2 Kings 6:19

LXX_WH(i)
    19 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G846 D-APM αυτους   N-PRI ελισαιε G3364 ADV ουχ G3778 D-NSF αυτη G3588 T-NSF η G4172 N-NSF πολις G2532 CONJ και G3778 D-NSF αυτη G3588 T-NSF η G3598 N-NSF οδος G1205 ADV δευτε G3694 PREP οπισω G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G520 V-FAI-1S απαξω G4771 P-AP υμας G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G435 N-ASM ανδρα G3739 R-ASM ον G2212 V-PAI-2P ζητειτε G2532 CONJ και G520 V-AAI-3S απηγαγεν G846 D-APM αυτους G1519 PREP εις G4540 N-ASF σαμαρειαν
HOT(i) 19 ויאמר אלהם אלישׁע לא זה הדרך ולא זה העיר לכו אחרי ואוליכה אתכם אל האישׁ אשׁר תבקשׁון וילך אותם שׁמרונה׃
IHOT(i) (In English order)
  19 H559 ויאמר said H413 אלהם unto H477 אלישׁע And Elisha H3808 לא not H2088 זה them, This H1870 הדרך the way, H3808 ולא neither H2090 זה this H5892 העיר the city: H1980 לכו follow H310 אחרי follow H1980 ואוליכה me, and I will bring H853 אתכם   H413 אל you to H376 האישׁ the man H834 אשׁר whom H1245 תבקשׁון ye seek. H1980 וילך But he led H853 אותם   H8111 שׁמרונה׃ them to Samaria.
Vulgate(i) 19 dixit autem ad eos Heliseus non est haec via nec ista est civitas sequimini me et ostendam vobis virum quem quaeritis duxit ergo eos in Samariam
Clementine_Vulgate(i) 19 Dixit autem ad eos Eliseus: Non est hæc via, neque ista est civitas: sequimini me, et ostendam vobis virum quem quæritis. Duxit ergo eos in Samariam:
Wycliffe(i) 19 Forsothe Elisee seide to hem, This is not the weie, nether this is the citee; sue ye me, and Y schal schewe to you the man, whom ye seken. And he ledde hem into Samarie.
Coverdale(i) 19 And Eliseus saide vnto them: This is not ye waye nor the cite, folowe me, I wil brynge you to the man whom ye seke. And he broughte them vnto Samaria.
MSTC(i) 19 Then Elisha said unto them, "This is not the way, nor this is not the town: But follow me and I will bring you to the man ye seek." And he led them to Samaria.
Matthew(i) 19 Then Elizeus said vnto them this is not the waye, nor thys is not the toune: But folowe me, and I wyll bryng you to the man ye seke. And he led them to Samaria.
Great(i) 19 And Elisa sayde vnto them this is not the waye, nether is this the towne: folowe me, and I wyll bringe you to the man whom ye seke. But he ledd them to Samaria.
Geneva(i) 19 And Elisha said vnto them, This is not the way, neither is this the citie: follow me, and I will leade you to the man whome ye seeke. But he ledde them to Samaria.
Bishops(i) 19 And Elisa sayd vnto them: This is not the way, neither is this the towne: folowe me, & I will bring you to the man whom ye seke. But he led them to Samaria
DouayRheims(i) 19 And Eliseus said to them: This is not the way, neither is this the city: follow me, and I will shew you the man whom you seek. So he led them into Samaria.
KJV(i) 19

And Elisha said unto them, This is not the way, neither is this the city: follow me, and I will bring you to the man whom ye seek. But he led them to Samaria.

KJV_Cambridge(i) 19 And Elisha said unto them, This is not the way, neither is this the city: follow me, and I will bring you to the man whom ye seek. But he led them to Samaria.
Thomson(i) 19 Elisha said to them, This is not the city; nor this the way. Come, follow me, and I will lead you to the man whom you are seeking.
Webster(i) 19 And Elisha said to them, This is not the way, neither is this the city: follow me, and I will bring you to the man whom ye seek. But he led them to Samaria.
