2 Samuel 20:2

LXX_WH(i)
    2 G2532 CONJ και G305 V-AAI-3S ανεβη G3956 A-NSM πας G435 N-NSM ανηρ G2474 N-PRI ισραηλ G575 PREP απο   ADV οπισθεν   N-PRI δαυιδ G3694 ADV οπισω   N-PRI σαβεε G5207 N-GSM υιου   N-PRI βοχορι G2532 CONJ και G435 N-NSM ανηρ G2448 N-PRI ιουδα G2853 V-API-3S εκολληθη G3588 T-DSM τω G935 N-DSM βασιλει G846 D-GPM αυτων G575 PREP απο G3588 T-GSM του G2446 N-GSM ιορδανου G2532 CONJ και G2193 CONJ εως G2419 N-PRI ιερουσαλημ
HOT(i) 2 ויעל כל אישׁ ישׂראל מאחרי דוד אחרי שׁבע בן בכרי ואישׁ יהודה דבקו במלכם מן הירדן ועד ירושׁלם׃
IHOT(i) (In English order)
  2 H5927 ויעל went up H3605 כל So every H376 אישׁ man H3478 ישׂראל of Israel H310 מאחרי from after H1732 דוד David, H310 אחרי followed H7652 שׁבע Sheba H1121 בן the son H1075 בכרי of Bichri: H376 ואישׁ but the men H3063 יהודה of Judah H1692 דבקו cleaved H4428 במלכם unto their king, H4480 מן from after H3383 הירדן Jordan H5704 ועד even to H3389 ירושׁלם׃ Jerusalem.
Vulgate(i) 2 et separatus est omnis Israhel a David secutusque est Seba filium Bochri viri autem Iuda adheserunt regi suo a Iordane usque Hierusalem
Clementine_Vulgate(i) 2 Et separatus est omnis Israël a David, secutusque est Seba filium Bochri: viri autem Juda adhæserunt regi suo a Jordane usque Jerusalem.
Wycliffe(i) 2 And al Israel was departid fro Dauid, and suede Siba, the sone of Bothri; forsothe the men of Juda cleuyden to her kyng, fro Jordan `til to Jerusalem.
Coverdale(i) 2 Then fell euery man in Israel from Dauid, and folowed Seba the sonne of Bichri. But the men of Iuda cleued vnto their kynge from Iordane vnto Ierusale.
MSTC(i) 2 Let us depart therefore every man to his tent." And all Israel went from David and followed Sheba the son of Bichri. But the men of Judah clave fast unto the king, from Jordan to Jerusalem.
Matthew(i) 2 And al Israel went from Dauid and folowed Seba the sonne of Bochri. But the men of Iuda claue fast vnto the kyng, from Iordan to Ierusalem.
Great(i) 2 And so euery man of Israel went from Dauid, and folowed Seba the sonne of Bichri. But the men of Iuda claue fast vnto their kynge, from Iordan to Ierusalem.
Geneva(i) 2 So euery man of Israel went from Dauid and followed Sheba the sonne of Bichri: but the men of Iudah claue fast vnto their King, from Iorden euen to Ierusalem.
Bishops(i) 2 And so euery man of Israel went fro Dauid, and folowed Seba the sonne of Bichri: But the men of Iuda claue fast vnto their king from Iordane to Hierusalem
DouayRheims(i) 2 And all Israel departed from David, and followed Seba the son of Bochri: but the men of Juda stuck to their king from the Jordan unto Jerusalem.
KJV(i) 2 So every man of Israel went up from after David, and followed Sheba the son of Bichri: but the men of Judah clave unto their king, from Jordan even to Jerusalem.
KJV_Cambridge(i) 2 So every man of Israel went up from after David, and followed Sheba the son of Bichri: but the men of Judah clave unto their king, from Jordan even to Jerusalem.
Thomson(i) 2 Thereupon all Israel went up from following David, after Sabee, son of Bochori. But the men of Juda kept close by their king, from the Jordan to Jerusalem.
Webster(i) 2 So every man of Israel, withdrawing from David, followed Sheba the son of Bichri: but the men of Judah adhered to their king, from Jordan even to Jerusalem.
Brenton(i) 2 And all the men of Israel went up from following David after Sabee the son of Bochori: but the men of Juda adhered to their king, from Jordan even to Jerusalem.
