Acts 10:22

ABP_GRK(i)
  22 G3588 οι δε G1161   G2036 είπον G* Κορνήλιος G1543 εκατοντάρχης G435 ανήρ G1342 δίκαιος G2532 και G5399 φοβούμενος G3588 τον G2316 θεόν G3140 μαρτυρούμενός τε G5037   G5259 υπό G3650 όλου G3588 του G1484 έθνους G3588 των G* Ιουδαίων G5537 εχρηματίσθη G5259 υπό G32 αγγέλου G39 αγίου G3343 μεταπέμψασθαί G1473 σε G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον αυτού G1473   G2532 και G191 ακούσαι G4487 ρήματα G3844 παρά G1473 σου
Stephanus(i) 22 οι δε ειπον κορνηλιος εκατονταρχης ανηρ δικαιος και φοβουμενος τον θεον μαρτυρουμενος τε υπο ολου του εθνους των ιουδαιων εχρηματισθη υπο αγγελου αγιου μεταπεμψασθαι σε εις τον οικον αυτου και ακουσαι ρηματα παρα σου
LXX_WH(i)
    22 G3588 T-NPM οι G1161 CONJ δε G3004 [G5627] V-2AAI-3P ειπαν G2883 N-NSM κορνηλιος G1543 N-NSM εκατονταρχης G435 N-NSM ανηρ G1342 A-NSM δικαιος G2532 CONJ και G5399 [G5740] V-PNP-NSM φοβουμενος G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G3140 [G5746] V-PPP-NSM μαρτυρουμενος G5037 PRT τε G5259 PREP υπο G3650 A-GSN ολου G3588 T-GSN του G1484 N-GSN εθνους G3588 T-GPM των G2453 A-GPM ιουδαιων G5537 [G5681] V-API-3S εχρηματισθη G5259 PREP υπο G32 N-GSM αγγελου G40 A-GSM αγιου G3343 [G5664] V-ADN μεταπεμψασθαι G4571 P-2AS σε G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G3624 N-ASM οικον G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G191 [G5658] V-AAN ακουσαι G4487 N-APN ρηματα G3844 PREP παρα G4675 P-2GS σου
Tischendorf(i)
  22 G3588 T-NPM οἱ G1161 CONJ δὲ G3004 V-2AAI-3P εἶπαν, G2883 N-NSM Κορνήλιος G1543 N-NSM ἑκατοντάρχης, G435 N-NSM ἀνὴρ G1342 A-NSM δίκαιος G2532 CONJ καὶ G5399 V-PNP-NSM φοβούμενος G3588 T-ASM τὸν G2316 N-ASM θεὸν G3140 V-PPP-NSM μαρτυρούμενός G5037 PRT τε G5259 PREP ὑπὸ G3650 A-GSN ὅλου G3588 T-GSN τοῦ G1484 N-GSN ἔθνους G3588 T-GPM τῶν G2453 A-GPM Ἰουδαίων, G5537 V-API-3S ἐχρηματίσθη G5259 PREP ὑπὸ G32 N-GSM ἀγγέλου G40 A-GSM ἁγίου G3343 V-ADN μεταπέμψασθαί G4771 P-2AS σε G1519 PREP εἰς G3588 T-ASM τὸν G3624 N-ASM οἶκον G846 P-GSM αὐτοῦ G2532 CONJ καὶ G191 V-AAN ἀκοῦσαι G4487 N-APN ῥήματα G3844 PREP παρὰ G4771 P-2GS σοῦ.
Tregelles(i) 22 οἱ δὲ εἶπαν, Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.
TR(i)
  22 G3588 T-NPM οι G1161 CONJ δε G2036 (G5627) V-2AAI-3P ειπον G2883 N-NSM κορνηλιος G1543 N-NSM εκατονταρχης G435 N-NSM ανηρ G1342 A-NSM δικαιος G2532 CONJ και G5399 (G5740) V-PNP-NSM φοβουμενος G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G3140 (G5746) V-PPP-NSM μαρτυρουμενος G5037 PRT τε G5259 PREP υπο G3650 A-GSN ολου G3588 T-GSN του G1484 N-GSN εθνους G3588 T-GPM των G2453 A-GPM ιουδαιων G5537 (G5681) V-API-3S εχρηματισθη G5259 PREP υπο G32 N-GSM αγγελου G40 A-GSM αγιου G3343 (G5664) V-ADN μεταπεμψασθαι G4571 P-2AS σε G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G3624 N-ASM οικον G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G191 (G5658) V-AAN ακουσαι G4487 N-APN ρηματα G3844 PREP παρα G4675 P-2GS σου
Nestle(i) 22 οἱ δὲ εἶπαν Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.
