Romans 16:23

Tischendorf(i)
  23 G782 V-PNI-3S ἀσπάζεται G5210 P-2AP ὑμᾶς G1050 N-NSM Γάϊος G3588 T-NSM G3581 A-NSM ξένος G1473 P-1GS μου G2532 CONJ καὶ G3650 A-GSF ὅλης G3588 T-GSF τῆς G1577 N-GSF ἐκκλησίας. G782 V-PNI-3S ἀσπάζεται G5210 P-2AP ὑμᾶς G2037 N-NSM Ἔραστος G3588 T-NSM G3623 N-NSM οἰκονόμος G3588 T-GSF τῆς G4172 N-GSF πόλεως G2532 CONJ καὶ G2890 N-NSM Κούαρτος G3588 T-NSM G80 N-NSM ἀδελφός.