Habakkuk 3:1

UKJV(i) 1 A prayer of Habakkuk the prophet upon Shigionoth.