RP(i) 22 οι 3588 {T-NPM} δε 1161 {CONJ} ειπον 3004 5627 {V-2AAI-3P} κορνηλιος 2883 {N-NSM} εκατονταρχης 1543 {N-NSM} ανηρ 435 {N-NSM} δικαιος 1342 {A-NSM} και 2532 {CONJ} φοβουμενος 5399 5740 {V-PNP-NSM} τον 3588 {T-ASM} θεον 2316 {N-ASM} μαρτυρουμενος 3140 5746 {V-PPP-NSM} τε 5037 {PRT} υπο 5259 {PREP} ολου 3650 {A-GSN} του 3588 {T-GSN} εθνους 1484 {N-GSN} των 3588 {T-GPM} ιουδαιων 2453 {A-GPM} εχρηματισθη 5537 5681 {V-API-3S} υπο 5259 {PREP} αγγελου 32 {N-GSM} αγιου 40 {A-GSM} μεταπεμψασθαι 3343 5670 {V-AMN} σε 4771 {P-2AS} εις 1519 {PREP} τον 3588 {T-ASM} οικον 3624 {N-ASM} αυτου 846 {P-GSM} και 2532 {CONJ} ακουσαι 191 5658 {V-AAN} ρηματα 4487 {N-APN} παρα 3844 {PREP} σου 4771 {P-2GS}
SBLGNT(i) 22 οἱ δὲ εἶπαν· Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.
f35(i) 22 οι δε ειπον κορνηλιος εκατονταρχης ανηρ δικαιος και φοβουμενος τον ψεον μαρτυρουμενος τε υπο ολου του εψνους των ιουδαιων εχρηματισψη υπο αγγελου μεταπεμθασψαι σε εις τον οικον αυτου και ακουσαι ρηματα παρα σου
IGNT(i)
  22 G3588 οι And G1161 δε They G2036 (G5627) ειπον Said, G2883 κορνηλιος Cornelius G1543 εκατονταρχης A Centurion, G435 ανηρ A Man G1342 δικαιος Righteous G2532 και And G5399 (G5740) φοβουμενος   G3588 τον Fearing G2316 θεον God, G3140 (G5746) μαρτυρουμενος And Borne Witness G5037 τε To G5259 υπο By G3650 ολου Whole G3588 του The G1484 εθνους Nation G3588 των Of The G2453 ιουδαιων Jews, G5537 (G5681) εχρηματισθη Was Divinely Instructed G5259 υπο By G32 αγγελου Angel G40 αγιου A Holy, G3343 (G5664) μεταπεμψασθαι To Send For G4571 σε Thee G1519 εις   G3588 τον To G3624 οικον House, G846 αυτου His G2532 και And G191 (G5658) ακουσαι To Hear G4487 ρηματα Words G3844 παρα From G4675 σου Thee.
ACVI(i)
   22 G1161 CONJ δε And G3588 T-NPM οι Thos G2036 V-2AAI-3P ειπον Said G2883 N-NSM κορνηλιος Cornelius G1543 N-NSM εκατονταρχης Centurion G1342 A-NSM δικαιος Righteous G435 N-NSM ανηρ Man G2532 CONJ και And G5399 V-PNP-NSM φοβουμενος Fearing G3588 T-ASM τον Tho G2316 N-ASM θεον God G5037 PRT τε And G3140 V-PPP-NSM μαρτυρουμενος Being Well Testified G5259 PREP υπο By G3588 T-GSN του The G3650 A-GSN ολου Whole G1484 N-GSN εθνους Nation G3588 T-GPM των Of Thos G2453 A-GPM ιουδαιων Jewish G5537 V-API-3S εχρηματισθη Was Divinely Warned G5259 PREP υπο By G40 A-GSM αγιου Holy G32 N-GSM αγγελου Agent G3343 V-ADN μεταπεμψασθαι To Summon G4571 P-2AS σε Thee G1519 PREP εις To G3588 T-ASM τον Tho G3624 N-ASM οικον House G846 P-GSM αυτου Of Him G2532 CONJ και And G191 V-AAN ακουσαι To Hear G4487 N-APN ρηματα Sayings G3844 PREP παρα From G4675 P-2GS σου Thee
Vulgate(i) 22 qui dixerunt Cornelius centurio vir iustus et timens Deum et testimonium habens ab universa gente Iudaeorum responsum accepit ab angelo sancto accersire te in domum suam et audire verba abs te
Clementine_Vulgate(i) 22 Qui dixerunt: Cornelius centurio, vir justus et timens Deum, et testimonium habens ab universa gente Judæorum, responsum accepit ab angelo sancto accersire te in domum suam, et audire verba abs te.