Brenton_Greek(i) 2 Καὶ ἀνέβη πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἀπὸ ὄπισθεν Δαυὶδ ὀπίσω Σαβεὲ υἱοῦ Βοχορί· καὶ ἀνὴρ Ἰούδα ἐκολλήθη τῷ βασιλεῖ αὐτῶν, ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου καὶ ἕως Ἱερουσαλήμ.
Leeser(i) 2 So every man of Israel went off from David, following Sheba’ the son of Bichri; but the men of Judah adhered unto their king, from the Jordan even to Jerusalem.
YLT(i) 2 And every man of Israel goeth up from after David, after Sheba son of Bichri, and the men of Judah have cleaved to their king, from the Jordan even unto Jerusalem.
JuliaSmith(i) 2 And every man of Israel will go up from after David, after Sheba, son of Bichri: and the men of Judah were joined to the king, from Jordan and even to Jerusalem.
Darby(i) 2 Then all the men of Israel went up from after David, following Sheba the son of Bichri. But the men of Judah clave to their king, from the Jordan even to Jerusalem.
ERV(i) 2 So all the men of Israel went up from following David, and followed Sheba the son of Bichri: but the men of Judah clave unto their king, from Jordan even to Jerusalem.
ASV(i) 2 So all the men of Israel went up from following David, and followed Sheba the son of Bichri; but the men of Judah clave unto their king, from the Jordan even to Jerusalem.
JPS_ASV_Byz(i) 2 So all the men of Israel went up from following David, and followed Sheba the son of Bichri; but the men of Judah did cleave unto their king, from the Jordan even to Jerusalem.
Rotherham(i) 2 Then went up all the men of Israel from following David, to follow Sheba son of Bichri,––but, the men of Judah, clave unto their king, from the Jordan, even as far as Jerusalem.
CLV(i) 2 And every man of Israel goes up from after David, after Sheba son of Bichri, and the men of Judah have cleaved to their king, from the Jordan even unto Jerusalem.
BBE(i) 2 So all the men of Israel, turning away from David, went after Sheba, the son of Bichri: but the men of Judah were true to their king, going with him from Jordan as far as Jerusalem.
MKJV(i) 2 And every man of Israel went up from after David, following Sheba the son of Bichri. But the men of Judah clung to their king, from Jordan even to Jerusalem.
LITV(i) 2 And every man of Israel went up from following David, going after Sheba the son of Bichri. But the men of Judah clung to their king, from the Jordan even to Jerusalem.
ECB(i) 2 And every man of Yisra El ascends from after David and goes after Sheba the son of Bichri: and the men of Yah Hudah adhere to their sovereign - from Yarden even to Yeru Shalem.
ACV(i) 2 So all the men of Israel went up from following David, and followed Sheba the son of Bichri, but the men of Judah clung to their king, from the Jordan even to Jerusalem.
WEB(i) 2 So all the men of Israel went up from following David, and followed Sheba the son of Bichri; but the men of Judah joined with their king, from the Jordan even to Jerusalem.
NHEB(i) 2 So all the men of Israel went up from following David, and followed Sheba the son of Bikri; but the men of Judah joined with their king, from the Jordan even to Jerusalem.
AKJV(i) 2 So every man of Israel went up from after David, and followed Sheba the son of Bichri: but the men of Judah joined to their king, from Jordan even to Jerusalem.
KJ2000(i) 2 So every man of Israel went up from after David, and followed Sheba the son of Bichri: but the men of Judah remained loyal to their king, from Jordan even to Jerusalem.
UKJV(i) 2 So every man of Israel went up from after David, and followed Sheba the son of Bichri: but the men of Judah clave unto their king, from Jordan even to Jerusalem.
EJ2000(i) 2 So all the men of Israel went up from after David and followed Sheba, the son of Bichri; but the men of Judah cleaved unto their king from the Jordan even to Jerusalem.
CAB(i) 2 And all the men of Israel went up from following David after Sheba the son of Bichri; but the men of Judah adhered to their king, from Jordan even to Jerusalem.
LXX2012(i) 2 And all the men of Israel went up from following David after Sabee the son of Bochori: but the men of Juda adhered to their king, from Jordan even to Jerusalem.
NSB(i) 2 The Israelites deserted David and went with Sheba. The men of Judah remained loyal and followed David from the Jordan to Jerusalem.
ISV(i) 2 So all of the other Israeli soldiers abandoned David to follow Bichri’s son Sheba, while the army of Judah remained with the king all the way from the Jordan River to Jerusalem.
