1 Chronicles 22:18

LXX_WH(i)
    18 G3364 ADV ουχι G2962 N-NSM κυριος G3326 PREP μεθ G4771 P-GP υμων G2532 CONJ και G373 V-AAI-3S ανεπαυσεν G4771 P-AP υμας G2943 ADV κυκλοθεν G3754 CONJ οτι G1325 V-AAI-3S εδωκεν G1722 PREP εν G5495 N-DPF χερσιν G3588 T-APM τους   V-PAPAP κατοικουντας G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G2532 CONJ και G5293 V-API-3S υπεταγη G3588 T-NSF η G1065 N-NSF γη G1726 PREP εναντιον G2962 N-GSM κυριου G2532 CONJ και G1726 PREP εναντιον G2992 N-GSM λαου G846 D-GSM αυτου
HOT(i) 18 הלא יהוה אלהיכם עמכם והניח לכם מסביב כי נתן בידי את ישׁבי הארץ ונכבשׁה הארץ לפני יהוה ולפני עמו׃
IHOT(i) (In English order)
  18 H3808 הלא not H3068 יהוה the LORD H430 אלהיכם your God H5973 עמכם with H5117 והניח you? and hath he given you rest H5439 לכם מסביב on every side? H3588 כי for H5414 נתן he hath given H3027 בידי into mine hand; H853 את   H3427 ישׁבי the inhabitants H776 הארץ of the land H3533 ונכבשׁה is subdued H776 הארץ and the land H6440 לפני before H3068 יהוה the LORD, H6440 ולפני and before H5971 עמו׃ his people.
Vulgate(i) 18 cernitis inquiens quod Dominus Deus vester vobiscum sit et dederit vobis requiem per circuitum et tradiderit omnes inimicos in manu vestra et subiecta sit terra coram Domino et coram populo eius
Clementine_Vulgate(i) 18 Cernitis, inquiens, quod Dominus Deus vester vobiscum sit, et dederit vobis requiem per circuitum, et tradiderit omnes inimicos vestros in manus vestras, et subjecta sit terra coram Domino, et coram populo ejus.
Wycliffe(i) 18 his sone, and seide, Ye seen, that `youre Lord God is with you, and hath youe to you reste `by cumpas, and hath bitake alle enemyes in youre hoond, and the erthe is suget bifor the Lord, and bifor his puple.
Coverdale(i) 18 Is not the LORDE youre God with you, and hath geuen you rest on euery syde? for he hath delyuered the inhabiters of the londe in to youre handes, and the londe is subdued before the LORDE and before his people.
MSTC(i) 18 "Is not the LORD your God with you? And hath he not given you rest on every side? For he hath given the inhabiters of the land into mine hand and the land is subdued before the LORD and before his people.
Matthew(i) 18 Is not the Lorde youre God with you? and hath he not geuen you rest on euery syde? for he hath geuen the enhabitoures of the lande into myne hande, and the lande is subdued before the Lorde and before hys people.
Great(i) 18 Is not the Lord yor God wt you? & hath he not geuen you rest on euery syde? for he hath geuen the enhabitoures of the lande into my hande, & the lande is subdued before the Lord & before his people.
Geneva(i) 18 Is not the Lord your God with you, and hath giuen you rest on euerie side? for hee hath giuen the inhabitants of the land into mine hand, and the land is subdued before the Lord and before his people.
Bishops(i) 18 Is not the Lord your God with you? and hath he not geuen you rest on euery side? for he hath geuen the inhabitours of the lande into my hande, and the land is subdued before the Lorde, and before his people
DouayRheims(i) 18 Saying: You see, that the Lord your God is with you, and hath given you rest round about, and hath delivered all your enemies into your hands, and the land is subdued before the Lord, and before his people.
KJV(i) 18

Is not the LORD your God with you? and hath he not given you rest on every side? for he hath given the inhabitants of the land into mine hand; and the land is subdued before the LORD, and before his people.

KJV_Cambridge(i) 18 Is not the LORD your God with you? and hath he not given you rest on every side? for he hath given the inhabitants of the land into mine hand; and the land is subdued before the LORD, and before his people.
Thomson(i) 18 Hath not the Lord been with you, and given you rest all around? For he hath delivered into your hands the inhabitants of this land, and the land is subdued before the Lord, and before his people.
Webster(i) 18 Is not the LORD your God with you? and hath he not given you rest on every side? for he hath given the inhabitants of the land into my hand; and the land is subdued before the LORD, and before his people.
Brenton(i) 18 Is not the Lord with you? and he has given you rest round about, for he has given into your hands the inhabitants of the land; and the land is subdued before the Lord, and before his people.
