2 Samuel 11:15

LXX_WH(i)
    15 G2532 CONJ και G1125 V-AAI-3S εγραψεν G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G975 N-DSN βιβλιω G3004 V-PAPNS λεγων G1521 V-AAI-3S εισαγαγε G3588 T-ASM τον G3774 N-PRI ουριαν G1537 PREP εξ G1727 A-GSF εναντιας G3588 T-GSM του G4171 N-GSM πολεμου G3588 T-GSM του G2900 A-GSM κραταιου G2532 CONJ και G654 V-FPI-2P αποστραφησεσθε G575 PREP απο   ADV οπισθεν G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G4141 V-FPI-3S πληγησεται G2532 CONJ και G599 V-FMI-3S αποθανειται
HOT(i) 15 ויכתב בספר לאמר הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושׁבתם מאחריו ונכה ומת׃
IHOT(i) (In English order)
  15 H3789 ויכתב And he wrote H5612 בספר in the letter, H559 לאמר saying, H3051 הבו Set H853 את   H223 אוריה ye Uriah H413 אל in H4136 מול the forefront H6440 פני the forefront H4421 המלחמה battle, H2389 החזקה of the hottest H7725 ושׁבתם and retire H310 מאחריו ye from H5221 ונכה him, that he may be smitten, H4191 ומת׃ and die.
Vulgate(i) 15 scribens in epistula ponite Uriam ex adverso belli ubi fortissimum proelium est et derelinquite eum ut percussus intereat
Clementine_Vulgate(i) 15 scribens in epistola: Ponite Uriam ex adverso belli, ubi fortissimum est prælium: et derelinquite eum, ut percussus intereat.
Wycliffe(i) 15 and wroot in the pistle, Sette ye Vrye euene ayens the batel, where the batel is strongeste, `that is, where the aduersaries ben stronge, and forsake ye hym, that he be smitun and perische.
Coverdale(i) 15 After this maner wrote he in the letter: Set Vrias in ye forest parte of ye batayll, & turne you behynde him, yt he maye be slayne.
MSTC(i) 15 And he wrote in the letter saying, "Put Uriah in the forefront of the battle where it is most strong, and come back from him that he may be smitten to death."
Matthew(i) 15 And he wrote in the letter, saying: put Vrias in the fore front of the battel where it is moste strong, and come back from hym that he may be smyten to death.
Great(i) 15 And he wrote thus in the letter, sayeng: put Urias in the forefront of the sharper battell, and come ye backe from hym, that he maye be smytten and dye.
Geneva(i) 15 And he wrote thus in the letter, Put ye Vriah in the forefront of the strength of the battell, and recule ye backe from him, that he may be smitten, and die.
Bishops(i) 15 And he wrote thus in the letter: Put ye Urias in the forefront of the sharper battaile, and come ye backe from him, that he maye be smytten, and dye
DouayRheims(i) 15 Writing in the letter: Set ye Urias in the front of the battle, where the fight is strongest: and leave ye him, that he may be wounded and die.
KJV(i) 15

And he wrote in the letter, saying, Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten, and die.

KJV_Cambridge(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten, and die.
Thomson(i) 15 and in the letter he wrote, saying, Set Ourias in the front of the hottest battle, and retire from him, that he may be smitten and die.
Webster(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Set ye Uriah in the front of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten, and die.
Brenton(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Station Urias in front of the severe part of the fight, and retreat from behind him, so shall he be wounded and die.
Brenton_Greek(i) 15 Καὶ ἔγραψεν ἐν βιβλίῳ, λέγων, εἰσάγαγε τὸν Οὐρίαν ἐξ ἐναντίας τοῦ πολέμου τοῦ κραταιοῦ, καὶ ἀποστραφήσεσθε ἀπὸ ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ πληγήσεται καὶ ἀποθανεῖται.
Leeser(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Set Uriyah in front, opposite to the hottest fight, and then withdraw from behind him, that he may be smitten and die.
YLT(i) 15 and he writeth in the letter, saying, `Place ye Uriah over-against the front of the severest battle, and ye have turned back from after him, and he hath been smitten, and hath died.'
JuliaSmith(i) 15 And he will write in the letter: saying, Bring in Uriah to the front of the face of the strong battle, and turn ye back from after him, and he shall be smitten and die.
Darby(i) 15 And he wrote in the letter saying, Set Urijah in the front of the thickest fight, and withdraw from him, that he may be smitten and die.
ERV(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten, and die.
ASV(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten, and die.