Wycliffe(i) 22 And thei seiden, Cornelie, the centurien, a iust man, and dredinge God, and hath good witnessyng of alle the folc of Jewis, took aunswere of an hooli aungel, to clepe thee in to his hous, and to here wordis of thee.
Tyndale(i) 22 And they sayde vnto him: Cornelius the captayne a iust man and won that feareth God and of good reporte amonge all the people of the Iewes was warned by an holy angell to sende for the into his housse and to heare wordes of the.
Coverdale(i) 22 They sayde: Cornelius the captayne, a iust man and one that feareth God, and of good reporte amoge all the people of the Iewes, was warned by an holy angell, to sende for the in to his house, and to heare wordes of the.
MSTC(i) 22 And they said unto him, "Cornelius the captain, a just man and one that feareth God, and of good report among all the people of the Jews, was warned by a holy angel, to send for thee into his house, and to hear words of thee."
Matthew(i) 22 And they sayde vnto him: Cornelius the captaine, a iuste man, and one that feareth God, and of good reporte amonge al the people of the Iewes, was warned by an holye aungel to sende for the into hys house, and to heare wordes of the.
Great(i) 22 They sayd: Cornelius the captayne a iust man, and one that feareth God, & of good reporte amonge all the people of the Iewes, was warned by an holy angell to sende for the into his house, & to heare wordes of the.
Geneva(i) 22 And they sayd, Cornelius the captaine, a iust man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Iewes, was warned from heauen by an holy Angel, to send for thee into his house, and to heare thy wordes.
Bishops(i) 22 And they sayde: Cornelius the capitayne, a iust man, and one that feareth God, and of good report among all the people of the Iewes, was warned by an holy Angel to sende for thee into his house, and to heare wordes of thee
DouayRheims(i) 22 Who said: Cornelius, a centurion, a just man and one that feareth God, and having good testimony from all the nation of the Jews, received an answer of an holy angel, to send for thee into his house And to hear words of thee.
KJV(i) 22

And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house, and to hear words of thee.

KJV_Cambridge(i) 22 And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house, and to hear words of thee.
Mace(i) 22 they answered, Cornelius the centurion, a man of probity and piety, one that has an universal good character among the Jews, was divinely admonish'd by an holy angel to send for you to his house, to hear what you had to say to him.
Whiston(i) 22 They said unto him, One Cornelius a Centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel, to send for thee to his house, and to hear words of thee.
Wesley(i) 22 And they said, Cornelius the centurion, a just man, and fearing God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned of God by an holy angel, to send for thee to his house, and to hear words from thee.
Worsley(i) 22 And they said, Cornelius the centurion, a righteous man, and one that feareth God, and of a good character among all the nation of the Jews, hath been warned from God by an holy angel, to send for thee to his house, and to hear what thou shalt say.
Haweis(i) 22 Then they said, Cornelius a centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report with all the nation of the Jews, has been divinely admonished by a holy angel to send for thee to his house, to hear words from thee.
Thomson(i) 22 They said, Cornelius, a centurion, a righteous man, and one who feareth God, and is approved by the testimony of the whole Jewish nation, hath been divinely warned by a holy angel to send for thee to his house and receive instruction from thee.
Webster(i) 22 And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by a holy angel to send for thee into his house, and to hear words from thee.
Living_Oracles(i) 22 And they said, Cornelius, the centurion, a righteous man, who fears God, and has a character attested by all the Jewish people, has been instructed, by a holy messenger, to send for you to his house, and to hear words from you.
Etheridge(i) 22 They said to him, A certain man whose name is Cornelius, a centurion, who feareth Aloha, and of whom all the people of the Jihudoyee give witness, hath been told in a vision by an holy angel to send and bring thee to his house, and to hear words from thee.
Murdock(i) 22 They say to him: A certain man whose name is Cornelius, a centurion fearing God, and of whom all the people of the Jews bear good report, was told in vision, by a holy angel, to send and bring thee to his house, that he might hear discourse from thee.
Sawyer(i) 22 And they said, Cornelius a centurion, a righteous man, and one that fears God, and esteemed by all the nation of the Jews, was divinely instructed by a holy angel to send for you to his house and hear words from you.
Diaglott(i) 22 They and said: Cornelius a centurion, a man just and fearing the God, being testified of and by whole of the nation of the Jews, was divinely instructed by a messenger holy, to send after thee to the house of himself, and to hear words from thee.
