Deuteronomy 2:23

LXX_WH(i)
    23 G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι   N-NPM ευαιοι G3588 T-NPM οι   V-PAPNP κατοικουντες G1722 PREP εν   N-PRI ασηρωθ G2193 PREP εως G1047 N-GS γαζης G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι   N-PRI καππαδοκες G3588 T-NPM οι G1831 V-AAPNP εξελθοντες G1537 PREP εκ G2587 N-PRI καππαδοκιας   V-AAI-3P εξετριψαν G846 D-APM αυτους G2532 CONJ και   V-API-3P κατωκισθησαν G473 PREP αντ G846 D-GPM αυτων
HOT(i) 23 והעוים הישׁבים בחצרים עד עזה כפתרים היצאים מכפתר השׁמידם וישׁבו תחתם׃
IHOT(i) (In English order)
  23 H5757 והעוים And the Avims H3427 הישׁבים which dwelt H2699 בחצרים in Hazerim, H5704 עד unto H5804 עזה Azzah, H3732 כפתרים the Caphtorims, H3318 היצאים which came forth H3731 מכפתר   H8045 השׁמידם destroyed H3427 וישׁבו them, and dwelt H8478 תחתם׃ in their stead.)
Vulgate(i) 23 Eveos quoque qui habitabant in Aserim usque Gazam Cappadoces expulerunt qui egressi de Cappadocia deleverunt eos et habitaverunt pro illis
Clementine_Vulgate(i) 23 Hevæos quoque, qui habitabant in Haserim usque Gazan, Cappadoces expulerunt: qui egressi de Cappadocia deleverunt eos, et habitaverunt pro illis.
Wycliffe(i) 23 Also men of Capadocie puttiden out Eueys, that dwelliden in Asseryn, `til to Gaza; which yeden out fro Capadocie, and diden awey Eueis, and dwelliden for hem.
Tyndale(i) 23 And the Avims which dwelt in Hazarim eue vnto Aza, the Caphthoryms which came out of Caphthor destroyed them and dwelt in their rowmes.
Coverdale(i) 23 And the Caphthorims came out of Caphther, and destroyed ye Auims (yt dwelt at Hazarim euen vnto Gaza) & there dwelt they in their steade.
MSTC(i) 23 And the Avims which dwelt in Hazerim even unto Gaza, the Caphthorims which came out of Caphthor destroyed them and dwelt in their rooms.
Matthew(i) 23 And the Auums which dwelt in Hazarim euen vnto Aza, the Caphthoryms which came out of Caphthor destroyed them and dwelt in their rowmes.
Great(i) 23 And the Auims which dwelt in Hazarim euen vnto Aza, the Caphthoryms which came out of Caphthor destroyed them, and dwelt in theyr steade.
Geneva(i) 23 And the Auims which dwelt in Hazarim euen vnto Azzah, the Caphtorims which came out of Caphtor destroyed them, and dwelt in their steade.
Bishops(i) 23 And the Auims which dwelt in Hazarim, euen vnto Azza, the Caphthorims whiche came out of Caphthor, destroyed them, and dwelt in their steade
DouayRheims(i) 23 The Hevites also, that dwelt in Haserim as far as Gaza, were expelled by the Cappadocians: who came out of Cappadocia, and destroyed them and dwelt in their stead.
KJV(i) 23

And the Avims which dwelt in Hazerim, even unto Azzah, the Caphtorims, which came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead.)

KJV_Cambridge(i) 23 And the Avims which dwelt in Hazerim, even unto Azzah, the Caphtorims, which came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead.)
Thomson(i) 23 So it was with the Evites when they dwelt in Asedoth even to Gaza, the Cappadocians, who came out of Cappadocia, rooted them out, and dwelt in their stead.]
Webster(i) 23 And the Avims who dwelt in Hazerim even to Azzah, the Caphtorims, who came forth from Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead.)
