1 Chronicles 1:4

YLT(i) 4 Noah, Shem, Ham, and Japheth.