ABU(i) 22 And they said: Cornelius, a centurion, a just man, and one that fears God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by a holy angel to send for thee to his house; and to hear words from thee.
Anderson(i) 22 They replied: Cornelius the centurion, a just man, and one that fears God, and of good report among the whole nation of the Jews, was instructed by a holy angel to call you to his house, and to hear words from you.
Noyes(i) 22 And they said, Cornelius a centurion, a righteous man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by a holy angel to send for thee to his house, and to hear words from thee.
YLT(i) 22 And they said, `Cornelius, a centurion, a man righteous and fearing God, well testified to, also, by all the nation of the Jews, was divinely warned by a holy messenger to send for thee, to his house, and to hear sayings from thee.'
JuliaSmith(i) 22 And they said, Cornelius the centurion, a just man, and fearing God, and witnessed of by the whole nation of the Jews, received intimation of the divine will by a holy messenger to send for thee to his house, and hear words of thee.
Darby(i) 22 And they said, Cornelius, a centurion, a righteous man, and fearing God, and borne witness to by the whole nation of the Jews, has been divinely instructed by a holy angel to send for thee to his house, and hear words from thee.
ERV(i) 22 And they said, Cornelius a centurion, a righteous man and one that feareth God, and well reported of by all the nation of the Jews, was warned [of God ]by a holy angel to send for thee into his house, and to hear words from thee.
ASV(i) 22 And they said, Cornelius a centurion, a righteous man and one that feareth God, and well reported of by all the nation of the Jews, was warned of God by a holy angel to send for thee into his house, and to hear words from thee.
JPS_ASV_Byz(i) 22 And they said, Cornelius a centurion, a righteous man and one that feareth God, and well reported of by all the nation of the Jews, was warned of God by a holy angel to send for thee into his house, and to hear words from thee.
Rotherham(i) 22 And they said—Cornelius, a centurion, a man righteous and fearing God, well-attested by the whole nation of the Jews, hath been divinely instructed by a holy messenger to send for thee unto his house, and to hear words from thee.
Twentieth_Century(i) 22 The men replied: "Our captain, Cornelius, a pious man who reverences God and is well spoken of by the whole Jewish nation, has been instructed by a holy angel to send for you to his house, and to listen to what you have to say."
Godbey(i) 22 And they said, Cornelius the centurion, a man righteous and fearing God, and being of good report by all the nation of the Jews, was warned by a holy angel to send for thee to come into his house, and to hear words with thee.
WNT(i) 22 Their reply was, "Cornelius, a Captain, an upright and God-fearing man, of whom the whole Jewish nation speaks well, has been divinely instructed by a holy angel to send for you to come to his house and listen to what you have to say."
Worrell(i) 22 And they said, "Cornelius, a centurion, a righteous man, and one fearing God, well reported of also by all the nation of the Jews, was divinely warned by a holy angel to send for you to his house, and to hear words from you."
Moffatt(i) 22 They said, "Cornelius, a captain, a good man who reverences God and enjoys a good reputation among the whole Jewish nation, was instructed by a holy angel to send for you to his house and to listen to what you had to say."
Goodspeed(i) 22 They answered, "Cornelius, who is a captain, and an upright and God-fearing man, and who has a good reputation with the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to send for you to come to his house, and to listen to what you have to say."
Riverside(i) 22 They said, "Cornelius, a centurion, an upright and God-fearing man, well spoken of by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to send for you to come to his house, and to listen to your words."
MNT(i) 22 "Cornelius," they answered, "a captain, a devout man, and God-fearing, of whom the whole, Jewish nation speaks well, was instructed by a holy angel to send for you to come to his house, and to listen to your message."
Lamsa(i) 22 They said to him, A man called Cornelius, a righteous and God-fearing centurion of whom all the Jewish people speak well, was told in a vision by a holy angel to send and bring you to his house and to hear words from you.
CLV(i) 22 Now they say, "Cornelius, a centurion, a man just and God-fearing, besides being attested by the whole nation of the Jews, is apprized by a holy messenger to send after you to come into his house, and to hear declarations from you."
Williams(i) 22 They answered, "Cornelius, a colonel in the army, an upright man and one who reveres God, and a man of high reputation with the whole Jewish nation, was instructed by a holy angel to send for you to come to his house and to listen to a message you would bring."
BBE(i) 22 And they said, Cornelius, a captain, an upright and God-fearing man, respected by all the nation of the Jews, had word from God by an angel to send for you to his house, and to give hearing to your words.
