2 Kings 23:9

LXX_WH(i)
    9 G4133 ADV πλην G3364 ADV ουκ G305 V-AAI-3P ανεβησαν G3588 T-NPM οι G2409 N-NPM ιερεις G3588 T-GPM των G5308 A-GPM υψηλων G4314 PREP προς G3588 T-ASN το G2379 N-ASN θυσιαστηριον G2962 N-GSM κυριου G1722 PREP εν G2419 N-PRI ιερουσαλημ G3754 CONJ οτι G1487 CONJ ει G3165 ADV μη G2068 V-AAI-3P εφαγον G106 A-APN αζυμα G1722 PREP εν G3319 A-DSM μεσω G3588 T-GPM των G80 N-GPM αδελφων G846 D-GPM αυτων
HOT(i) 9 אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח יהוה בירושׁלם כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם׃
IHOT(i) (In English order)
  9 H389 אך Nevertheless H3808 לא came not up H5927 יעלו came not up H3548 כהני the priests H1116 הבמות of the high places H413 אל to H4196 מזבח the altar H3068 יהוה of the LORD H3389 בירושׁלם in Jerusalem, H3588 כי but H518 אם but H398 אכלו they did eat H4682 מצות of the unleavened bread H8432 בתוך among H251 אחיהם׃ their brethren.
Vulgate(i) 9 verumtamen non ascendebant sacerdotes excelsorum ad altare Domini in Hierusalem sed tantum comedebant azyma in medio fratrum suorum
Clementine_Vulgate(i) 9 Verumtamen non ascendebant sacerdotes excelsorum ad altare Domini in Jerusalem: sed tantum comedebant azyma in medio fratrum suorum.
Wycliffe(i) 9 Netheles the preestis of hiye thingis stieden not to the auter of the Lord in Jerusalem, but oneli thei eten therf looues in the myddis of her britheren.
Coverdale(i) 9 Yet had not the prestes of the hye places offred vpon the altare of the LORDE at Ierusalem, but ate vnleuended bred amonge their brethren.
MSTC(i) 9 Nevertheless, the priests of the hill altars came not up at the altar of the LORD in Jerusalem, save only they did eat of the sweet bread among their brethren.
Matthew(i) 9 Neuerthelesse the pryestes of the hilaulters myght not come at the aulter of the Lorde in Ierusalem, saue only they dyd eate of the swete breade amonge their brethren.
Great(i) 9 Neuerthelesse the preastes of the hyllaultares came not vp to the aulter of the Lorde in Ierusalem, saue onlye they dyd eate of the swete breade among theyr brethren.
Geneva(i) 9 Neuerthelesse the Priests of the hie places came not vp to the altar of the Lord in Ierusalem, saue onely they did eate of the vnleauened bread among their brethren.
Bishops(i) 9 Neuerthelesse, the priestes of the high places came not vp to the aulter of the Lorde in Hierusalem, saue onely they did eate of the sweete bread among their brethren
DouayRheims(i) 9 However, the priests of the high places came not up to the altar of the Lord, in Jerusalem: but only eat of the unleavened bread among their brethren.
KJV(i) 9

Nevertheless the priests of the high places came not up to the altar of the LORD in Jerusalem, but they did eat of the unleavened bread among their brethren.

KJV_Cambridge(i) 9 Nevertheless the priests of the high places came not up to the altar of the LORD in Jerusalem, but they did eat of the unleavened bread among their brethren.
Thomson(i) 9 But the priests of the high places did not go up to the altar of the Lord at Jerusalem; for they only eat unleavened bread among their brethren.
Webster(i) 9 Nevertheless, the priests of the high places came not up to the altar of the LORD in Jerusalem, but they ate of the unleavened bread among their brethren.
Brenton(i) 9 Only the priests of the high places went not up to the altar of the Lord in Jerusalem, for they only ate leavened bread in the midst of their brethren.
Brenton_Greek(i) 9 Πλὴν οὐκ ἀνέβησαν οἱ ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν πρὸς τὸ θυσιαστήριον Κυρίου ἐν Ἱερουσαλὴμ, ὅτι εἰ μὴ ἔφαγον ἄζυμα ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν.
Leeser(i) 9 Nevertheless the priests of the high-places came not up to the altar of the Lord in Jerusalem; but they ate unleavened bread in the midst of their brethren.
YLT(i) 9 only, the priests of the high places come not up unto the altar of Jehovah in Jerusalem, but they have eaten unleavened things in the midst of their brethren.
JuliaSmith(i) 9 But the priests of the heights will not come up to the altar of Jehovah in Jerusalem, but they ate the unleavened in the midst of their brethren.
Darby(i) 9 Nevertheless the priests of the high places came not up to the altar of Jehovah in Jerusalem, but they ate of the unleavened bread among their brethren.
ERV(i) 9 Nevertheless the priests of the high places came not up to the altar of the LORD in Jerusalem, but they did eat unleavened bread among their brethren.
