1 Chronicles 27:10

LXX_WH(i)
    10 G3588 T-NSM ο G1442 A-NSM εβδομος G3588 T-DSM τω G3303 N-DSM μηνι G3588 T-DSM τω G1442 A-DSM εβδομω   N-NSM χελλης G3588 T-NSM ο G1537 PREP εκ   N-PRI φαλλους G575 PREP απο G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G2187 N-PRI εφραιμ G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-GSF της   N-GSF διαιρεσεως G846 D-GSM αυτου G5064 A-NPM τεσσαρες G2532 CONJ και G1501 N-NUI εικοσι G5505 N-NPF χιλιαδες
HOT(i) 10 השׁביעי לחדשׁ השׁביעי חלץ הפלוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשׂרים וארבעה אלף׃
IHOT(i) (In English order)
  10 H7637 השׁביעי The seventh H2320 לחדשׁ month H7637 השׁביעי for the seventh H2503 חלץ Helez H6397 הפלוני the Pelonite, H4480 מן of H1121 בני the children H669 אפרים of Ephraim: H5921 ועל and in H4256 מחלקתו his course H6242 עשׂרים twenty H702 וארבעה and four H505 אלף׃ thousand.
Vulgate(i) 10 septimus mense septimo Helles Phallonites de filiis Ephraim et in turma eius viginti quattuor milia
Clementine_Vulgate(i) 10 Septimus, mense septimo, Helles Phallonites de filiis Ephraim: et in turma ejus viginti quatuor millia.
Wycliffe(i) 10 In the seuenthe monethe, the seuenthe prince was Helles Phallonites, of the sones of Effraym, and foure and twenti thousynde in his cumpeny.
Coverdale(i) 10 The seuenth in the seuenth moneth, was Helez the Pelonite of the children of Ephraim, and vnder his course were foure and twetye thousande.
MSTC(i) 10 The seventh captain in the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his host twenty four thousand.
Matthew(i) 10 The seuenth Capitayne in the seuenth moneth, was Helei the Phalonite, of the chyldren of Ephraim: & in hys hoste .xxiiij. thousande.
Great(i) 10 The seuenth captayne for the seuenth moneth, was Helez the Pelonite, of the chyldren of Ephraim & in his course were .xxiiii. thousand.
Geneva(i) 10 The seuenth for the seuenth moneth was Helez the Pelonite, of the sonnes of Ephraim: and in his course foure and twentie thousand.
Bishops(i) 10 The seuenth captayne for the seuenth moneth, was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim, and in his course were twentie and foure thousand
DouayRheims(i) 10 The seventh, for the seventh month, was Helles a Phallonite of the sons of Ephraim: and in his company were four and twenty thousand.
KJV(i) 10

The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.

KJV_Cambridge(i) 10 The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.
Thomson(i) 10 The seventh for the seventh month was Chelles of Phallus, of the sons of Ephraim, he was over his division of twenty four thousand.
Webster(i) 10 The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.
Brenton(i) 10 The seventh for the seventh month was Chelles of Phallus of the children of Ephraim: and in his division were twenty and four thousand.
Brenton_Greek(i) 10 Ὁ ἕβδομος τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ Χελλὴς ὁ ἐκ Φαλλοὺς ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἐφραὶμ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες.
Leeser(i) 10 The seventh for the seventh month was Chelez the Pelonite, of the children of Ephraim; and in his division were twenty and four thousand.
YLT(i) 10 The seventh, for the seventh month, is Helez the Pelonite, of the sons of Ephraim, and on his course are twenty and four thousand.
JuliaSmith(i) 10 The seventh for the seventh month, Helez the Pelonite, from the sons of Ephraim: and for his division twenty and four thousand.
Darby(i) 10 The seventh for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim; and in his division were twenty-four thousand.
ERV(i) 10 The seventh [captain ]for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.
ASV(i) 10 The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.
JPS_ASV_Byz(i) 10 The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim; and in his course were twenty and four thousand.
Rotherham(i) 10 The seventh, for the seventh month, was Helez the Pelonite, of the sons of Ephraim,—and, in his course, were twenty-four thousand.
