1 Samuel 26:23

ABP_GRK(i)
  23 G2532 και G2962 κύριος G1994 επιστρέψει G1538 εκάστω G3588 τας G1343 δικαιοσύνας αυτού G1473   G2532 και G3588 την G4102 πίστιν αυτού G1473   G5613 ως G3860 παρέδωκέ G1473 σε G2962 κύριος G4594 σήμερον G1519 εις G5495 χείράς μου G1473   G2532 και G3756 ουκ G2309 ηθέλησα G2018 επενεγκείν G5495 χείρά μου G1473   G1909 επί G5547 χριστόν G2962 κυρίου
LXX_WH(i)
    23 G2532 CONJ και G2962 N-NSM κυριος G1994 V-FAI-3S επιστρεψει G1538 A-DSM εκαστω G3588 T-APF τας G1343 N-APF δικαιοσυνας G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G4102 N-ASF πιστιν G846 D-GSM αυτου G3739 CONJ ως G3860 V-AAI-3S παρεδωκεν G4771 P-AS σε G2962 N-NSM κυριος G4594 ADV σημερον G1519 PREP εις G5495 N-APF χειρας G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G2309 V-AAI-1S ηθελησα G2018 V-AAN επενεγκειν G5495 N-ASF χειρα G1473 P-GS μου G1909 PREP επι G5547 A-ASM χριστον G2962 N-GSM κυριου
HOT(i) 23 ויהוה ישׁיב לאישׁ את צדקתו ואת אמנתו אשׁר נתנך יהוה היום ביד ולא אביתי לשׁלח ידי במשׁיח יהוה׃
IHOT(i) (In English order)
  23 H3068 ויהוה The LORD H7725 ישׁיב render H376 לאישׁ to every man H853 את   H6666 צדקתו his righteousness H853 ואת   H530 אמנתו and his faithfulness: H834 אשׁר for H5414 נתנך delivered H3068 יהוה the LORD H3117 היום today, H3027 ביד thee into hand H3808 ולא not H14 אביתי but I would H7971 לשׁלח stretch forth H3027 ידי mine hand H4899 במשׁיח anointed. H3068 יהוה׃ against the LORD's
Vulgate(i) 23 Dominus autem retribuet unicuique secundum iustitiam suam et fidem tradidit enim te Dominus hodie in manu mea et nolui levare manum meam in christum Domini
Clementine_Vulgate(i) 23 Dominus autem retribuet unicuique secundum justitiam suam et fidem: tradidit enim te Dominus hodie in manum meam, et nolui extendere manum meam in christum Domini.
Wycliffe(i) 23 for the Lord bitook thee to dai in to myn hond, and Y nolde holde forth myn hond in to the crist of the Lord;
Coverdale(i) 23 But the LORDE shal rewarde euery one acordinge to his righteousnes and faith, for ye LORDE delyuered ye this daye in to my hande: neuertheles I wolde not laie my hande vpo the LORDES anoynted.
MSTC(i) 23 The LORD reward every man's righteousness and faith: for the LORD delivered thee into my hand this day, but I would not lay my hand upon the LORD's anointed.
Matthew(i) 23 The Lorde rewarde euery mannes ryghteousnesse and faythe: for the Lorde delyuered the into my hande this daye, but I woulde not laye myne hande vpon the Lordes anoynted.
Great(i) 23 The Lorde reward euery man accordyng to his ryghtwesnesse & fayth: for the Lordde delyuered the into my hand thys daye, but I wolde not laye myne hand vpon the Lordes anoynted.
Geneva(i) 23 And let the Lord rewarde euery man according to his righteousnesse and faithfulnesse: for the Lord had deliuered thee into mine handes this day, but I woulde not lay mine hand vpon the Lords anointed.
Bishops(i) 23 The Lorde rewarde euery man according to his righteousnes, and faythfulnesse: For the Lorde deliuered thee into my hand this day, but I would not lay mine hand vpon the Lordes annoynted
DouayRheims(i) 23 And the Lord will reward every one according to his justice, and his faithfulness: for the Lord hath delivered thee this day into my hand, and I would not put forth my hand against the Lord's anointed.
KJV(i) 23

The LORD render to every man his righteousness and his faithfulness; for the LORD delivered thee into my hand to day, but I would not stretch forth mine hand against the LORD's anointed.

KJV_Cambridge(i) 23 The LORD render to every man his righteousness and his faithfulness: for the LORD delivered thee into my hand to day, but I would not stretch forth mine hand against the LORD's anointed.
