2 Kings 3:21

LXX_WH(i)
    21 G2532 CONJ και G3956 A-NSF πασα   N-PRI μωαβ G191 V-AAI-3P ηκουσαν G3754 CONJ οτι G305 V-AAI-3P ανεβησαν G3588 T-NPM οι G935 N-NPM βασιλεις G4170 V-PAN πολεμειν G846 D-APM αυτους G2532 CONJ και G310 V-AAI-3P ανεβοησαν G1537 PREP εκ G3956 A-GSM παντος   V-PMPGS περιεζωσμενου G2223 N-ASF ζωνην G2532 CONJ και G1883 ADV επανω G2532 CONJ και G2476 V-AAI-3P εστησαν G1909 PREP επι G3588 T-GSN του G3725 N-GSN οριου
HOT(i) 21 וכל מואב שׁמעו כי עלו המלכים להלחם בם ויצעקו מכל חגר חגרה ומעלה ויעמדו על הגבול׃
IHOT(i) (In English order)
  21 H3605 וכל And when all H4124 מואב the Moabites H8085 שׁמעו heard H3588 כי that H5927 עלו were come up H4428 המלכים the kings H3898 להלחם to fight H6817 בם ויצעקו against them, they gathered all H3605 מכל   H2296 חגר that were able to put on H2290 חגרה armor, H4605 ומעלה and upward, H5975 ויעמדו and stood H5921 על in H1366 הגבול׃ the border.
Vulgate(i) 21 universi autem Moabitae audientes quod ascendissent reges ut pugnarent adversum eos convocaverunt omnes qui accincti erant balteo desuper et steterunt in terminis
Clementine_Vulgate(i) 21 Universi autem Moabitæ audientes quod ascendissent reges ut pugnarent adversum eos, convocaverunt omnes qui accincti erant balteo desuper, et steterunt in terminis.
Wycliffe(i) 21 Sotheli alle men of Moab herden, that kyngis hadden stied to fiyte ayens hem; `and men of Moab clepiden togidere alle men, that weren gird with girdil aboue, and thei stoden in the termes.
Coverdale(i) 21 But whan the Moabites herde, yt the kynges came vp to fighte agaynst the, they called all ye harnessed men, & their rulers, & stode on ye border.
MSTC(i) 21 And when all the Moabites heard that the kings were come to fight against them, they gathered together, from the youngest that was able to put on harness and so upward, and waited in the borders.
Matthew(i) 21 And when all the Moabites heard that the kinges were come to fight against them, they gathered together, from the youngest that was able to put an harnesse and so vpwarde, and wayted in the borders.
Great(i) 21 And when all the Moabites hearde that the kynges were come vp to fyght agaynst them, they gathered all to geather, from the youngest that was able to put on harnesse and so vpwarde, and stode in the border of the lande.
Geneva(i) 21 And when al the Moabites heard that the Kings were come vp to fight against them, they gathered all that was able to put on harnesse, and vpwarde, and stood in their border.
Bishops(i) 21 And when al the Moabites heard that the kinges were come vp to fight against them, they gathered all that was able to put on harnesse, and stoode in the border of the lande
DouayRheims(i) 21 And all the Moabites hearing that the kings were come up to fight against them, gathered together all that were girded with a belt upon them, and stood in the borders.
KJV(i) 21

And when all the Moabites heard that the kings were come up to fight against them, they gathered all that were able to put on armor, and upward, and stood in the border.

KJV_Cambridge(i) 21 And when all the Moabites heard that the kings were come up to fight against them, they gathered all that were able to put on armour, and upward, and stood in the border.
Thomson(i) 21 Now all Moab upon hearing that the three kings were coming to fight against them, had sounded the alarm, To arms from every place all who wear a girdle, and having repeated the alarm Woe, were drawn up at their border.
Webster(i) 21 And when all the Moabites heard that the kings were come up to fight against them, they gathered all that were able to put on armor, and upward, and stood in the border.
Brenton(i) 21 And all Moab heard that the three kings were come up to fight against them; and they cried out on every side, even all that were girt with a girdle, and they said, Ho! and stood upon the border.
