Revelation 21:5

Tischendorf(i)
  5 G2532 CONJ καὶ G3004 V-2AAI-3S εἶπεν G3588 T-NSM G2521 V-PNP-NSM καθήμενος G1909 PREP ἐπὶ G3588 T-DSM τῷ G2362 N-DSM θρόνῳ, G3708 V-2AAM-2S ἰδοὺ G2537 A-APN καινὰ G4160 V-PAI-1S ποιῶ G3956 A-APN πάντα. G2532 CONJ καὶ G3004 V-PAI-3S λέγει, G1125 V-AAM-2S γράψον, G3754 CONJ ὅτι G3778 D-NPM οὗτοι G3588 T-NPM οἱ G3056 N-NPM λόγοι G4103 A-NPF πιστοὶ G2532 CONJ καὶ G228 A-NPM ἀληθινοί G1510 V-PAI-3P εἰσιν.