Brenton(i) 23 And the Evites who dwell in Asedoth to Gaza, and the Cappadocians who came out of Cappadocia, destroyed them, and dwelt in their room.
Brenton_Greek(i) 23 Καὶ οἱ Εὐαῖοι οἱ κατοικοῦντες ἐν Ἀσηδὼθ ἕως Γάζης, καὶ οἱ Καππάδοκες οἱ ἐξελθόντες ἐκ Καππαδοκίας, ἐξέτριψαν αὐτοὺς, καὶ κατῳκίσθησαν ἀντʼ αὐτῶν.
Leeser(i) 23 And the ‘Avvim, who dwelt in open towns, as far as unto Gazzah,—the Caphtorim, who came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead.
YLT(i) 23 `As to the Avim who are dwelling in Hazerim unto Azzah, the Caphtorim—who are coming out from Caphtor—have destroyed them, and dwell in their stead.
JuliaSmith(i) 23 And the Avims dwelling in the enclosures, even to Azzah, the Caphtorims, coming forth from Caphtor, destroyed them, and they dwelt instead of them.
Darby(i) 23 And the Avvites who dwelt in the hamlets as far as Gazah -- the Caphtorim, who came out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead.)
ERV(i) 23 and the Avvim which dwelt in villages as far as Gaza, the Caphtorim, which came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead.)
ASV(i) 23 and the Avvim, that dwelt in villages as far as Gaza, the Caphtorim, that came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead.)
JPS_ASV_Byz(i) 23 and the Avvim, that dwelt in villages as far as Gaza, the Caphtorim, that came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead. -
Rotherham(i) 23 The Avvim also, who dwelt in settlements as far as Gaza, Caphtorim, who were coming forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead.
CLV(i) 23 As for the Avvim who were dwelling in hamlets as far as Gaza, the Caphtorim, who were coming forth from Caphtor, they exterminated them and dwelt in their stead..
BBE(i) 23 And the Avvim, living in the small towns as far as Gaza, came to destruction by the hands of the Caphtorim who came out from Caphtor and took their land.}
MKJV(i) 23 And the Avvim who lived in villages as far as Azzah, the Caphtorites, who came forth out of Caphtor destroyed them, and lived in their place.
LITV(i) 23 And the Avvites who lived in villages as far as Azzah, the Caphtorites coming out of Caphtor destroyed them, and lived in their place.
ECB(i) 23 and the Avvim who settled in Haserim, even to Azzah, the Kaphtorim who came from Kaphtor, destroyed them and settled in their stead.
ACV(i) 23 And the Avvim, who dwelt in villages as far as Gaza, the Caphtorim, who came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead.)
WEB(i) 23 Then the Avvim, who lived in villages as far as Gaza: the Caphtorim, who came out of Caphtor, destroyed them and lived in their place.)
NHEB(i) 23 and the Avvim, who lived in villages as far as Gaza, the Caphtorim, who came forth out of Caphtor, destroyed them, and lived in their place.)
AKJV(i) 23 And the Avims which dwelled in Hazerim, even to Azzah, the Caphtorims, which came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelled in their stead.)
KJ2000(i) 23 And the Avvim who dwelt in villages as far as Gaza, the Caphtorim, who came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead.)
UKJV(i) 23 And the Avims which dwelt in Hazerim, even unto Azzah, the Caphtorims, which came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their position.)
EJ2000(i) 23 And the Avims who dwelt in Hazerim, even unto Gaza, the Caphtorims, who came forth out of Caphtor, destroyed them and dwelt in their stead.)
CAB(i) 23 And the Avim who dwell in Asedoth to Gaza, and the Cappadocians who came out of Cappadocia, destroyed them, and dwelt in their place.
LXX2012(i) 23 And the Evites who dwell in Asedoth to Gaza, and the Cappadocians who came out of Cappadocia, destroyed them, and lived in their room.
