué más es tu demanda, y será hecho?
JBS(i) 12 Y dijo el rey a la reina Ester: En Susa, capital del reino, los judíos han matado y destruido a quinientos hombres, y a diez hijos de Amán; ¿qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición, y te será concedida? ¿Y qué más es tu demanda, y será hecho?
Albanian(i) 12 Mbreti i tha atëherë mbretëreshës Ester: "Në qytetin e Suzës Judejte kanë vrarë dhe shfarosur pesëqind njerëz dhe dhjetë bij të Hamanit; çfarë kanë bërë vallë në krahinat e tjera të mbretit? Tani cila është kërkesa jote? Do të të plotësohet. Çfarë tjetër kërkon? Do të bëhet".
RST(i) 12 И сказал царь царице Есфири: в Сузах, городе престольном, умертвили Иудеи и погубили пятьсот человек и десятерых сыновей Амана; что же сделали они в прочих областях царя? Какое желаниетвое? и оно будет удовлетворено. И какая еще просьба твоя? она будет исполнена.
Arabic(i) 12 فقال الملك لاستير الملكة في شوشن القصر قد قتل اليهود واهلكوا خمس مئة رجل وبني هامان العشرة فماذا عملوا في باقي بلدان الملك. فما هو سؤلك فيعطى لك وما هي طلبتك بعد فتقضى.
Bulgarian(i) 12 И царят каза на царица Естир: В крепостта Суса юдеите са избили и погубили петстотин мъже и десетте сина на Аман. А какво ли са направили и в другите царски области! Сега каква е молбата ти? Ще ти се удовлетвори. И какво е още желанието ти? Ще се изпълни!
Croatian(i) 12 kralj reče kraljici Esteri: "U tvrđavi Suzi Židovi su smaknuli i uništili pet stotina ljudi i deset Hamanovih sinova. Što su tek onda izveli u ostalim pokrajinama kraljevim? Koja je sada molba tvoja? Bit će uslišana! Koja je tvoja želja? Bit će ispunjena!"
BKR(i) 12 Řekl král Esteře královně: V Susan městě královském zmordovali Židé a vyhladili pět set mužů, a deset synů Amanových. Co pak učinili v jiných krajinách královských? Již tedy jaká jest žádost tvá? A dánoť bude. Aneb která prosba tvá ještě? A staneť se.
Danish(i) 12 Og Kongen sagde til Dronning Esther: Jøderne have ihjelslaget og ødelagt fem Hundrede Mænd og Hamans ti Sønner i Borgen Susan; hvad have de gjort i Kongens øvrige Landskaber? men hvad er din Bøn? og det skal gives dig, og hvad er ydermere din Begæring? og det skal ske.
CUV(i) 12 王 對 王 后 以 斯 帖 說 : 「 猶 大 人 在 書 珊 城 殺 滅 了 五 百 人 , 又 殺 了 哈 曼 的 十 個 兒 子 , 在 王 的 各 省 不 知 如 何 呢 ? 現 在 你 要 甚 麼 , 我 必 賜 給 你 ; 你 還 求 甚 麼 , 也 必 為 你 成 就 。 」
CUVS(i) 12 王 对 王 后 以 斯 帖 说 : 「 犹 大 人 在 书 珊 城 杀 灭 了 五 百 人 , 又 杀 了 哈 曼 的 十 个 儿 子 , 在 王 的 各 省 不 知 如 何 呢 ? 现 在 你 要 甚 么 , 我 必 赐 给 你 ; 你 还 求 甚 么 , 也 必 为 你 成 就 。 」
Esperanto(i) 12 Kaj la regxo diris al la regxino Ester:En la kastelurbo SXusxan la Judoj mortigis kaj pereigis kvincent homojn kaj ankaux la dek filojn de Haman; kion ili faris en la ceteraj regionoj de la regxo? Kion vi petas? tio estos donita al vi; kion vi ankoraux deziras? tio estos plenumita.
Finnish(i) 12 Ja kuningas sanoi kuningatar Esterille: Susanin kaupungissa ovat Juudalaiset tappaneet ja hukuttaneet viisisataa miestä ja kymmenen Hamanin poikaa: mitäs luulet heidän muissa kuninkaan maakunnissa tehneen? mitäs pyydät sinulles annettaa? ja mitäs vielä anot sinulles tehtää?
FinnishPR(i) 12 Ja kuningas sanoi kuningatar Esterille: "Suusanin linnassa juutalaiset ovat tappaneet ja tuhonneet viisisataa miestä ja Haamanin kymmenen poikaa; muissa kuninkaan maakunnissa mitä lienevätkään tehneet! Mitä nyt pyydät? Se sinulle annetaan. Ja mitä vielä haluat? Se täytetään."