CLV(i) 10 The seventh, for the seventh month, [is] Helez the Pelonite, of the sons of Ephraim, and on his course [are] twenty and four thousand.
BBE(i) 10 The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the sons of Ephraim; and in his division were twenty-four thousand.
MKJV(i) 10 The seventh for the seventh month was Helez the Pelonite, of the sons of Ephraim. And in his division were twenty-four thousand.
LITV(i) 10 The seventh for the seventh month was Helez the Pelonite, of the sons of Ephraim; and in his division were twenty four thousand.
ECB(i) 10 The seventh for the seventh month: Heles the Paloniy of the sons of Ephrayim; and in his allotment - twenty-four thousand.
ACV(i) 10 The seventh [captain] for the seventh month was Helez the Pelonite, of the sons of Ephraim. And in his division were twenty-four thousand.
WEB(i) 10 The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim. In his division were twenty-four thousand.
NHEB(i) 10 The seventh for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his division were twenty-four thousand.
AKJV(i) 10 The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.
KJ2000(i) 10 The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his division were twenty and four thousand.
UKJV(i) 10 The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.
EJ2000(i) 10 The seventh for the seventh month was Helez, the Pelonite, of the sons of Ephraim; and in his course were twenty-four thousand.
CAB(i) 10 The seventh for the seventh month was Helez of Pelonite of the children of Ephraim; and in his division were twenty-four thousand.
LXX2012(i) 10 The seventh for the seventh month [was] Chelles of Phallus of the children of Ephraim: and in his division [were] twenty and four thousand.
NSB(i) 10 Helez, a Pelonite from the descendants of Ephraim, was in charge of the seventh unit during the seventh month. In his unit there were twenty-four thousand.
ISV(i) 10 Helez the Pelonite, an Ephraimite, was seventh for the seventh month; 24,000 soldiers served in his division.
LEB(i) 10 The seventh, for the seventh month, was Helez the Pelonite, from the sons of Ephraim. And he was over his working group of twenty-four thousand.
MLV(i) 10 The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the sons of Ephraim. And in his division were twenty-four thousand.
VIN(i) 10 The seventh, for the seventh month, was Helez the Pelonite, of the sons of Ephraim,—and, in his course, were twenty-four thousand.
Luther1545(i) 10 Der siebente im siebenten Monden war Helez, der Peloniter, aus den Kindern Ephraim; und unter seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend.
Luther1912(i) 10 Der siebente im siebenten Monat war Helez, der Peloniter, aus den Kindern Ephraim; und unter seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend.
ELB1871(i) 10 Der siebte für den siebten Monat war Helez, der Peloniter, von den Kindern Ephraim; und in seiner Abteilung waren 24000.
ELB1905(i) 10 Der siebte für den siebten Monat war Helez, der Peloniter, von den Kindern Ephraim; und in seiner Abteilung waren vierundzwanzigtausend.
DSV(i) 10 De zevende, in de zevende maand, was Helez, de Peloniet, uit de kinderen van Efraïm; in zijn verdeling waren er ook vier en twintig duizend.
Giguet(i) 10 Le septième, celui du septième mois, était Relies de Phallus, des fils d’Ephrahn; sa division comptait vingt-quatre mille hommes.
DarbyFR(i) 10 Le septième, pour le septième mois, était Hélets, le Pelonite, des fils d'Éphraïm; et dans sa division il y avait vingt-quatre mille hommes
Martin(i) 10 Le septième pour le septième mois était Hélets Pélonite, des enfants d'Ephraïm; et il y avait dans son département vingt et quatre mille hommes.
Segond(i) 10 Le septième, pour le septième mois, était Hélets, le Pelonite, des fils d'Ephraïm; et il avait une division de vingt-quatre mille hommes.
SE(i) 10 El séptimo del séptimo mes era Heles Pelonita, de los hijos de Efraín; y en su cuadrilla había veinticuatro mil.
ReinaValera(i) 10 El séptimo para el séptimo mes era Helles Pelonita, de los hijos de Ephraim; y en su división viente y cuatro mil.
