Deuteronomy 3:12

ABP_GRK(i)
  12 G2532 και G3588 την G1093 γην εκείνην G1565   G2816 εκληρονομήσαμεν G1722 εν G3588 τω G2540 καιρώ εκείνω G1565   G575 από G* Αροήρ G3739 η G1510.2.3 εστι G3844 παρά G3588 το G5491 χείλος G5493 χειμάρρου G* Αρνών G2532 και G3588 το G2255 ήμισυ G3588 του G3735 όρους G* Γαδαάδ G2532 και G3588 τας G4172 πόλεις αυτού G1473   G1325 έδωκα G3588 τω G* Ρουβήν G2532 και G3588 τω G* Γαδ
LXX_WH(i)
    12 G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G1565 D-ASF εκεινην G2816 V-AAI-1P εκληρονομησαμεν G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G2540 N-DSM καιρω G1565 D-DSM εκεινω G575 PREP απο   N-PRI αροηρ G3739 R-NSF η G1510 V-PAI-3S εστιν G1909 PREP επι G3588 T-GSN του G5491 N-GSN χειλους   N-GSM χειμαρρου   N-PRI αρνων G2532 CONJ και G3588 T-ASN το   A-ASN ημισυ G3735 N-GSN ορους   N-PRI γαλααδ G2532 CONJ και G3588 T-APF τας G4172 N-APF πολεις G846 D-GSN αυτου G1325 V-AAI-1S εδωκα G3588 T-DSM τω   N-PRI ρουβην G2532 CONJ και G3588 T-DSM τω G1045 N-PRI γαδ
HOT(i) 12 ואת הארץ הזאת ירשׁנו בעת ההוא מערער אשׁר על נחל ארנן וחצי הר הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי׃
IHOT(i) (In English order)
  12 H853 ואת   H776 הארץ land, H2063 הזאת And this H3423 ירשׁנו we possessed H6256 בעת time, H1931 ההוא at that H6177 מערער   H834 אשׁר which H5921 על by H5158 נחל the river H769 ארנן Arnon, H2677 וחצי and half H2022 הר mount H1568 הגלעד Gilead, H5892 ועריו and the cities H5414 נתתי thereof, gave H7206 לראובני I unto the Reubenites H1425 ולגדי׃ and to the Gadites.
Vulgate(i) 12 terramque possedimus in tempore illo ab Aroer quae est super ripam torrentis Arnon usque ad mediam partem montis Galaad et civitates illius dedi Ruben et Gad
Clementine_Vulgate(i) 12 Terramque possedimus tempore illo ab Aroër, quæ est super ripam torrentis Arnon, usque ad mediam partem montis Galaad: et civitates illius dedi Ruben et Gad.
Wycliffe(i) 12 And we weldiden in that tyme the lond, fro Aroer, which is on the `brynke of the stronde of Arnon, `til to the myddil paart of the hil of Galaad; and Y yaf the citees `of hym to Ruben and Gad.
Tyndale(i) 12 And when we had conquered this londe the same tyme, I gaue from Aroer which is apon the riuer of Arnon, and halfe mount Gilead and the cities thereof vnto the Rubenites, and Gadites.
Coverdale(i) 12 This londe conquered we at the same tyme, from Aroer that lyeth on ye ryuer of Arnon. And vnto the Rubenites and Gaddites I gaue halfe mount Gilead with the cities therof:
MSTC(i) 12 And when we had conquered this land the same time, I gave from Aroer, which is upon the river of Arnon, and half mount Gilead and the cities thereof unto the Reubenites, and Gadites.
Matthew(i) 12 And when we had conquered thys lande the same time, I gaue from Aroer which is vpon the riuer of Arnon, & halfe mount Galad and the cities therof vnto the Rubenites, & Gadites.
Great(i) 12 And so we conquered this lande the same tyme, from Aroer whych is by the ryuer of Arnon, vnto halfe mount Gilead, & the cities therof gaue I vnto the Rubenites and Gaddites.