Brenton(i) 19 And Elisaie said to them, This is not the city, and this is not the way: follow me, and I will bring you to the man whom ye seek. And he led them away to Samaria.
Brenton_Greek(i) 19 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Ἑλισαιὲ, οὐχὶ αὕτη ἡ πόλις καὶ αὕτη ἡ ὁδός· δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ἄξω ὑμᾶς πρὸς τὸν ἄνδρα ὃν ζητεῖτε· καὶ ἀπήγαγεν αὐτοὺς πρὸς Σαμάρειαν.
Leeser(i) 19 And Elisha’ said unto them, This is not the way, neither is this the city: follow me, and I will lead you to the man whom ye wish to seek. And he led them thus to Samaria.
YLT(i) 19 And Elisha saith unto them, `This is not the way, nor is this the city; come after me, and I lead you unto the man whom ye seek;' and he leadeth them to Samaria.
JuliaSmith(i) 19 And Elisha will say to them, This not the way, and this not the city: go ye after me, and I will take you to the man whom ye will seek. And he will cause them to go to Shomeron.
Darby(i) 19 And Elisha said to them, This is not the way, neither is this the city: follow me, and I will bring you to the man whom ye seek. And he led them to Samaria.
ERV(i) 19 And Elisha said unto them, This is not the way, neither is this the city: follow me, and I will bring you to the man whom ye seek. And he led them to Samaria.
ASV(i) 19 And Elisha said unto them, This is not the way, neither is this the city: follow me, and I will bring you to the man whom ye seek. And he led them to Samaria.
JPS_ASV_Byz(i) 19 And Elisha said unto them: 'This is not the way, neither is this the city; follow me, and I will bring you to the man whom ye seek.' And he led them to Samaria.
Rotherham(i) 19 Then Elisha said unto them—This, is not the way, neither is, this, the city, follow me, that I may lead you unto the man, whom ye would secure! So he led them to Samaria.
CLV(i) 19 And Elisha said unto them, `This [is] not the way, nor [is] this the city; come after me, and I lead you unto the man whom you seek;' and he leads them to Samaria.
BBE(i) 19 And Elisha said to them, This is not the way, and this is not the town: come after me so that I may take you to the man you are searching for. And he took them to Samaria.
MKJV(i) 19 And Elisha said to them, This is not the way, nor is this the city. Follow me and I will bring you to the man whom you seek. But he led them to Samaria.
LITV(i) 19 And Elisha said to them, This is not the way, nor is this the city. Follow me, and I will lead you to the man you seek. And he led them to Samaria.
ECB(i) 19 And Eli Shua says to them, This is neither the way nor is this the city: come after me, and I walk you to the man you seek. - and he walks them to Shomeron.
ACV(i) 19 And Elisha said to them, This is not the way, neither is this the city. Follow me, and I will bring you to the man whom ye seek. And he led them to Samaria.
WEB(i) 19 Elisha said to them, “This is not the way, neither is this the city. Follow me, and I will bring you to the man whom you seek.” He led them to Samaria.
NHEB(i) 19 Elisha said to them, "This is not the way, neither is this the city. Follow me, and I will bring you to the man whom you seek." He led them to Samaria.
AKJV(i) 19 And Elisha said to them, This is not the way, neither is this the city: follow me, and I will bring you to the man whom you seek. But he led them to Samaria.
KJ2000(i) 19 And Elisha said unto them, This is not the way, neither is this the city: follow me, and I will bring you to the man whom you seek. But he led them to Samaria.
UKJV(i) 19 And Elisha said unto them, This is not the way, neither is this the city: follow me, and I will bring you to the man whom all of you seek. But he led them to Samaria.
EJ2000(i) 19 And Elisha said unto them, This is not the way, neither is this the city; follow me, and I will bring you to the man whom ye seek. And he led them to Samaria.
CAB(i) 19 And Elisha said to them, This is not the city, and this is not the way: follow me, and I will bring you to the man whom you seek. And he led them away to Samaria.
LXX2012(i) 19 And Elisaie said to them, This [is] not the city, and this [is] not the way: follow me, and I will bring you to the man whom you⌃ seek. And he led them away to Samaria.