JBS(i) 10 El séptimo del séptimo mes era Heles, el Pelonita, de los hijos de Efraín; y en su cuadrilla había veinticuatro mil.
Albanian(i) 10 Komandanti i shtatë për muajin e shtatë ishte Heletsi, Peloniti, nga bijtë e Efraimit; divizioni i tij përbëhej nga njëzet e katër mijë burra.
RST(i) 10 Седьмой, для седьмого месяца, Хелец Пелонитянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
Arabic(i) 10 السابع للشهر السابع حالص الفلوني من بني افرايم وفي فرقته اربعة وعشرون الفا.
Bulgarian(i) 10 Седмият, за седмия месец, беше фелонецът Хелис, от синовете на Ефрем; и в неговия отред бяха двадесет и четири хиляди души.
Croatian(i) 10 Sedmi, sedmoga mjeseca, bio je Pelonjanin Heles od Efrajimovih sinova. U svom je redu imao dvadeset i četiri tisuće.
BKR(i) 10 Sedmého na sedmý měsíc Chelez Pelonský z synů Efraimových, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
Danish(i) 10 Den syvende i den syvende Maaned var Helez, Peloniten, af Efraims Børn, og i hans Skifte vare fire og tyve Tusinde.
CUV(i) 10 七 月 第 七 班 的 班 長 是 以 法 蓮 族 比 倫 人 希 利 斯 ; 他 班 內 有 二 萬 四 千 人 。
CUVS(i) 10 七 月 第 七 班 的 班 长 是 以 法 莲 族 比 伦 人 希 利 斯 ; 他 班 内 冇 二 万 四 千 人 。
Esperanto(i) 10 La sepa, por la sepa monato, estis HXelec, la Pelonano, el la Efraimidoj; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
Finnish(i) 10 Seitsemäs, seitsemäntenä kuukautena, oli Heles Pelonilainen Ephraimin lapsia, ja hänen joukossansa oli neljäkolmattakymmentä tuhatta.
FinnishPR(i) 10 Seitsemäs, seitsemäntenä kuukautena, oli pelonilainen Heeles, efraimilaisia; ja hänen osastossaan oli kaksikymmentäneljä tuhatta.
Haitian(i) 10 Pou gwoup setyèm mwa a, se Elèz, moun fanmi Efrayim nan lavil Pelon, ki te chèf.
Hungarian(i) 10 A hetediknek [vezére] a hetedik hónapban a Pélonbeli Héles vala, az Efraim fiai közül. Az õ csapatja is huszonnégyezerbõl állott.
Italian(i) 10 Il settimo, per lo settimo mese, era Heles Pelonita, de’ figliuoli di Efraim; e nel suo spartimento v’erano ventiquattromila uomini.
ItalianRiveduta(i) 10 Il settimo, per il settimo mese, era Helets, il Pelonita, dei figliuoli d’Efraim, e aveva una divisione di ventiquattromila uomini.
Korean(i) 10 칠월 일곱째 장관은 에브라임자손에 속한 발론 사람 헬레스니 그 반열에 이만 사천명이요
Lithuanian(i) 10 Septintojo mėnesio­efraimas Helecas iš Pelojos. Jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
PBG(i) 10 Siódmy miesiąca siódmego był Heles Felonitczyk z synów Efraimowych, a w podziale jego dwadzieścia i cztery tysiące.
Portuguese(i) 10 O sétimo, do sétimo mês:, Heles, o pelonita, descendente de Efraim; e em sua turma havia vinte e quatro mil.
Norwegian(i) 10 Den syvende, som gjorde tjeneste i den syvende måned, var pelonitten Heles av Efra'ims barn, og til hans hær-deling hørte fire og tyve tusen mann.
Romanian(i) 10 Al şaptelea, pentru luna a şaptea, era Heleţ, Pelonitul, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci de mii de oameni.
Ukrainian(i) 10 Сьомий на місяць сьомий пелонянин Хелец з Єфремових синів, а на його відділ двадцять і чотири тисячі.