2 Kings 3:24

LXX_WH(i)
    24 G2532 CONJ και G1525 V-AAI-3P εισηλθον G1519 PREP εις G3588 T-ASF την   N-ASF παρεμβολην G2474 N-PRI ισραηλ G2532 CONJ και G2474 N-PRI ισραηλ G450 V-AAI-3P ανεστησαν G2532 CONJ και G3960 V-AAI-3P επαταξαν G3588 T-ASF την   N-PRI μωαβ G2532 CONJ και G5343 V-AAI-3P εφυγον G575 PREP απο G4383 N-GSN προσωπου G846 D-GPM αυτων G2532 CONJ και G1525 V-AAI-3P εισηλθον G1531 V-PMPNP εισπορευομενοι G2532 CONJ και G5180 V-PAPNP τυπτοντες G3588 T-ASF την   N-PRI μωαβ
HOT(i) 24 ויבאו אל מחנה ישׂראל ויקמו ישׂראל ויכו את מואב וינסו מפניהם ויבו בה והכות את מואב׃
IHOT(i) (In English order)
  24 H935 ויבאו And when they came H413 אל to H4264 מחנה the camp H3478 ישׂראל of Israel, H6965 ויקמו rose up H3478 ישׂראל the Israelites H5221 ויכו and smote H853 את   H4124 מואב the Moabites, H5127 וינסו so that they fled H6440 מפניהם before H935 ויבו   H5221 בה them: but they went H5221 והכות forward smiting H853 את   H4124 מואב׃ the Moabites,
Vulgate(i) 24 perrexeruntque in castra Israhel porro consurgens Israhel percussit Moab at illi fugerunt coram eis venerunt igitur qui vicerant et percusserunt Moab
Clementine_Vulgate(i) 24 Perrexeruntque in castra Israël: porro consurgens Israël, percussit Moab: at illi fugerunt coram eis. Venerunt igitur qui vicerant, et percusserunt Moab,
Wycliffe(i) 24 And thei yeden in to the castels of Israel; forsothe Israel roos, and smoot Moab, and thei fledden bifor men of Israel. Therfor thei that hadden ouercome, camen, and smytiden Moab, and destrieden cytees;
Coverdale(i) 24 But whan they came to the tentes of Israel, the Israelites gat vp, & smote the Moabites, & they fled before them. Neuertheles they came in, & smote Moab,
MSTC(i) 24 And when they came to the Host of Israel, the Israelites stood up and laid on the Moabites, that they fled before them: And so they entered the land and destroyed the Moabites.
Matthew(i) 24 And when they came to the host of Israel, the Iesraelites stode vp, and layde on the Moabites, that they fleed before them. And so they entred the land and destroyed the Moabites.
Great(i) 24 And when they came to the Hoste of Israel, the Israelytes stode vp and smote the Moabites, so that they fledd before them, but they folowed vpon them, & smote Moab.
Geneva(i) 24 And when they came to the host of Israel, the Israelites arose vp, and smote the Moabites, so that they fled before them, but they inuaded them, and smote Moab.
Bishops(i) 24 And when they came to the hoast of Israel, the Israelites stoode vp & smote the Moabites, so that they fled before them: but they folowed vpon them and smote Moab
DouayRheims(i) 24 And they went into the camp of Israel: but Israel rising up, defeated Moab, who fled before them. And they being conquerors, went and smote Moab.
KJV(i) 24

And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and smote the Moabites, so that they fled before them: but they went forward smiting the Moabites, even in their country.

KJV_Cambridge(i) 24 And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and smote the Moabites, so that they fled before them: but they went forward smiting the Moabites, even in their country.
Thomson(i) 24 But when they came to the camp of Israel, the Israelites arose and smote Moab. And as the Moabites fled before them they entered the country advancing and smiting Moab.
Webster(i) 24 And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose and smote the Moabites, so that they fled before them: but they went forward smiting the Moabites, even in their country.
Brenton(i) 24 And they entered into the camp of Israel; and Israel arose and smote Moab, and they fled from before them; and they went on and smote Moab as they went.