NSB(i) 23 »The Avims lived in Hazerim, even as far as Azzah. The Caphtorims came from Caphtor to destroy them and live there in their place.
ISV(i) 23 It was the same for the Avvites who lived in villages as far as Gaza. The Caphtorites, who came from Crete, destroyed them and settled there in their place.)
LEB(i) 23 And also the Avvites, who lived in villages as far as Gaza, and the Caphtorim, who came out from Caphtor, destroyed them and then settled in their place.
MLV(i) 23 And the Avvim, who dwelt in villages as far as Gaza, the Caphtorim, who came forth out of Caphtor, destroyed them and dwelt in their stead.)
VIN(i) 23 And the Avvites who lived in villages as far as Azzah, the Caphtorites coming out of Caphtor destroyed them, and lived in their place.
Luther1545(i) 23 Und die Kaphthorim zogen aus Kaphthor und vertilgeten die Avim, die zu Hazerim wohneten bis gen Gaza, und wohneten an ihrer Statt daselbst.
Luther1912(i) 23 Und die Kaphthoriter zogen aus Kaphthor und vertilgten die Avviter, die in Dörfern wohnten bis gen Gaza, und wohnten an ihrer Statt daselbst.]
ELB1871(i) 23 Und die Awim, welche in Dörfern wohnten bis Gasa, - die Kaphtorim, die aus Kaphtor kamen, vertilgten dieselben und wohnten an ihrer Statt. -
ELB1905(i) 23 Und die Awim, welche in Dörfern wohnten bis Gasa, H. Gassa die Kaphtorim, die aus Kaphtor kamen, vertilgten dieselben und wohnten an ihrer Statt.
DSV(i) 23 Ook hebben de Kafthorieten, die uit Kafthor uittogen, de Avieten, die in Hazerim tot Gaza toe woonden, verdelgd, en aan hun plaats gewoond.
Giguet(i) 23 Pareillement les Evéens qui demeurent en Asedoth jusqu’à Gaza, et les Cappadociens venus de la Cappadoce, les ont détruits en cette contrée et l’habitent à leur place.
DarbyFR(i) 23 Et quant aux Avviens qui habitaient dans des hameaux jusqu'à Gaza, les Caphtorim, sortis de Caphtor, les détruisirent et habitèrent à leur place.)
Martin(i) 23 Or quant aux Hauviens, qui demeuraient en Hatsérim, jusqu'à Gaza, ils furent détruits par les Caphtorins, qui étant sortis de Caphtor, vinrent demeurer en leur place.
Segond(i) 23 Les Avviens, qui habitaient dans des villages jusqu'à Gaza, furent détruits par les Caphtorim, sortis de Caphtor, qui s'établirent à leur place.
SE(i) 23 Y a los aveos que habitaban en Haserin hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron, y habitaron en su lugar.)
ReinaValera(i) 23 Y á los Heveos que habitaban en Haserin hasta Gaza, los Caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron, y habitaron en su lugar.)
JBS(i) 23 Y a los aveos que habitaban en Haserin hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron, y habitaron en su lugar.)
Albanian(i) 23 Edhe Avejtë, që banonin në fshatrat deri në Gaza, u shkatërruan nga Kaftorejtë, që kidhin ardhur nga Kaftori, të cilët u vendosën në vendin e tyre).
RST(i) 23 и Аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафторимы, исшедшие изКафтора, истребили и поселились на месте их.
Arabic(i) 23 والعوّيون الساكنون في القرى الى غزّة ابادهم الكفتوريون الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم.
Bulgarian(i) 23 И авейциите, които живееха в села чак до Газа, тях ги унищожиха кафторимите, които дойдоха от Кафтор, и се заселиха на мястото им. —
Croatian(i) 23 I Avijce, koji su živjeli po zaseocima sve do Gaze, istrijebiše Kaftorci koji su došli iz Kaftora te se naseliše na njihovo mjesto.
