2 Chronicles 3:11

LXX_WH(i)
    11 G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G4420 N-NPF πτερυγες G3588 T-GPM των   N-PRI χερουβιν G3588 T-NSN το G3372 N-NSN μηκος G4083 N-GPM πηχεων G1501 N-NUI εικοσι G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G4420 N-NSF πτερυξ G3588 T-NSF η G1519 A-APN μια G4083 N-GPM πηχεων G4002 N-NUI πεντε G680 V-PMPNS απτομενη G3588 T-GSM του G5109 N-GSM τοιχου G3588 T-GSM του G3624 N-GSM οικου G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G4420 N-NSF πτερυξ G3588 T-NSF η G2087 A-NSF ετερα G4083 N-GPM πηχεων G4002 N-NUI πεντε G680 V-PMPNS απτομενη G3588 T-GSF της G4420 N-GSF πτερυγος G3588 T-GSM του   N-PRI χερουβ G3588 T-GSM του G2087 A-GSM ετερου
HOT(i) 11 וכנפי הכרובים ארכם אמות עשׂרים כנף האחד לאמות חמשׁ מגעת לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמשׁ מגיע לכנף הכרוב האחר׃
IHOT(i) (In English order)
  11 H3671 וכנפי And the wings H3742 הכרובים of the cherubims H753 ארכם long: H520 אמות cubits H6242 עשׂרים twenty H3671 כנף wing H259 האחד one H520 לאמות cubits, H2568 חמשׁ five H5060 מגעת reaching H7023 לקיר to the wall H1004 הבית of the house: H3671 והכנף wing H312 האחרת and the other H520 אמות cubits, H2568 חמשׁ five H5060 מגיע reaching H3671 לכנף to the wing H3742 הכרוב cherub. H312 האחר׃ of the other
Vulgate(i) 11 alae cherubin viginti cubitis extendebantur ita ut una ala haberet cubitos quinque et tangeret parietem domus et altera quinque cubitos habens alam tangeret alterius cherub
Clementine_Vulgate(i) 11 Alæ cherubim viginti cubitis extendebantur, ita ut una ala haberet cubitos quinque et tangeret parietem domus: et altera quinque cubitos habens, alam tangeret alterius cherub.
Wycliffe(i) 11 The wyngis of cherubyns weren holdun forth bi twenti cubitis, so that o wynge hadde fyue cubitis, and touchide the wal of the hows; and the tother wynge hadde fyue cubitis, and touchide the wynge of the tother cherub.
Coverdale(i) 11 and the length on the wynges of the Cherubins, so that one wynge had fyue cubytes, and touched the wall of the house: and the other wynge had fyue cubytes also, and touched the wynge of the other Cherub.
MSTC(i) 11 And the wings of the Cherubs were twenty cubits long. The one wing was five cubits and touched the wall of the house, and the other wing was likewise five cubits and touched the wing of the other Cherub.
Matthew(i) 11 And the wynges of the Cherubes were .xx. cubytes longe. The one wynge was fyue cubytes, and touched the wall of the house, and the other wynge was lykewyse .v. cubytes, & touched the wyng of the other Cherub.
Great(i) 11 And the wynges of the Cherubs were .xx. cubytes longe. The one wynge was fyue cubites, reaching to the wall of the house, and the other wynge was lykewyse fyue cubytes, reachynge to the wynge of the other Cherub.
Geneva(i) 11 And the winges of the Cherubims were twentie cubites long: the one wing was fiue cubites, reaching to the wall of the house, and the other wing fiue cubites, reaching to the wing of the other Cherub.
Bishops(i) 11 And the wynges of the Cherubs were twentie cubites long: The one wyng was fiue cubites, reaching to the wall of the house: and the other wyng was likewise fiue cubites, reaching to the wyng of the other Cherub
DouayRheims(i) 11 The wings of the cherubims were extended twenty cubits, so that one wing was five cubits long, and reached to the wall of the house: and the other was also five cubits long, and reached to the wing of the other cherub.
KJV(i) 11

And the wings of the cherubim were twenty cubits long: one wing of the one cherub was five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing was likewise five cubits, reaching to the wing of the other cherub.

KJV_Cambridge(i) 11 And the wings of the cherubims were twenty cubits long: one wing of the one cherub was five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing was likewise five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
Thomson(i) 11 The extent of the wings of the cherubims was twenty cubits,
Webster(i) 11 And the wings of the cherubim were twenty cubits long: one wing of the one cherub was five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing was likewise five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
Brenton(i) 11 And the wings of the cherubs were twenty cubits in length: and one wing of five cubits touched the wall of the house: and the other wing of five cubits touched the wing of the other cherub.
