Esther 8:1

LXX_WH(i)
    1 G2532 CONJ και G1722 PREP εν G846 D-DSF αυτη G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς   N-NSM αρταξερξης G1433 V-AMI-3S εδωρησατο   N-PRI εσθηρ G3745 A-NPN οσα G5225 V-IAI-3S υπηρχεν   N-PRI αμαν G3588 T-DSM τω G1228 N-DSM διαβολω G2532 CONJ και   N-NSM μαρδοχαιος   V-API-3S προσεκληθη G5259 PREP υπο G3588 T-GSM του G935 N-GSM βασιλεως   V-AAI-3S υπεδειξεν G1063 PRT γαρ   N-PRI εσθηρ G3754 CONJ οτι   V-PMS-3S ενοικειωται G846 D-DSF αυτη
HOT(i) 1 ביום ההוא נתן המלך אחשׁורושׁ לאסתר המלכה את בית המן צרר היהודיים ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מה הוא׃
IHOT(i) (In English order)
  1 H3117 ביום day H1931 ההוא On that H5414 נתן give H4428 המלך did the king H325 אחשׁורושׁ Ahasuerus H635 לאסתר unto Esther H4436 המלכה the queen. H853 את   H1004 בית the house H2001 המן of Haman H6887 צרר enemy H3064 היהודיים the Jews' H4782 ומרדכי And Mordecai H935 בא came H6440 לפני before H4428 המלך the king; H3588 כי for H5046 הגידה had told H635 אסתר Esther H4100 מה what H1931 הוא׃ he
Vulgate(i) 1 die illo dedit rex Asuerus Hester reginae domum Aman adversarii Iudaeorum et Mardocheus ingressus est ante faciem regis confessa est enim ei Hester quod esset patruus suus
Clementine_Vulgate(i) 1 Die illo dedit rex Assuerus Esther reginæ domum Aman adversarii Judæorum, et Mardochæus ingressus est ante faciem regis. Confessa est enim ei Esther quod esset patruus suus.
Wycliffe(i) 1 In that dai kyng Assuerus yaf to Hester, the queen, the hows of Aaman, aduersarie of Jewis. And Mardochee entride bifor the face of the kyng; for Hester knoulechide to hym, that he was `hir fadris brother.
Coverdale(i) 1 The same daye dyd kynge Ahasuerus geue the house of Aman the Iewes enemye, vnto quene Hester. And Mardocheus came before ye kinge: for Hester tolde how that he beloged vnto her.
MSTC(i) 1 The same day did king Ahasuerus give the house of Haman, the Jews' enemy, unto queen Esther. And Mordecai came before the king: for Esther told how that he belonged unto her.
Matthew(i) 1 The same daye dyd Kynge Ahasuerus geue the house of Haman the Iewes enemye, vnto quene Esther. And Mardocheus came before the kynge: for Esther told howe that he belongeth vnto her.
Great(i) 1 The same daye dyd kyng Ahasuerus geue the house of Haman the Iewes enemye, vnto quene Esther. And Mardocheus came before the king: for Esther tolde, howe that he belonged vnto her.
Geneva(i) 1 The same day did King Ahashuerosh giue the house of Haman the aduersarie of the Iewes vnto the Queene Ester. and Mordecai came before the King: for Ester tolde what hee was vnto her.
Bishops(i) 1 The same day did king Ahasuerus geue the house of Haman the Iewes enemie vnto queene Esther, and Mardocheus came before the king: for Esther tolde what he was vnto her
DouayRheims(i) 1 On that day king Assuerus gave the house of Aman, the Jews' enemy, to queen Esther, and Mardochai came in before the king. For Esther had confessed to him that he was her uncle.
KJV(i) 1

On that day did the king Ahasuerus give the house of Haman the Jews' enemy unto Esther the queen. And Mordecai came before the king; for Esther had told what he was unto her.

KJV_Cambridge(i) 1 On that day did the king Ahasuerus give the house of Haman the Jews' enemy unto Esther the queen. And Mordecai came before the king; for Esther had told what he was unto her.
Thomson(i) 1 And on that same day the king made a present to Esther of all that belonged to Haman the accuser. And the king sent for Mordecai; [for Esther told him that he was her kinsman;]
Webster(i) 1 On that day the king Ahasuerus gave the house of Haman, the Jews' enemy, to Esther the queen. And Mordecai came before the king; for Esther had told what he was to her.
Brenton(i) 1 And in that day king Artaxerxes gave to Esther all that belonged to Aman the slanderer: and Mardochaeus was called by the king; for Esther had shewn that he was related to her.