Brenton_Greek(i) 18 οὐχὶ Κύριος μεθʼ ὑμῶν; καὶ ἀνέπαυσεν ὑμᾶς κυκλόθεν, ὅτι ἔδωκεν ἐν χερσὶν ὑμῶν τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, καὶ ὑπετάγη ἡ γῆ ἐναντίον Κυρίου καὶ ἐναντίον λαοῦ αὐτοῦ.
Leeser(i) 18 Behold the Lord your God is with you; and he hath given you rest on every side; for he hath given up into my hand the inhabitants of the land, and the land is subdued before the Lord, and before his people.
YLT(i) 18 `Is not Jehovah your God with you? yea, He hath given rest to you round about, for He hath given into my hand the inhabitants of the land, and subdued hath been the land before His people.
JuliaSmith(i) 18 Is not Jehovah your God with you? and he caused rest to you from round about? for he gave into my hand the inhabitants of the land; and the land was subdued before Jehovah, and before his people.
Darby(i) 18 Is not Jehovah your God with you? and has he [not] given you rest on every side? for he has given the inhabitants of the land into my hand; and the land is subdued before Jehovah, and before his people.
ERV(i) 18 Is not the LORD your God with you? and hath he not given you rest on every side? for he hath delivered the inhabitants of the land into mine hand; and the land is subdued before the LORD, and before his people.
ASV(i) 18 Is not Jehovah your God with you? and hath he not given you rest on every side? for he hath delivered the inhabitants of the land into my hand; and the land is subdued before Jehovah, and before his people.
JPS_ASV_Byz(i) 18 'Is not the LORD your God with you? and hath He not given you rest on every side? for He hath delivered the inhabitants of the land into my hand; and the land is subdued before the LORD, and before His people.
Rotherham(i) 18 Is not, Yahweh your God, with you? and hath he not given you rest on every side? for he hath given into my hand, the inhabitants of the land, and subdued is the land before Yahweh, and before his people.
CLV(i) 18 `Is not Yahweh your Elohim with you? yea, He has given rest to you round about, for He has given into my hand the inhabitants of the land, and subdued has been the land before His people.
BBE(i) 18 Is not the Lord your God with you? and has he not given you rest on every side? for the Lord has given the people of the land into my hands, and the land is overcome before the Lord and before his people.
MKJV(i) 18 Is not Jehovah your God with you? And has He not given you rest on every side? For He has given the people of the land into my hand. And the land is humbled before Jehovah and before His people.
LITV(i) 18 Is not Jehovah your God with you? Yea, He has given you rest all around, for He has given into my hand the inhabitants of the land, and has subdued the land before Jehovah and before His people.
ECB(i) 18 Is not Yah Veh your Elohim with you? And has he not given you rest all around? For he gives the settlers of the land into my hand; and the land subdues at the face of Yah Veh and at the face of his people.
ACV(i) 18 Is not LORD your God with you? And has he not given you rest on every side? For he has delivered the inhabitants of the land into my hand, and the land is subdued before LORD, and before his people.
WEB(i) 18 “Isn’t Yahweh your God with you? Hasn’t he given you rest on every side? For he has delivered the inhabitants of the land into my hand; and the land is subdued before Yahweh, and before his people.
NHEB(i) 18 "Isn't the LORD your God with you? Hasn't he given you rest on every side? For he has delivered the inhabitants of the land into my hand; and the land is subdued before the LORD, and before his people.
AKJV(i) 18 Is not the LORD your God with you? and has he not given you rest on every side? for he has given the inhabitants of the land into my hand; and the land is subdued before the LORD, and before his people.
KJ2000(i) 18 Is not the LORD your God with you? and has he not given you rest on every side? for he has given the inhabitants of the land into my hand; and the land is subdued before the LORD, and before his people.
UKJV(i) 18 Is not the LORD your God with you? and has he not given you rest on every side? for he has given the inhabitants of the land into mine hand; and the land is subdued before the LORD, and before his people.
EJ2000(i) 18 Is not the LORD your God with you who has given you rest on every side? For he has given the inhabitants of the land into my hand, and the land is subdued before the LORD and before his people.
CAB(i) 18 Is not the Lord with you? And He has given you rest round about, for He has given into your hands the inhabitants of the land; and the land is subdued before the Lord, and before His people.
LXX2012(i) 18 [Is] not the Lord with you? and he has given you rest round about, for he has given into your hands the inhabitants of the land; and the land is subdued before the Lord, and before his people.
NSB(i) 18 He said to them: »Is not Jehovah your God with you? And has he not granted you rest on every side? For he has handed the inhabitants of the land over to me, and the land is subject to Jehovah and to his people.
ISV(i) 18 "Isn't the LORD your God with you? Hasn't he surrounded you with comfort? He has delivered the inhabitants of the land into my control, and the land lies subdued both before the LORD and before his people.
