1 Kings 21:22

LXX_WH(i)
    22 G2532 CONJ [20:22] και G1325 V-FAI-1S δωσω G3588 T-ASM τον G3624 N-ASM οικον G4771 P-GS σου G3739 CONJ ως G3588 T-ASM τον G3624 N-ASM οικον   N-PRI ιεροβοαμ G5207 N-GSM υιου   N-PRI ναβατ G2532 CONJ και G3739 CONJ ως G3588 T-ASM τον G3624 N-ASM οικον   N-PRI βαασα G5207 N-GSM υιου   N-PRI αχια G4012 PREP περι G3588 T-GPM των   N-GPM παροργισματων G3739 R-GPM ων G3949 V-AAI-2S παρωργισας G2532 CONJ και   V-AAI-2S εξημαρτες G3588 T-ASM τον G2474 N-PRI ισραηλ
HOT(i) 22 ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט וכבית בעשׁא בן אחיה אל הכעס אשׁר הכעסת ותחטא את ישׂראל׃
IHOT(i) (In English order)
  22 H5414 ונתתי And will make H853 את   H1004 ביתך thine house H1004 כבית like the house H3379 ירבעם of Jeroboam H1121 בן the son H5028 נבט of Nebat, H1004 וכבית and like the house H1201 בעשׁא of Baasha H1121 בן the son H281 אחיה of Ahijah, H413 אל for H3708 הכעס the provocation H834 אשׁר wherewith H3707 הכעסת thou hast provoked to anger, H2398 ותחטא   H853 את   H3478 ישׂראל׃  
Vulgate(i) 22 et dabo domum tuam sicut domum Hieroboam filii Nabath et sicut domum Baasa filii Ahia quia egisti ut me ad iracundiam provocares et peccare fecisti Israhel
Clementine_Vulgate(i) 22 Et dabo domum tuam sicut domum Jeroboam filii Nabat, et sicut domum Baasa filii Ahia: quia egisti ut me ad iracundiam provocares, et peccare fecisti Israël.
Wycliffe(i) 22 and Y schal yyue thin hows as the hows of Jeroboam, sone of Naboth, and as the hows of Baasa, sone of Ahia; for thou didist to excite me to wrathfulnesse, and madist Israel to do synne.
Coverdale(i) 22 and thy house wyll I make as the house of Ieroboam ye sonne of Nebat, and as the house of Baesa the sonne of Ahia, because of ye prouocacion wherwhith thou hast prouoked me vnto wrath, and made Israel to synne.
MSTC(i) 22 and will make thine house, like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the angering wherewith thou hast angered and made Israel sin."
Matthew(i) 22 and will make thyne house, lyke the house of Ieroboam the sonne of Nabat, and lyke the house of Baasa the sonne of Ahiah, for the angerynge wherwith thou hast angered, and made Israel synne.
Great(i) 22 & will make thyne house, lyke the house of Ieroboam the sonne of Nebat, & lyke the house of Baasa the sonne of Ahia, for the prouocacion, wherwith thou hast prouoked, and made Israel to synne.
Geneva(i) 22 And I wil make thine house like the house of Ieroboam the sonne of Nebat, and like the house of Baasha the sonne of Ahiiah, for the prouocation wherewith thou hast prouoked, and made Israel to sinne.
Bishops(i) 22 And will make thyne house lyke the house of Ieroboam the sonne of Nabat, & lyke the house of Baasa the sonne of Ahia, for the prouocation wherwith thou hast prouoked, and made Israel to synne
DouayRheims(i) 22 And I will make thy house like the house of Jeroboam the son of Nabat, and like the house of Baasa the son of Ahias: for what thou hast done to provoke me to anger, and for making Israel to sin.
KJV(i) 22 And will make thine house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and made Israel to sin.
KJV_Cambridge(i) 22 And will make thine house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and made Israel to sin.
Thomson(i) 22 And I will make thy house like the house of Jeroboam son of Nabat, and like the house of Bassa son of Achia, for the provocations with which thou hast provoked me, and caused Israel to sin.
Webster(i) 22 And will make thy house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation with which thou hast provoked me to anger, and made Israel to sin.
Brenton(i) 22 (20:22) And I will make thy house as the house of Jeroboam the son of Nabat, and as the house of Baasa son of Achia, because of the provocations wherewith thou hast provoked me, and caused Israel to sin.