Brenton_Greek(i) 1 Καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ὁ βασιλεὺς Ἀρταξέρξης ἐδωρήσατο Ἐσθὴρ ὅσα ὑπῆρχεν Ἀμὰν τῷ διαβόλῳ· καὶ Μαρδοχαῖος προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως· ὑπέδειξε γὰρ Ἐσθὴρ, ὅτι ἐνοικείωται αὐτῇ.
Leeser(i) 1 On that day did king Achashverosh give the house of Haman the adversary of the Jews unto Esther the queen: and Mordecai came before the king; for Esther had told what he was unto her.
YLT(i) 1 On that day hath the king Ahasuerus given to Esther the queen the house of Haman, adversary of the Jews, and Mordecai hath come in before the king, for Esther hath declared what he is to her,
JuliaSmith(i) 1 In that day the king Ahasuerus gave to Esther the queen, the house of Haman the Jews' enemy. And Mordecai came before the king; for Esther announced what he was to her.
Darby(i) 1 On that day did king Ahasuerus give the house of Haman the Jews` oppressor to Esther the queen. And Mordecai came before the king; for Esther had told what he was to her.
ERV(i) 1 On that day did the king Ahasuerus give the house of Haman the Jews enemy unto Esther the queen. And Mordecai came before the king; for Esther had told what he was unto her.
ASV(i) 1 On that day did the king Ahasuerus give the house of Haman the Jews enemy unto Esther the queen. And Mordecai came before the king; for Esther had told what he was unto her.
JPS_ASV_Byz(i) 1 On that day did the king Ahasuerus give the house of Haman the Jews' enemy unto Esther the queen. And Mordecai came before the king; for Esther had told what he was unto her.
Rotherham(i) 1 On that day, did King Ahasuerus give unto Esther the queen, the house of Haman, the adversary of the Jews,—and, Mordecai, came in before the king, for Esther had told, what he was to her.
CLV(i) 1 On the same day king Xerxes gave the house of Haman, the foe of the Jews, to queen Esther. As for Mordecai, he came before the king, for Esther had told what he was to her.
BBE(i) 1 That day the king gave all the family of Haman, the hater of the Jews, to Esther the queen. And Mordecai came before the king, for Esther had made clear what he was to her.
MKJV(i) 1 On that day King Ahasuerus gave the house of Haman, the Jews' enemy, to Esther the queen. And Mordecai came before the king, for Esther had told what he was to her.
LITV(i) 1 On that day king Ahasuerus gave the house of Haman, the vexer of the Jews, to Esther the queen. And Mordecai came before the king, for Esther had told what he was to her.
ECB(i) 1
MORDEKAY PROMOTED
On that day sovereign Achash Rosh gives the house of Haman the tribulator of the Yah Hudiym to Ester the sovereigness: and Mordekay comes at the face of the sovereign; for Ester had told what he was to her.
ACV(i) 1 On that day king Ahasuerus gave the house of Haman the Jews' enemy to Esther the queen. And Mordecai came before the king, for Esther had told what he was to her.
WEB(i) 1 On that day, King Ahasuerus gave the house of Haman, the Jews’ enemy, to Esther the queen. Mordecai came before the king; for Esther had told what he was to her.
NHEB(i) 1 On that day, King Ahasuerus gave the house of Haman, the Jews' enemy, to Esther the queen. Mordecai came before the king; for Esther had told what he was to her.
AKJV(i) 1 On that day did the king Ahasuerus give the house of Haman the Jews' enemy to Esther the queen. And Mordecai came before the king; for Esther had told what he was to her.
KJ2000(i) 1 On that day did king Ahasuerus give the house of Haman the Jews' enemy unto Esther the queen. And Mordecai came before the king; for Esther had told what he was unto her.
UKJV(i) 1 On that day did the king Ahasuerus give the house of Haman the Jews' enemy unto Esther the queen. And Mordecai came before the king; for Esther had told what he was unto her.
EJ2000(i) 1 ¶ On that same day King Ahasuerus gave the house of Haman, the Jews’ enemy, unto Esther, the queen. And Mordecai came before the king, for Esther had told what he was unto her.
CAB(i) 1 And in that day King Artaxerxes gave to Esther all that belonged to Haman the slanderer. And Mordecai was called by the king; for Esther had shown that he was related to her.
LXX2012(i) 1 And in that day king Artaxerxes gave to Esther all that belonged to Aman the slanderer: and Mardochaeus was called by the king; for Esther had shown that he was related to her.
NSB(i) 1 That day the king gave all the estate of Haman, the hater of the Jews, to Esther the queen. And Mordecai came before the king, for Esther had made clear what he was to her.