Geneva(i) 12 And this land which we possessed at that time, from Aroer, which is by the riuer of Arnon, and halfe mount Gilead, and the cities thereof, gaue I vnto the Reubenites and Gadites.
Bishops(i) 12 And so we conquered this lande the same tyme, from Aroer which is by the riuer of Arnon, vnto halfe mount Gilead, and the cities therof gaue I vnto the Rubenites and Gadites
DouayRheims(i) 12 And we possessed the land at that time from Aroer, which is upon the bank of the torrent Arnon, unto the half of mount Galaad: and I gave the cities thereof to Ruben and Gad.
KJV(i) 12

And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which is by the river Arnon, and half mount Gilead, and the cities thereof, gave I unto the Reubenites and to the Gadites.

KJV_Cambridge(i) 12 And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which is by the river Arnon, and half mount Gilead, and the cities thereof, gave I unto the Reubenites and to the Gadites.
Thomson(i) 12 And we took possession of this land, at that time, from Aroer, which is on the bank of the brook Arnon, and the half of mount Galaad; and I gave all the cities thereof to Reuben, and Gad.
Webster(i) 12 And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which is by the river Arnon, and half mount Gilead, and its cities, I gave to the Reubenites and to the Gadites.
Brenton(i) 12 And we inherited that land at that time from Aroer, which is by the border of the torrent Arnon, and half the mount of Galaad; and I gave his cities to Ruben and to Gad.
Brenton_Greek(i) 12 Καὶ τὴν γῆν ἐκείνην ἐκληρονομήσαμεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπὸ Ἀροήρ, ἥ ἐστι παρὰ τὸ χεῖλος χειμάῤῥου Ἀρνῶν, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρους Γαλαάδ· καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ ἔδωκα τῷ Ῥουβὴν καὶ τῷ Γάδ.
Leeser(i) 12 And of this land, of which we took possession at that time, from ‘Aro’er, which is by the river Arnon, and half mount Gil’ad, and the cities thereof, I gave unto the Reubenites and to the Gadites.
YLT(i) 12 `And this land we have possessed, at that time; from Aroer, which is by the brook Arnon, and the half of mount Gilead, and its cities, I have given to the Reubenite, and to the Gadite;
JuliaSmith(i) 12 And this land we possessed in that time from Aroer which is by the torrent Arnon, and half the mount of Gilead and its cities I gave to the Reubenites and to the Gates.
Darby(i) 12 And this land we took in possession at that time. From Aroer, which is by the river Arnon, and the half of mount Gilead, and its cities, I gave to the Reubenites and to the Gadites;
ERV(i) 12 And this land we took in possession at that time: from Aroer, which is by the valley of Arnon, and half the hill country of Gilead, and the cities thereof, gave I unto the Reubenites and to the Gadites:
ASV(i) 12 And this land we took in possession at that time: from Aroer, which is by the valley of the Arnon, and half the hill-country of Gilead, and the cities thereof, gave I unto the Reubenites and to the Gadites:
JPS_ASV_Byz(i) 12 And this land we took in possession at that time; from Aroer, which is by the valley of Arnon, and half the hill-country of Gilead, and the cities thereof, gave I unto the Reubenites and to the Gadites;
Rotherham(i) 12 And this land, took we in possession at that time,—from Aroer which is by the ravine of Arnon, and half the hill-country of Gilead and the cities thereof, gave I unto the Reubenites and unto the Gadites;
CLV(i) 12 From this land which we took over at that time, the part from Aroer which is on the ridge of the watercourse of Arnon with half the hill-country of Gilead and its cities I gave to the Reubenite and to the Gadite.
BBE(i) 12 And this land which we took at that time, from Aroer by the valley of the Arnon, and half the hill-country of Gilead with its towns, I gave to the Reubenites and the Gadites.
