2 Kings 17:4

ABP_GRK(i)
  4 G2532 και G2147 εύρε G3588 ο G935 βασιλεύς G* Ασσυρίων G1722 εν G* Ωσηέ G1917 επιβουλήν G3754 ότι G649 απέστειλεν G32 αγγέλους G4314 προς G* Σουά G935 βασιλέα G* Αιγύπτου G2532 και G3756 ουκ G5342 ήνεγκε G1435 δώρα G3588 τω G935 βασιλεί G* Ασσυρίων G1763 ενιαυτόν G2596 κατ΄ G1763 ενιαυτόν G2532 και G4171.2 επολιόρκησεν G1473 αυτόν G3588 ο G935 βασιλεύς G* Ασσυρίων G2532 και G1210 έδησεν G1473 αυτόν G1722 εν G3624 οίκω G5438 φυλακής
LXX_WH(i)
    4 G2532 CONJ και G2147 V-AAI-3S ευρεν G935 N-NSM βασιλευς   N-GPM ασσυριων G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G5617 N-PRI ωσηε G93 N-ASF αδικιαν G3754 CONJ οτι G649 V-AAI-3S απεστειλεν G32 N-APM αγγελους G4314 PREP προς   N-PRI σηγωρ G935 N-ASM βασιλεα G125 N-GSF αιγυπτου G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G5342 V-AAI-3S ηνεγκεν   N-PRI μαναα G3588 T-DSM τω G935 N-DSM βασιλει   N-GPM ασσυριων G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G1763 N-DSM ενιαυτω G1565 D-DSM εκεινω G2532 CONJ και   V-AAI-3S επολιορκησεν G846 D-ASM αυτον G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς   N-GPM ασσυριων G2532 CONJ και G1210 V-AAI-3S εδησεν G846 D-ASM αυτον G1722 PREP εν G3624 N-DSM οικω G5438 N-GSF φυλακης
HOT(i) 4 וימצא מלך אשׁור בהושׁע קשׁר אשׁר שׁלח מלאכים אל סוא מלך מצרים ולא העלה מנחה למלך אשׁור כשׁנה בשׁנה ויעצרהו מלך אשׁור ויאסרהו בית כלא׃
IHOT(i) (In English order)
  4 H4672 וימצא found H4428 מלך And the king H804 אשׁור of Assyria H1954 בהושׁע in Hoshea: H7195 קשׁר conspiracy H834 אשׁר   H7971 שׁלח for he had sent H4397 מלאכים messengers H413 אל to H5471 סוא So H4428 מלך king H4714 מצרים of Egypt, H3808 ולא no H5927 העלה and brought H4503 מנחה present H4428 למלך to the king H804 אשׁור of Assyria, H8141 כשׁנה as year H8141 בשׁנה by year: H6113 ויעצרהו shut him up, H4428 מלך therefore the king H804 אשׁור of Assyria H631 ויאסרהו and bound H1004 בית him in prison. H3608 כלא׃ him in prison.
Vulgate(i) 4 cumque deprehendisset rex Assyriorum Osee quod rebellare nitens misisset nuntios ad Sua regem Aegypti ne praestaret tributa regi Assyriorum sicut singulis annis solitus erat obsedit eum et vinctum misit in carcerem
Clementine_Vulgate(i) 4 Cumque deprehendisset rex Assyriorum Osee, quod rebellare nitens misisset nuntios ad Sua regem Ægypti ne præstaret tributa regi Assyriorum sicut singulis annis solitus erat, obsedit eum, et vinctum misit in carcerem.
Wycliffe(i) 4 And whanne the kyng of Assiriens hadde perseyued, that Osee he enforside to be rebelle, and hadde sent messangeris to Sua, kyng of Egipt, that he schulde not yyue tributis to the kyng of Assiriens, as he was wont bi alle yeeris, `the kyng of Assiriens bisegide hym, and sente him boundun in to prisoun.
Coverdale(i) 4 But wha ye kynge of Assiria perceaued yt Oseas had conspyred & sent messaungers to Sua ye kynge of Egipte, & payed not trybute yearly to ye kynge of ye Assirians, he beseged him & put him in preson.