Thomson(i) 23 The Lord will render to every one according to his righteousness, and his fidelity. As the Lord delivered thee this day into my hands, and I would not lay my hand on the Lord's anointed;
Webster(i) 23 The LORD render to every man his righteousness and his faithfulness: for the LORD delivered thee into my hand to-day, but I would not stretch forth my hand against the LORD'S anointed.
Brenton(i) 23 And the Lord shall recompense each according to his righteousness and his truth, since the Lord delivered thee this day into my hands, and I would not lift my hand against the Lord's anointed.
Brenton_Greek(i) 23 Καὶ Κύριος ἐπιστρέψει ἑκάστῳ κατὰ τὰς δικαιοσύνας αὐτοῦ καὶ τὴν πίστιν αὐτοῦ· ὡς παρέδωκέ σε Κύριος σήμερον εἰς χεῖράς μου, καὶ οὐκ ἠθέλησα ἐπενεγκεῖν χεῖρά μου ἐπὶ χριστὸν Κυρίου.
Leeser(i) 23 And may the Lord recompense to every man his righteousness and his faithfulness; since the Lord delivered thee into my hand today, and I would not stretch forth my hand against the anointed of the Lord.
YLT(i) 23 and Jehovah doth turn back to each his righteousness and his faithfulness, in that Jehovah hath given thee to-day into my hand, and I have not been willing to put forth my hand against the anointed of Jehovah,
JuliaSmith(i) 23 And Jehovah will turn back to a man his justice and his truth; for Jehovah gave thee this day in hand, and I would not stretch forth my hand against Jehovah's Messiah.
Darby(i) 23 And Jehovah will render to every man his righteousness and his faithfulness; for Jehovah gave thee into [my] hand this day, and I would not stretch forth my hand against Jehovah`s anointed.
ERV(i) 23 And the LORD shall render to every man his righteousness and his faithfulness: forasmuch as the LORD delivered thee into my hand today, and I would not put forth mine hand against the LORD’S anointed.
ASV(i) 23 And Jehovah will render to every man his righteousness and his faithfulness; forasmuch as Jehovah delivered thee into my hand to-day, and I would not put forth my hand against Jehovahs anointed.
JPS_ASV_Byz(i) 23 And the LORD will render to every man his righteousness and his faithfulness; forasmuch as the LORD delivered thee into my hand to-day, and I would not put forth my hand against the LORD'S anointed.
Rotherham(i) 23 And let, Yahweh, give back to each man, his righteousness, and his faithfulness,—in that Yahweh delivered thee, to-day, into my hand, but I would not thrust forth my hand against the Anointed of Yahweh.
CLV(i) 23 and Yahweh does turn back to each his righteousness and his faithfulness, in that Yahweh has given you to-day into [my] hand, and I have not been willing to put forth my hand against the anointed of Yahweh,
BBE(i) 23 And the Lord will give to every man the reward of his righteousness and his faith: because the Lord gave you into my hands today, and I would not put out my hand against the man who has been marked with the holy oil.
MKJV(i) 23 May Jehovah give to each his righteousness and his faithfulness. For Jehovah delivered you into my hand today, but I would not stretch forth my hand against Jehovah's anointed.
LITV(i) 23 And Jehovah will return to each his righteousness and his faithfulness, in that Jehovah has delivered you into my hand, and I have not been willing to put forth my hand against the anointed of Jehovah.
ECB(i) 23 and Yah Veh returns his justness and his trustworthiness to every man; for Yah Veh gave you into my hand today, but I willed to not send my hand against the anointed of Yah Veh:
ACV(i) 23 And LORD will render to every man his righteousness and his faithfulness, inasmuch as LORD delivered thee into my hand today, and I would not put forth my hand against LORD's anointed.
WEB(i) 23 Yahweh will render to every man his righteousness and his faithfulness; because Yahweh delivered you into my hand today, and I wouldn’t stretch out my hand against Yahweh’s anointed.
NHEB(i) 23 The LORD will render to every man his righteousness and his faithfulness; because the LORD delivered you into my hand today, and I wouldn't put forth my hand against the LORD's anointed.
AKJV(i) 23 The LORD render to every man his righteousness and his faithfulness; for the LORD delivered you into my hand to day, but I would not stretch forth my hand against the LORD's anointed.
KJ2000(i) 23 The LORD render to every man his righteousness and his faithfulness: for the LORD delivered you into my hand today, but I would not stretch forth my hand against the LORD'S anointed.
UKJV(i) 23 The LORD render to every man his righteousness and his faithfulness; for the LORD delivered you into my hand to day, but I would not stretch forth mine hand against the LORD's anointed.
