1 Thessalonians 5:25

Tyndale(i) 25 Brethre praye for vs.