LEB(i) 18 "Is not Yahweh your God with you? And has he not given you rest all around? For he has put in my hand the inhabitants of the land, and the land is subdued before Yahweh and before his people.
MLV(i) 18 Is not Jehovah your* God with you*? And has he not given you* rest on every side? For he has delivered the inhabitants of the land into my hand and the land is subdued before Jehovah and before his people.
VIN(i) 18 He said to them: "Is not the LORD your God with you? And has he not granted you rest on every side? For he has handed the inhabitants of the land over to me, and the land is subject to the LORD and to his people.
Luther1545(i) 18 Ist nicht der HERR, euer Gott, mit euch und hat euch Ruhe gegeben umher? Denn er hat die Einwohner des Landes in eure Hände gegeben, und das Land ist untergebracht vor dem HERRN und vor seinem Volk.
Luther1912(i) 18 "Ist nicht der HERR, euer Gott, mit euch und hat euch Ruhe gegeben umher? Denn er hat die Einwohner des Landes in meine Hand gegeben, und das Land ist unterworfen dem HERRN und seinem Volk.
ELB1871(i) 18 Ist nicht Jehova, euer Gott, mit euch, und hat er euch nicht Ruhe geschafft ringsumher? Denn er hat die Bewohner des Landes in meine Hand gegeben, und das Land ist unterjocht vor Jehova und vor seinem Volke.
ELB1905(i) 18 Ist nicht Jahwe, euer Gott, mit euch, und hat er euch nicht Ruhe geschafft ringsumher? Denn er hat die Bewohner des Landes in meine Hand gegeben, und das Land ist unterjocht vor Jahwe und vor seinem Volke.
DSV(i) 18 Is niet de HEERE, uw God, met ulieden, en heeft u rust gegeven rondom henen? Want Hij heeft de inwoners des lands in mijn hand gegeven, en dit land is onderworpen geworden voor het aangezicht des HEEREN, en voor het aangezicht Zijns volks.
Giguet(i) 18 Le Seigneur n’est-il pas avec vous? Il vous a donné le repos tout alentour; il vous a livré ceux qui habitaient la terre promise, et la terre s’est soumise devant le Seigneur et devant son peuple.
DarbyFR(i) 18 L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos tout à l'entour? Car il a livré en ma main les habitants du pays, et le pays est soumis devant l'Éternel et devant son peuple.
Martin(i) 18 L'Eternel votre Dieu n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés ? car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays a été soumis devant l'Eternel, et devant son peuple.
Segond(i) 18 L'Eternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Eternel et devant son peuple.
SE(i) 18 ¿No es con vosotros el SEÑOR vuestro Dios, el cual os ha dado quietud de todas partes? Porque él ha entregado en mi mano los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sujetada delante del SEÑOR, y delante de su pueblo.
ReinaValera(i) 18 ¿No es con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado quietud de todas partes? porque él ha entregado en mi mano los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sujetada delante de Jehová, y delante de su pueblo.
JBS(i) 18 ¿No es con vosotros el SEÑOR vuestro Dios, el cual os ha dado quietud de todas partes? Porque él ha entregado en mi mano los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sujetada delante del SEÑOR, y delante de su pueblo.
Albanian(i) 18 "A nuk është vallë Zoti, Perëndia juaj, me ju, dhe a nuk ju ka dhënë paqe rreth e qark? Në fakt ai i ka lënë banorët e vendit në duart e mia, dhe vendi është nënshtruar para Zotit dhe para popullit të tij.
RST(i) 18 не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? потому что Он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом Его.
Arabic(i) 18 اليس الرب الهكم معكم وقد اراحكم من كل ناحية لانه دفع ليدي سكان الارض فخضعت الارض امام الرب وامام شعبه.
Bulgarian(i) 18 Не е ли с вас ГОСПОД, вашият Бог, и не ви ли даде почивка отвсякъде? Защото Той предаде в ръката ми жителите на земята и земята се покори пред ГОСПОДА и пред Неговия народ.
Croatian(i) 18 "Nije li s vama Jahve, Bog vaš, koji vam je dao mir odasvud unaokolo jer je predao u moje ruke stanovnike ove zemlje i zemlja je pokorena pred Jahvom i pred njegovim narodom.
BKR(i) 18 Zdaliž Hospodin Bůh váš není s vámi, kterýž vám způsobil vůkol a vůkol odpočinutí? Nebo dal v ruku mou obyvatele země této, a podmaněna jest země Hospodinu a lidu jeho.
Danish(i) 18 Er ej HERREN eders Gud med eder og har skaffet eder Rolighed trindt omkring thi han har givet Landets Indbyggere i min Haand, og Landet er undertvunget for HERRENS Ansigt og for hans Folks Ansigt.