JPS_ASV_Byz(i) 15 And he wrote in the letter, saying: 'Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten, and die.'
Rotherham(i) 15 and he wrote in the letter, saying,—Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he be smitten and die.
CLV(i) 15 and he writes in the letter, saying, `Place you Uriah over-against the front of the severest battle, and you have turned back from after him, and he has been smitten, and has died..
BBE(i) 15 And in the letter he said, Take care to put Uriah in the very front of the line, where the fighting is most violent, and go back from him, so that he may be overcome and put to death.
MKJV(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Set Uriah in the forefront of the hottest battle, and draw back from him so that he may be stricken and die.
LITV(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Place Uriah in the front of the strongest fighting, and withdraw from him, that he may be struck, and die.
ECB(i) 15 and he inscribes in the scroll, saying, Give Uri Yah at the face of the strongest war and you turn back from after him that he be smitten and die.
ACV(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten, and die.
WEB(i) 15 He wrote in the letter, saying, “Send Uriah to the forefront of the hottest battle, and retreat from him, that he may be struck, and die.”
NHEB(i) 15 He wrote in the letter, saying, "Send Uriah to the forefront of the hottest battle, and retreat from him, that he may be struck, and die."
AKJV(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Set you Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire you from him, that he may be smitten, and die.
KJ2000(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Set Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire from him, that he may be struck down, and die.
UKJV(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Set all of you Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire all of you from him, that he may be smitten, and die.
EJ2000(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Set Uriah in the forefront of the hottest battle and retire from him, that he may be smitten and die.
CAB(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Station Uriah in front of the most severe part of the fight, and retreat from behind him, that he may be wounded and die.
LXX2012(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Station Urias in front of the severe [part] of the fight, and retreat from behind him, so shall he be wounded and die.
NSB(i) 15 The letter said: »Put Uriah on the front line where the fighting is the worst. Pull the troops back from him, so that he will be wounded and die.«
ISV(i) 15 In the message, he wrote: "Assign Uriah to the most difficult fighting at the battle front, and then withdraw from him so that he will be struck down and killed."
LEB(i) 15 He had written in the letter, "Put Uriah in the front, in the face of the fiercest fighting, then draw back from behind him so that he may be struck down and die."
MLV(i) 15 And he wrote in the letter, saying, Set Uriah in the forefront of the hottest battle and retreat from him, that he may be struck and die.
VIN(i) 15 The letter said: "Put Uriah on the front line where the fighting is the worst. Pull the troops back from him, so that he will be wounded and die."
Luther1545(i) 15 Er schrieb aber also in den Brief: Stellet Uria an den Streit, da er am härtesten ist, und wendet euch hinter ihm ab, daß er erschlagen werde und sterbe.
Luther1912(i) 15 Er schrieb aber also in den Brief: Stellt Uria an den Streit, da er am härtesten ist, und wendet euch hinter ihm ab, daß er erschlagen werde und sterbe.
ELB1871(i) 15 Und er schrieb in dem Briefe also: Stellet Urija voran, wo der Streit am stärksten ist, und ziehet euch hinter ihm zurück, daß er erschlagen werde und sterbe.
ELB1905(i) 15 Und er schrieb in dem Briefe also: Stellet Urija voran, wo der Streit am stärksten ist, und ziehet euch hinter ihm zurück, daß er erschlagen werde und sterbe.
DSV(i) 15 En hij schreef in dien brief, zeggende: Stel Uria vooraan tegenover den sterksten strijd, en keer van achter hem af, opdat hij geslagen worde en sterve.
Giguet(i) 15 Voici ce qu’en sa lettre il disait: Conduis Urie au fort du péril, et laisse-le là seul; qu’il soit frappé et qu’il meure.
DarbyFR(i) 15 Et il écrivit dans la lettre, disant: Placez Urie sur la première ligne au fort de la bataille, et retirez-vous d'auprès de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure.
Martin(i) 15 Et il écrivit ces lettres en ces termes : Mettez Urie à l'endroit où sera le plus fort de la bataille, et retirez-vous d'auprès de lui, afin qu'il soit frappé, et qu'il meure.
Segond(i) 15 Il écrivit dans cette lettre: Placez Urie au plus fort du combat, et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure.
SE(i) 15 Y escribió en la carta, diciendo: Poned a Urías delante de la fuerza de la batalla, y desamparadle, para que sea herido y muera.
ReinaValera(i) 15 Y escribió en la carta, diciendo: Poned á Uría delante de la fuerza de la batalla, y desamparadle, para que sea herido y muera.