MKJV(i) 12 And this is the land which we possessed at that time, from Aroer by the river Arnon, and half of Mount Gilead, and its cities, I gave to the men of Reuben and of Gad.
LITV(i) 12 And we possessed this land at that time: from Aroer by the valley of Arnon, and half the hill country of Gilead And its cities I gave to the Reubenites and to the Gadites.
ECB(i) 12
RESUME' OF THE ALLOTMENT OF LAND
And this land, which we possessed at that time, from Aroer by the wadi Arnon and half mount Gilad and the cities thereof, I gave to the Reu Beniy and to the Gadiy:
ACV(i) 12 And we took this land in possession at that time. From Aroer, which is by the valley of the Arnon, and half the hill-country of Gilead, and the cities of it, I gave to the Reubenites and to the Gadites.
WEB(i) 12 This land we took in possession at that time: from Aroer, which is by the valley of the Arnon, and half the hill country of Gilead with its cities, I gave to the Reubenites and to the Gadites;
NHEB(i) 12 This land we took in possession at that time: from Aroer, which is by the valley of the Arnon, and half the hill country of Gilead, and its cities, gave I to the Reubenites and to the Gadites:
AKJV(i) 12 And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which is by the river Arnon, and half mount Gilead, and the cities thereof, gave I to the Reubenites and to the Gadites.
KJ2000(i) 12 And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which is by the river Arnon, and half the mountains of Gilead, and the cities thereof, gave I unto the Reubenites and to the Gadites.
UKJV(i) 12 And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which is by the river Arnon, and half mount Gilead, and the cities thereof, gave I unto the Reubenites and to the Gadites.
EJ2000(i) 12 ¶ And this land, which we inherited at that time, from Aroer, which is by the river Arnon, and half of Mount Gilead and the cities thereof, I gave unto the Reubenites and to the Gadites.
CAB(i) 12 And we inherited that land at that time from Ar, which is by the border of the torrent Arnon, and half the mount of Gilead; and I gave his cities to Reuben and to Gad.
LXX2012(i) 12 And we inherited that land at that time from Aroer, which is by the border of the torrent Arnon, and half the mount of Galaad; and I gave his cities to Ruben and to Gad.
NSB(i) 12 »We took possession of this land. I gave the tribes of Reuben and Gad the land north of Aroer near the Arnon Valley and half of the mountain region of Gilead with its cities.
ISV(i) 12 "Of the land that we captured at that time, I've given its towns to the Reubenites and the Gaddites from Aroer near the Wadi Arnon to half of the hill country of Gilead.
LEB(i) 12 And so we took possession of this land at that time, from Aroer, which is on the edge of the wadi* of Arnon, and also half of the hill country of Gilead and its towns I gave to the Reubenites* and to the Gadites.*
MLV(i) 12 And we took this land in possession at that time. From Aroer, which is by the valley of the Arnon and half the hill-country of Gilead and the cities of it, I gave to the Reubenites and to the Gadites.
VIN(i) 12 "Of the land that we captured at that time, I've given its towns to the Reubenites and the Gaddites from Aroer near the Wadi Arnon to half of the hill country of Gilead.
Luther1545(i) 12 Solch Land nahmen wir ein zu derselben Zeit, von Aroer an, die am Bach bei Arnon liegt. Und ich gab das halbe Gebirge Gilead mit seinen Städten den Rubenitern und Gaditern.
Luther1912(i) 12 Solches Land nahmen wir ein zu derselben Zeit. Von Aroer an, das am Bach Arnon liegt, gab ich's den Rubeniter und Gaditern samt dem halben Gebirge Gilead mit seinen Städten.
