Deuteronomy 9:6

LXX_WH(i)
    6 G2532 CONJ και G1097 V-FMI-2S γνωση G4594 ADV σημερον G3754 CONJ οτι G3364 ADV ουχι G1223 PREP δια G3588 T-APF τας G1343 N-APF δικαιοσυνας G4771 P-GS σου G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G4771 P-GS σου G1325 V-PAI-3S διδωσιν G4771 P-DS σοι G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G3588 T-ASF την G18 A-ASF αγαθην G3778 D-ASF ταυτην G2816 V-AAN κληρονομησαι G3754 CONJ οτι G2992 N-NSM λαος G4644 A-NSM σκληροτραχηλος G1510 V-PAI-2S ει
HOT(i) 6 וידעת כי לא בצדקתך יהוה אלהיך נתן לך את הארץ הטובה הזאת לרשׁתה כי עם קשׁה ערף אתה׃
Vulgate(i) 6 scito igitur quod non propter iustitias tuas Dominus Deus tuus dederit tibi terram hanc optimam in possessionem cum durissimae cervicis sis populus
Clementine_Vulgate(i) 6 Scito ergo quod non propter justitias tuas Dominus Deus tuus dederit tibi terram hanc optimam in possessionem, cum durissimæ cervicis sis populus.
Wycliffe(i) 6 Therfor wite thou that not for thi riytfulnesses thi Lord God yaf to thee this beste lond in to possessioun, sithen thou art a puple of hardeste nol.
Tyndale(i) 6 Vnderstond therfore that it is not for thy rightuousnes sake, that the Lorde thy God doth geue the this good lond to possesse it, for thou art a stiffenecked people.
Coverdale(i) 6 Vnderstonde now therfore, that the LORDE yi God geueth not the this londe to possesse it, for thine awne righteousnes sake. For thou art a styffnecked people.
MSTC(i) 6 Understand therefore that it is not for thy righteousness' sake, that the LORD thy God doth give thee this good land to possess it, for thou art a stiff-necked people.
Matthew(i) 6 Vnderstand therfore that it is not for thy rightuousnes sake, that the lord thy God doth giue the thys good land to possesse it, for thou art a styfnecked people.
Great(i) 6 Understande therfore that it is not for thy ryghteousnes sake, that the Lorde thy God doth geue the thys good lande to possesse it seynge thou art a stiffenecked people.
Geneva(i) 6 Vnderstand therefore, that ye Lord thy God giueth thee not this good land to possesse it for thy righteousnes: for thou art a stifnecked people.
Bishops(i) 6 Understand therfore that it is not for thy righteousnes sake, that the Lorde thy God doth geue thee this good lande to possesse it, seyng thou art a stifnecked people
DouayRheims(i) 6 Know therefore that the Lord thy God giveth thee not this excellent land in possession for thy justices, for thou art a very stiffnecked people.
KJV(i) 6

Understand therefore, that the LORD thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness; for thou art a stiffnecked people.

KJV_Cambridge(i) 6 Understand therefore, that the LORD thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness; for thou art a stiffnecked people.
Thomson(i) 6 Know therefore this day, that it is not for thy righteousness that the Lord thy God giveth thee that good land for a possession; for thou art a stiffnecked people.
Webster(i) 6 Understand therefore, that the LORD thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness; for thou art a stiff-necked people.
Brenton(i) 6 And thou shalt know to-day, that it is not for thy righteousnesses the Lord thy God gives thee this good land to inherit, for thou art a stiff-necked people.
Brenton_Greek(i) 6 Καὶ γνώσῃ σήμερον, ὅτι οὐχὶ διὰ τὰς δικαιοσύνας σου Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην κληρονομῆσαι, ὅτι λαὸς σκληροτράχηλος εἶ.
Leeser(i) 6 And thou shalt know, that not for thy righteousness doth the Lord thy God give unto thee this good land to possess it; for thou art a stiff-necked people.
YLT(i) 6 and thou hast known, that not for thy righteousness is Jehovah thy God giving to thee this good land to possess it, for a people stiff of neck thou art .
JuliaSmith(i) 6 And know thou that not for thy justice did Jehovah thy God five to thee this good land to possess it; for thou a people of a hard neck.
Darby(i) 6 Know therefore that Jehovah thy God doth not give thee this good land to possess it for thy righteousness; for thou art a stiff-necked people.
ERV(i) 6 Know therefore, that the LORD thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness; for thou art a stiffnecked people.
ASV(i) 6 Know therefore, that Jehovah thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness; for thou art a stiffnecked people.
JPS_ASV_Byz(i) 6 Know therefore that it is not for thy righteousness that the LORD thy God giveth thee this good land to possess it; for thou art a stiffnecked people.
Rotherham(i) 6 So then, thou must consider that, not for thine own righteousness, is Yahweh thy God giving unto thee this good land to possess it,—for a stiff-necked people, thou art.