Brenton_Greek(i) 22 Καὶ δώσω τὸν οἶκόν σου ὡς τὸν οἶκον Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ, καὶ ὡς τὸν οἶκον Βαασὰ υἱοῦ Ἀχιὰ, περὶ τῶν παροργισμάτων, ὧν παρώργισας καὶ ἐξήμαρτες τὸν Ἰσραήλ.
Leeser(i) 22 And I will make thy house like the house of Jerobo’am the son of Nebat, and like the house of Ba’sha the son of Achiyah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and induced Israel to sin.
YLT(i) 22 and given up thy house like the house of Jeroboam son of Nebat, and like the house of Baasha son of Ahijah, for the provocation with which thou hast provoked Me, and dost cause Israel to sin.
JuliaSmith(i) 22 And I gave thy house as the house of Jeroboam son of Nebat, and as the house of Baasha, son of Ahijah, for the irritation which thou didst irritate, and thou wilt cause Israel to sin.
Darby(i) 22 and I will make thy house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and made Israel to sin.
ERV(i) 22 and I will make thine house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and hast made Israel to sin.
ASV(i) 22 and I will make thy house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and hast made Israel to sin.
JPS_ASV_Byz(i) 22 And I will make thy house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasa the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked Me, and hast made Israel to sin.
Rotherham(i) 22 and will deliver up thy house––Like the house of Jeroboam son of Nebat, and like the house of Baasha son of Ahijah,––for the provocation wherewith thou hast provoked, and caused, Israel, to sin.
CLV(i) 22 and given up your house like the house of Jeroboam son of Nebat, and like the house of Baasha son of Ahijah, for the provocation with which you have provoked [Me], and do cause Israel to sin.
BBE(i) 22 And I will make your family like the family of Jeroboam, the son of Nebat, and like the family of Baasha, the son of Ahijah, because you have made me angry, and have made Israel do evil.
MKJV(i) 22 And I will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation with which you have provoked Me to anger, and made Israel to sin.
LITV(i) 22 And I shall give up your house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, because of the provocation with which you have provoked to anger, and have caused Israel to sin.
ECB(i) 22 and give your house as the house of Yarob Am the son of Nebat and as the house of Basha the son of Achiy Yah for the vexation whereby you vex me and have Yisra El sin.
ACV(i) 22 And I will make thy house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah for the provocation with which thou have provoked me to anger, and have made Israel to sin.
WEB(i) 22 I will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah for the provocation with which you have provoked me to anger, and have made Israel to sin.”
NHEB(i) 22 I will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah for the provocation with which you have provoked me to anger, and have made Israel to sin.'"
AKJV(i) 22 And will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation with which you have provoked me to anger, and made Israel to sin.
KJ2000(i) 22 And will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation with which you have provoked me to anger, and made Israel to sin.
UKJV(i) 22 And will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation wherewith you have provoked me to anger, and made Israel to sin.
EJ2000(i) 22 And I will make thy house like the house of Jeroboam, the son of Nebat and like the house of Baasha, the son of Ahijah, for the provocation with which thou hast provoked me to anger and made Israel to sin.
CAB(i) 22 And I will make your house as the house of Jeroboam the son of Nebat, and as the house of Baasha son of Ahijah, because of the provocations in which you have provoked Me, and caused Israel to sin.
LXX2012(i) 22 And the prophet came to the king of Israel, and said, Strengthen yourself, and observe, and see what you shall do; for at the return of the year the son of Ader king of Syria comes up against you.
NSB(i) 22 »Your family will become like the family of King Jeroboam son of Nebat and like the family of King Baasha son of Ahijah. This is because you have stirred up my anger by leading Israel into sin.
ISV(i) 22 I will make your household resemble that of Nebat’s son Jeroboam, or like the household of Ahijah’s son Baasha, because of how you’ve provoked me to anger and made Israel to sin.
LEB(i) 22 I will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat and like the house of Baasha the son of Ahijah, because you made me angry* and have caused Israel to sin.'
BSB(i) 22 I will make your house like that of Jeroboam son of Nebat and like that of Baasha son of Ahijah, because you have provoked My anger and caused Israel to sin.’
