1 Chronicles 29:1

ABP_GRK(i)
  1 G2532 και G2036 είπε G* Δαυίδ G3588 ο G935 βασιλεύς G3956 πάση G3588 τη G1577 εκκλησία G* Σολομών G3588 ο G5207 υιός μου G1473   G1519 εις G3739 ον G140 ηρέτικεν G1722 εν G1473 αυτώ G2962 κύριος G3501 νέος G2532 και G527 απαλός G2532 και G3588 το G2041 έργον G3173 μέγα G3754 ότι G3756 ουκ G444 ανθρώπω G3588 η G3612.1 οίκησι G237.1 αλλ΄ η G2962 κυρίω G2316 θεώ
LXX_WH(i)
    1 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI δαυιδ G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G3956 A-DSF παση G3588 T-DSF τη G1577 N-DSF εκκλησια   N-PRI σαλωμων G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G1473 P-GS μου G1519 A-NSM εις G3739 R-ASM ον G140 V-RAI-3S ηρετικεν G1722 PREP εν G846 D-DSM αυτω G2962 N-NSM κυριος G3501 A-NSM νεος G2532 CONJ και G527 A-NSM απαλος G2532 CONJ και G3588 T-NSN το G2041 N-NSN εργον G3173 A-NSN μεγα G3754 CONJ οτι G3364 ADV ουκ G444 N-DSM ανθρωπω G3588 T-NSF η G3619 N-NSF οικοδομη G235 CONJ αλλ G2228 CONJ η G2962 N-DSM κυριω G2316 N-DSM θεω
HOT(i) 1 ויאמר דויד המלך לכל הקהל שׁלמה בני אחד בחר בו אלהים נער ורך והמלאכה גדולה כי לא לאדם הבירה כי ליהוה אלהים׃
IHOT(i) (In English order)
  1 H559 ויאמר said H1732 דויד Furthermore David H4428 המלך the king H3605 לכל unto all H6951 הקהל the congregation, H8010 שׁלמה Solomon H1121 בני my son, H259 אחד whom alone H977 בחר hath chosen, H430 בו אלהים God H5288 נער young H7390 ורך and tender, H4399 והמלאכה and the work H1419 גדולה great: H3588 כי for H3808 לא not H120 לאדם for man, H1002 הבירה the palace H3588 כי but H3068 ליהוה for the LORD H430 אלהים׃ God.
Vulgate(i) 1 locutusque est David rex ad omnem ecclesiam Salomonem filium meum unum elegit Deus adhuc puerum et tenellum opus autem grande est neque enim homini praeparatur habitatio sed Deo
Clementine_Vulgate(i) 1 Locutusque est David rex ad omnem ecclesiam: Salomonem filium meum unum elegit Deus, adhuc puerum et tenellum: opus namque grande est, neque enim homini præparatur habitatio, sed Deo.
Wycliffe(i) 1 And kyng Dauid spak to al the chirche, God hath chose Salomon, my sone, yit a child and tendre; forsothe the werk is greet, and a dwellyng is not maad redi to man but to God.
Coverdale(i) 1 And kynge Dauid sayde vnto all the congregacion: God hath chosen Salomon one of my sonnes, which yet is yonge and tender. But the worke is greate: for it is not a mans palace, but the LORDE Gods.
MSTC(i) 1 And David the king said unto all the congregation, "God hath specially chosen Solomon my son which is yet young and tender, and the work is great, for the house is not for man, but for the LORD God.
Matthew(i) 1 And Dauid kynge sayde vnto all the congregacion: God hath specyallye chosen Salomon my sonne which is yet younge and tender, and the worcke is great for the house is not for man, but for the Lorde God.
Great(i) 1 And Dauid the kynge sayde vnto all the congregacyon: God hath speciallye chosen Salomon my sonne whych is yet younge & tender, & the worcke is greate, for the house shall not be for man, but for the Lorde God.
Geneva(i) 1 Moreouer Dauid the King sayde vnto all the Congregation, God hath chosen Salomon mine onely sonne yong and tender, and the worke is great: for this house is not for man, but for the Lord God.
Bishops(i) 1 And Dauid the king saide vnto all the congregation: God hath specially chosen Solomon my sonne which is yet young & tender, & the worke is great: for the house shall not be for man, but for the Lorde God
DouayRheims(i) 1 And king David said to all the assembly: Solomon my son, whom alone God hath chosen, is as yet young and tender: and the work is great, for a house is prepared not for man, but for God.
KJV(i) 1

Furthermore David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the LORD God.

KJV_Cambridge(i) 1 Furthermore David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the LORD God.
Thomson(i) 1 Then king David said to all the congregation, My son Solomon whom the Lord hath chosen, is young and tender, and the work is great; for it is not for man but for the Lord God.