BKR(i) 23 Hevejské také, kteříž bydlili v Azerim až do Gáza, Kaftorejští, kteříž vyšli z Kaftor, zahladili je, a bydlili na místě jejich.)
Danish(i) 23 Og Aviterne, som boede i Landsbyerne; indtil Gaza, dem ødelagde Kafthoriterne, Og, boede i deres Sted.
CUV(i) 23 從 迦 斐 託 出 來 的 迦 斐 託 人 將 先 前 住 在 鄉 村 直 到 迦 薩 的 亞 衛 人 除 滅 , 接 著 居 住 。 )
CUVS(i) 23 从 迦 斐 託 出 来 的 迦 斐 託 人 将 先 前 住 在 乡 村 直 到 迦 萨 的 亚 卫 人 除 灭 , 接 着 居 住 。 )
Esperanto(i) 23 Kaj la Avidojn, kiuj logxis en vilagxoj gxis Gaza, ekstermis la Kaftoridoj, kiuj eliris el Kaftor, kaj ili eklogxis sur ilia loko.)
Finnish(i) 23 Availaiset asuivat maakylissä Gatsaan asti; mutta Kaphtorilaiset läksivät Kaphtorista ja hävittivät ne, ja asuivat heidän siassansa.
FinnishPR(i) 23 Mutta avvilaisille, jotka asuivat maakylissä aina Gassaan asti, tuottivat tuhon kaftorilaiset, jotka olivat lähteneet Kaftorista, ja asettuivat heidän sijaansa.
Haitian(i) 23 Se menm bagay la ki rive avit yo ki te rete nan tout ti bouk ou jwenn jouk ou rive lavil Gaza: moun Kaftò yo soti zile Krèt, yo touye avit yo epi yo rete nan peyi a nan plas yo.
Hungarian(i) 23 Az Avveusokat is, a kik falvakban laknak vala Gázáig, kiirtották a Káftoreusok a kik kijöttek volt Káftorból, és lakának azoknak helyén.)
Indonesian(i) 23 Tanah di sepanjang pantai Laut Tengah diduduki orang-orang dari pulau Kreta. Mereka telah membinasakan orang Awi, penduduk asli tanah itu, lalu menduduki daerah itu sampai ke selatan sejauh kota Gaza.)
Italian(i) 23 I Caftorei anch’essi, usciti di Caftor, distrussero gli Avvei, che dimoravano in Haserim, fino a Gaza, e abitarono nel luogo loro.
ItalianRiveduta(i) 23 E anche gli Avvei, che dimoravano in villaggi fino a Gaza, furon distrutti dai Caftorei, usciti da Caftor, i quali si stabilirono nel luogo loro).
Korean(i) 23 마치 세일에 거한에서 자손 앞에 호리 사람을 멸하심과 일반이라 그들이 호리 사람을 쫓아 내고 대신하여 오늘까지 거기 거하였으며
Lithuanian(i) 23 Avus, gyvenusius prie Gazos, išvarė kaftoriečiai, kilę iš Kaftoro, juos išnaikino ir apsigyveno jų vietoje.
PBG(i) 23 Hewejczyki także, którzy mieszkali w Aserym aż do Gazy, Kaftorytowie, którzy wyszli z Kaftor, wytracili je, i mieszkali na miejscu ich.)
Portuguese(i) 23 Também os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles.)
Norwegian(i) 23 Likedan gikk det med avittene, som bodde i landsbyene like til Gasa; de blev ødelagt av kaftorerne, som kom fra Kaftor og bosatte sig der i deres sted.
Romanian(i) 23 Deasemenea, Aviţii, cari locuiau în sate pînă la Gaza, au fost nimiciţi de Caftoriţi, ieşiţi din Caftor, cari s'au aşezat în locul lor.)
Ukrainian(i) 23 А аввеїв, що сидять по оселях аж до Ази, вигубили їх кафтори, що вийшли з Кафтору, та й осіли замість них.