MKJV(i) 22 And they said, Cornelius the centurion, a just man and one who fears God, and one of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by a holy angel to send for you to come to his house and to hear words from you.
LITV(i) 22 And they said, Cornelius, a centurion, a just man and one fearing God, and being testified to by all the nation of the Jews, was divinely warned by a holy angel to call you to his house and to hear words from you.
ECB(i) 22 And they say, Cornelius the centurion, a just man, and one who awes Elohim, and well-witnessed by all the goyim of the Yah Hudiym, was oracled by a holy angel to summon you to his house, and to hear rhema of you.
AUV(i) 22 They said, "Cornelius, a [military] man in charge of one hundred soldiers, [and] a man who does what is right, [and] who respects God and who has a good reputation among all the Jews [who know him], was urged by God through a holy angel to have you come to his house so he could hear you speak [about salvation, See 11:14]."
ACV(i) 22 And they said, Cornelius, a centurion, a righteous man, and fearing God, and being well testified by the whole nation of the Jews, was divinely warned by a holy agent to summon thee to his house, and to hear sayings from thee.
Common(i) 22 They said, "Cornelius, a centurion, a righteous and God-fearing man, who is well spoken of by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to send for you to come to his house, and to hear what you have to say."
WEB(i) 22 They said, “Cornelius, a centurion, a righteous man and one who fears God, and well spoken of by all the nation of the Jews, was directed by a holy angel to invite you to his house, and to listen to what you say.”
NHEB(i) 22 They said, "Cornelius, a centurion, a righteous man and one who fears God, and well spoken of by all the Jewish nation, was directed by a holy angel to invite you to his house, and to listen to what you say."
AKJV(i) 22 And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that fears God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for you into his house, and to hear words of you.
KJC(i) 22 And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that fears God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by a holy angel to send for you into his house, and to hear words of you.
KJ2000(i) 22 And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that fears God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by a holy angel to send for you to come into his house, and to hear words from you.
UKJV(i) 22 And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that fears God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for you into his house, and to hear words (o. rhema) of you.
RKJNT(i) 22 And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one who fears God, and who is well spoken of among all the nation of the Jews, was directed by a holy angel to send for you to come to his house, and to hear a message from you.
EJ2000(i) 22 And they said, Cornelius the centurion, a just man and one that fears God and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by a holy angel to send for thee into his house and to hear words of thee.
CAB(i) 22 And they said, "Cornelius the centurion, a just man, and fearing God, having a good reputation among all the nation of the Jews, was given a revelation by a holy angel to send for you to his house, and to hear words from you."
WPNT(i) 22 So they said: “Cornelius, a centurion, a righteous and God-fearing man, well spoken of by all the nation of the Jews, was divinely instructed by an angel to summon you to his house, and to hear words from you.”
JMNT(i) 22 So they said, "Cornelius – a centurion (army officer), a just, fair and equitable man who lives in accord with the way pointed out, as well as being habitually God-fearing, besides being a person constantly attested (reported by witnesses; = highly regarded) by the whole nation of the Judeans – was given useful and practical instructions on this matter, by a set-apart agent (or: sacred messenger): to send you over unto his house, and then to listen face-to-face to gush-effects of your spoken words and declarations (or: to [the] effects of the flow, at your side; or: = to hear in person what you have to say)."
NSB(i) 22 They said: »We come from Cornelius the centurion, a righteous man who respects God. He has a good reputation among all the nation of the Jews. A holy angel told him to have you come to his house so he could hear what you have to say.«
ISV(i) 22 The men replied, "Cornelius, a centurion and an upright and God-fearing man who is respected by the whole Jewish nation, was instructed by a holy angel to send for you to come to his home to hear what you have to say."
LEB(i) 22 And they said, "Cornelius, a centurion, a righteous and God-fearing man—and well spoken of by the whole nation of the Jews—was directed by a holy angel to summon you to his house and to hear words from you."
BGB(i) 22 Οἱ δὲ εἶπαν “Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.”
BIB(i) 22 Οἱ (-) δὲ (And) εἶπαν (they said), “Κορνήλιος (Cornelius) ἑκατοντάρχης (a centurion), ἀνὴρ (a man) δίκαιος (righteous) καὶ (and) φοβούμενος (fearing) τὸν (-) Θεὸν (God), μαρτυρούμενός (being well testified to) τε (then) ὑπὸ (by) ὅλου (all) τοῦ (the) ἔθνους (nation) τῶν (of the) Ἰουδαίων (Jews), ἐχρηματίσθη (was divinely instructed) ὑπὸ (by) ἀγγέλου (an angel) ἁγίου (holy) μεταπέμψασθαί (to send for) σε (you) εἰς (to) τὸν (the) οἶκον (house) αὐτοῦ (of him), καὶ (and) ἀκοῦσαι (to hear) ῥήματα (a message) παρὰ (from) σοῦ (you).”