Webster(i) 1 Furthermore David the king said to all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the LORD God.
Brenton(i) 1 And David the king said to all the congregation, Solomon my son, whom the Lord has chosen, is young and tender, and the work is great; for it is not for man, but for the Lord God.
Brenton_Greek(i) 1 Καὶ εἶπε Δαυὶδ ὁ βασιλεὺς πάσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ, Σαλωμὼν ὁ υἱός μου, εἰς ὃν ᾑρέτικεν ἐν αὐτῷ Κύριος, νέος καὶ ἁπαλὸς, καὶ τὸ ἔργον μέγα, ὅτι οὐκ ἀνθρώπῳ, ἀλλʼ ἢ Κυρίῳ Θεῷ.
Leeser(i) 1 And king David said unto all the assembly, Solomon, the only son of mine whom God hath made choice of, is yet young and tender, and the work is great; because not for man is the palace to be, but for the Lord God.
YLT(i) 1 And David the king saith to all the assembly, `Solomon my son—the one on whom God hath fixed—is young and tender, and the work is great, for not for man is the palace, but for Jehovah God;
JuliaSmith(i) 1 And David the king will say to all the convocation, Solomon my son, God chose in him alone, is a youth and tender, and the work great; for the fortress not for man but for Jehovah God.
Darby(i) 1 And king David said to all the congregation, Solomon my son, the one whom God has chosen, is young and tender, and the work is great; for this palace is not to be for man, but for Jehovah Elohim.
ERV(i) 1 And David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the LORD God:
ASV(i) 1 And David the king said unto all the assembly, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great; for the palace is not for man, but for Jehovah God.
JPS_ASV_Byz(i) 1 And David the king said unto all the congregation: 'Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great; for the palace is not for man, but for the LORD God.
Rotherham(i) 1 Then said David the king unto all the convocation, Solomon my son, the one, of whom God hath made choice, is young and tender,—and, the work, is great, seeing that, not for man, is the palace, but for Yahweh Elohim.
CLV(i) 1 And David the king said to all the assembly, `Solomon my son--the one on whom Elohim has fixed--[is] young and tender, and the work [is] great, for not for man is the palace, but for Yahweh Elohim;"
BBE(i) 1 And David the king said to all the people, Solomon my son, the only one who has been marked out by God, is still young and untested, and the work is great, for this great house is not for man, but for the Lord God.
MKJV(i) 1 And David the king said to all the congregation, Solomon my son, whom alone God has chosen, is young and tender, and the work is great. For the palace is not for man, but for Jehovah God.
LITV(i) 1 And David the king said to all the congregation, My son Solomon, the one whom God has chosen, is young and tender. And the work is great, for the magnificent house is not for man, but for Jehovah God.
ECB(i) 1
DAVID CHARGES THE CONGREGATION TO BUILD THE HOUSE OF YAH VEH ELOHIM
And David the sovereign says to all the congregation, Shelomoh my son, the one Elohim chooses; a lad and tender; and the work is great: for the palace is not for humanity, but for Yah Veh Elohim:
ACV(i) 1 And David the king said to all the assembly, Solomon my son, whom alone God has chosen, is yet young and tender, and the work is great, for the palace is not for man, but for LORD God.
WEB(i) 1 David the king said to all the assembly, “Solomon my son, whom alone God has chosen, is yet young and tender, and the work is great; for the palace is not for man, but for Yahweh God.
NHEB(i) 1 David the king said to all the assembly, "Solomon my son, whom alone God has chosen, is yet young and tender, and the work is great; for the palace is not for man, but for the LORD God.
AKJV(i) 1 Furthermore David the king said to all the congregation, Solomon my son, whom alone God has chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the LORD God.
KJ2000(i) 1 Furthermore David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God has chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the LORD God.
UKJV(i) 1 Furthermore David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God has chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the LORD God.
EJ2000(i) 1 ¶ Furthermore, David, the king, said unto all the congregation, Only Solomon, my son, has God chosen; he is young and tender, and the work is great, for the palace is not for man, but for the LORD God.
CAB(i) 1 And David the king said to all the congregation, Solomon my son, whom the Lord has chosen, is young and tender, and the work is great; for it is not for man, but for the Lord God.
LXX2012(i) 1 And David the king said to all the congregation, Solomon my son, whom the Lord has chosen, [is] young and tender, and the work [is] great; for [it is] not for man, but for the Lord God.
NSB(i) 1 King David announced to the entire assembly: »God has chosen my son Solomon. He is however young and lacks experience. The work to be done is enormous, because this is not a palace for people but a Temple for Jehovah God.
ISV(i) 1 Then King David addressed the entire assembly: "My son Solomon, the one whom God alone has chosen, is still young and inexperienced, and the task is great, since this structure will be a citadel to the LORD God and not for human beings.