CUV(i) 18 現 在 你 們 應 當 立 定 心 意 , 尋 求 耶 和 華 ─ 你 們 的   神 ; 也 當 起 來 建 造 耶 和 華   神 的 聖 所 , 好 將 耶 和 華 的 約 櫃 和 供 奉   神 的 聖 器 皿 都 搬 進 為 耶 和 華 名 建 造 的 殿 裡 。
CUVS(i) 18 现 在 你 们 应 当 立 定 心 意 , 寻 求 耶 和 华 ― 你 们 的   神 ; 也 当 起 来 建 造 耶 和 华   神 的 圣 所 , 好 将 耶 和 华 的 约 柜 和 供 奉   神 的 圣 器 皿 都 搬 进 为 耶 和 华 名 建 造 的 殿 里 。
Esperanto(i) 18 La Eternulo, via Dio, estas ja kun vi, kaj Li donis al vi trankvilecon cxiuflanke cxirkauxe; cxar Li transdonis en miajn manojn la logxantojn de la lando, kaj la lando humiligxis antaux la Eternulo kaj antaux Lia popolo.
Finnish(i) 18 Eikö Herra teidän Jumalanne ole teidän kanssanne ja ole antanut teille levon joka taholta? Sillä hän on antanut maan asujamet minun käsiini, ja maa on voitettu Herran ja hänen kansansa edessä.
FinnishPR(i) 18 "Onhan Herra, teidän Jumalanne, ollut teidän kanssanne ja suonut teidän päästä joka taholla rauhaan; sillä hän on antanut maan asukkaat minun käsiini ja maa on tehty alamaiseksi Herralle ja hänen kansallensa.
Haitian(i) 18 Li di yo konsa: -Seyè a, Bondye nou an, te toujou la avèk nou. Li fè nou viv nan lapè ak tout moun toupatou. Li lage nan men mwen tout lòt moun ki rete nan peyi a, kifè tout peyi a soumèt nèt devan Seyè a ak devan pèp li a.
Hungarian(i) 18 Avagy nincsen-é az Úr a ti Istentek ti veletek, a ki néktek békességet adott köröskörül? Mert az én hatalmam alá adá e földnek lakosait, és meghódolt e föld az Úr elõtt és az õ népe elõtt.
Indonesian(i) 18 Katanya, "TUHAN Allahmu sudah menolong kalian, dan memberi damai serta ketentraman di seluruh negeri. Ia sudah memungkinkan aku mengalahkan semua bangsa yang dulu tinggal di negeri ini. Sekarang mereka takluk kepadamu dan kepada TUHAN.
Italian(i) 18 E disse loro: Il Signore Iddio vostro non è egli con voi, e non vi ha egli dato riposo d’ogn’intorno? conciossiachè egli mi abbia dati nelle mani gli abitanti del paese; e il paese è stato soggiogato al Signore, ed al suo popolo.
ItalianRiveduta(i) 18 "L’Eterno, l’Iddio vostro, non è egli con voi, e non v’ha egli dato quiete d’ogn’intorno? Infatti egli m’ha dato nelle mani gli abitanti del paese, e il paese è assoggettato all’Eterno ed al suo popolo.
Korean(i) 18 너희 하나님 여호와께서 너희와 함께하지 아니하시느냐 사면으로 너희에게 평강을 주지 아니하셨느냐 이 땅 거민을 내 손에 붙이사 이 땅으로 여호와와 그 백성 앞에 복종하게 하셨나니
Lithuanian(i) 18 “Juk Viešpats, jūsų Dievas, buvo su jumis ir suteikė jums ramybę visame krašte. Jis atidavė krašto gyventojus į mano rankas, ir visas kraštas nusilenkė Viešpačiui ir Jo tautai.
PBG(i) 18 Mówiąc: Izali Pan Bóg wasz nie jest z wami, który wam dał odpocznienie zewsząd? Bo dał w rękę moję obywateli tej ziemi, i poddane jest ta ziemia Panu i ludowi jego.
Portuguese(i) 18 Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso por todos os lados? Pois entregou na minha mão os habitantes da terra; e a terra foi subjugada diante do Senhor e diante do seu povo.
Norwegian(i) 18 Herren eders Gud er jo med eder og har gitt eder ro på alle kanter. For han har gitt landets innbyggere i min hånd, og landet er lagt under Herren og hans folk.
Romanian(i) 18 ,,Domnul, Dumnezeul vostru, nu este oare cu voi, şi nu v'a dat El odihnă de toate părţile? Căci a dat în mînile mele pe locuitorii ţării, şi ţara este supusă înaintea Domnului şi înaintea poporului Său.
Ukrainian(i) 18 Чи Господь, Бог ваш, не з вами? І Він дав вам мир навколо, бо дав у мою руку мешканців цієї землі, і була здобута ця земля перед лицем Господа та перед народом Його.