BLB(i) 22 And they said, “Cornelius a centurion, a righteous and God fearing man—and being well testified to by the whole nation of the Jews—was divinely instructed by a holy angel to send for you to his house and to hear a message from you.”
BSB(i) 22 “Cornelius the centurion has sent us,” they said. “He is a righteous and God-fearing man with a good reputation among the whole Jewish nation. A holy angel instructed him to request your presence in his home, so that he could hear a message from you.”
MLV(i) 22 Now they said, Cornelius a centurion, a righteous man and fearing God, being well testified of by the whole nation of the Jews, was divinely-warned by a holy messenger to send for you to come to his house and to hear words from you.
VIN(i) 22 They said: "We come from Cornelius the centurion, a righteous man who respects God. He has a good reputation among all the nation of the Jews. A holy angel told him to have you come to his house so he could hear what you have to say."
Luther1545(i) 22 Sie aber sprachen: Cornelius, der Hauptmann, ein frommer und gottesfürchtiger Mann und gutes Gerüchts bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen vom heiligen Engel, daß er dich sollte fordern lassen in sein Haus und Worte von dir hören.
Luther1912(i) 22 Sie aber sprachen: Kornelius, der Hauptmann, ein frommer und gottesfürchtiger Mann und gutes Gerüchts bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, daß er dich sollte fordern lassen in sein Haus und Worte von dir hören.
ELB1871(i) 22 Sie aber sprachen: Kornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, und der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich gewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören.
ELB1905(i) 22 Sie aber sprachen: Kornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, und der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich gewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören.
DSV(i) 22 En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man, en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door Goddelijke openbaring vermaand van een heiligen engel, dat hij u zou ontbieden te zijnen huize, en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen.
DSV_Strongs(i)
  22 G1161 En G2036 [G5627] zij zeiden G2883 : Cornelius G1543 , een hoofdman over honderd G1342 , een rechtvaardig G435 man G2532 , en G5399 [G5740] vrezende G2316 God G5037 , en G3140 [G5746] die [goede] getuigenis heeft G5259 van G3650 het ganse G1484 volk G2453 der Joden G5537 [G5681] , is door Goddelijke openbaring vermaand G5259 van G40 een heiligen G32 engel G4571 , dat hij u G3343 [G5664] zou ontbieden G1519 te G846 zijnen G3624 huize G2532 , en G3844 dat hij van G4675 u G4487 woorden G191 [G5658] der zaligheid zou horen.
DarbyFR(i) 22 Et ils dirent: Corneille, centurion, homme juste et craignant Dieu, et qui a un bon témoignage de toute la nation des Juifs, a été averti divinement par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre des paroles de ta part.
Martin(i) 22 Et ils dirent : Corneille Centenier, homme juste et craignant Dieu, et ayant un bon témoignage de toute la nation des Juifs, a été averti de Dieu par un saint Ange de t'envoyer quérir pour venir en sa maison, et t'ouïr parler.
Segond(i) 22 Ils répondirent: Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles.
SE(i) 22 Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir a su casa, y oír de ti palabras.
ReinaValera(i) 22 Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los Judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir á su casa, y oir de ti palabras.
JBS(i) 22 Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir a su casa, y oír de ti palabras.
Albanian(i) 22 Dhe ata i thanë: ''Centurioni Kornel, njeri i drejtë dhe që e druan Perëndinë, për të cilin gjithë kombi i Judenjve dëshmon, është lajmëruar në mënyrë hyjnore nga një engjëll i shenjtë të të thërrasë ty në shtëpinë e tij për të dëgjuar fjalët që ke për t'i thënë''.
RST(i) 22 Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом Иудейским, получил от святаго Ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих.
Peshitta(i) 22 ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܩܘܪܢܠܝܘܤ ܩܢܛܪܘܢܐ ܟܐܢܐ ܕܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܤܗܕ ܥܠܘܗܝ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܒܚܙܘܐ ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܩܕܝܫܐ ܕܢܫܕܪ ܢܥܠܟ ܠܒܝܬܗ ܘܢܫܡܥ ܡܠܬܐ ܡܢܟ ܀
Arabic(i) 22 ‎فقالوا ان كرنيليوس قائد مئة رجلا بارا وخائف الله ومشهودا له من كل امة اليهود أوحي اليه بملاك مقدس ان يستدعيك الى بيته ويسمع منك كلاما‎.