ISV(i) 1 That day King Ahasuerus gave Queen Esther the property of Haman, the enemy of the Jewish people, and Mordecai came into the king's presence because Esther had told him how Mordecai was related to her.
LEB(i) 1 On that day King Ahasuerus gave Queen Esther the house of Haman, the enemy of the Jews; and Mordecai came before the king, for Esther had told what he was to her.
MLV(i) 1 On that day king Ahasuerus gave the house of Haman the Jews' enemy to Esther the queen. And Mordecai came before the king, for Esther had told what he was to her.
VIN(i) 1 On that day King Ahasuerus gave Queen Esther the house of Haman, the enemy of the Jews; and Mordecai came before the king, for Esther had told what he was to her.
Luther1545(i) 1 An dem Tage gab der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans, des Judenfeindes. Und Mardachai kam vor den König; denn Esther sagte an, wie er ihr zugehörete.
Luther1912(i) 1 An dem Tage gab der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans, des Judenfeindes. Und Mardochai kam vor den König; denn Esther sagte an, wie er ihr zugehörte.
ELB1871(i) 1 An selbigem Tage gab der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans, des Widersachers der Juden. Und Mordokai kam vor den König, denn Esther hatte ihm kundgetan, was er ihr wäre.
ELB1905(i) 1 An selbigem Tage gab der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans, des Widersachers der Juden. Und Mordokai kam vor den König, denn Esther hatte ihm kundgetan, was er ihr wäre.
DSV(i) 1 Te dienzelfden dage gaf de koning Ahasveros aan de koningin Esther het huis van Haman, den vijand der Joden; en Mordechai kwam voor het aangezicht des konings, want Esther had te kennen gegeven, wat hij voor haar was.
Giguet(i) 1 ¶ Et, en ce jour-là même, le roi Artaxerxès fit don à Esther de tout ce que possédait Aman l’accusateur; et il appela Mardochée, car la reine lui avait dit leur parenté.
DarbyFR(i) 1
Ce jour-là, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Haman, l'oppresseur des Juifs. Et Mardochée entra devant le roi, car Esther avait déclaré ce qu'il lui était.
Martin(i) 1 Ce même jour-là le Roi Assuérus donna à la Reine Esther la maison d'Haman l'oppresseur des Juifs. Et Mardochée se présenta devant le Roi; car Esther avait déclaré ce qu'il lui était.
Segond(i) 1 En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Haman, l'ennemi des Juifs; et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle.
SE(i) 1 El mismo día dio el rey Asuero a la reina Ester la casa de Amán enemigo de los judíos; y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que era respecto de ella .
ReinaValera(i) 1 EL MISMO día dió el rey Assuero á la reina Esther la casa de Amán enemigo de los Judíos; y Mardochêo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que era respecto de ella.
JBS(i) 1 El mismo día dio el rey Asuero a la reina Ester la casa de Amán enemigo de los judíos; y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que era respecto de ella.
Albanian(i) 1 Po atë ditë mbreti Asuero i dha mbretëreshës Ester shtëpinë e Hamanit, armikut të Judejve; dhe Mardokeu erdhi para mbretit, të cilit Esteri i kishte shpjeguar se ç'ishte ai për të.
RST(i) 1 В тот день царь Артаксеркс отдал царице Есфири дом Амана, врага Иудеев; а Мардохей вошел пред лице царя, ибо Есфирь объявила, что он для нее.
Arabic(i) 1 في ذلك اليوم اعطى الملك احشويروش لاستير الملكة بيت هامان عدو اليهود. وأتى مردخاي الى امام الملك لان استير اخبرته بما هو لها.
Bulgarian(i) 1 В същия ден цар Асуир даде на царица Естир дома на Аман, притеснителя на юдеите. И Мардохей дойде пред царя, защото Естир му беше открила какъв й е той.
Croatian(i) 1 Onoga istog dana kralj Ahasver preda kraljici Esteri kuću Hamana, progonitelja Židova, a Mordokaj je stupio pred kraljevo lice, jer je Estera objasnila kralju što joj je on.
BKR(i) 1 Téhož dne dal král Asverus Ester královně dům Amana nepřítele Židovského, a Mardocheus přišel před krále, (nebo oznámila Ester, co by jí on byl).
Danish(i) 1 Paa den samme Dag gav Kong Ahasverus Dronning Esther Hamans, Jødernes Fjendes, Hus; og Mardokaj kom for Kongens Ansigt, thi Esther havde givet til Kende, hvad han var for hende.