MSTC(i) 4 And the king of Assyria found treason in Hoshea, because he had sent messengers to So, king of Egypt, and sent no presents unto the king of Assyria, as he was yearly wont to do. Therefore the king of Assyria besieged him and put him in prison.
Matthew(i) 4 And the kynge of Assyrya founde treason in Hosea, because he had sente messengers to Sua kynge of Egypte, and sente no presentes vnto the kynge of Assyrya, as he was yerely wonte to do. Therfore the kynge of Assyrya beseged hym, and put hym in pryson.
Great(i) 4 And the kynge of Assyria founde treason in Hosea: for he had sent messengers to So, kynge of Egypte, and brought no presente vnto the kynge of Assyria, from yeare to yeare: and therfore the kynge of Assyria toke hym: and put hym in pryson.
Geneva(i) 4 And the King of Asshur founde treason in Hoshea: for he had sent messengers to So King of Egypt, and brought no present vnto the King of Asshur, as he had done yeerely: therfore the king of Asshur shut him vp, and put him in prison.
Bishops(i) 4 And the king of Assyria founde treason in Hosea: for he had sent messengers to So king of Egypt, and brought no present vnto the king of Assyria from yere to yere: and therefore the king of Assyria shut him vp, and bounde him in the pryson house
DouayRheims(i) 4 And when the king of the Assyrians found that Osee, endeavouring to rebel, had sent messengers to Sua, the king of Egypt, that he might not pay tribute to the king of the Assyrians, as he had done every year, he besieged him, bound him, and cast him into prison.
KJV(i) 4

And the king of Assyria found conspiracy in Hoshea: for he had sent messengers to So king of Egypt, and brought no present to the king of Assyria, as he had done year by year: therefore the king of Assyria shut him up, and bound him in prison.

KJV_Cambridge(i) 4 And the king of Assyria found conspiracy in Hoshea: for he had sent messengers to So king of Egypt, and brought no present to the king of Assyria, as he had done year by year: therefore the king of Assyria shut him up, and bound him in prison.
Thomson(i) 4 and the king of the Assyrians had found infidelity in Osea; for lie had sent messengers to Segor king of Egypt, and had not carried to the king of the Assyrians the customary homage gift that year. Therefore the king of the Assyrians besieged him and bound him in prison.
Webster(i) 4 And the king of Assyria found conspiracy in Hoshea: for he had sent messengers to So king of Egypt, and brought no present to the king of Assyria, as he had done year by year: therefore the king of Assyria shut him up, and bound him in prison.
Brenton(i) 4 And the king of the Assyrians found iniquity in Osee, in that he sent messengers to Segor king of Egypt, and brought not a tribute to the king of the Assyrians in that year: and the king of the Assyrians besieged him, and bound him in the prison-house.
Brenton_Greek(i) 4 Καὶ εὗρε βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐν τῷ Ὡσηὲ ἀδικίαν, ὅτι ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Σηγὼρ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ οὐκ ἤνεγκε μαναὰ τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ· καὶ ἐπολιόρκησεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς Ἀσσυρίων, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν οἴκῳ φυλακῆς.
Leeser(i) 4 And the king of Assyria discovered a conspiracy on Hoshea’; for he had sent messengers to So the king of Egypt, and had raised no tribute for the king of Assyria, as before year by year; and the king of Assyria made him prisoner, and shut him up in a prison-house.
YLT(i) 4 And the king of Asshur findeth in Hoshea a conspiracy, in that he hath sent messengers unto So king of Egypt, and hath not caused a present to go up to the king of Asshur, as year by year, and the king of Asshur restraineth him, and bindeth him in a house of restraint.
JuliaSmith(i) 4 And the king of Assur will find conspiracy in Hoshea, because he sent messengers to So, king of Egypt, and he brought up no gift to the king of Assur, as year by year; and the king of Assur will surround him and bind him in the house of shutting-up.
Darby(i) 4 But the king of Assyria found conspiracy in Hoshea; for he had sent messengers to So king of Egypt, and sent up no present to the king of Assyria as [he had done] from year to year. And the king of Assyria shut him up and bound him in prison.