Amharic(i) 22 እነርሱም። ጻድቅ ሰው እግዚአብሔርንም የሚፈራ በአይሁድም ሕዝብ ሁሉ የተመሰከረለት የመቶ አለቃ ቆርኔሌዎስ ወደ ቤቱ ያስመጣህ ዘንድ ከአንተም ቃልን ይሰማ ዘንድ ከቅዱስ መልአክ ተረዳ አሉት።
Armenian(i) 22 Անոնք ալ ըսին. «Կոռնելիոս հարիւրապետը, արդար ու աստուածավախ մարդ մը՝ բարի վկայուած ամբողջ Հրեաներու ազգէն, պատգամ ստացաւ սուրբ հրեշտակէ մը՝ որ կանչէ քեզ իր տունը եւ լսէ քու խօսքերդ»:
Basque(i) 22 Eta hec erran ceçaten, Cornelio centenera, guiçon iustoa eta Iaincoaren beldurra duena, eta Iuduén natione guciaz testimoniage duena, diuinoqui Aingueru saindu batez aduertitu içan duc erekar ençan hi bere etchera, eta minçatzen ençun ençan.
Bulgarian(i) 22 А те казаха: Стотникът Корнилий, един праведен човек, който се бои от Бога и има добро име сред целия юдейски народ, беше упътен чрез един свят ангел да те повика в своя дом и да чуе думи от теб.
Croatian(i) 22 Oni odgovore: "Satnik Kornelije, muž pravedan i bogobojazan, za kojega svjedoči sav narod židovski, primi od svetog anđela naputak da te dozove u dom svoj i čuje od tebe riječi."
BKR(i) 22 Oni pak řekli: Kornelius setník, muž spravedlivý a bohabojící, i svědectví dobré mající ode všeho národu Židovského, u vidění napomenut jest od anděla svatého, aby povolal tebe do domu svého a slyšel řeč od tebe.
Danish(i) 22 Men de sagde: Cornelius, en Høvedsmand, en retfærdig mand, og som frygter Gud, som har godt Vidnesbyrd af alt jødernes Folk, har faaet guddommelig Befaling ved en hellig Engel, at han skulde lade dig hente til sit Huus og høre dine Ord.
CUV(i) 22 他 們 說 : 百 夫 長 哥 尼 流 是 個 義 人 , 敬 畏 神 , 為 猶 太 通 國 所 稱 讚 。 他 蒙 一 位 聖 天 使 指 示 , 叫 他 請 你 到 他 家 裡 去 , 聽 你 的 話 。
CUVS(i) 22 他 们 说 : 百 夫 长 哥 尼 流 是 个 义 人 , 敬 畏 神 , 为 犹 太 通 国 所 称 赞 。 他 蒙 一 位 圣 天 使 指 示 , 叫 他 请 你 到 他 家 里 去 , 听 你 的 话 。
Esperanto(i) 22 Kaj ili diris:Kornelio, centestro, viro justa kaj timanta Dion, kaj bone atestata de la tuta nacio de la Judoj, estas avertita de sankta angxelo, ke li venigu vin al sia domo kaj auxdu parolojn de vi.
Estonian(i) 22 Nemad vastasid: "Pealik Korneelius, õige ja jumalakartlik mees, kellel on hea tunnistus kogu juuda rahvalt, on pühalt Inglilt saanud sõna, et ta sind peab kutsuma oma kotta ja kuulama sinu kõnet!"
Finnish(i) 22 Mutta he sanoivat: sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies, jolla on todistus kaikelta Juudan kansalta, on pyhältä enkeliltä käskyn saanut, että hänen piti sinun antaman kutsua huoneesensa, sinulta sanoja kuullaksensa,
FinnishPR(i) 22 He sanoivat: "Sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä ilmestyksessä saanut käskyn haettaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa".
Georgian(i) 22 ხოლო მათ ჰრქუეს: კორნილიოს ასისთავმან, კაცმან მართალმან და მოშიშმან ღმრთისამან, რომელი წამებულ არს ყოვლისაგან ნათესავისა ჰურიათაჲსა, ბრძანებაჲ მოიღო ანგელოზისაგან წმიდისა მიყვანებად შენდა სახლსა თჳსსა და სმენად შენგან სიტყუათა.