Haitian(i) 12 Wa a di larenn Estè konsa: -Nan lavil Souz ase, jwif yo touye senksan (500) moun. Nan moun sa yo te gen dis pitit gason Aman yo. Nou pa bezwen mande sa yo fè nan pwovens yo. Kisa ou vle koulye a? M'ap ba ou li. Di m' kisa ou vle m' fè, m'ap fè l'.
Hungarian(i) 12 És monda a király Eszter királynénak: Susán várában megöltek a zsidók és megsemmisítettek ötszáz férfiút és Hámán tíz fiát; a király többi tartományaiban mit cselekesznek? Mi a kivánságod? és megadatik néked. És mi még a te kérésed? és meglészen.
Indonesian(i) 12 Kata baginda kepada Ratu Ester, "Di Susan saja orang Yahudi telah membunuh 500 orang, termasuk kesepuluh anak Haman. Apalagi di provinsi-provinsi! Entahlah apa yang mereka lakukan di sana! Nah, apa lagi yang kauminta sekarang? Katakan saja, engkau pasti akan mendapatnya!"
Italian(i) 12 E il re disse alla regina Ester: In Susan, stanza reale, i Giudei hanno uccisi, e distrutti cinquecent’uomini, e i dieci figliuoli di Haman; che avranno essi fatto nelle altre provincie del re? Ma pure, che chiedi tu ancora? e ti sarà conceduto; e che domandi tu ancora? e sarà fatto.
ItalianRiveduta(i) 12 E il re disse alla regina Ester: "Alla residenza reale di Susa i Giudei hanno ucciso, hanno sterminato cinquecento uomini e i dieci figliuoli di Haman; che avranno essi mai fatto nelle altre province del re? Or che chiedi tu ancora? Ti sarà dato. Che altro desideri? L’avrai".
Korean(i) 12 왕이 왕후 에스더에게 이르되 `유다인이 도성 수산에서 이미 오백인을 죽이고 멸하고 또 하만의 열 아들을 죽였으니 왕의 다른 도에서는 어떠하였겠느뇨 이제 그대의 소청이 무엇이뇨 곧 허락하겠노라 그대의 요구가 무엇이뇨 또한 시행하겠노라'
Lithuanian(i) 12 Karalius sakė karalienei Esterai: “Sostinėje Sūzuose žydai nužudė penkis šimtus žmonių ir dešimt Hamano sūnų. O kiek jie išžudė visuose kraštuose? Ko dar prašai? Pasakyk, ir tai bus įvykdyta”.
PBG(i) 12 Rzekł król do Estery królowej: W Susan, mieście stołecznem, zabili Żydzi i wytracili pięć set mężów, i dziesięć synów Hamanowych; a w innych krainach królewskich cóż uczynili? cóż jeszcze za prośba twoja? a będzieć dana; a co jeszcze za żądość twoja? a stanieć się.
Portuguese(i) 12 E disse o rei à rainha Ester: Em Susa, a capital, os judeus mataram e destruíram quinhentos homens e os dez filhos de Haman; que não teriam feito nas demais províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? e te será concedida; e qual é ainda o teu rogo? e atender-se-á.
ManxGaelic(i) 12 As dooyrt y ree rish Esther yn ven-rein, Ta ny Hewnyn er varroo as er stroie queig cheead dooinney ayns Shushan y phlaase, as jeih mec Haman; cre t'ad er n'yannoo ayns rheamyn elley yn ree? nish cre ta dty accan? as bee eh ayd: as cre sodjey t'ou dy yeearree? as bee eh cooilleenit.
Norwegian(i) 12 Da sa kongen til dronning Ester: I borgen Susan har jødene drept og utryddet fem hundre mann og Hamans ti sønner; hvad har de da ikke gjort i kongens andre landskaper? Hvad er nu din bønn? Den skal tilståes dig. Og hvad ønsker du mere? Ditt ønske skal bli opfylt.
Romanian(i) 12 Şi împăratul a zis împărătesei Estera:,,Iudeii au ucis şi au prăpădit în capitala Susa cinci sute de oameni şi pe cei zece fii ai lui Haman. Ce vor fi făcut în celelalte ţinuturi ale împăratului?... Care-ţi este cererea? Ea îţi va fi împlinită. Ce mai doreşti? Vei căpăta.``
Ukrainian(i) 12 І сказав цар до цариці Естери: У замку Сузи юдеї позабивали та повигублювали п'ять сотень чоловіка та десятьох Гаманових синів. Що вони зробили в решті царевих округ? І яке жадання твоє? І буде тобі вволене. І яке ще прохання твоє? І буде зроблене.