Brenton_Greek(i) 24 Καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν παρεμβολὴν Ἰσραήλ· καὶ Ἰσραὴλ ἀνέστησαν καὶ ἐπάταξαν τὴν Μωὰβ, καὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· καὶ εἰσῆλθον εἰσπορευόμενοι καί τύπτοντες τὴν Μωὰβ,
Leeser(i) 24 But when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and smote the Moabites, so that they fled before them; and they smote the Moabites completely, even in their own country.
YLT(i) 24 And they come in unto the camp of Israel, and the Israelites rise, and smite the Moabites, and they flee from their face; and they enter into Moab, so as to smite Moab,
JuliaSmith(i) 24 And they will go to the camp of Israel, and Israel will rise and strike. Moab and they will flee from their face: and they will come upon it and smiting Moab.
Darby(i) 24 And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and smote the Moabites, and they fled before them; and they entered in and smote Moab.
ERV(i) 24 And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and smote the Moabites, so that they fled before them: and they went forward into the land smiting the Moabites.
ASV(i) 24 And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and smote the Moabites, so that they fled before them; and they went forward into the land smiting the Moabites.
JPS_ASV_Byz(i) 24 And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and smote the Moabites, so that they fled before them. And they smote the land, even Moab, mightily.
Rotherham(i) 24 And, when they came into the camp of Israel, Israel arose and smote Moab, and they fled from before them,—so they entered thereinto, yea still farther entered Moab;
CLV(i) 24 And they come in unto the camp of Israel, and the Israelites rise, and smite the Moabites, and they flee from their face; and they enter into Moab, so as to smite Moab,
BBE(i) 24 But when they came to the tents of Israel, the Israelites came out and made a violent attack on the Moabites, so that they went in flight before them; and they went forward still attacking them;
MKJV(i) 24 And they came to the camp of Israel, and the Israelites rose up and struck the Moabites, so that they fled before them. But they entered it and struck Moab.
LITV(i) 24 And they came to the camp of Israel. And the Israelites rose up and struck the Moabites. And they fled from before them. And striking they struck Moab.
ECB(i) 24 And they come to the camp of Yisra El; and Yisra Eliy rises and smites the Moabiy so that they flee from their face; and they smite the Moabiy:
ACV(i) 24 And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and smote the Moabites, so that they fled before them, and they went forward into the land smiting the Moabites.
WEB(i) 24 When they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and struck the Moabites, so that they fled before them; and they went forward into the land attacking the Moabites.
NHEB(i) 24 When they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and struck the Moabites, so that they fled before them; and they went forward into the land smiting the Moabites.
AKJV(i) 24 And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and smote the Moabites, so that they fled before them: but they went forward smiting the Moabites, even in their country.
KJ2000(i) 24 And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and struck down the Moabites, so that they fled before them: but they went forward smiting the Moabites, even in their country.
UKJV(i) 24 And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and stroke the Moabites, so that they fled before them: but they went forward smiting the Moabites, even in their country.
EJ2000(i) 24 But when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and smote the Moabites so that they fled before them, but they went forward smiting the Moabites, even in their country.
CAB(i) 24 And they entered into the camp of Israel; and Israel arose and attacked the Moabites, and they fled from before them; and they went on and attacked Moab as they went.
LXX2012(i) 24 And they entered into the camp of Israel; and Israel arose and struck Moab, and they fled from before them; and they went on and struck Moab as they went.
NSB(i) 24 When they came to the camp the Israelites attacked them and drove them back. The Israelites kept up the pursuit, killing the Moabites.
ISV(i) 24 But when the Moabites arrived at the Israelite encampment, the Israelites got up and attacked them The Moabites ran away from the Israelites, who followed them into the land as they continued their pursuit against Moab.
LEB(i) 24 But when they came to the camp of Israel, Israel stood up and killed Moab, so that they fled from before them. They came at her and defeated Moab.
MLV(i) 24 And when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and killed* the Moabites, so that they fled before them and they went forward into the land slaying the Moabites.