ELB1871(i) 12 Und dieses Land nahmen wir in selbiger Zeit in Besitz. Von Aroer an, das am Flusse Arnon ist, und die Hälfte des Gebirges Gilead und seine Städte gab ich den Rubenitern und den Gaditern;
ELB1905(i) 12 Und dieses Land nahmen wir in selbiger Zeit in Besitz. Von Aroer an, das am Flusse Arnon ist, und die Hälfte des Gebirges Gilead und seine Städte gab ich den Rubenitern und den Gaditern;
DSV(i) 12 Ditzelfde land nu namen wij te dier tijd in bezit; van Aroer af, dat aan de beek Arnon is, en de helft van het gebergte van Gilead, met de steden van hetzelve, gaf ik aan de Rubenieten en Gadieten.
Giguet(i) 12 ¶ Et nous héritâmes de cette terre en ce temps-là, à partir d’Aroer, qui est sur le bord du torrent d’Arnon: j’ai donné à Ruben et à Gad la moitié de la montagne de Galaad et ses villes.
DarbyFR(i) 12
Et nous prîmes possession de ce pays-là, en ce même temps. Depuis Aroër, qui est sur le torrent de l'Arnon, la moitié de la montagne de Galaad, et ses villes, je les donnai aux Rubénites et aux Gadites;
Martin(i) 12 En ce temps-là donc nous possédâmes ce pays-là; et je donnai aux Rubénites et aux Gadites ce qui est depuis Haroher, qui est sur le torrent d'Arnon, et la moitié de la montagne de Galaad, avec ses villes.
Segond(i) 12 Nous prîmes alors possession de ce pays. Je donnai aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aroër sur le torrent de l'Arnon et la moitié de la montagne de Galaad avec ses villes.
SE(i) 12 Y esta tierra que heredamos entonces desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, di a los rubenitas y a los gaditas;
ReinaValera(i) 12 Y esta tierra que heredamos entonces desde Aroer, que está al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, dí á los Rubenitas y á los Gaditas:
JBS(i) 12 ¶ Y esta tierra que heredamos entonces desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, di a los rubenitas y a los gaditas;
Albanian(i) 12 Në atë kohë ne pushtuam këtë vend; unë u dhashë Rubenitëve dhe Gaditëve territorin e Aroerit, gjatë përroit Arnon deri në gjysmën e krahinës malore të Galaadit së bashku me qytetet e tij;
RST(i) 12 Землю сию взяли мы в то время начиная от Ароера, который у потока Арнона; и половину горы Галаада с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову;
Arabic(i) 12 فهذه الارض امتلكناها في ذلك الوقت من عروعير التي على وادي ارنون ونصف جبل جلعاد ومدنه اعطيت للرأوبينيين والجاديين.
Bulgarian(i) 12 Тази земя завзехме в онова време. От Ароир, който е при реката Арнон, и половината планини на Галаад и градовете му дадох на рувимците и гадците.
Croatian(i) 12 To je, dakle, bila zemlja koju smo zauzeli u ono vrijeme, počev od Aroera, koji je na potoku Arnonu. Polovicu gileadskog pogorja s njegovim gradovima dao sam Rubenovcima i Gadovcima.
BKR(i) 12 Když tedy zemi tu obdrželi jsme dědičně toho času, krajinu od Aroer, jenž jest při potoku Arnon, a polovici hory Galád i města její, dal jsem pokolení Ruben a Gád.
Danish(i) 12 Og vi indtoge dette Land paa den samme Tid fra Aroer som ligger ved Arnons Bæk og Halvdelen af Gileads Bjerg med dets Stæder gav jeg Rubeniterne og Gaditerne.