LEB(i) 1 Then David the king said to all the assembly, "God has chosen Solomon my son alone, a young man and inexperienced, and the work is great, for the citadel is not for humankind, but for Yahweh God.
MLV(i) 1 And David the king said to all the assembly, Solomon my son, whom alone God has chosen, is yet young and tender and the work is great, for the palace is not for man, but for Jehovah God.
VIN(i) 1 And David the king said to all the congregation, My son Solomon, the one whom God has chosen, is young and tender. And the work is great, for the magnificent house is not for man, but for the LORD God.
Luther1545(i) 1 Und der König David sprach zu der ganzen Gemeine: Gott hat Salomo, meiner Söhne einen, erwählet, der noch jung und zart ist; das Werk aber ist groß, denn es ist nicht eines Menschen Wohnung, sondern Gottes des HERRN.
Luther1912(i) 1 Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde: Gott hat Salomo, meiner Söhne einen, erwählt, der noch jung und zart ist; das Werk aber ist groß; denn es ist nicht eines Menschen Wohnung, sondern Gottes des HERRN.
ELB1871(i) 1 Und der König David sprach zu der ganzen Versammlung: Salomo, mein Sohn, der einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart; das Werk aber ist groß, denn nicht für einen Menschen ist dieser Palast, sondern für Jehova Gott.
ELB1905(i) 1 Und der König David sprach zu der ganzen Versammlung: Salomo, mein Sohn, der einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart; das Werk aber ist groß, denn nicht für einen Menschen ist dieser Palast, sondern für Jahwe Gott.
DSV(i) 1 Verder zeide de koning David tot de ganse gemeente: God heeft mijn zoon Salomo alleen verkoren, een jongeling en teder; dit werk daarentegen is groot, want het is geen paleis voor een mens, maar voor God, den HEERE.
Giguet(i) 1 ¶ Et le roi David dit à toute l’Église: Mon fils Salomon, en qui le Seigneur s’est complu, est jeune et délicat, et l’oeuvre est grande, car elle n’est point pour l’homme, mais pour le Seigneur Dieu.
DarbyFR(i) 1
Et le roi David dit à toute la congrégation: Salomon, mon fils, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et délicat, et l'ouvrage est grand, car ce palais n'est point pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu.
Martin(i) 1 Puis le Roi David dit à toute l'assemblée : Dieu a choisi un seul de mes fils, savoir Salomon, qui est encore jeune et délicat, et l'ouvrage est grand; car ce palais n'est point pour un homme, mais pour l'Eternel Dieu.
Segond(i) 1 Le roi David dit à toute l'assemblée: Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Eternel Dieu.
SE(i) 1 Dijo también el rey David a toda la asamblea: A solo Salomón mi hijo ha elegido Dios; él es joven y tierno, y la obra es grande; porque la casa no es para hombre, sino para el SEÑOR Dios.
ReinaValera(i) 1 DESPUÉS dijo el rey David á toda la asamblea: A solo Salomón mi hijo ha elegido Dios; él es joven y tierno, y la obra grande; porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios.
JBS(i) 1 Dijo también el rey David a toda la congregación: Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios; él es joven y tierno, y la obra es grande; porque el palacio no es para hombre, sino para el SEÑOR Dios.
Albanian(i) 1 Pastaj mbreti David i tha tërë asamblesë: "Salomoni, biri im, i vetmi që Perëndia ka zgjedhur, është akoma i ri dhe i pa përvojë, ndërsa vepra është e madhe, sepse ky pallat nuk i është caktuar një njeriu, por Zotit Perëndi.
RST(i) 1 И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога.
Arabic(i) 1 وقال داود الملك لكل المجمع ان سليمان ابني الذي وحده اختاره الله انما هو صغير وغضّ والعمل عظيم لان الهيكل ليس لانسان بل للرب الاله.
Bulgarian(i) 1 Тогава цар Давид каза на цялото събрание: Синът ми Соломон, единственият, когото Бог избра, е още млад и нежен, а делото е голямо, защото този дворец не е за човек, а за ГОСПОДА, Бога.
Croatian(i) 1 Kralj David reče svemu zboru: "Bog je izabrao moga sina Salomona, mlado i nježno momče, a ovo je velik posao, jer neće biti za čovjeka dvor nego za Boga Jahvu.
BKR(i) 1 Potom řekl David král všemu shromáždění: Šalomouna syna mého jediného vyvolil Bůh ještě maličkého a mladého, dílo pak toto veliké jest; nebo ne člověku palác ten, ale Hospodinu Bohu býti má.
Danish(i) 1 Og Kong David sagde til hele Forsamlingen: Salomo, den eneste af mine Sønner, som Gud har udvalgt, er en ung Person og blødhjertet, men Ger ningen er stor; thi det Slot er ikke for et Menneske, men for den HERRE Gud.