ASV(i) 9 Nevertheless the priests of the high places came not up to the altar of Jehovah in Jerusalem, but they did eat unleavened bread among their brethren.
JPS_ASV_Byz(i) 9 Nevertheless the priests of the high places came not up to the altar of the LORD in Jerusalem, but they did eat unleavened bread among their brethren.
Rotherham(i) 9 howbeit, the priests of the high places came not up unto the altar of Yahweh, in Jerusalem, save only that they did eat unleavened bread in the midst of their brethren;
CLV(i) 9 only, the priests of the high places come not up unto the altar of Yahweh in Jerusalem, but they have eaten unleavened things in the midst of their brethren.
BBE(i) 9 Still the priests of the high places never came up to the altar of the Lord in Jerusalem; but they took their food of unleavened bread among their brothers.
MKJV(i) 9 But the priests of the high places did not come up to the altar of Jehovah in Jerusalem, but they ate of the unleavened bread among their brothers.
LITV(i) 9 However the priests of the high places did not come up to the altar of Jehovah in Jerusalem, but they ate unleavened bread among their brothers.
ECB(i) 9 only, the priests of the bamahs ascend not to the sacrifice altar of Yah Veh in Yeru Shalem, but they eat of the matsah among their brothers.
ACV(i) 9 Nevertheless the priests of the high places did not come up to the altar of LORD in Jerusalem, but they ate unleavened bread among their brothers.
WEB(i) 9 Nevertheless the priests of the high places didn’t come up to Yahweh’s altar in Jerusalem, but they ate unleavened bread among their brothers.
NHEB(i) 9 Nevertheless the priests of the high places did not come up to the altar of the LORD in Jerusalem, but they ate unleavened bread among their brothers.
AKJV(i) 9 Nevertheless the priests of the high places came not up to the altar of the LORD in Jerusalem, but they did eat of the unleavened bread among their brothers.
KJ2000(i) 9 Nevertheless the priests of the high places came not up to the altar of the LORD in Jerusalem, but they did eat of the unleavened bread among their brethren.
UKJV(i) 9 Nevertheless the priests of the high places came not up to the altar of the LORD in Jerusalem, but they did eat of the unleavened bread among their brethren.
EJ2000(i) 9 Nevertheless, the priests of the high places did not come up to the altar of the LORD in Jerusalem, but they did eat of the unleavened bread among their brethren.
CAB(i) 9 Only the priests of the high places went not up to the altar of the Lord in Jerusalem, for they only ate leavened bread in the midst of their brethren.
LXX2012(i) 9 Only the priests of the high places went not up to the altar of the Lord in Jerusalem, for they only ate leavened bread in the midst of their brethren.
NSB(i) 9 The priests of the illegal worship sites had never gone to Jehovah’s altar in Jerusalem. Instead, they ate their unleavened bread among the other worshipers.
ISV(i) 9 Nevertheless, the priests of the high places did not approach the LORD's altar in Jerusalem, but instead they ate unleavened bread given to them by their relatives.
LEB(i) 9 However, the priests of the high places did not come up to the altar of Yahweh in Jerusalem, but they ate unleavened bread in the midst of their relatives.
MLV(i) 9 Nevertheless the priests of the high places did not come up to the altar of Jehovah in Jerusalem, but they ate unleavened bread among their brothers.
VIN(i) 9 However the priests of the high places did not come up to the altar of the LORD in Jerusalem, but they ate unleavened bread among their brothers.
Luther1545(i) 9 Doch hatten die Priester der Höhen nie geopfert auf dem Altar des HERRN zu Jerusalem, sondern aßen des ungesäuerten Brots unter ihren Brüdern.
Luther1912(i) 9 Doch durften die Priester der Höhen nicht opfern auf dem Altar des HERRN zu Jerusalem, sondern aßen ungesäuertes Brot unter ihren Brüdern.
ELB1871(i) 9 Doch opferten die Priester der Höhen nicht auf dem Altar Jehovas zu Jerusalem, sondern sie aßen Ungesäuertes in der Mitte ihrer Brüder.
ELB1905(i) 9 Doch opferten die Priester der Höhen nicht auf dem Altar O. gingen nicht hinauf zu dem Altar Jahwes zu Jerusalem, sondern sie aßen Ungesäuertes in der Mitte ihrer Brüder.
DSV(i) 9 Doch de priesters der hoogten offerden niet op het altaar des HEEREN te Jeruzalem; maar zij aten ongezuurde broden in het midden van hun broederen.
Giguet(i) 9 Cependant, les prêtres des hauts lieux ne montèrent plus à l’autel du Seigneur à Jérusalem, à moins qu’ils n’eussent mangé des azymes au milieu de leurs frères.
DarbyFR(i) 9 Toutefois les sacrificateurs des hauts lieux ne montaient pas vers l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères.