Brenton_Greek(i) 21 Καὶ πᾶσα Μωὰβ ἤκουσαν ὅτι ἀνέβησαν οἱ τρεῖς βασιλεῖς πολεμεῖν αὐτούς· καὶ ἀνεβόησαν ἐκ παντὸς περιεζωσμένοι ζώνην· καὶ εἶπαν, ὢ· καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοῦ ὁρίου.
Leeser(i) 21 And when all the Moabites heard that the kings were come up to fight against them, they were called together from every one who was girded with a sword, and upward, and they posted themselves on the border.
YLT(i) 21 and all Moab have heard that the kings have come up to fight against them, and they are called together, from every one girding on a girdle and upward, and they stand by the border.
JuliaSmith(i) 21 And all Moab heard that the kings came up to war against them, and they will be gathered together from all girding on a girdle, and above, and they will stand upon the bound.
Darby(i) 21 And all the Moabites heard that the kings were come up to fight against them, and they were called together, all that were able to put on armour, and upward, and stood by the border.
ERV(i) 21 Now when all the Moabites heard that the kings were come up to fight against them, they gathered themselves together, all that were able to put on armour, and upward, and stood on the border.
ASV(i) 21 Now when all the Moabites heard that the kings were come up to fight against them, they gathered themselves together, all that were able to put on armor, and upward, and stood on the border.
JPS_ASV_Byz(i) 21 Now when all the Moabites heard that the kings were come up to fight against them, they gathered themselves together, all that were able to put on armour, and upward, and stood on the border.
Rotherham(i) 21 Now, all Moab, had heard that the kings had come up to fight against them,—so they came together, from all who could gird on a girdle and upwards, and took their stand at the border.
CLV(i) 21 and all Moab have heard that the kings have come up to fight against them, and they are called together, from every one girding on a girdle and upward, and they stand by the border.
BBE(i) 21 Now all Moab, hearing that the kings had come to make war against them, got together all who were able to take up arms and went forward to the edge of the country.
MKJV(i) 21 And all Moab had heard that the kings had come up to fight against them, they gathered all that were able to put on armor, and upward, and stood in the border.
LITV(i) 21 And all Moab had heard that the kings had come up to fight against them. And they were called together, everyone able to gird on a girdle, and upward. And they stood by the border.
ECB(i) 21 And all the Moabiy hear that the sovereigns ascend to fight against them, and they call together all who gird a girdle and upward; and stand in the border:
ACV(i) 21 Now when all the Moabites heard that the kings came up to fight against them, they gathered themselves together, all that were able to put on armor, and upward, and stood on the border.
WEB(i) 21 Now when all the Moabites heard that the kings had come up to fight against them, they gathered themselves together, all who were able to put on armor, young and old, and stood on the border.
NHEB(i) 21 Now when all the Moabites heard that the kings had come up to fight against them, they gathered themselves together, all who were able to put on armor, and upward, and stood on the border.
AKJV(i) 21 And when all the Moabites heard that the kings were come up to fight against them, they gathered all that were able to put on armor, and upward, and stood in the border.
KJ2000(i) 21 And when all the Moabites heard that the kings had come up to fight against them, they gathered all that were able to put on armor, and older, and stood in the border.
UKJV(i) 21 And when all the Moabites heard that the kings were come up to fight against them, they gathered all that were able to put on armour, and upward, and stood in the border.
EJ2000(i) 21 And when all the Moabites heard that the kings were come up to fight against them, they gathered all that were able to gird on a girdle and upward and stood in the border.
CAB(i) 21 And all Moab heard that the three kings had come up to fight against them. And they cried out on every side, even all that were girded with a belt, and they said, Lo! And stood upon the border.
LXX2012(i) 21 And all Moab heard that the three kings were come up to fight against them; and they cried out on every [side, even] all that were girded with a girdle, and they said, Ho! and stood upon the border.
NSB(i) 21 The Moabites heard that the three kings came to attack them. All the young and old men who could bear arms were called out and stationed at the border.
ISV(i) 21 Meanwhile, all the Moabites heard that the kings had come up to attack them, so everyone old enough to wear battle armor was mustered to stand guard at the border.