MSB(i) 22 I will make your house like that of Jeroboam son of Nebat and like that of Baasha son of Ahijah, because you have provoked My anger and caused Israel to sin.’
MLV(i) 22 And I will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat and like the house of Baasha the son of Ahijah for the provocation with which you have provoked me to anger and have made Israel to sin.
VIN(i) 22 I will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat and like the house of Baasha the son of Ahijah, because you made me angry and have caused Israel to sin.'
Luther1545(i) 22 Und will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohns Nebats, und wie das Haus Baesas, des Sohns Ahias, um des Reizens willen, damit du erzürnet und Israel sündigen gemacht hast.
Luther1912(i) 22 und will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baesas, des Sohnes Ahias, um des Reizens willen, durch das du mich erzürnt und Israel sündigen gemacht hast.
ELB1871(i) 22 und ich werde dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baesas, des Sohnes Achijas, wegen der Reizung, womit du mich gereizt und Israel sündigen gemacht hast.
ELB1905(i) 22 und ich werde dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baesas, des Sohnes Achijas, wegen der Reizung, womit du mich gereizt und Israel sündigen gemacht hast.
DSV(i) 22 En Ik zal uw huis maken gelijk het huis van Jerobeam, den zoon van Nebat, en gelijk het huis van Baësa, den zoon van Ahia; om de terging, waarmede gij Mij getergd hebt, en dat gij Israël hebt doen zondigen.
Giguet(i) 22 Et le prophète lui dit: En punition de ce que tu n’as point obéi à la voix du Seigneur, quand tu seras loin de moi un lion te tuera. En effet, l’homme s’éloigna, un lion le rencontra et le tua.
DarbyFR(i) 22 et je ferai de ta maison comme de la maison de Jéroboam, fils de Nebath, et de la maison de Baësha, fils d'Akhija, à cause de la provocation par laquelle tu m'as provoqué et tu as fait pécher Israël.
Martin(i) 22 Et je mettrai ta maison au même état que j'ai mis la maison de Jéroboam fils de Nébat, et la maison de Bahasa, fils d'Ahija à cause du péché par lequel tu m'as irrité, et as fait pécher Israël.
Segond(i) 22 et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebath, et à la maison de Baescha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël.
SE(i) 22 Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías; por la provocación con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel.
ReinaValera(i) 22 Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahía; por la provocación con que me provocaste á ira, y con que has hecho pecar á Israel.
JBS(i) 22 Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías; por la provocación con que me provocaste a ira, y con que has hecho que Israel pecara.
Albanian(i) 22 Do ta bëj shtëpinë tënde si shtëpinë e Jeroboamit, birit të Nabatit, dhe si shtëpinë e Baashas, birit të Ahijahut, sepse ti ke nxitur zemërimin tim dhe e ke bërë Izraelin të mëkatojë.
RST(i) 22 И поступлю с домом твоим так, как поступил Я с домом Иеровоама, сына Наватова, и сдомом Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражил Меня и ввел Израиля в грех.
Arabic(i) 22 واجعل بيتك كبيت يربعام بن نباط وكبيت بعشا بن اخيا لاجل الاغاظة التي اغظتني ولجعلك اسرائيل يخطئ.
Bulgarian(i) 22 И ще направя дома ти като дома на Еровоам, сина на Нават, и като дома на Вааса, сина на Ахия, заради гнева, с който ме разгневи, и защото въведе Израил в грях.
Croatian(i) 22 Učinit ću s tvojom kućom kao s kućom Jeroboama, sina Nebatova, i s kućom Baše, sina Ahijina, jer si me rasrdio i naveo Izraela na grijeh.
BKR(i) 22 A učiním s domem tvým jako s domem Jeroboáma syna Nebatova, a jako s domem Bázy syna Achiášova, pro zdráždění, kterýmž jsi mne popudil, a že jsi k hřešení přivodil Izraele.
Danish(i) 22 Og jeg vil gøre dit Hus som Jeroboams, Nebats Søns, Hus, og som Baesas, Ahias Søns, Hus, for den Opirrelses Skyld, som du har opirret mig med, og fordi du kom Israel til at synde.