LEB(i) 2 Then all the men of Israel went up from following after David, following instead after Sheba the son of Bicri, but the men of Judah stuck to their king from the Jordan up to Jerusalem.
BSB(i) 2 So all the men of Israel deserted David to follow Sheba son of Bichri. But the men of Judah stayed by their king all the way from the Jordan to Jerusalem.
MSB(i) 2 So all the men of Israel deserted David to follow Sheba son of Bichri. But the men of Judah stayed by their king all the way from the Jordan to Jerusalem.
MLV(i) 2 So all the men of Israel went up from following David and followed Sheba the son of Bichri, but the men of Judah clung to their king, from the Jordan even to Jerusalem.
VIN(i) 2 So all the men of Israel went up from after David and followed Sheba, the son of Bichri; but the men of Judah cleaved unto their king from the Jordan even to Jerusalem.
Luther1545(i) 2 Da fiel von David jedermann in Israel und folgten Seba, dem Sohn Bichris. Aber die Männer Judas hingen an ihrem Könige, vom Jordan an bis gen Jerusalem.
Luther1912(i) 2 Da fiel von David jedermann in Israel, und sie folgten Seba, dem Sohn Bichris. Aber die Männer Juda's hingen an ihrem König vom Jordan an bis gen Jerusalem.
ELB1871(i) 2 Da zogen alle Männer von Israel von David hinweg, Scheba, dem Sohne Bikris, nach. Die Männer von Juda aber hingen ihrem König an, vom Jordan bis Jerusalem.
ELB1905(i) 2 Da zogen alle Männer von Israel von David hinweg, Scheba, dem Sohne Bikris, nach. Die Männer von Juda aber hingen ihrem König an, vom Jordan bis Jerusalem.
DSV(i) 2 Toen toog alle man van Israël op van achter David, Seba, den zoon van Bichri, achterna; maar de mannen van Juda kleefden hun koning aan, van de Jordaan af tot aan Jeruzalem.
Giguet(i) 2 Et tous ceux d’Israël qui suivaient David s’en allèrent avec Sabé, fils de Bochori; et ceux de Juda se serrèrent autour de leur roi, depuis le Jourdain jusqu’à Jérusalem.
DarbyFR(i) 2 Chacun à sa tente, Israël! Et tous les hommes d'Israël, se séparant de David, suivirent Shéba, fils de Bicri; mais les hommes de Juda s'attachèrent à leur roi, depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem.
Martin(i) 2 Ainsi tous les hommes d'Israël se séparèrent de David, et suivirent Sébah fils de Bicri; mais les hommes de Juda s'attachèrent à leur Roi, et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem.
Segond(i) 2 Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David, et suivirent Schéba, fils de Bicri. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi, et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem.
SE(i) 2 Así se fueron de en pos de David todos los varones de Israel, y seguían a Seba hijo de Bicri; mas los que eran de Judá fueron adheridos a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén.
ReinaValera(i) 2 Así se fueron de en pos de David todos los hombres de Israel, y seguían á Seba hijo de Bichri: mas los de Judá fueron adheridos á su rey, desde el Jordán hasta Jerusalem.
JBS(i) 2 Así se fueron de en pos de David todos los varones de Israel, y seguían a Seba hijo de Bicri; mas los que eran de Judá fueron adheridos a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén.
Albanian(i) 2 Kështu tërë njerëzit e Izraelit e braktisën Davidin për të ndjekur Shebin, birin e Bikrit. Por njerëzit e Judës mbetën të bashkuar me mbretin e tyre dhe e shoqëruan nga Jordani deri në Jeruzalem.
RST(i) 2 И отделились все Израильтяне от Давида и пошли за Савеем,сыном Бихри; Иудеи же остались на стороне царя своего, от Иордана до Иерусалима.
Arabic(i) 2 فصعد كل رجال اسرائيل من وراء داود الى وراء شبع بن بكري. واما رجال يهوذا فلازموا ملكهم من الاردن الى اورشليم.
Bulgarian(i) 2 И всичките израилеви мъже се оттеглиха от Давид и последваха Савей, сина на Вихрий; а юдовите мъже се привързаха към царя си, от Йордан до Ерусалим.
Croatian(i) 2 Tako svi Izraelci ostaviše Davida i pođoše za Bikrijevim sinom Šebom; a Judejci prionuše uza svoga kralja i otpratiše ga od Jordana do Jeruzalema.
BKR(i) 2 A tak všickni muži Izraelští odstoupili od Davida za Sebou synem Bichri, ale muži Judští přídrželi se krále svého od Jordánu až do Jeruzaléma.