JBS(i) 15 Y escribió en la carta, diciendo: Poned a Urías delante de la fuerza de la batalla, y desamparadle, para que sea herido y muera.
Albanian(i) 15 Në letër kishte shkruar kështu: "Vendoseni Uriahun në vijë të parë, ku beteja është më e ashpër, pastaj tërhiquni nga ai, me qëllim që të goditet dhe të vdesë".
RST(i) 15 В письме он написал так: поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер.
Arabic(i) 15 وكتب في المكتوب يقول. اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت.
Bulgarian(i) 15 А в писмото написа и каза: Поставете Урия напред, където боят е най-силен, и се оттеглете от него, за да бъде убит и да умре.
Croatian(i) 15 A u tom pismu pisao je ovako: "Postavite Uriju naprijed, gdje je najžešći boj, pa uzmaknite iza njega: neka bude pogođen i neka pogine!"
BKR(i) 15 Psal pak v listu těmi slovy: Postavte Uriáše proti bojovníkům nejsilnějším; mezi tím odstupte nazpět od něho, aby raněn jsa, umřel.
Danish(i) 15 Og han skrev i Brevet: Sætter Uria foran, hvor Kampen er stærkest, og viger tilbage fra ham, at han kan blive slagen og dø.
CUV(i) 15 信 內 寫 著 說 : 要 派 烏 利 亞 前 進 , 到 陣 勢 極 險 之 處 , 你 們 便 退 後 , 使 他 被 殺 。
CUVS(i) 15 信 内 写 着 说 : 要 派 乌 利 亚 前 进 , 到 阵 势 极 险 之 处 , 你 们 便 退 后 , 使 他 被 杀 。
Esperanto(i) 15 Kaj en la letero li skribis jenon:Metu Urijan en la fronton de la plej forta batalo, kaj deturnigxu de li, ke li estu frapita kaj mortu.
Finnish(i) 15 Ja hän kirjoitti kirjaan sanoen: pankaat Uria kovimman sodan eteen, ja kääntykäät hänen tyköänsä takaperin, että hän lyötäisiin ja kuolis.
FinnishPR(i) 15 Ja kirjeessä hän kirjoitti näin: "Pankaa Uuria eturintaan, kiivaimpaan taisteluun, ja vetäytykää takaisin hänen luotaan, että hänet lyötäisiin kuoliaaksi".
Haitian(i) 15 Nan lèt la, li te ekri: W'a mete Ouri devan nèt, kote batay la pi cho a. Apre sa, rale kò ou dèyè, kite yo touye l'.
Hungarian(i) 15 Írá pedig a levélben, mondván: Állassátok Uriást legelõl, a hol a harcz leghevesebb és háta mögül fussatok el, hogy megölettessék és meghaljon.
Indonesian(i) 15 Tulisnya, "Tempatkanlah Uria di garis depan, di mana pertempuran paling sengit, lalu mundurlah engkau tanpa setahu dia supaya dia tewas."
Italian(i) 15 E nella lettera scrisse in questa maniera: Ponete Uria dirincontro alla più aspra battaglia; poi ritraetevi indietro da lui, acciocchè egli sia percosso, e muoia.
ItalianRiveduta(i) 15 Nella lettera avea scritto così: "Ponete Uria al fronte, dove più ferve la mischia; poi ritiratevi da lui, perch’egli resti colpito e muoia".
Korean(i) 15 그 편지에 써서 이르기를 `너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워 두고 너희는 뒤로 물러가서 저로 맞아 죽게 하라' 하였더라
Lithuanian(i) 15 Laiške jis rašė: “Pastatyk Ūriją į smarkiausios kovos priekį ir atsitraukite, kad jis žūtų”.
PBG(i) 15 A w liście napisał te słowa: Postawcie Uryjasza na czele bitwy najtęższej; między tem odstąpcie nazad od niego, aby będąc raniony umarł.
Portuguese(i) 15 Escreveu na carta: Ponde Urias na frente onde for mais renhida a peleja, e retirai-vos dele, para que seja ferido e morra.
Norwegian(i) 15 Og i brevet skrev han således: Sett Uria lengst frem, der hvor striden er hårdest, og dra eder tilbake fra ham, så han blir slått og dør!
Romanian(i) 15 În scrisoarea aceasta scria:,,Puneţi pe Urie în locul cel mai greu al luptei, şi trageţi-vă înapoi dela el, ca să fie lovit şi să moară.``
Ukrainian(i) 15 А в листі тому він написав так: Поставте Урію напереді найтяжчого бою, і відступіте від нього, щоб він був ударений, і помер.