EJ2000(i) 23 The LORD render to each one his righteousness and his faithfulness, for the LORD delivered thee into my hand today, but I would not stretch forth my hand against the LORD’s anointed.
CAB(i) 23 And the Lord shall recompense each according to his righteousness and his truth, since the Lord delivered you this day into my hands, and I would not lift my hand against the Lord's anointed.
LXX2012(i) 23 And the Lord shall recompense each according to his righteousness and his truth, since the Lord delivered you this day into my hands, and I would not lift my hand against the Lord's anointed.
NSB(i) 23 »Jehovah put you in my power today. But you are his chosen king. I would not harm you. Jehovah rewards the righteous and faithful.
ISV(i) 23 The LORD repays a person for his righteousness and his faithfulness. The LORD gave you into my control today, but I refused to raise my hand against the LORD's anointed.
LEB(i) 23 Yahweh repays to each one his righteousness and his faithfulness, for Yahweh gave you into my hand today, but I was not willing to stretch out my hand against Yahweh's anointed.
MLV(i) 23 And Jehovah will render to every man his righteousness and his faithfulness, inasmuch as Jehovah delivered you into my hand today and I would not put forth my hand against Jehovah's anointed.
VIN(i) 23 The LORD reward every man's righteousness and faith: for the LORD delivered thee into my hand this day, but I would not lay my hand upon the LORD's anointed.
Luther1545(i) 23 Der HERR aber wird einem jeglichen vergelten nach seiner Gerechtigkeit und Glauben. Denn der HERR hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des HERRN legen.
Luther1912(i) 23 Der HERR aber wird einem jeglichen vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seinem Glauben. Denn der HERR hat dich heute in meine Hand gegeben; aber ich wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des HERRN legen.
ELB1871(i) 23 Und Jehova wird einem jeden seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten; denn Jehova hatte dich heute in meine Hand gegeben, und ich wollte meine Hand nicht ausstrecken gegen den Gesalbten Jehovas.
ELB1905(i) 23 Und Jahwe wird einem jeden seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten; denn Jahwe hatte dich heute in meine Hand gegeben, und ich wollte meine Hand nicht ausstrecken gegen den Gesalbten Jahwes.
DSV(i) 23 De HEERE dan vergelde aan een iegelijk zijn gerechtigheid en zijn getrouwheid; want de HEERE had u heden in mijn hand gegeven; maar ik heb mijn hand niet willen uitsteken, aan den gezalfde des HEEREN.
Giguet(i) 23 Et le Seigneur accordera à chacun, selon sa foi et son équité. Cette nuit, quand le Seigneur t’a livré à mes mains, je n’ai pas voulu porter la main sur l’oint du Seigneur;
DarbyFR(i) 23 Et l'Éternel rendra à chacun sa justice et sa fidélité, puisque l'Éternel t'avait livré aujourd'hui en ma main, et que je n'ai pas voulu étendre ma main sur l'oint de l'Éternel.
Martin(i) 23 Or que l'Eternel rende à chacun selon sa justice, et selon sa fidélité; car il t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, mais je n'ai point voulu mettre ma main sur l'Oint de l'Eternel.
Segond(i) 23 L'Eternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité; car l'Eternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur l'oint de l'Eternel.
SE(i) 23 Y el SEÑOR pague a cada uno su justicia y su lealtad; que el SEÑOR te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano sobre el ungido del SEÑOR.
ReinaValera(i) 23 Y Jehová pague á cada uno su justicia y su lealtad: que Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano sobre el ungido de Jehová.
JBS(i) 23 Y el SEÑOR pague a cada uno su justicia y su lealtad; que el SEÑOR te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano sobre el ungido del SEÑOR.
Albanian(i) 23 Zoti do t'i japë secilit simbas drejtësisë dhe besnikërisë së tij; sot në fakt Zoti të kishte dhënë në duart e mia, por unë nuk desha të shtrija dorën time kundër të vajosurit të Zotit.
RST(i) 23 и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои , но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня;
Arabic(i) 23 والرب يرد على كل واحد بره وامانته لانه قد دفعك الرب اليوم ليدي ولم اشأ ان امد يدي الى مسيح الرب.
Bulgarian(i) 23 И ГОСПОД ще отплати на всекиго за правдата му и верността му; защото ГОСПОД те предаде днес в ръката ми, но аз не пожелах да простра ръката си против ГОСПОДНИЯ помазаник.