ERV(i) 4 And the king of Assyria found conspiracy in Hoshea; for he had sent messengers to So king of Egypt, and offered no present to the king of Assyria, as he had done year by year: therefore the king of Assyria shut him up, and bound him in prison.
ASV(i) 4 And the king of Assyria found conspiracy in Hoshea; for he had sent messengers to So king of Egypt, and offered no tribute to the king of Assyria, as he had done year by year: therefore the king of Assyria shut him up, and bound him in prison.
JPS_ASV_Byz(i) 4 And the king of Assyria found conspiracy in Hoshea; for he had sent messengers to So king of Egypt, and offered no present to the king of Assyria, as he had done year by year; therefore the king of Assyria shut him up, and bound him in prison.
Rotherham(i) 4 Then found the king of Assyria, in Hosea, a conspiracy, in that he had sent messengers unto So king of Egypt, and had not brought up a present to the king of Assyria, as [he had done] year by year,—therefore the king of Assyria shut him up, and bound him in prison.
CLV(i) 4 And the king of Asshur finds in Hoshea a conspiracy, in that he has sent messengers unto So king of Egypt, and has not caused a present to go up to the king of Asshur, as year by year, and the king of Asshur restrains him, and binds him in a house of restraint.
BBE(i) 4 But Hoshea's broken faith became clear to the king of Assyria because he had sent representatives to So, king of Egypt, and did not send his offering to the king of Assyria, as he had done year by year: so the king of Assyria had him shut up in prison and put in chains.
MKJV(i) 4 And the king of Assyria found treachery in Hoshea, for he had sent messengers to So, king of Egypt, and had brought no taxes to the king of Assyria, as before, year by year. And the king of Assyria shut him up and bound him in prison.
LITV(i) 4 And the king of Assyria found a conspiracy in Hoshea, in that he had sent messengers to So the king of Egypt, and had not offered tribute up to the king of Assyria, as year by year. And the king of Assyria shut him up, and bound him in a prison.
ECB(i) 4 and the sovereign of Ashshur finds conspiracy in Hoshea: for he sends angels to So the sovereign of Misrayim and holocausts no offering to the sovereign of Ashshur as year by year: and the sovereign of Ashshur restrains him and binds him in the house of prison:
ACV(i) 4 And the king of Assyria found conspiracy in Hoshea, for he had sent messengers to So king of Egypt, and offered no tribute to the king of Assyria, as he had done year by year. Therefore the king of Assyria shut him up, and bound hi
WEB(i) 4 The king of Assyria found conspiracy in Hoshea; for he had sent messengers to So king of Egypt, and offered no tribute to the king of Assyria, as he had done year by year. Therefore the king of Assyria seized him, and bound him in prison.
NHEB(i) 4 The king of Assyria found conspiracy in Hoshea; for he had sent messengers to So king of Egypt, and offered no tribute to the king of Assyria, as he had done year by year: therefore the king of Assyria shut him up, and bound him in prison.
AKJV(i) 4 And the king of Assyria found conspiracy in Hoshea: for he had sent messengers to So king of Egypt, and brought no present to the king of Assyria, as he had done year by year: therefore the king of Assyria shut him up, and bound him in prison.
KJ2000(i) 4 And the king of Assyria found conspiracy in Hoshea: for he had sent messengers to So king of Egypt, and brought no present to the king of Assyria, as he had done year by year: therefore the king of Assyria shut him up, and bound him in prison.
UKJV(i) 4 And the king of Assyria found conspiracy in Hoshea: for he had sent messengers to So king of Egypt, and brought no present to the king of Assyria, as he had done year by year: therefore the king of Assyria shut him up, and bound him in prison.
EJ2000(i) 4 And the king of Assyria found conspiracy in Hosea; for he had sent messengers to So, king of Egypt, and brought no present to the king of Assyria, as he had done year by year; therefore, the king of Assyria shut him up and bound him in prison.
