John 7:46

Wycliffe(i) 46 The mynystris answeriden, Neuere man spak so, as this man spekith.