Brenton_Greek(i) 11 Καὶ αἱ πτέρυγες τῶν Χερουβὶμ τὸ μῆκος πήχεων εἴκοσι, καὶ ἡ πτέρυξ ἡ μία πήχεων πέντε ἁπτομένη τοῦ τοίχου τοῦ οἴκου, καὶ ἡ πτέρυξ ἡ ἑτέρα πήχεων πέντε ἁπτομένη τῆς πτέρυγος τοῦ Χερουβὶμ τοῦ ἑτέρου.
Leeser(i) 11 And regarding the wings of the cherubim their length was twenty cubits; the wing of the one amounting to five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing of five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
YLT(i) 11 as to the wings of the cherubs, their length is twenty cubits, the wing of the one is five cubits, touching the wall of the house, and the other wing is five cubits, touching the wing of the other cherub.
JuliaSmith(i) 11 And the wings of the cherubims their length, twenty cubits: the one wing to five cubits, reaching to the wall of the house: and the wing of the other, five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
Darby(i) 11 And the wings of the cherubim were twenty cubits long: one wing of five cubits touched the wall of the house; and the other wing of five cubits touched the wing of the other cherub.
ERV(i) 11 And the wings of the cherubim were twenty cubits long: the wing of the one [cherub ]was five cubits, reaching to the wall of the house; and the other wing was [likewise ]five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
ASV(i) 11 And the wings of the cherubim were twenty cubits long: the wing of the one cherub was five cubits, reaching to the wall of the house; and the other wing was likewise five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
JPS_ASV_Byz(i) 11 And the wings of the cherubim were twenty cubits long: the wing of the one cherub was five cubits, reaching to the wall of the house; and the other wing was likewise five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
Rotherham(i) 11 And, as for the wings of the cherubim, the length of them, was twenty cubits,—the one wing, by the cubit was five, reaching to the wall of the house, and, the other wing, five cubits, reaching to the wing of the other cherub;
CLV(i) 11 as to the wings of the cherubs, their length [is] twenty cubits, the wing of the one [is] five cubits, touching the wall of the house, and the other wing [is] five cubits, touching the wing of the other cherub.
BBE(i) 11 Their outstretched wings were twenty cubits across; one wing, five cubits long, touching the wall of the house, and the other, of the same size, meeting the wing of the other winged one.
MKJV(i) 11 And the wings of the cherubs were twenty cubits long. One wing was five cubits, touching to the wall of the house; and the other wing five cubits, touching to the wing of the other cherub.
LITV(i) 11 And the wings of the cherubs, their length was twenty cubits: the wing of the one was five cubits, touching the wall of the house, and the other wing was five cubits, touching the wing of the other cherub;
ECB(i) 11 and the wings of the cherubim, twenty cubits long; one wing, five cubits, touching to the wall of the house; and the other wing, five cubits, touching to the wing of the one cherub;
ACV(i) 11 And the wings of the cherubim were twenty cubits long; the wing of the one was five cubits, reaching to the wall of the house, and the other wing was [likewise] five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
WEB(i) 11 The wings of the cherubim were twenty cubits long: the wing of the one was five cubits, reaching to the wall of the house; and the other wing was five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
NHEB(i) 11 The wings of the cherubim were twenty cubits long: the wing of the one was five cubits, reaching to the wall of the house; and the other wing was five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
AKJV(i) 11 And the wings of the cherubim were twenty cubits long: one wing of the one cherub was five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing was likewise five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
KJ2000(i) 11 And the wings of the cherubim were twenty cubits long: one wing of the one cherub was five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing was likewise five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
UKJV(i) 11 And the wings of the cherubims were twenty cubits long: one wing of the one cherub was five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing was likewise five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
EJ2000(i) 11 And the wings of the cherubim were twenty cubits long; one wing of the one cherub was five cubits, reaching to the wall of the house; and the other wing was likewise five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
CAB(i) 11 And the wings of the cherubim were twenty cubits in length; and one wing of five cubits touched the wall of the house. And the other wing of five cubits touched the wing of the other cherub.
LXX2012(i) 11 And the wings of the cherubs were twenty cubits in length: and one wing of five cubits touched the wall of the house: and the other wing of five cubits touched the wing of the other cherub.
NSB(i) 11 The combined length of the cherubim wings was thirty feet. A wing of one of the cherub was seven and one half feet long and touched the wall of the building. Its other wing was seven and one half feet long and touched one wing of the other cherub.
ISV(i) 11 The wingspan of the cherubim was 30 feet; the wing of one, seven and a half feet long, touched the wall of the temple, and its other wing, seven and a half feet long, touched the wing of the other cherub.