CAB(i) 4 And the king of the Assyrians found iniquity in Hoshea, in that he sent messengers to So, king of Egypt, and brought not a tribute to the king of the Assyrians in that year. And the king of the Assyrians besieged him, and bound him in the prison house.
LXX2012(i) 4 And the king of the Assyrians found iniquity in Osee, in that he sent messengers to Segor king of Egypt, and brought not a tribute to the king of the Assyrians in that year: and the king of the Assyrians besieged him, and bound him in the prison-house.
NSB(i) 4 Hoshea's treachery became clear to the king of Assyria. He had sent representatives to the king of Egypt. He did not send his offering to the king of Assyria like he did in previous years. So the king of Assyria had him put in chains and locked in prison.
ISV(i) 4 But the king of Assyria uncovered a conspiracy involving Hoshea, who had sent envoys to King So of Egypt and stopped offering tribute to the king of Assyria, as he had done annually. As a result, the king of Assyria placed him under arrest and sent him to prison.
LEB(i) 4 But the king of Assyria found treachery in Hoshea, for he had sent messengers to So king of Egypt, and he did not offer tribute to the king of Assyria as he had year after year; so the king of Assyria arrested him, and confined him in a house of imprisonment.
MLV(i) 4 And the king of Assyria found conspiracy in Hoshea, for he had sent messengers to So King of Egypt and offered no tribute to the king of Assyria, as he had done year by year. Therefore the king of Assyria shut him up and bound him in prison.
VIN(i) 4 The king of Assyria found conspiracy in Hoshea; for he had sent messengers to So king of Egypt, and offered no tribute to the king of Assyria, as he had done year by year. Therefore the king of Assyria seized him, and bound him in prison.
Luther1545(i) 4 Da aber der König zu Assyrien inne ward, daß Hosea einen Bund anrichtete und Boten hatte zu So, dem Könige in Ägypten, gesandt, und nicht darreichte Geschenke dem Könige zu Assyrien alle Jahre, belagerte er ihn und legte ihn ins Gefängnis.
Luther1912(i) 4 Da aber der König von Assyrien inneward, daß Hosea einen Bund anrichtete und hatte Boten zu So, dem König in Ägypten, gesandt, griff er ihn und legte ihn ins Gefängnis.
ELB1871(i) 4 Aber der König von Assyrien entdeckte eine Verschwörung des Hosea; denn er hatte Boten an So, den König von Ägypten, gesandt, und hatte dem König von Assyrien kein Geschenk dargebracht, wie von Jahr zu Jahr. Da verhaftete ihn der König von Assyrien und legte ihn gebunden ins Gefängnis.
ELB1905(i) 4 Aber der König von Assyrien entdeckte eine Verschwörung des Hosea; denn er hatte Boten an So, den König von Ägypten, gesandt, und hatte dem König von Assyrien kein Geschenk dargebracht, wie von Jahr zu Jahr. Da verhaftete ihn der König von Assyrien und legte ihn gebunden O. setzte ihn gefangen, wie [Kap. 23,33] ins Gefängnis.
DSV(i) 4 Maar de koning van Assyrië bevond een verbintenis in Hosea, dat hij tot So, den koning van Egypte, boden gezonden had, en het geschenk aan den koning van Assyrië niet als te voren van jaar tot jaar opbracht; zo besloot hem de koning van Assyrië, en bond hem in het gevangenhuis.
Giguet(i) 4 Ensuite, Salmanasar trouva en Osée une iniquité, en ce qu’il avait envoyé des messagers à Ségor, roi d’Égypte, et n’avait point payé cette année-là le tribut au roi des Assyriens; et celui-ci l’assiégea et le jeta, enchaîné, dans une prison.
DarbyFR(i) 4 Et le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée conspirait; car Osée avait envoyé des messagers à Sô, roi d'Égypte, et il n'envoyait pas de présents au roi d'Assyrie comme il avait fait d'année en année; et le roi d'Assyrie l'enferma dans une prison et le lia.
Martin(i) 4 Mais le Roi des Assyriens découvrit une conspiration en Hosée; car Hosée avait envoyé des messagers vers So, Roi d'Egypte, et il n'envoyait plus de présents tous les ans au Roi d'Assyrie; c'est pourquoi le Roi des Assyriens l'enferma, et le mit en prison.