LEB(i) 21 Now all of Moab had heard that the kings had come up to fight against them, and all who were fighting age and up* were called up, and they stood at the border.
MLV(i) 21 Now when all the Moabites heard that the kings came up to fight against them, they gathered themselves together, all that were able to put on armor and upward and stood on the border.
VIN(i) 21 The Moabites heard that the three kings came to attack them. All the young and old men who could bear arms were called out and stationed at the border.
Luther1545(i) 21 Da aber alle Moabiter höreten, daß die Könige heraufzogen, wider sie zu streiten, beriefen sie alle, die zur Rüstung alt genug und drüber waren, und traten an die Grenze.
Luther1912(i) 21 Da aber alle Moabiter hörten, daß die Könige heraufzogen, wider sie zu streiten, beriefen sie alle, die zur Rüstung alt genug und darüber waren, und traten an die Grenze.
ELB1871(i) 21 Und als alle Moabiter hörten, daß die Könige heraufgezogen waren, um wider sie zu streiten, da wurden sie zusammengerufen, von jedem an, der sich rüsten konnte und darüber; und sie rückten an die Grenze.
ELB1905(i) 21 Und als alle Moabiter hörten, daß die Könige heraufgezogen waren, um wider sie zu streiten, da wurden sie zusammengerufen, von jedem an, der sich rüsten konnte W. der einen Gurt umgürtete und darüber; und sie rückten an die Grenze.
DSV(i) 21 Toen nu al de Moabieten hoorden, dat koningen opgetogen waren, om tegen hen te strijden, zo werden zij samen geroepen, van al degenen af, die den gordel aangordden en daarboven, en zij stonden aan de landpale.
Giguet(i) 21 Or, tout Moab apprit que les trois rois venaient le combattre; et il convoqua de toutes parts ses hommes de guerre, et il dit: Malheur à moi! Et l’armée se rangea sur la frontière.
DarbyFR(i) 21 Et tout Moab apprit que ces rois étaient montés pour leur faire la guerre, et ils convoquèrent tout homme qui était en âge de ceindre une ceinture, -et au-dessus; et ils se tinrent sur la frontière.
Martin(i) 21 Or tous les Moabites ayant appris que ces Rois-là étaient montés pour leur faire la guerre, s'étaient assemblés à cri public, depuis tous ceux qui étaient en âge de porter les armes, et au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière.
Segond(i) 21 Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière.
SE(i) 21 Y todos los de Moab, cuando oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde todos los que ceñían talabarte arriba, y se pusieron en la frontera.
ReinaValera(i) 21 Y todos los de Moab, como oyeron que los reyes subían á pelear contra ellos, juntáronse desde todos los que ceñían talabarte arriba, y pusiéronse en la frontera.
JBS(i) 21 Y todos los de Moab, cuando oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde todos los que ceñían talabarte arriba, y se pusieron en la frontera.
Albanian(i) 21 Tërë Moabitët, që mësuan që këta mbretër kishin dalë për të bërë luftë, mblodhën tërë ata që ishin në gjendje të mbanin armë, të rinj dhe pleq, dhe u rreshtuan në kufi.
RST(i) 21 Когда Моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогдасобраны были все, начиная от носящего пояс и старше, истали на границе.
Arabic(i) 21 ولما سمع كل الموآبيين ان الملوك قد صعدوا لمحاربتهم جمعوا كل متقلدي السلاح فما فوق ووقفوا على التخم.
Bulgarian(i) 21 А като всичките моавци чуха, че царете се изкачили да се бият с тях, се събраха — от всеки, който можеше да опасва меч, и нагоре — и застанаха на границата.
Croatian(i) 21 Kad su Moapci čuli da su kraljevi došli s njima ratovati, pozvaše sve koji bijahu sposobni za oružje i postaviše ih na granicu.
BKR(i) 21 Všecken pak Moáb uslyšev, že by vytáhli králové, aby bojovali proti nim, svolali se všickni, od toho, kterýž se pasem opásati může, a výše, a postavili se na pomezí.