CUV(i) 12 那 時 , 我 們 得 了 這 地 。 從 亞 嫩 谷 邊 的 亞 羅 珥 起 , 我 將 基 列 山 地 的 一 半 , 並 其 中 的 城 邑 , 都 給 了 流 便 人 和 迦 得 人 。
CUVS(i) 12 那 时 , 我 们 得 了 这 地 。 从 亚 嫩 谷 边 的 亚 罗 珥 起 , 我 将 基 列 山 地 的 一 半 , 并 其 中 的 城 邑 , 都 给 了 流 便 人 和 迦 得 人 。
Esperanto(i) 12 Kaj tiun landon ni ekposedis en tiu tempo:de Aroer, kiu estas apud la torento Arnon, kaj duonon de la monto Gilead kun gxiaj urboj mi donis al la Rubenidoj kaj al la Gadidoj;
Finnish(i) 12 Ja niin me siihen aikaan sen maan meillemme omistimme: Aroerista Arnonin ojan tyköä, ja puolen Gileadin mäkeä, ja sen kaupungit, annoin minä Rubenilaisille ja Gadilaisille.
FinnishPR(i) 12 Kun me silloin olimme ottaneet omaksemme tämän maan, annoin minä sen osan siitä, joka alkaa Aroerista, Arnon-joen varrelta, sekä puolet Gileadin vuoristoa kaupunkeineen ruubenilaisille ja gaadilaisille.
Haitian(i) 12 Lè nou fin pran peyi a pou nou, mwen bay branch fanmi Woubenn lan ak branch fanmi Gad la pòsyon ki soti bò lavil Awoyè a, toupre ravin Anon, rive pran mwatye nan mòn Galarad la avèk tout lavil ki ladan yo.
Hungarian(i) 12 Ezt a földet pedig, a [melyet] abban az idõben örökségünkké tettünk, Aróertõl fogva, a mely az Arnon patak mellett van, és a Gileád hegyének felét, és annak városait odaadtam a Rúbenitáknak és Gáditáknak.
Indonesian(i) 12 "Sesudah tanah itu menjadi milik kita, saya berikan kepada suku Ruben dan Gad daerah sebelah utara kota Aroer dekat Sungai Arnon, dan sebagian dari daerah pegunungan Gilead, termasuk kota-kotanya.
Italian(i) 12 E in quel tempo noi prendemmo possessione di questo paese; io diedi a’ Gaditi, e a’ Rubeniti, ciò che è da Aroer, che è in sul torrente di Arnon, e la metà del monte di Galaad, e le sue città.
ItalianRiveduta(i) 12 Fu allora che c’impossessammo di questo paese; io detti ai Rubeniti e ai Gaditi il territorio che si parte da Aroer, presso la valle dell’Arnon, e la metà della contrada montuosa di Galaad con le sue città;
Korean(i) 12 그 때에 우리가 이 땅을 얻으매 아르논 골짜기 곁에 아로엘에서부터 길르앗 산지 절반과 그 성읍들을 내가 르우벤 자손과 갓 자손에게 주었고
Lithuanian(i) 12 Tuomet užėmėme kraštą nuo miesto Aroero, kuris yra Arnono upelio slėnyje, ligi Gileado kalno. Jo miestus daviau Rubeno ir Gado giminėms.
PBG(i) 12 Gdyśmy tedy ziemię tę posiedli na on czas, od Aroer, które jest nad potokiem Arnon, i połowę góry Galaad, i miasta jej dałem Rubenitom, i Gadytom.
Portuguese(i) 12 Naquele tempo, pois, tomamos essa terra por possessão. Desde Aroer, que está junto do vale do Arnom, e a metade da região montanhosa de Guilead, com as suas cidades, dei aos rubenitas e gaditas;
Norwegian(i) 12 Dette land inntok vi dengang: Bygdene fra Aroer, som ligger ved Arnon-åen, og halvdelen av Gileadfjellene med byene der gav jeg til rubenittene og gadittene,
Romanian(i) 12 Atunci am luat în stăpînire ţara aceasta. Am dat Rubeniţilor şi Gadiţilor ţinutul de la Aroer, care este pe pîrîul Arnon, şi jumătatea muntelui Galaad cu cetăţile lui.
Ukrainian(i) 12 А Край той того часу посіли ми. Від Ароеру, що над Арнонським потоком, і половину гори Ґілеад, і міста його я дав Рувимовим та Ґадовим.