Martin(i) 9 Au reste, ceux qui avaient été Sacrificateurs des hauts lieux ne montaient point vers l'autel de l'Eternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain parmi leurs frères.
Segond(i) 9 Toutefois les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Eternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères.
SE(i) 9 Pero los sacerdotes de los altos no subían al altar del SEÑOR en Jerusalén, mas comían panes sin levadura entre sus hermanos.
ReinaValera(i) 9 Empero los sacerdotes de los altos no subían al altar de Jehová en Jerusalem, mas comían panes sin levadura entre sus hermanos.
JBS(i) 9 Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del SEÑOR en Jerusalén, mas comían panes sin levadura entre sus hermanos.
Albanian(i) 9 Megjithatë priftërinjtë e vendeve të larta nuk u ngjitën në altarin e Zotit në Jeruzalem, por hëngrën bukë të ndorme në mes të vëllezërve të tyre.
RST(i) 9 Впрочем жрецы высот не приносили жертв на жертвеннике Господнем в Иерусалиме, опресноки же ели вместе с братьями своими.
Arabic(i) 9 الا ان كهنة المرتفعات لم يصعدوا الى مذبح الرب في اورشليم بل اكلوا فطيرا بين اخوتهم.
Bulgarian(i) 9 Но свещениците от високите места не се изкачваха при ГОСПОДНИЯ олтар в Ерусалим, а ядяха безквасни хлябове между братята си.
Croatian(i) 9 Isto tako svećenici uzvišica nisu mogli uzlaziti žrtveniku Jahvinu u Jeruzalemu, ali su jeli kruhove bez kvasa među svojom braćom.
BKR(i) 9 A však nepřistupovali ti kněží výsostí k oltáři Hospodinovu v Jeruzalémě, ale jídali chleby přesné mezi bratřími svými.
Danish(i) 9 Dog ofrede ikke Højenes Præster paa HERRENS Alter i Jerusalem, endskønt de aad usyrede Brød midt iblandt deres Brødre
CUV(i) 9 但 是 邱 壇 的 祭 司 不 登 耶 路 撒 冷 耶 和 華 的 壇 , 只 在 他 們 弟 兄 中 間 吃 無 酵 餅 。
CUVS(i) 9 但 是 邱 坛 的 祭 司 不 登 耶 路 撒 冷 耶 和 华 的 坛 , 只 在 他 们 弟 兄 中 间 吃 无 酵 饼 。
Esperanto(i) 9 Tamen la pastroj de la altajxoj ne oferadis sur la altaro de la Eternulo en Jerusalem, sed ili mangxadis macojn kune kun siaj fratoj.
Finnish(i) 9 Ei kuitenkaan korkeutten papit uhranneet koskaan Herran alttarilla Jerusalemissa, vaan söivät kaltiaista leipää veljeinsä keskellä.
FinnishPR(i) 9 Uhrikukkulapapit eivät kuitenkaan saaneet nousta Herran alttarille Jerusalemissa; he saivat vain syödä happamatonta leipää veljiensä kanssa.
Haitian(i) 9 Tansèlman, prèt ki te sèvi nan tanp zidòl sa yo pa t' gen dwa sèvi nan Tanp lan ankò, men yo te gen dwa manje pen san ledven ansanm ak lòt prèt parèy yo.
Hungarian(i) 9 De a magaslatok papjai soha sem áldoztak az Úr oltárán Jeruzsálemben, hanem a kovásztalan kenyeret az õ atyjokfiai között ették.
Italian(i) 9 Or quei sacerdoti degli alti luoghi non salivano più all’Altare del Signore, in Gerusalemme; ma pur mangiavano de’ pani azzimi, per mezzo i lor fratelli.
ItalianRiveduta(i) 9 Or que’ sacerdoti degli alti luoghi non salivano a sacrificare sull’altare dell’Eterno a Gerusalemme; mangiavan però pane azzimo in mezzo ai loro fratelli.
Korean(i) 9 산당의 제사장들은 예루살렘 여호와의 단에 올라가지 못하고 다만 그 형제 중에서 무교병을 먹을 뿐이었더라
Lithuanian(i) 9 Aukštumų kunigai neprieidavo prie Viešpaties aukuro Jeruzalėje, bet valgydavo neraugintą duoną su savo broliais.
PBG(i) 9 Wszakże nie przystępowali kapłani wyżyn do ołtarza Pańskiego w Jeruzalemie, ale jadali chleby przaśne między braćmi swoimi.
Portuguese(i) 9 Todavia os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos.
Norwegian(i) 9 Dog fikk haugenes prester ikke ofre på Herrens alter i Jerusalem, men de åt usyret brød blandt sine brødre.
Romanian(i) 9 Totuş, preoţii înălţimilor nu se suiau la altarul Domnului în Ierusalim, ci mîncau azime în mijlocul fraţilor lor.
Ukrainian(i) 9 Але священики пагірків не входили до Господнього жертівника в Єрусалимі, а тільки їли прісне серед своїх братів.