Danish(i) 21 Og der alle Moabiterne hørte, at Kongerne vare dragne op til at stride imod dem, da bleve de sammenkaldte, baade alle, som ombandt Bælte, og de, som vare ældre, og de opstillede sig ved Landemærket.
CUV(i) 21 摩 押 眾 人 聽 見 這 三 王 上 來 要 與 他 們 爭 戰 , 凡 能 頂 盔 貫 甲 的 , 無 論 老 少 , 盡 都 聚 集 站 在 邊 界 上 。
CUVS(i) 21 摩 押 众 人 听 见 这 叁 王 上 来 要 与 他 们 争 战 , 凡 能 顶 盔 贯 甲 的 , 无 论 老 少 , 尽 都 聚 集 站 在 边 界 上 。
Esperanto(i) 21 CXiuj Moabidoj auxdis, ke la regxoj venis, por militi kontraux ili, kaj ili kunvokis cxiujn, kiuj povis komenci porti zonon, kaj pli agxajn, kaj starigxis cxe la limo.
Finnish(i) 21 Kuin kaikki Moabilaiset kuulivat, että kuninkaat oli nousseet ylös sotimaan heitä vastaan, kutsuivat he kokoon kaikki, jotka itsensä ensin vyöllä vyöttivät, ja sitä vanhemmat, ja menivät rajoille.
FinnishPR(i) 21 Kun kaikki mooabilaiset kuulivat, että kuninkaat olivat lähteneet sotaan heitä vastaan, kutsuttiin koolle kaikki miekkaan vyöttäytyvät ja myös vanhemmat miehet, ja he asettuivat rajalle.
Haitian(i) 21 Lè moun Moab yo pran nouvèl twa wa yo te moute vin atake yo, tout gason ki te gen laj pou pote zam, gran kou piti, yo sanble, y' al mase kò yo sou fwontyè a.
Hungarian(i) 21 Mikor pedig meghallotta az egész Moáb, hogy feljöttek a királyok õ ellenök harczolni, egybegyûlének mindnyájan, a kik fegyvert foghattak, és megállottak az õ [tartományuk] határán.
Indonesian(i) 21 Ketika orang Moab mendengar bahwa ketiga raja itu telah datang menyerang, maka semua orang--dari yang tertua sampai yang termuda--yang dapat memikul senjata, dikerahkan dan ditempatkan di perbatasan.
Italian(i) 21 Or tutti i Moabiti, avendo inteso che quei re erano saliti per far loro guerra, si erano adunati a grida, da chiunque si cominciava a cingere la spada in su; e si erano fermati in su le frontiere.
ItalianRiveduta(i) 21 Ora tutti i Moabiti, avendo udito che quei re eran saliti per muover loro guerra, avevan radunato tutti quelli ch’erano in età di portare le armi, e occupavano la frontiera.
Korean(i) 21 모압 모든 사람이 왕들이 올라와서 자기를 치려 한다 함을 듣고 갑옷 입을 만한 자로부터 그 이상이 다 모여 그 경계에 섰더라
Lithuanian(i) 21 Moabitai, išgirdę, kad karaliai atėjo kariauti prieš juos, surinko visus vyrus, jaunus ir senus, galinčius nešioti ginklą, ir sustojo krašto pasienyje.
PBG(i) 21 Tedy wszyscy Moabitowie usłyszawszy, że ciągną królowie walczyć przeciwko nim, zwołali wszystkie, którzy tak starzy byli, że pas przypasać mogli, i wyżej; a stanęli na granicach.
Portuguese(i) 21 Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram-se todos os que estavam em idade de pegar armas, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras.
Norwegian(i) 21 Da moabittene fikk høre at kongene hadde draget op for å stride mot dem, blev de alle kalt sammen, så mange som på nogen måte kunde bære våben, og de stilte sig op ved grensen.
Romanian(i) 21 Însă, toţi Moabiţii, auzind că împăraţii se suie să lupte împotriva lor, au chemat pe toţi cei în vîrstă să poarte armele şi mai mari chiar, şi au stătut la hotar.
Ukrainian(i) 21 А ввесь Моав почув, що ті царі вийшли воювати з ними. І вони скликали всіх, хто носить пояса й старше, і поставали на границі.