James 4:4

Tischendorf(i)
  4 G3428 N-VPF μοιχαλίδες, G3756 PRT-N οὐκ G1492 V-RAI-2P οἴδατε G3754 CONJ ὅτι G3588 T-NSF G5373 N-NSF φιλία G3588 T-GSM τοῦ G2889 N-GSM κόσμου G2189 N-NSF ἔχθρα G1510 V-PAI-3S ἐστὶν G3588 T-DSM τῷ G2316 N-DSM θεῷ; G3739 R-NSM ὃς G1437 COND ἐὰν G3767 CONJ οὖν G1014 V-AOS-3S βουληθῇ G5384 A-NSM φίλος G1510 V-PAN εἶναι G3588 T-GSM τοῦ G2889 N-GSM κόσμου, G2190 A-NSM ἐχθρὸς G3588 T-GSM τοῦ G2316 N-GSM θεοῦ G2525 V-PPI-3S καθίσταται.