Segond(i) 4 Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Egypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison.
SE(i) 4 Mas el rey de Asiria halló que Oseas hacía conjuración; porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y ya no pagaba tributo al rey de Asiria, como cada año; y el rey de Asiria le detuvo, y le aprisionó en la casa de la cárcel.
ReinaValera(i) 4 Mas el rey de Asiria halló que Oseas hacía conjuración: porque había enviado embajadores á So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como cada año: por lo que el rey de Asiria le detuvo, y le aprisionó en la casa de la cárcel.
JBS(i) 4 Mas el rey de Asiria halló que Oseas hacía conjuración; porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y ya no daba presente al rey de Asiria, como cada año; y el rey de Asiria le detuvo, y le aprisionó en la casa de la cárcel.
Albanian(i) 4 Por mbreti i Asirisë zbuloi një komplot te Hosea, sepse ky kishte dërguar lajmëtarë te So, mbret i Egjiptit dhe nuk i sillte më haraçin mbretit të Asirisë, siç bënte zakonisht çdo vit. Prandaj mbreti i Asirisë e futi në burg dhe e mbante të lidhur.
RST(i) 4 И заметил царь Ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю Египетскому, и не доставлял дани царю Ассирийскомукаждый год; и взял его царь Ассирийский под стражу, и заключил его в дом темничный.
Arabic(i) 4 ووجد ملك اشور في هوشع خيانة. لانه ارسل رسلا الى سوا ملك مصر ولم يؤد جزية الى ملك اشور حسب كل سنة فقبض عليه ملك اشور واوثقه في السجن.
Bulgarian(i) 4 Но асирийският цар откри заговор у Осия, защото той беше изпратил пратеници до египетския цар Сов и не беше дал данък на арамейския цар както всяка година; затова асирийският цар го затвори и върза в тъмница.
Croatian(i) 4 Ali je asirski kralj otkrio da mu Hošea sprema zavjeru: još je Hošea poslao poslanike egipatskom kralju Sou i nije platio danaka asirskom kralju kao svake godine. Tada ga asirski kralj baci u tamnicu.
BKR(i) 4 Shledal pak král Assyrský při Ozee puntování; nebo poslal posly k Sua králi Egyptskému, a neposílal králi Assyrskému ročního platu. Protož oblehl ho král Assyrský, a svázaného dal do žaláře.
Danish(i) 4 Men Kongen af Assyrien saa et Forbund deri, at Hosea havde sendt Bud til So, Kongen af Ægypten, og ikke bragt Skat til Kongen af Assyrien Aar for Aar; da satte Kongen af Assyrien ham fast og lagde ham bunden i et Fængsel.
CUV(i) 4 何 細 亞 背 叛 , 差 人 去 見 埃 及 王 梭 , 不 照 往 年 所 行 的 與 亞 述 王 進 貢 。 亞 述 王 知 道 了 , 就 把 他 鎖 禁 , 囚 在 監 裡 。
CUVS(i) 4 何 细 亚 背 叛 , 差 人 去 见 埃 及 王 梭 , 不 照 往 年 所 行 的 与 亚 述 王 进 贡 。 亚 述 王 知 道 了 , 就 把 他 锁 禁 , 囚 在 监 里 。
Esperanto(i) 4 Kiam la regxo de Asirio rimarkis cxe Hosxea perfidon, cxar li sendis senditojn al So, regxo de Egiptujo, kaj ne liveris tributon al la regxo de Asirio, kiel cxiujare, tiam la regxo de Asirio kaptis lin kaj metis lin en malliberejon.
Finnish(i) 4 Mutta kuin Assyrian kuningas sai tietää Hosean tehneen liiton ja lähettäneen sanansaattajat Soon, Egyptin kuninkaan tykö, ja ettei hän lähettänyt Assyrian kuninkaalle lahjoja vuosi vuodelta; niin piiritti Assyrian kuningas hänen, ja pani hänen vankihuoneesen.