VIN(i) 24 And when they came to the Host of Israel, the Israelites stood up and laid on the Moabites, that they fled before them: And so they entered the land and destroyed the Moabites.
Luther1545(i) 24 Aber da sie zum Lager Israels kamen, machte sich Israel auf und schlugen die Moabiter; und sie flohen vor ihnen. Aber sie kamen hinein und schlugen Moab.
Luther1912(i) 24 Aber da sie zum Lager Israels kamen, machte sich Israel auf und schlug die Moabiter; und sie flohen vor ihnen. Aber sie kamen hinein und schlugen Moab.
ELB1871(i) 24 Als sie aber zum Lager Israels kamen, da machten die Israeliten sich auf und schlugen die Moabiter, daß sie vor ihnen flohen. Und sie kamen in das Land Moab und schlugen es.
ELB1905(i) 24 Als sie aber zum Lager Israels kamen, da machten die Israeliten sich auf und schlugen die Moabiter, daß sie vor ihnen flohen. Und sie kamen in das Land Moab und schlugen es. W. kamen in dasselbe und schlugen Moab
DSV(i) 24 Maar als zij aan het leger van Israël kwamen, maakten zich de Israëlieten op, en sloegen de Moabieten; en zij vloden van hun aangezicht; ja, zij kwamen in het land, slaande ook de Moabieten.
Giguet(i) 24 Et ils entrèrent dans le camp d’Israël; mais Israël était debout, il tailla Moab en pièces; les fuyards se dispersèrent devant lui, il entra dans leur contrée et il frappa Moab.
DarbyFR(i) 24 Et ils vinrent au camp d'Israël, et les Israélites se levèrent et frappèrent les Moabites, qui s'enfuirent devant eux. Et ils entrèrent dans le pays, et frappèrent Moab;
Martin(i) 24 Ainsi ils vinrent au camp d'Israël, et les Israëlites se levèrent, et frappèrent les Moabites, lesquels s'enfuirent devant eux; puis ils entrèrent au pays, et frappèrent Moab.
Segond(i) 24 Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva, et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays, et frappèrent Moab.
SE(i) 24 Mas cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas e hirieron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos; y los hirieron de nuevo; y siguieron empero hiriendo todavía a los de Moab.
ReinaValera(i) 24 Mas cuando llegaron al campo de Israel, levantáronse los Israelitas é hirieron á los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos: siguieron empero hiriendo todavía á los de Moab.
JBS(i) 24 Mas cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas e hirieron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos; y los hirieron de nuevo; y siguieron empero hiriendo todavía a los de Moab.
Albanian(i) 24 Kështu u sulën drejt kampit të Izraelit; por Izaelitët u ngritën dhe i vunë përpara Moabitët, që ia mbathën para tyre. Hynë pastaj në vend dhe vazhduan t'i vrasin Moabitët.
RST(i) 24 И пришли они к стану Израильскому. И встали Израильтяне и стали бить Моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить Моавитян.
Arabic(i) 24 وأتوا الى محلّة اسرائيل فقام اسرائيل وضربوا الموآبيين فهربوا من امامهم فدخلوها وهم يضربون الموآبيين.
Bulgarian(i) 24 Но когато дойдоха в израилевия стан, Израил стана и разби моавците, така че те побягнаха пред тях. И те навлязоха в земята им и избиваха моавците.
Croatian(i) 24 Ali kad su stigli do izraelskog tabora, digoše se Izraelci i potukoše Moapce, tako te ovi pobjegoše pred njima. A Izraelci pojuriše da dotuku Moapce.
BKR(i) 24 Tedy povstavše Izraelští, porazili Moábské, kteříž utíkali před nimi, a oni porazili je porážkou velikou, také i v jejich krajině.
Danish(i) 24 Der de kom til Israels Lejr, da stod Israel op og slog Moab, og de flyede for deres Ansigt, og de kom ind i Landet og sloge Moab.