Haitian(i) 22 Yo reponn: Se kaptenn Kònèy ki voye nou. Nonm sa a, se yon bon gason ki gen krentif pou Bondye. Tout pèp jwif la konsidere l' anpil. Enben, yon zanj Bondye te di l' pou l' te voye chache ou pou ou vin lakay li. Li bezwen tande sa ou gen pou di l' la.
Hungarian(i) 22 Õk pedig mondának: Kornélius százados, igaz és istenfélõ férfiú, ki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyal által megintetett, hogy hívasson téged házához, és halljon tõled valami dolgokról.
Indonesian(i) 22 Mereka menjawab, "Kapten Kornelius menyuruh kami kemari. Ia seorang yang baik dan takut kepada Allah, serta sangat dihormati oleh semua orang Yahudi. Seorang malaikat Allah menyuruh dia minta Tuan datang ke rumahnya karena, sebagai jawaban atas doanya, ia disuruh mendengarkan apa yang akan Tuan katakan kepadanya."
Italian(i) 22 Ed essi dissero: Cornelio, centurione, uomo giusto e temente Iddio, e del quale rende buona testimonianza tutta la nazion de’ Giudei, è stato divinamente avvisato da un santo angelo di farti chiamare in casa sua, e d’udir ragionamenti da te.
ItalianRiveduta(i) 22 Ed essi risposero: Cornelio centurione, uomo giusto e temente Iddio, e del quale rende buona testimonianza tutta la nazion de’ Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo, di farti chiamare in casa sua e d’ascoltar quel che avrai da dirgli.
Japanese(i) 22 かれら言ふ『義人にして神を畏れ、ユダヤの國人の中に令聞ある百卒長コルネリオ、聖なる御使より、汝を家に招きて、その語ることを聽けとの告を受けたり』
Kabyle(i) 22 Nutni rran-as : D lqebṭan-nneɣ Kurnilyus, i ɣ-d iceggɛen ɣuṛ-ek! D argaz țcekkiṛen akk wat Isṛail yerna ḥemmlen-t axaṭer d amdan aḥeqqi iḍuɛen Sidi Ṛebbi. Ibedd-ed ɣuṛ-es lmelk n Sidi Ṛebbi yenna-yas-d a d-iceggeɛ ɣuṛ-ek, a d-taseḍ ɣer wexxam-is iwakken ad isel i wayen i tesɛiḍ a s-t-id-tiniḍ.
Korean(i) 22 저희가 대답하되 `백부장 고넬료는 의인이요, 하나님을 경외하는 자라 유대 온 족속이 칭찬하더니 저가 거룩한 천사의 지시를 받아 너를 그 집으로 청하여 말을 들으려 하느니라' 한대
Latvian(i) 22 Tie sacīja: Simtnieks Kornēlijs, taisnīgs un dievbijīgs vīrs, ko godina visa jūdu tauta, saņēma pamācību no svētā eņģeļa, lai aicinātu tevi savā namā un uzklausītu tavus vārdus.
Lithuanian(i) 22 Tie atsakė: “Šimtininkas Kornelijus, teisus ir dievobaimingas vyras, turintis gerą vardą visoje žydų tautoje, gavo iš šventojo angelo nurodymą pakviesti tave į savo namus ir išklausyti tavo žodžių”.
PBG(i) 22 A oni rzekli: Kornelijusz setnik, mąż sprawiedliwy i bojący się Boga i mający dobre świadectwo od wszystkiego narodu żydowskiego, w widzeniu jest od Anioła świętego napomniony, aby cię wezwał w dom swój i słuchał słów od ciebie.
Portuguese(i) 22 Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras.
Norwegian(i) 22 De sa: Kornelius, en høvedsmann, en rettferdig og gudfryktig mann, som har godt vidnesbyrd av hele jødenes folk, fikk det bud av en hellig engel at han skulde hente dig til sitt hus og høre hvad du har å si.
Romanian(i) 22 Ei au răspuns:,,Sutaşul Corneliu, om drept şi temător de Dumnezeu şi vorbit de bine de tot neamul Iudeilor, a fost înştiinţat de Dumnezeu, printr'un înger sfînt, să te cheme în casa lui, şi să audă cuvintele, pe cari i le vei spune.``
Ukrainian(i) 22 А вони відказали: Сотник Корнилій, муж праведний та богобійний, слави доброї в усього люду юдейського, святим Анголом був у видінні наставлений, щоб до дому свого покликати тебе та послухати слів твоїх.
UkrainianNT(i) 22 Вони ж кажуть: Корнелий сотник, чоловік праведний, і богобоязливий, і доброї слави між усїм народом Жидівським, був наставлений від ангела сьвятого покликати тебе в господу свою і послухати словес від тебе.