CUV(i) 22 我 必 使 你 的 家 像 尼 八 的 兒 子 耶 羅 波 安 的 家 , 又 像 亞 希 雅 的 兒 子 巴 沙 的 家 ; 因 為 你 惹 我 發 怒 , 又 使 以 色 列 人 陷 在 罪 裡 。
CUVS(i) 22 我 必 使 你 的 家 象 尼 八 的 儿 子 耶 罗 波 安 的 家 , 又 象 亚 希 雅 的 儿 子 巴 沙 的 家 ; 因 为 你 惹 我 发 怒 , 又 使 以 色 列 人 陷 在 罪 里 。
Esperanto(i) 22 Kaj Mi agos kun via domo, kiel kun la domo de Jerobeam, filo de Nebat, kaj kiel kun la domo de Baasxa, filo de Ahxija, pro la incito, per kiu vi Min incitis kaj pekigis Izraelon.
Finnish(i) 22 Ja teen sinun huonees niinkuin Jerobeaminkin Nebatin pojan huoneen, ja niinkuin Baesan Ahian pojan huoneen, sen vihoittamisen tähden, millä sinä minua vihoittanut olet, ja saattanut Israelin syntiä tekemään.
FinnishPR(i) 22 Ja minä teen sinun suvullesi niinkuin Jerobeamin, Nebatin pojan, suvulle ja niinkuin Baesan, Ahian pojan, suvulle, koska sinä olet vihoittanut minut ja saattanut Israelin tekemään syntiä.
Haitian(i) 22 Sa ki te rive fanmi wa Jewoboam, pitit Nebat la, ak fanmi wa Bacha, pitit Akija a, se sa ki pral rive fanmi pa ou la tou. Se mwen menm k'ap fè sa paske ou fè m' fache anpil, lèfini se ou ki lakòz pèp Izrayèl la ap fè sa ki mal.
Hungarian(i) 22 És olyanná teszem a te házadat, mint Jeroboámnak, a Nébát fiának házát, és mint Baásának, az Ahija fiának házát azért, a miért haragra ingerlettél engem, és a miért bûnbe ejtetted az Izráelt.
Indonesian(i) 22 Keluargamu akan menjadi seperti keluarga Raja Yerobeam anak Nebat dan seperti keluarga Raja Baesa anak Ahia, karena engkau sudah menyebabkan orang Israel berbuat dosa sehingga membangkitkan kemarahan-Ku.'
Italian(i) 22 e ridurrò la tua casa come la casa di Geroboamo, figliuolo di Nebat; e come la casa di Baasa, figliuolo di Ahia; perciocchè tu mi hai provocato ad ira, ed hai fatto peccare Israele.
ItalianRiveduta(i) 22 e ridurrò la tua casa come la casa di Geroboamo, figliuolo di Nebat, e come la casa di Baasa, figliuolo d’Ahija, perché tu m’hai provocato ad ira, ed hai fatto peccare Israele.
Korean(i) 22 또 네 집으로 느밧의 아들 여로보암의 집처럼 되게 하고 아히야의 아들 바아사의 집처럼 되게 하리니 이는 네가 나의 노를 격동하고 이스라엘로 범죄케 한 까닭이니라 하셨고
Lithuanian(i) 22 Padarysiu tau, kaip padariau Nebato sūnui Jeroboamui ir Ahijos sūnui Baašai, nes tu įtraukei Izraelį į nuodėmę’.
PBG(i) 22 A uczynię z domem twoim, jako z domem Jeroboama, syna Nabatowego, i jako z domem Baazy, syna Ahyjaszowego, dla rozdraźnienia, któremeś mię do gniewu pobudził, i przywiodłeś do grzechu Izraela.
Portuguese(i) 22 e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabat, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste à ira, fazendo Israel pecar.
Norwegian(i) 22 og jeg vil gjøre med ditt hus som med Jeroboams, Nebats sønns hus og med Baesas, Akias sønns hus, fordi du har vakt min harme, og fordi du har fått Israel til å synde.
Romanian(i) 22 şi voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, şi casei lui Baeşa, fiul lui Ahia, pentrucă M'ai mîniat şi ai făcut pe Israel să păcătuiască.``
Ukrainian(i) 22 І зроблю з твоїм домом, як із домом Єровоама, Неватового сина, й як із домом Баші, Ахієвого сина, за той гнів, яким розгнівив ти Мене та ввів у гріх Ізраїля.