LEB(i) 11 The length of the outstretched wings of the cherubim were twenty cubits; one wing of five cubits touched the wall of the house, and the other wing of five cubits was touching the outstretched wing of the other cherub.
MLV(i) 11 And the wings of the cherubim were twenty cubits long; the wing of the one was five cubits, reaching to the wall of the house and the other wing was likewise five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
VIN(i) 11 The wings of the cherubim were twenty cubits long: the wing of the one was five cubits, reaching to the wall of the house; and the other wing was five cubits, reaching to the wing of the other cherub.
Luther1545(i) 11 Und die Länge am Flügel an den Cherubim war zwanzig Ellen, daß ein Flügel fünf Ellen hatte und rührete an die Wand des Hauses, und der andere Flügel auch fünf Ellen hatte und rührete an den Flügel des andern Cherub.
Luther1912(i) 11 Und die Länge der Flügel an den Cherubim war zwanzig Ellen, daß ein Flügel fünf Ellen hatte und rührte an die Wand des Hauses und der andere Flügel auch fünf Ellen hatte und rührte an den Flügel des andern Cherubs.
ELB1871(i) 11 Und die Flügel der Cherubim, - ihre Länge war zwanzig Ellen: der Flügel des einen, von fünf Ellen, rührte an die Wand des Hauses; und der andere Flügel, von fünf Ellen, rührte an den Flügel des anderen Cherubs;
ELB1905(i) 11 Und die Flügel der Cherubim, ihre Länge war zwanzig Ellen: der Flügel des einen, von fünf Ellen, rührte an die Wand des Hauses; und der andere Flügel, von fünf Ellen, rührte an den Flügel des anderen Cherubs;
DSV(i) 11 Aangaande de vleugelen der cherubim, hun lengte was twintig ellen; des enen vleugel was van vijf ellen, rakende aan den wand van het huis, en de andere vleugel van vijf ellen, rakende aan den vleugel des anderen cherubs.
Giguet(i) 11 Les ailes des chérubins avaient un déploiement de vingt coudées; chaque aile était de cinq coudées, de sorte que l’aile droite de l’un des chérubins touchait un mur,
DarbyFR(i) 11 Et les ailes des chérubins avait vingt coudées de long; une aile de l'un, de cinq coudées, touchait le mur de la maison; et l'autre aile, de cinq coudes, touchait l'aile de l'autre chérubin.
Martin(i) 11 Et la longueur des ailes des Chérubins était de vingt coudées, tellement qu'une aile avait cinq coudées, et touchait la muraille de la maison; et l'autre aile avait cinq coudées, et touchait l'aile de l'autre Chérubin.
Segond(i) 11 Les ailes des chérubins avaient vingt coudées de longueur. L'aile du premier, longue de cinq coudées, touchait au mur de la maison; et l'autre aile, longue de cinq coudées, touchait à l'aile du second chérubin.
SE(i) 11 El largo de las alas de los querubines era de veinte codos; porque una ala era de cinco codos; la cual llegaba hasta la pared de la Casa; y la otra ala de cinco codos, la cual llegaba al ala del otro querubín.
ReinaValera(i) 11 El largo de las alas de los querubines era de veinte codos: porque la una ala era de cinco codos: la cual llegaba hasta la pared de la casa; y la otra ala de cinco codos, la cual llegaba al ala del otro querubín.
JBS(i) 11 El largo de las alas de los querubines era de veinte codos; porque un ala era de cinco codos; la cual llegaba hasta la pared de la Casa; y la otra ala de cinco codos, la cual llegaba al ala del otro querubín.
Albanian(i) 11 hapësira e krahëve të kerubinëve ishte njëzet kubitë; një krah i një kerubini, i gjatë pesë kubitë, prekte murin e tempullit, ndërsa krahu tjetër, gjithashtu i gjatë pesë kubitë, prekte krahun e kerubinit të dytë.
RST(i) 11 Крылья херувимов длиною были в двадцать локтей. Одно крыло в пять локтей касалось стены дома, а другое крыло в пять же локтей сходилось с крылом другого херувима;
Arabic(i) 11 واجنحة الكروبين طولها عشرون ذراعا الجناح الواحد خمس اذرع يمسّ حائط البيت والجناح الآخر خمس اذرع يمسّ جناح الكروب الآخر.
Bulgarian(i) 11 А крилете на херувимите бяха дълги общо двадесет лакътя. Крилото на единия беше пет лакътя и докосваше стената на дома; другото крило беше пет лакътя и докосваше крилото на другия херувим;
Croatian(i) 11 Krila kerubina bila su dvadeset lakata duga: jedno krilo od pet lakata dodirivaše hramski zid, a drugo od pet lakata doticaše krilo drugoga kerubina.