CUV(i) 24 摩 押 人 到 了 以 色 列 營 , 以 色 列 人 就 起 來 攻 打 他 們 , 以 致 他 們 在 以 色 列 人 面 前 逃 跑 。 以 色 列 人 往 前 追 殺 摩 押 人 , 直 殺 入 摩 押 的 境 內 ,
CUVS(i) 24 摩 押 人 到 了 以 色 列 营 , 以 色 列 人 就 起 来 攻 打 他 们 , 以 致 他 们 在 以 色 列 人 面 前 逃 跑 。 以 色 列 人 往 前 追 杀 摩 押 人 , 直 杀 入 摩 押 的 境 内 ,
Esperanto(i) 24 Ili venis al la tendaro de Izrael. Tiam la Izraelidoj levigxis kaj frapis la Moabidojn, kaj cxi tiuj forkuris de ili. Sed ili venis kaj batis la Moabidojn.
Finnish(i) 24 Mutta kuin he tulivat Israelin leiriin, niin nousi Israel ja löi Moabilaisia; ja ne pakenivat heidän edellänsä; mutta he kiiruhtivat ja löivät Moabin,
FinnishPR(i) 24 Mutta kun he tulivat Israelin leiriin, nousivat israelilaiset ja voittivat mooabilaiset, niin että nämä pakenivat heitä. Ja he hyökkäsivät maahan ja voittivat uudelleen mooabilaiset.
Haitian(i) 24 Men lè moun Moab yo rive nan kan moun Izrayèl yo, moun Izrayèl yo tonbe sou yo, yo kòmanse bat yo. Moun Moab yo pran kouri. Moun Izrayèl yo antre dèyè yo nan peyi Moab, yo touye tout moun Moab ki tonbe anba men yo.
Hungarian(i) 24 De mikor az Izráel táborához jutottak, felkeltek az Izráeliták, és megverték a Moábitákat, és azok megfutamodtak elõttök; betörtek hozzájok és leverték Moábot.
Indonesian(i) 24 Tetapi ketika orang-orang Moab itu sampai di perkemahan itu, mereka dipukul mundur oleh orang Israel yang terus maju mengejar sambil membunuh mereka
Italian(i) 24 Così vennero verso il campo d’Israele; ma gl’Israeliti si levarono, e percossero i Moabiti, ed essi fuggirono d’innanzi a loro; e gl’Israeliti entrarono nel paese de’ Moabiti, sempre percotendoli.
ItalianRiveduta(i) 24 E si avanzarono verso il campo d’Israele; ma sorsero gl’Israeliti e sbaragliarono i Moabiti, che fuggirono d’innanzi a loro. Poi penetrarono nel paese, e continuarono a battere Moab.
Korean(i) 24 이스라엘 진(陣)에 이르니 이스라엘 사람이 일어나 모압 사람을 쳐서 그 앞에서 도망하게 하고 그 지경에 들어가며 모압 사람을 치고
Lithuanian(i) 24 Bet, jiems atėjus prie Izraelio stovyklos, izraelitai taip sumušė moabitus, kad jie bėgo, o tie vijosi ir mušė juos.
PBG(i) 24 A gdy przyszli do obozu Izraelskiego, powstali Izraelczycy, i porazili Moabczyki, którzy uciekali przed nimi, a oni je bili, i porazili Moabczyki;
Portuguese(i) 24 Quando, porém, chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram, e bateram os moabitas, os quais fugiram diante deles; e ainda entraram na terra, ferindo ali também os moabitas.
Norwegian(i) 24 Men da de kom til Israels leir, reiste lsraelittene sig og slo moabittene, som flyktet for dem, og de trengte inn i landet og slo atter moabittene.
Romanian(i) 24 Şi au mers împotriva taberei lui Israel. Dar Israel s'a sculat, şi a bătut pe Moab, care a luat -o la fugă dinaintea lor. Au pătruns în ţară, şi au bătut pe Moab.
Ukrainian(i) 24 І прийшли вони до Ізраїлевого табору. І встав Ізраїль та й побив моавлян, і ті повтікали перед ними. І вони ввійшли до них, і били моавлян,