CUV(i) 1 當 日 , 亞 哈 隨 魯 王 把 猶 大 人 仇 敵 哈 曼 的 家 產 賜 給 王 后 以 斯 帖 。 末 底 改 也 來 到 王 面 前 , 因 為 以 斯 帖 已 經 告 訴 王 , 末 底 改 是 她 的 親 屬 。
CUVS(i) 1 当 日 , 亚 哈 随 鲁 王 把 犹 大 人 仇 敌 哈 曼 的 家 产 赐 给 王 后 以 斯 帖 。 末 底 改 也 来 到 王 面 前 , 因 为 以 斯 帖 已 经 告 诉 王 , 末 底 改 是 她 的 亲 属 。
Esperanto(i) 1 En tiu tago la regxo Ahxasxverosx transdonis al la regxino Ester la domon de Haman, la malamiko de la Judoj; kaj Mordehxaj venis antaux la regxon, cxar Ester diris, kio li estas por sxi.
Finnish(i) 1 Sinä päivänä antoi kuningas Ahasverus kuningatar Esterille Hamanin Juudalaisten vihollisen huoneen. Ja Mordekai tuli kuninkaan eteen; sillä Ester ilmoitti, mikä hän hänelle oli.
FinnishPR(i) 1 Sinä päivänä kuningas Ahasveros lahjoitti kuningatar Esterille Haamanin, juutalaisten vastustajan, talon. Ja Mordokai pääsi kuninkaan eteen, sillä Ester oli ilmoittanut, mikä Mordokai oli hänelle.
Haitian(i) 1 Menm jou sa a, wa Asyeris pran tout byen Aman yo, nonm ki pa t' vle wè jwif yo, li fè larenn Estè kado. Estè fè wa a konnen Madoche se fanmi li. Depi lè sa a, Madoche te gen dwa parèt devan wa a.
Hungarian(i) 1 Azon a napon adá Ahasvérus király Eszter királynénak Hámánnak, a zsidók ellenségének házát, és Márdokeus beméne a király elébe, mert elmondotta Eszter, micsodája õ néki.
Indonesian(i) 1 Pada hari itu Raja Ahasyweros memberikan kepada Ratu Ester segala harta benda Haman, musuh besar orang Yahudi itu. Ester memberitahukan kepada raja bahwa Mordekhai saudara sepupunya, maka sejak itu Mordekhai diberi hak untuk menghadap raja tanpa dipanggil lebih dahulu.
Italian(i) 1 In quello stesso giorno il re Assuero donò alla regina Ester la casa di Haman, nemico de’ Giudei. E Mardocheo venne davanti al re; perciocchè Ester gli avea dichiarato ciò ch’egli le era.
ItalianRiveduta(i) 1 In quello stesso giorno il re Assuero donò alla regina Ester la casa di Haman, il nemico dei Giudei. E Mardocheo si presentò al re, al quale Ester avea dichiarato la parentela che l’univa a lui.
Korean(i) 1 당일에 아하수에로왕이 유다인의 대적 하만의 집을 왕후 에스더에게 주니라 에스더가 모르드개는 자기에게 어떻게 관계됨을 왕께 고한고로 모르드개가 왕의 앞에 나아오니
Lithuanian(i) 1 Tą dieną karalius Ahasveras atidavė žydų priešo Hamano namus karalienei Esterai. Mordechajas buvo pakviestas pas karalių, nes Estera pasisakė, kad jis yra jos giminaitis.
PBG(i) 1 Onegoż dnia dał król Aswerus Esterze królowej dom Hamana, nieprzyjaciela żydowskiego; a Mardocheusz przyszedł przed króla; bo mu była oznajmiła Ester, że był jej pokrewnym.
Portuguese(i) 1 Naquele mesmo dia deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Haman, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se perante o rei, pois Ester tinha declarado o que ele era.
ManxGaelic(i) 1 Er y laa shen livrey ree Ahasuerus thie Haman noid ny Hewnyn, gys Esther yn ven-rein: as haink Mordecai kionfenish y ree; son va Esther er hoilshaghey cre v'eh jeeish.
Norwegian(i) 1 Samme dag gav kong Ahasverus dronning Ester det hus som hadde tilhørt Haman, jødenes fiende; og Mordekai fikk komme inn for kongen, for Ester hadde fortalt hvad han var for henne.
Romanian(i) 1 În aceeaşi zi, împăratul Ahaşveroş a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrăjmaşul Iudeilor. Şi Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie cu el.
Ukrainian(i) 1 Того дня цар Ахашверош віддав цариці Естері дім Гамана, ненависника юдеїв, а Мордехай став перед цареве обличчя, бо Естер виявила, хто він для неї.