CUV(i) 1 大 衛 王 對 會 眾 說 : 我 兒 子 所 羅 門 是   神 特 選 的 , 還 年 幼 嬌 嫩 ; 這 工 程 甚 大 , 因 這 殿 不 是 為 人 , 乃 是 為 耶 和 華   神 建 造 的 。
CUVS(i) 1 大 卫 王 对 会 众 说 : 我 儿 子 所 罗 门 是   神 特 选 的 , 还 年 幼 娇 嫩 ; 这 工 程 甚 大 , 因 这 殿 不 是 为 人 , 乃 是 为 耶 和 华   神 建 造 的 。
Esperanto(i) 1 Kaj la regxo David diris al la tuta komunumo:Mia filo Salomono, la sola, kiun elektis la Eternulo, estas juna kaj neforta, kaj la laboro estas granda; cxar ne por homo estas la logxejo, sed por Dio la Eternulo.
Finnish(i) 1 Ja kuningas David sanoi koko joukolle: Salomon, yhden minun pojistani, on Jumala valinnut, joka vielä nuori ja heikko on, mutta työ on suuri; sillä ei se ole ihmisen asumasia, vaan Herran Jumalan.
FinnishPR(i) 1 Sitten kuningas Daavid sanoi koko seurakunnalle: "Minun poikani Salomo, ainoa Jumalan valittu, on nuori ja hento, ja työ on suuri, sillä tämä linna ei ole aiottu ihmiselle, vaan Herralle Jumalalle.
Haitian(i) 1 Lèfini, David pale ak tout moun ki te sanble la yo, li di yo konsa: -Salomon, pitit gason m' lan, se li menm Bondye chwazi, men li jenn anpil, li pa gen esperyans. Travay la anpil, paske se pa yon kay pou moun li pral bati, men yon tanp pou Bondye, Seyè a.
Hungarian(i) 1 Azután monda Dávid király az egész gyülekezetnek: [Ím látjátok, ]hogy egyedül az én fiamat Salamont választotta Isten, a ki még gyermek és gyenge; a munka pedig nagy, mert nem emberé lészen az a ház, hanem az Úr Istené.
Indonesian(i) 1 Lalu berkatalah Raja Daud kepada semua orang yang berkumpul di situ, "Dari semua putraku, Salomolah yang dipilih Allah. Tetapi ia masih sangat muda dan kurang pengalaman, sedangkan pekerjaan ini sangat besar. Lagipula yang akan dibangun itu bukan istana untuk manusia, melainkan rumah untuk TUHAN Allah.
Italian(i) 1 POI il re Davide disse a tutta la raunanza: Iddio ha eletto un solo, Salomone, mio figliuolo, il quale è ancora giovane e tenero; e pur quest’opera è grande; perciocchè questo palazzo non è per un uomo, anzi per lo Signore Iddio.
ItalianRiveduta(i) 1 Poi il re Davide disse a tutta la raunanza: "Salomone, mio figliuolo, il solo che Dio abbia scelto, è ancora giovine e in tenera età, e l’opera è grande; poiché questo palazzo non è destinato a un uomo, ma a Dio, all’Eterno.
Korean(i) 1 다윗 왕이 온 회중에게 이르되 내 아들 솔로몬이 홀로 하나님의 택하신 바 되었으나 오히려 어리고 연약하고 이 역사는 크도다 이 전은 사람을 위한 것이 아니요 여호와 하나님을 위한 것이라
Lithuanian(i) 1 Karalius Dovydas tarė izraelitams: “Mano sūnus Saliamonas, kurį Dievas išsirinko, dar jaunas ir nepatyręs, o darbas­didelis, nes rūmai ne žmogui, bet Viešpačiui Dievui.
PBG(i) 1 Potem mówił król Dawid do wszystkoego zgromadzenia: Salomona, syn mego jedynego, obrał Bóg młodzieńczyka małego. Ale to wielka sprawa; do nie człowiekowi pałac ten, ale Panu Bogu będzie.
Portuguese(i) 1 Disse mais o rei David a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e a obra é grande, porque o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus.
Norwegian(i) 1 Derefter sa kong David til alle dem som var kommet sammen: Salomo, min sønn, den eneste som Gud har utvalgt, er ung og vek, og arbeidet er stort; for den herlige bygning skal ikke være for et menneske, men for Herren Gud.
Romanian(i) 1 Împăratul David a zis întregei adunări:,,Fiul meu Solomon, singurul pe care l -a ales Dumnezeu, este tînăr şi plăpînd, şi lucrarea este însemnată, căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu.
Ukrainian(i) 1 І сказав цар Давид до всього збору: Син мій Соломон, що його одного Бог вибрав, ще молодий та тендітний, а ця праця велика, бо не для людини ця будова, а для Господа Бога.