NSB(i) 19 Elisha said to the Syrians: »This is not the way or the town you are looking for. Follow me, and I will lead you to the man you are after.« He led them to Samaria.
ISV(i) 19 Then Elisha told the army, "This isn't the way, and this isn't the city! Follow me, and I'll bring you to the man you're seeking. Then he led them to Samaria.
LEB(i) 19 Then Elisha said to them, "This is not the way and this is not the city. Come after me, and I will bring you to the man whom you seek." Then he brought them to Samaria.
MLV(i) 19 And Elisha said to them, This is not the way, neither is this the city. Follow me and I will bring you* to the man whom you* seek. And he led them to Samaria.
VIN(i) 19 Then Elisha told the army, "This isn't the way, and this isn't the city! Follow me, and I'll bring you to the man you're seeking. Then he led them to Samaria.
Luther1545(i) 19 Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg noch die Stadt. Folget mir nach; ich will euch führen zu dem Mann, den ihr suchet. Und führete sie gen Samaria.
Luther1912(i) 19 Und Elisa sprach zu Ihnen: Dies ist nicht der Weg noch die Stadt. Folget mir nach! ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie gen Samaria.
ELB1871(i) 19 Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg, und dies nicht die Stadt; folget mir, und ich werde euch zu dem Manne führen, den ihr suchet. Und er führte sie nach Samaria.
ELB1905(i) 19 Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg, und dies nicht die Stadt; folget mir, und ich werde euch zu dem Manne führen, den ihr suchet. Und er führte sie nach Samaria.
DSV(i) 19 Toen zeide Elisa tot hen: Dit is de weg niet, en dit is de stad niet; volgt mij na, en ik zal u leiden tot den man, dien gij zoekt; en hij leidde hen naar Samaria.
Giguet(i) 19 Elisée leur dit: Ce n’est point ici la ville, vous n’êtes pas dans le chemin. Suivez-moi, et je vous mènerai vers l’homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie.
DarbyFR(i) 19 Et Élisée leur dit: Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville; venez après moi, et je vous mènerai vers l'homme que vous cherchez. Et il les mena à Samarie.
Martin(i) 19 Et Elisée leur dit : Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville; venez après moi, et je vous mènerai vers l'homme que vous cherchez; et il les mena à Samarie.
Segond(i) 19 Elisée leur dit: Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville; suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie.
SE(i) 19 Y Eliseo les dijo: No es este el camino, ni es esta la ciudad; seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria.
ReinaValera(i) 19 Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad; seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis. Y guiólos á Samaria.
JBS(i) 19 Y Eliseo les dijo: No es éste el camino, ni es ésta la ciudad; seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria.
Albanian(i) 19 Atëherë Eliseu u tha atyre: "Nuk është kjo rruga dhe nuk është ky qyteti; ejani pas meje dhe unë do t'ju çoj te njeriu që kërkoni". I çoi pastaj në Samari.
RST(i) 19 И сказал им Елисей: это не та дорога и не тот город; идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете. И привел их в Самарию.
Arabic(i) 19 فقال لهم اليشع ليست هذه هي الطريق ولا هذه هي المدينة. اتبعوني فاسير بكم الى الرجل الذي تفتشون عليه. فسار بهم الى السامرة.
Bulgarian(i) 19 Тогава Елисей им каза: Не е това пътят и не е това градът. Елате след мен и ще ви заведа при човека, когото търсите. И ги отведе в Самария.
Croatian(i) 19 Elizej im reče: "Nije ovo put i nije ovo grad. Pođite za mnom, ja ću vas odvesti čovjeku koga tražite." Ali ih odvede u Samariju.
BKR(i) 19 V tom řekl jim Elizeus: Neníť to ta cesta, ani to město. Poďte za mnou, a dovedu vás k muži, kteréhož hledáte. Takž je vedl do Samaří.
Danish(i) 19 Da sagde Elisa til dem: Dette er ikke Vejen, og dette er ikke Staden, gaar efter mig, saa vil jeg føre eder til den Mand, som I lede efter; og han førte dem til Samaria.