BKR(i) 11 Dlouhost křídel těch cherubínů byla na dvadceti loket. Křídlo jedno na pět loket, a dotýkalo se stěny domu, a druhé křídlo na pět loket dotýkalo se křídla cherubína druhého.
Danish(i) 11 Og Længden af Vingerne paa Keruberne var tyve Alen; den ene Vinge var fem Alen og rørte ved Husets Væg; og den anden Vinge var og fem Alen og rørte ved den anden Kerubs Vinge.
CUV(i) 11 兩 個 基 路 伯 的 翅 膀 共 長 二 十 肘 。 這 基 路 伯 的 一 個 翅 膀 長 五 肘 , 挨 著 殿 這 邊 的 牆 ; 那 一 個 翅 膀 也 長 五 肘 , 與 那 基 路 伯 翅 膀 相 接 。
CUVS(i) 11 两 个 基 路 伯 的 翅 膀 共 长 二 十 肘 。 这 基 路 伯 的 一 个 翅 膀 长 五 肘 , 挨 着 殿 这 边 的 墙 ; 那 一 个 翅 膀 也 长 五 肘 , 与 那 基 路 伯 翅 膀 相 接 。
Esperanto(i) 11 La flugiloj de la keruboj havis la longon de dudek ulnoj; unu flugilo, havanta kvin ulnojn, tusxigxis kun la muro de la domo, kaj la dua flugilo, havanta kvin ulnojn, tusxigxis kun la flugilo de la dua kerubo.
Finnish(i) 11 Ja pituus oli Kerubimein siivillä kaksikymmentä kyynärää; niin että yksi siipi oli viisi kyynärää ja ulottui huoneen seinään, ja toinen siipi oli myös viisi kyynärää ja ulottui hamaan toisen Kerubimin siipeen.
FinnishPR(i) 11 Kerubien siipien pituus oli yhteensä kaksikymmentä kyynärää. Toisen kerubin toinen siipi oli viittä kyynärää pitkä ja kosketti huoneen toista seinää, ja sen toinen siipi oli viittä kyynärää pitkä ja ulottui toisen kerubin siipeen.
Hungarian(i) 11 A Kérubok szárnyainak hosszúsága húsz sing vala; egyik szárnya öt sing, és a háznak falát érinté; a másik szárnya is öt sing és a másik Kérub szárnyát érinté.
Italian(i) 11 E le ale de’ Cherubini aveano venti cubiti di lunghezza; una delle ale avea cinque cubiti di lunghezza, e toccava la parete della Casa; e l’altra avea parimente cinque cubiti, e toccava l’ala dell’altro Cherubino.
ItalianRiveduta(i) 11 Le ali dei cherubini aveano venti cubiti di lunghezza. L’ala del primo, lunga cinque cubiti, toccava la parete della casa; l’altra ala, pure di cinque cubiti, toccava l’ala del secondo cherubino.
Korean(i) 11 두 그룹의 날개 길이가 모두 이십 규빗이라 좌편 그룹의 한 날개는 다섯 규빗이니 전 벽에 닿았고 그 한 날개도 다섯 규빗이니 우편 그룹의 날개에 닿았으며
Lithuanian(i) 11 Cherubų sparnai buvo dvidešimties uolekčių ilgio: vienas penkių uolekčių ilgio sparnas siekė sieną, kitas penkių uolekčių ilgio sparnas lietė kito cherubo sparną.
PBG(i) 11 A skrzydła Cherubinów były wdłuż na dwadzieścia łokci; skrzydło jedno na pięć łokci, a dosięgało ściany domu; drugie także skrzydło na pięć łokci dosięgało skrzydła Cherubina drugiego.
Portuguese(i) 11 As asas dos querubins tinham vinte côvados de comprimento: uma asa de um deles, tendo cinco côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa, tendo também cinco côvados, tocava na asa do outro querubim;
Norwegian(i) 11 Kjerubenes vinger var tyve alen i lengde; den ene vinge på den ene kjerub var fem alen og rørte ved husets vegg, og den annen vinge var fem alen og rørte ved den annen kjerubs vinge;
Romanian(i) 11 Aripile heruvimilor aveau o lungime de douăzeci de coţi. Aripa celui dintîi, lungă de cinci coţi, atingea zidul casei; şi cealaltă aripă, lungă tot de cinci coţi, atingea aripa celui de al doilea heruvim.
Ukrainian(i) 11 А крила херувимів: довжина їх двадцять ліктів, крило одного на п'ять ліктів, дотикалося стіни храму, а крило інше п'ять ліктів, дотикалося крила другого херувима.