Mark 2:9

Tischendorf(i)
  9 G5101 I-NSN τί G1510 V-PAI-3S ἐστιν G2123 A-NSN-C εὐκοπώτερον, G3004 V-2AAN εἰπεῖν G3588 T-DSM τῷ G3885 A-DSM παραλυτικῷ· G863 V-PPI-3P ἀφίενταί G4771 P-2GS σου G3588 T-NPF αἱ G266 N-NPF ἁμαρτίαι, G2228 PRT G3004 V-2AAN εἰπεῖν· G1453 V-PAM-2S ἔγειρε G2532 CONJ καὶ G142 V-AAM-2S ἆρον G3588 T-ASM τὸν G2895 N-ASM κράβαττόν G4771 P-2GS σου G2532 CONJ καὶ G5217 V-PAM-2S ὕπαγε;