CUV(i) 19 以 利 沙 對 他 們 說 : 這 不 是 那 道 , 也 不 是 那 城 ; 你 們 跟 我 去 , 我 必 領 你 們 到 所 尋 找 的 人 那 裡 。 於 是 領 他 們 到 了 撒 瑪 利 亞 。
CUVS(i) 19 以 利 沙 对 他 们 说 : 这 不 是 那 道 , 也 不 是 那 城 ; 你 们 跟 我 去 , 我 必 领 你 们 到 所 寻 找 的 人 那 里 。 于 是 领 他 们 到 了 撒 玛 利 亚 。
Esperanto(i) 19 Kaj Elisxa diris al ili:GXi estas ne tiu vojo kaj ne tiu urbo; sekvu min, kaj mi kondukos vin al tiu viro, kiun vi sercxas. Kaj li kondukis ilin en Samarion.
Finnish(i) 19 Ja Elisa sanoi heille: ei tämä ole se tie ja se kaupunki: seuratkaat minua, minä vien teidät sen miehen tykö, jota etsitte; ja hän vei heidät Samariaan.
FinnishPR(i) 19 Ja Elisa sanoi heille: "Ei tämä ole oikea tie, eikä tämä ole oikea kaupunki. Seuratkaa minua, niin minä vien teidät sen miehen luo, jota te etsitte." Ja hän vei heidät Samariaan.
Haitian(i) 19 Lèfini, Elize al jwenn yo, li di yo: --Se pa chemen an sa, ni se pa lavil n'ap chache a sa. Swiv mwen, m'a mennen nou kote moun n'ap chache a ye. Li mennen yo lavil Samari.
Hungarian(i) 19 És monda nékik Elizeus: Nem ez az út, sem ez a város; jertek el én utánam, és ahhoz a férfiúhoz vezetlek titeket, a kit kerestek. És elvezeté õket Samariába.
Indonesian(i) 19 Elisa mendatangi mereka dan berkata, "Kalian tersesat. Ini bukan kota yang kalian cari. Mari ikut saya, nanti saya antarkan kepada orang yang kalian cari." Lalu Elisa mengantar mereka ke Samaria.
Italian(i) 19 Ed Eliseo disse loro: Questa non è la via, e questa non è la città; venite dietro a me, ed io vi condurrò all’uomo il qual voi cercate. Ed egli li menò in Samaria.
ItalianRiveduta(i) 19 Allora Eliseo disse loro: "Non è questa la strada, e non è questa la città; venitemi appresso ed io vi condurrò all’uomo che voi cercate". E li menò a Samaria.
Korean(i) 19 엘리사가 저희에게 이르되 `이는 그 길이 아니요 이는 그 성도 아니니 나를 따라 오라 내가 너희를 인도하여 너희의 찾는 사람에게로 나아가리라' 하고 저희를 인도하여 사마리아에 이르니라
Lithuanian(i) 19 Tada Eliziejus tarė jiems: “Čia ne tas kelias ir ne tas miestas. Sekite mane, ir aš jus nuvesiu pas tą vyrą, kurio ieškote”. Jis juos nuvedė į Samariją.
PBG(i) 19 Wtem rzekł do nich Elizeusz: Nie tać to droga, ani to miasto. Pójdźcie za mną, a zawiodę was do męża, którego szukacie. I przywiódł je do Samaryi,
Portuguese(i) 19 Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade; segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria.
Norwegian(i) 19 Da sa Elisa til dem: Dette er ikke den rette vei og ikke den rette by; følg mig, så skal jeg føre eder til den mann I leter efter. Så førte han dem til Samaria.
Romanian(i) 19 Elisei le -a zis:,,Nu este aceasta calea, şi nu este aceasta cetatea; veniţi după mine, şi vă voi duce la omul pe care -l căutaţi.`` Şi i -a dus la Samaria.
Ukrainian(i) 19 І сказав до них Єлисей: Це не та дорога й не те місто. Ідіть за мною, й я проведу вас до того чоловіка, якого ви шукаєте. І він завів їх у Самарію.