Danish(i) 2 Da drog hver Mand i Israel op fra David efter Seba, Bikris Søn; men Judas Mænd fulgte med deres Konge fra Jordanen og indtil Jerusalem.
CUV(i) 2 於 是 以 色 列 人 都 離 開 大 衛 , 跟 隨 比 基 利 的 兒 子 示 巴 。 但 猶 大 人 從 約 但 河 直 到 耶 路 撒 冷 , 都 緊 緊 跟 隨 他 們 的 王 。
CUVS(i) 2 于 是 以 色 列 人 都 离 幵 大 卫 , 跟 随 比 基 利 的 儿 子 示 巴 。 但 犹 大 人 从 约 但 河 直 到 耶 路 撒 冷 , 都 紧 紧 跟 随 他 们 的 王 。
Esperanto(i) 2 Kaj cxiuj Izraelidoj foriris de David, kaj sekvis SXeban, filon de Bihxri; sed la Judoj restis fidelaj al sia regxo, de Jordan gxis Jerusalem.
Finnish(i) 2 Silloin jokainen Israelissa luopui Davidista, ja seurasivat Sebaa Bikrin poikaa. Mutta Juudan miehet riippuivat kuninkaassansa Jordanista Jerusalemiin asti.
FinnishPR(i) 2 Silloin kaikki Israelin miehet luopuivat Daavidista ja seurasivat Sebaa, Bikrin poikaa; mutta Juudan miehet riippuivat kiinni kuninkaassansa ja seurasivat häntä Jordanilta aina Jerusalemiin.
Haitian(i) 2 Se konsa moun peyi Izrayèl yo vire do bay David pou yo swiv Cheba, pitit Bikri a. Men, moun peyi Jida yo rete ak David. Yo swiv li depi larivyè Jouden rive lavil Jerizalèm.
Hungarian(i) 2 Eltávozék azért mind az Izráel népe Dávidtól Séba után, Bikri fia után. A Júda [nemzetség]ébõl valók azonban mellette maradának az õ királyoknak, a Jordán [vizétõl] fogva mind Jeruzsálemig.
Indonesian(i) 2 Lalu pergilah orang-orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba. Tetapi orang-orang Yehuda tetap setia dan mengiringi Daud dari Sungai Yordan sampai ke Yerusalem.
Italian(i) 2 E tutti gli uomini d’Israele si dipartirono d’appresso Davide, e andarono dietro a Seba, figliuolo di Bicri; ma que’ di Giuda si attennero al re loro, accompagnandolo dal Giordano fino in Gerusalemme.
ItalianRiveduta(i) 2 E tutti gli uomini di Israele ripresero la via delle alture, separandosi da Davide per seguire Sheba, figliuolo di Bicri; ma quei di Giuda non si staccarono dal loro re, e l’accompagnarono dal Giordano fino a Gerusalemme.
Korean(i) 2 이에 온 이스라엘 사람들이 다윗 좇기를 그치고 올라가 비그리의 아들 세바를 좇으나 유다 사람들은 왕에게 합하여 요단에서 예루살렘까지 좇으니라
Lithuanian(i) 2 Visi izraelitai, atsiskyrę nuo Dovydo, sekė Bichrio sūnų Šebą, o Judo vyrai liko ištikimi Dovydui nuo Jordano iki Jeruzalės.
PBG(i) 2 A tak odstąpili wszyscy mężowie Izraelscy od Dawida za Sebą, synem Bichry; ale mężowie Judzcy trzymali się króla swego, od Jordanu aż do Jeruzalemu.
Portuguese(i) 2 Então todos os homens de Israel se separaram de David, e seguiram a Seba, filho de Bicri; porém os homens de Judá seguiram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém.
Norwegian(i) 2 Da forlot hver mann av Israel David og fulgte Seba, Bikris sønn, men Judas menn hang ved sin konge og fulgte ham fra Jordan like til Jerusalem.
Romanian(i) 2 Şi toţi bărbaţii lui Israel s'au depărtat de David, şi au urmat pe Şeba, fiul lui Bicri. Dar bărbaţii lui Iuda au rămas credincioşi împăratului lor, şi l-au însoţit dela Iordan pînă la Ierusalim.
Ukrainian(i) 2 І пішов кожен ізраїльтянин від Давида за Шевою, сином Біхрі, а юдеянин позостався при своєму цареві від Йордану й аж до Єрусалиму.