Croatian(i) 23 A Jahve će vratiti svakome po njegovoj pravdi i po njegovoj vjernosti: danas te Jahve bijaše predao u moje ruke, ali nisam htio dići ruke svoje na pomazanika Jahvina.
BKR(i) 23 Hospodin pak navratiž jednomu každému za spravedlnost jeho a věrnost jeho. Daltě byl zajisté Hospodin tebe dnes v ruku mou, ale nechtělť jsem vztáhnouti ruky své na pomazaného Hospodinova.
Danish(i) 23 Men HERREN betale den Mand hans Retfærdighed og hans Troskab, i hvis Haand HERREN har givet dig i Dag; men jeg vilde ikke udrække min Haand mod HERRENS Salvede.
CUV(i) 23 今 日 耶 和 華 將 王 交 在 我 手 裡 , 我 卻 不 肯 伸 手 害 耶 和 華 的 受 膏 者 。 耶 和 華 必 照 各 人 的 公 義 誠 實 報 應 他 。
CUVS(i) 23 今 日 耶 和 华 将 王 交 在 我 手 里 , 我 却 不 肯 伸 手 害 耶 和 华 的 受 膏 者 。 耶 和 华 必 照 各 人 的 公 义 诚 实 报 应 他 。
Esperanto(i) 23 kaj la Eternulo repagu al cxiu laux lia justeco kaj fideleco. La Eternulo transdonis vin hodiaux en miajn manojn, sed mi ne volis etendi mian manon kontraux sanktoleiton de la Eternulo.
Finnish(i) 23 Herra maksaa jokaiselle hänen vanhurskautensa ja uskonsa jälkeen; sillä Herra on sinun tänäpänä antanut minun käteeni, vaan en minä tahtonut satuttaa kättäni Herran voideltuun.
FinnishPR(i) 23 Herra palkitsee jokaiselle hänen vanhurskautensa ja uskollisuutensa. Sillä Herra antoi sinut tänä päivänä minun käsiini, mutta minä en tahtonut satuttaa kättäni Herran voideltuun.
Haitian(i) 23 Seyè a va bay chak moun sa yo merite, dapre jan yo mache devan li, dapre jan yo kenbe pwomès yo. Jòdi a, li te lage ou nan men m'. Men, mwen pa fè ou anyen, mwen pa leve men m' sou wa Seyè a te chwazi a.
Hungarian(i) 23 Az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az õ igazsága és hûsége szerint, mert az Úr kezembe adott téged ma, de én nem akartam felemelni kezemet az Úrnak felkentje ellen.
Indonesian(i) 23 TUHAN akan memberkati setiap orang yang setia dan jujur. Sebab meskipun pada hari ini TUHAN menyerahkan Tuanku kepada hamba, namun hamba tidak mau berbuat jahat terhadap Baginda, raja pilihan TUHAN.
Italian(i) 23 E renda il Signore a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua lealtà; conciossiachè il Signore ti avesse oggi messo nelle mie mani, e pure io non ho voluto metter la mano sopra l’Unto del Signore.
ItalianRiveduta(i) 23 L’Eterno retribuirà ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà; giacché l’Eterno t’avea dato oggi nelle mie mani, e io non ho voluto metter le mani addosso all’unto dell’Eterno.
Korean(i) 23 여호와께서 각 사람에게 그 의와 신실을 갚으시리니 이는 여호와께서 오늘날 왕을 내 손에 붙이셨으되 나는 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 자 치기를 원치 아니하였음이니이다
Lithuanian(i) 23 Viešpats atlygins kiekvienam už jo teisumą ir ištikimybę. Viešpats buvo atidavęs tave šiandien į mano rankas, bet aš nepakėliau rankos prieš Viešpaties pateptąjį.
PBG(i) 23 A Pan niech odda każdemu sprawiedliwość jego, i wiarę jego. Albowiem podał cię był Pan dziś w ręce moje; alem nie chciał ściągnąć ręki mojej na pomazańca Pańskiego.
Portuguese(i) 23 O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade; pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, mas eu não quis estender a mão contra o ungido do Senhor.
Norwegian(i) 23 Men Herren vil gjengjelde mig min rettferdighet og troskap. Herren gav dig idag i min hånd; men jeg vilde ikke legge hånd på Herrens salvede.
Romanian(i) 23 Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea lui şi după credincioşia lui: căci Domnul te dăduse azi în mînile mele, şi eu n'am vrut să pun mîna pe unsul Domnului.
Ukrainian(i) 23 А Господь відплатить кожному за його справедливість та правду його, що Господь дав тебе сьогодні в руку мою, та я не хотів підіймати своєї руки на Господнього помазанця.