Nehemiah 10:10

YLT(i) 10 and their brethren: Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,