CLV(i) 6 Know then that it is not because of your own righteousness that Yahweh your Elohim is giving to you this good land to tenant it, for you are a stiff-necked people.
BBE(i) 6 Be certain then that the Lord your God is not giving you this good land as a reward for your righteousness; for you are a stiff-necked people.
MKJV(i) 6 Therefore, understand that Jehovah your God does not give you this good land, to possess it, for your righteousness. For you are a stiff-necked people.
LITV(i) 6 And you shall know that Jehovah your God is not giving you this good land, to possess it, for your righteousness; for you are a stiffnecked people.
ECB(i) 6 and understand this: that Yah Veh your Elohim gives you not this good land to possess because of your justness; for you are a hard necked people.
ACV(i) 6 Know therefore, that LORD thy God does not give thee this good land to possess it for thy righteousness, for thou are a stiff-necked people.
WEB(i) 6 Know therefore that Yahweh your God doesn’t give you this good land to possess for your righteousness, for you are a stiff-necked people.
NHEB(i) 6 Know therefore, that the LORD your God doesn't give you this good land to possess it for your righteousness; for you are a stiff-necked people.
AKJV(i) 6 Understand therefore, that the LORD your God gives you not this good land to possess it for your righteousness; for you are a stiff necked people.
KJ2000(i) 6 Understand therefore, that the LORD your God gives you not this good land to possess it for your righteousness; for you are a stiff-necked people.
UKJV(i) 6 Understand therefore, that the LORD your God gives you not this good land to possess it for your righteousness; for you are a stubborn people.
EJ2000(i) 6 Understand, therefore, that the LORD thy God does not give thee this good land to inherit because of thy righteousness, for thou art a stiffnecked people.
CAB(i) 6 And you shall know this day, that it is not for your righteousnesses that the Lord your God gives to you this good land to inherit, for you are a stiff-necked people.
LXX2012(i) 6 And you shall know today, that [it is] not for your righteousnesses the Lord your God gives you this good land to inherit, for you are a stiff-necked people.
NSB(i) 6 »Understand this! It is not because you have been living right that Jehovah your God is giving you this good land to possess. You are a rebellious and impossible (stiff-necked) (stubborn) people!
ISV(i) 6 Know that it is not because of your righteousness that the LORD your God is giving to you this good land to inherit, for you are a stubborn people."
LEB(i) 6 "So you should understand that it is not because of your righteousness that Yahweh your God is giving you this good land to take possession of it, because you are a stubborn people. *
MLV(i) 6 Know therefore, that Jehovah your God does not give you this good land to possess it for your righteousness, for you are a stiff-necked people.
VIN(i) 6 Know then that it is not because of your own righteousness that the LORD your Elohim is giving to you this good land to tenant it, for you are a stiff-necked people.
Luther1545(i) 6 So wisse nun, daß der HERR, dein Gott, dir nicht um deiner Gerechtigkeit willen dies gute Land gibt einzunehmen, sintemal du ein halsstarrig Volk bist.
Luther1912(i) 6 So wisse nun, daß der HERR, dein Gott, dir nicht um deiner Gerechtigkeit willen dies gute Land gibt einzunehmen, sintemal du ein halsstarriges Volk bist.
ELB1871(i) 6 So wisse denn, daß nicht um deiner Gerechtigkeit willen Jehova, dein Gott, dir dieses gute Land gibt, es zu besitzen; denn ein hartnäckiges Volk bist du.
ELB1905(i) 6 So wisse denn, daß nicht um deiner Gerechtigkeit willen Jahwe, dein Gott, dir dieses gute Land gibt, es zu besitzen; denn ein hartnäckiges Volk bist du.
DSV(i) 6 Weet dan, dat u de HEERE, uw God, niet om uw gerechtigheid, ditzelve goede land geeft, om dat te erven; want gij zijt een hardnekkig volk.
Giguet(i) 6 Tu connaîtras aujourd’hui que ce n’est point à cause de ta justice que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage cette terre fortunée, à toi, peuple revêche que tu es.
DarbyFR(i) 6 Et sache que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour le posséder; car tu es un peuple de cou roide.
Martin(i) 6 Sache donc que ce n'est point pour ta justice, que l'Eternel ton Dieu te donne ce bon pays pour le posséder; car tu es un peuple de col roide.
Segond(i) 6 Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Eternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes; car tu es un peuple au cou roide.
SE(i) 6 Por tanto, sepas que no por tu justicia el SEÑOR tu Dios te da esta buena tierra que la heredes; que pueblo duro de cerviz eres tú.
ReinaValera(i) 6 Por tanto, sabe que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra para poseerla; que pueblo duro de cerviz eres tú.
JBS(i) 6 Por tanto, sepas que no por tu justicia el SEÑOR tu Dios te da esta buena tierra que la heredes; que pueblo duro de cerviz eres tú.