FinnishPR(i) 4 Mutta Assurin kuningas huomasi Hoosean olevan salahankkeissa, koska tämä lähetti sanansaattajat Soon, Egyptin kuninkaan, luo eikä suorittanut enää niinkuin ennen vuotuista veroa Assurin kuninkaalle. Niin Assurin kuningas vangitutti hänet ja piti häntä sidottuna vankilassa.
Haitian(i) 4 Men, Salmanaza vin dekouvri Oze t'ap moute konplo sou do l'. Oze te voye mesaje bò kot So, wa peyi Lejip, pou mande l' konkou. Lèfini, li te sispann voye lajan li te gen pou l' peye wa peyi Lasiri a chak lanne. Se konsa Salmanaza fè arete Oze, mete l' nan prizon ak chenn nan pye l'.
Hungarian(i) 4 De mikor Assiria királya megtudta, hogy Hóseás pártot ütött ellene és követeket küldött Suához, Égyiptom királyához, az évenkénti adót pedig nem küldötte meg Assiria királyának: elfogatta õt Assiria királya és börtönbe vetette.
Indonesian(i) 4 Tetapi pada suatu ketika, Hosea mengirim utusan kepada So raja Mesir untuk minta bantuannya. Lalu Hosea berhenti membayar upeti tahunan kepada Asyur. Ketika Salmaneser mengetahui tentang perbuatan Hosea itu, ia menangkap Hosea dan memasukkannya ke dalam penjara.
Italian(i) 4 Ma il re degli Assiri scoperse una congiura in Osea; perciocchè egli avea mandati ambasciatori a So, re d’Egitto, e non avea pagato il tributo annuale al re degli Assiri; laonde il re degli Assiri lo serrò, e lo mise ne’ ceppi in carcere.
ItalianRiveduta(i) 4 Ma il re d’Assiria scoprì una congiura ordita da Hosea, il quale aveva inviato de’ messi a So, re d’Egitto, e non pagava più il consueto annuo tributo ai re d’Assiria; perciò il re d’Assiria lo fece imprigionare e mettere in catene.
Korean(i) 4 저가 애굽 왕 소에게 사자들을 보내고 해마다 하던대로 앗수르 왕에게 조공을 드리지 아니하매 앗수르 왕이 호세아의 배반함을 보고 저를 옥에 금고하여 두고
Lithuanian(i) 4 Asirijos karalius pastebėjo, kad Ozėjas rengia sąmokslą, nes pasiuntė pasiuntinius pas Egipto karalių Soją ir nesumokėjo duoklės kaip ankstesniais metais. Todėl Asirijos karalius suėmė jį ir uždarė į kalėjimą.
PBG(i) 4 A gdy obaczył król Assyryjski, iż się Ozeasz buntował przeciw niemu, a iż wyprawił posły do Sua, króla Egipskiego, i nie posyłał dani dorocznej królowi Assyryjskiemu, obległ go król Assyryjski, a związawszy podał go do więzienia.
Portuguese(i) 4 O rei da Assíria, porém, achou em Oseias conspiração; porque ele enviara mensageiros a Sua, rei do Egipto, e não pagava, como dantes, os tributos anuais ao rei da Assíria; então este o encerrou e o pôs em grilhões numa prisão.
Norwegian(i) 4 Men da kongen i Assyria kom efter at Hosea hadde innlatt sig i en sammensvergelse, idet han hadde sendt bud til kongen i Egypten Soa og ikke lenger betalt skatt til kongen i Assyria, således som han før hadde gjort år for år, så satte kongen i Assyria ham fast og holdt ham i fengsel.
Romanian(i) 4 Dar împăratul Asiriei a descoperit o uneltire la Osea, căci trimesese soli lui So, împăratul Egiptului, şi nu mai plătea pe fiecare an birul împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei l -a închis şi l -a pus în lanţuri într'o temniţă.
Ukrainian(i) 4 Та асирійський цар знайшов в Осії змову, що він посилав послів до Со, єгипетського царя, та не приносив асирійському цареві данини, як рік-у-рік те робив був. І замкнув його асирійський цар, і зв'язав його в в'язничому домі.