Albanian(i) 6 Dije, pra, që nuk është për shkak të drejtësisë sate që Zoti, Perëndia yt, të jep në zotërim këtë vend të mirë, sepse ti je një popull kokëfortë.
RST(i) 6 посему знай, что не за праведность твою Господь, Бог твой, дает тебе овладеть сею доброю землею, ибо ты народ жестоковыйный.
Arabic(i) 6 فاعلم انه ليس لاجل برك يعطيك الرب الهك هذه الارض الجيّدة لتمتلكها لانك شعب صلب الرقبة
Bulgarian(i) 6 И така, знай, че не заради твоята правда ГОСПОД, твоят Бог, ти дава да притежаваш тази добра земя, защото сте коравовратен народ.
Croatian(i) 6 Znaj, dakle, da ti Jahve, Bog tvoj, ne daje ovu dobru zemlju u posjed zbog tvoje pravednosti, jer si ti narod tvrde šije!
BKR(i) 6 Protož věziž, že ne pro spravedlnost tvou Hospodin Bůh tvůj dává tobě zemi tu výbornou, abys dědičně držel ji, poněvadž jsi lid tvrdé šíje.
Danish(i) 6 Saa skal I du vide, at HERREN din Gud ikke for din Retfærdigheds Skyld giver dig dette gode Land til Eje; thi du er et haardnakket Folk?
CUV(i) 6 你 當 知 道 , 耶 和 華 ─ 你   神 將 這 美 地 賜 你 為 業 , 並 不 是 因 你 的 義 ; 你 本 是 硬 著 頸 項 的 百 姓 。
CUVS(i) 6 你 当 知 道 , 耶 和 华 ― 你   神 将 这 美 地 赐 你 为 业 , 并 不 是 因 你 的 义 ; 你 本 是 硬 着 颈 项 的 百 姓 。
Esperanto(i) 6 Sciu do, ke ne pro via virteco la Eternulo, via Dio, donas al vi tiun bonan landon por ekposedi gxin; cxar vi estas popolo malmolnuka.
Finnish(i) 6 Niin tiedä nyt, ettei Herra sinun Jumalas anna sinulle tätä hyvää maata, omistaakses sitä sinun vanhurskautes tähden; sillä sinä olet niskurikansa.
FinnishPR(i) 6 Tiedä siis, ettei Herra, sinun Jumalasi, sinun vanhurskautesi tähden anna sinulle tätä hyvää maata omaksesi; sillä sinä olet niskurikansa.
Haitian(i) 6 Se pou nou konnen se pa paske nou merite anyen kifè Seyè a, Bondye nou an, ap ban nou bon peyi sa a pou rele nou pa nou. Non! Paske se yon pèp ki gen tèt di anpil nou ye.
Hungarian(i) 6 Tudd meg azért, hogy az Úr, a te Istened nem a te igazságodért adja néked ezt a jó földet birtokul, mert kemény nyakú nép vagy te!
Indonesian(i) 6 Yakinlah bahwa TUHAN Allahmu tidak menyerahkan tanah subur itu kepadamu oleh karena kamu pantas menerimanya. Tidak! Kamu ini bangsa yang keras kepala.
Italian(i) 6 Sappi adunque che il Signore Iddio tuo non ti dà a posseder questo buon paese, per la tua giustizia; conciossiachè tu sii un popolo di collo duro.
ItalianRiveduta(i) 6 Sappi dunque che, non a motivo della tua giustizia l’Eterno, il tuo Dio, ti dà il possesso di questo buon paese; poiché tu sei un popolo di collo duro.
Korean(i) 6 그러므로 네가 알 것은 네 하나님 여호와께서 네게 이 아름다운 땅을 기업으로 주신 것이 네 의로움을 인함이 아니니라 너는 목이 곧은 백성이니라
Lithuanian(i) 6 Suprask, kad ne dėl tavo teisumo Viešpats, tavo Dievas, duos tau paveldėti šitą žemę, nes tu esi kietasprandė tauta.
PBG(i) 6 Wiedzże tedy, że nie dla sprawiedliwości twojej, Pan, Bóg twój, daje tobie tę wyborną ziemię, abyś ją posiadł, gdyżeś ty lud twardego karku.
Portuguese(i) 6 Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para a possuíres, pois tu és povo de dura cerviz.
Norwegian(i) 6 Så skal du da vite at det ikke er for din rettferdighets skyld Herren din Gud gir dig dette gode land til eie; for du er et hårdnakket folk.
Romanian(i) 6 Să ştii dar că nu din pricina bunătăţii tale îţi dă Domnul, Dumnezeul tău, acea ţară bună ca s'o stăpîneşti; căci tu eşti un popor tare încăpăţînat.
Ukrainian(i) 6 І пізнаєш, що не через праведність твою Господь, Бог твій, дає тобі посісти цей хороший Край, бо ти народ твердошиїй.